Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Thorstedlund og kommunens økonomi

Spørgsmålet er stillet ved byrådsmødet den 18. december 2019.

Mette Astrup Harder har stillet følgende spørgsmål til byrådet.

Såfremt der stemmes imod Lokalplansforslag 127 vedr. Thorstedlund, vil det så i givet fald have væsentlig økonomisk påvirkning på kommunens økonomi? – omfang ønskes skitseret
Ved JA til spørgsmål – ønskes følgende tillægsspørgsmål besvaret:

Hvem bærer ansvaret for, at kommunen igen (som i Vinge sagen) kan foretage så ringe/usikre kontraktforhandlinger, at det kan have væsentlig økonomisk konsekvens på kommunens økonomi og efterlade borgerne uden reel mulighed for påvirkning i en offentlig høring?

Ved NEJ til spørgsmål – ønskes følgende tillægsspørgsmål besvaret:

Ligger der en overordnet plan i Frederikssund Kommune, der angiver hvordan den samlede nettotilvækst på p.t. 150-200 nye borgere vil fordele sig på de mange byggeområder i kommunen, og som del af dette en business case på, økonomien for Thorstedlund - herunder angivelse af hvilke mennesker, der forventes at bosættes sig, hvilket skatteprovenu det vil generere, evt. risici samt indfasning over årene?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

Byrådet besluttede på mødet den 31. oktober 2018 at sælge Thorstedlund. Salget faldt på plads efter et udbud. Der blev fremsendt 2 købstilbud og det højest indkomne blev vurderet at være tilfredsstillende. Salget blev vedtaget i Byrådet med 21 stemmer for og 2 stemmer imod.

Købstilbuddet blev givet på grundlag af et projektforslag, som dannede udgangspunkt for en lokalplan, som blev fremlagt i offentlig høring. Efter høringen kan Byrådet vælge at godkende lokalplanen som den foreligger, de kan vælge at vedtage den med nogle rettelser, eller de kan vælge at afvise den. En proces der svarer til enhver anden lokalplan.

I tilfælde af at lokalplanen ikke vedtages indebærer det, at handlen ikke kan gennemføres. De økonomiske konsekvenser skal i givet fald aftales ved forhandling.

Mette Harder spørger også til, hvilke konsekvenser en tilvækst på 150 – 200 borgere vil have for kommunens mange andre byggeområder? Desuden ønsker hun oplyst, om der er foretaget et estimat på et skatte-provenu på baggrund af en forventet beboersammensætning. Herunder en vurdering af eventuelle risici samt indfasning over årene.

Der er ikke foretaget en vurdering af og redegørelse for de pågældende forhold.