Frederikssund Kommunes logo

Ungdomsboliger

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 27. maj 2020.

Malgorzata Petersen stiller følgende spørgsmål til formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen:

Kan Frederikssund Kommune bygge nogle egnede boliger for unge mennesker, især for de meget dårligt socialt fungerende, psykisk syge og misbrugere? De skaber meget dårligt miljø for os andre, med utryghed og sygdom. Det er en dyr løsning for alle, at de er her.

Svar på spørgsmål

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen, svarer følgende: 

Dit spørgsmål går på tværs af flere områder – men jeg skal prøve at komme rundt om det hele.

Det korte svar på dit spørgsmål er, at kommunen som udgangspunkt ikke kan bygge boliger til kommunens borgere. Men hvis der er tale om unge med betydelige problemer (fx i form af misbrug eller psykisk sygdom) kan kommunen – efter en konkret, individuel vurdering – tilbyde den unge ophold på et botilbud.

Det vil jeg gerne uddybe.

Som udgangspunkt er det ikke en kommunal opgave at sørge for boliger til kommunens borgere. Det har vi ikke hjemmel til i lovgivningen.

Kommunen kan dog give tilsagn til en almen boligorganisation eller en selvejende almen ungdomsboliginstitution til opførelse af almene ungdomsboliger. Kommunen yder i den forbindelse økonomisk støtte til opførelsen. Almene ungdomsboliger skal udlejes til:

  • unge uddannelsessøgende eller
  • andre unge med et særligt behov

Med hensyn til ”andre unge med et særligt behov” beror det på en konkret vurdering af den unges økonomiske og sociale forhold, om vedkommende henhører under den berettigede personkreds. Almene ungdomsboliger vurderes ikke umiddelbart at være egnede til unge, der er meget dårligt fungerende.

I forhold til unge (18 år og opefter), der er meget dårligt fungerende, har kommunen mulighed for enten at tilbyde den unge et midlertidigt botilbud eller et længerevarende botilbud. Midlertidigt botilbud gives til unge, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller som har særlige sociale problemer. I et midlertidig botilbud kan den unge fx modtage hjælp, der skal gøre vedkommende i stand til at mestre sit eget liv, eller vedkommende kan indgå i et udredningsforløb med henblik på at afklare fremtidig støtte og boform.

Længerevarende botilbud tilbydes til en ung, som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller som har behov for pleje, omsorg eller behandling. Det gælder fx visse borgere med psykisk sygdom, eventuelt kombineret med misbrug. I botilbuddet får den unge hjælp til håndtering af sine problemer.