Frederikssund Kommunes logo

Igangsættelse af byggeri på Thorstedlund

Spørgsmålet er stillet ved byrådsmødet den 31. januar 2020.

Thomas Christian Fjeldborg stiller følgende spørgsmål:

Jf. den aktindsigt min hustru har fået, fremgår det flere steder siden juni måned, at tillægssummen på de 10 mio. kr. er et usikkert tilgodehavende, trods det, at Borgmesteren oplyste det modsatte til borgerne på sidste byrådsmøde. Årsagen til usikkerheden skal findes i den manglende matrikulering af det ekstra areal på 1281 m2, der gratis blev givet til køber pga. fejlagtige opmålinger - trods det at kommunen jf. købsaftalens pkt. 2.5 og 2.6 ikke var forpligtet til denne venlige gestus. Men da det manglende areal skabe usikkerhed omkring købers mulighed for at realisere projektet, ville tillægskøbesummen være i fare. Matrikuleringen har været afvist af Tinglysningsretten og ligger nu hos Geodatastyrelsen, hvor den har ligget længe.

  1. Kan det be- eller afkræftes, om Kommunen tillader igangsættelse af byggeri før hele restkøbesummen på 32,5 mio. kr. er indbetalt og matrikulering er 100% på plads?

Der verserer fortsat 2 klagesager i Planklagenævnet vedr. manglende miljøvurdering baseret på fejlagtig miljøscreening, herunder utilstrækkelige undersøgelser og dokumentation i forhold til EU's habitatdirektiv omkring truede dyrearter.

  1. Kan det be- eller afkræftes, om Kommunen tillader igangsættelse af byggeplads, byggeri og skovfældning før manglende miljøvurdering og overholdelses af EU's habitatdirektiv er afklaret af Planklagenævnet?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

Svar på spørgsmål 1:
Det kan bekræftes, at der gives fuldmagt til indsendelse og myndighedsbehandling af byggeansøgning på vegne af køber, men ikke til igangsætning af nybyggeri efter udstedelse af en byggetilladelse, før den næste rate af købesummen er sikret (de 22½ mio. kr.). Fuldmagten er således begrænset til alene at vedrøre den forberedende sagsbehandling. Matrikulering er ikke nødvendigvis afsluttet på dette tidspunkt.

Svar på spørgsmål 2:
Ny ejer af Thorstedlund har en ejers rådighed over ejendommen, og har haft dette siden december 2018. Kommunen har som sælger ingen ret til at forhindre lovlig udnyttelse af ejendommen, men agerer alene som myndighed.

Klagen over miljøvurdering er ikke tillagt opsættende virkning, hvorfor ejer på helt sædvanlig vis vil kunne udnytte en byggetilladelse, også uanset klagen.

Som nævnt under spørgsmål 1 vil kommunen som sælger dog forudgående betinge sig, at næste rate af købesummen (de 22,5 mio. kr.) er deponeret i forbindelse med byggetilladelsen.