Frederikssund Kommunes logo

Bakkelundsvej, Jægerspris – Omlægning af privat fællesvej

I høring | Vej | 3630 Jægerspris

Ejeren af ejendommen Bakkelundsvej 5, Jægerspris har søgt om tilladelse til, at omlægge den del af den private fællesvej som forløber på ejendommen, så den rykkes længere væk fra bygningerne.

Frederikssund Kommune er positivt indstillet overfor dette ønske, og vi skal hermed offentliggøre den påtænkte beslutning om, at nedlægge den med rødt viste del af Bakkelundsvej. Der stilles som vilkår at der inden nedlæggelsen etableres en ny vej (grøn markering) med samme bredde og standard, og med vejret for de grundejere som har vejret til den strækning som nedlægges.

Kort over omlægning af privat fællesvej på Bakkelundsvej i Jægerspris

Efter privatvejslovens § 12, stk. 1, må private fællesveje, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jf. lovens §§ 72-78.

En privat fællesvej skal efter lovens § 72, stk. 2, helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes hvis den vurderes at være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Kommunen skal efter privatvejslovens § 73, stk. 1, offentliggøre en påtænkt beslutning om nedlæggelse af en vejstrækning og samtidig meddele beslutningen til ejere af ejendomme, der grænser til vejen, ejere af ejendomme, hvis adkomst eller rettigheder til vejen er tinglyst, og ejere af ejendomme, som må antages at have vejret til vejen. I meddelelserne skal der efter § 73, stk. 2, gives en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Det fremgår af § 75, at hvis kommunen afviser en indsigelse fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationsmyndighederne. Grundejeren skal fremsætte kravet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Efter privatvejslovens § 76, stk. 1, kan kommunen, når den ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse, fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen. Når kommunen ikke har rejst spørgsmålet om nedlæggelse, og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, skal taksationsmyndighederne efter § 76, stk. 2, fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunen normalt skal afholde. Udgifterne kan både pålægges de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til vejogtrafik@frederikssund.dk senest tirsdag d. 31. august 2021.