Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Vedtagelse af Lokalplan 127 og kommuneplantillæg 005 for Thorstedlund

Afgørelse | Planer | 3600 Frederikssund

Byrådet har vedtaget Lokalplanen og kommuneplantillægget for boligudbygning på arealerne ved Thorstedlund.

Byrådet har den 18. december 2019 vedtaget lokalplan 127 og kommuneplantillæg nr. 5.

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at bygge boliger samt at fastlægge bestemmelser om byggeriets omfang og placering, stille krav til veje, stier og parkering. Endvidere skal lokalplanen åbne mulighed for at ombygge samt at nedrive hele eller dele af den eksisterende bebyggelse.

Formålet med Kommuneplantillæg 005 er at ændre de rammebestemmelser, der gælder for Thorstedlund, så området kan anvendes til boliger.

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 4. juli 2019 til 26. august 2019. Der er foretaget enkelte ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser med mindre der forinden er meddelt dispensation.

Sådan klager du

Ønsker du at klage, skal du som udgangspunkt klage via Klageportalen.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 2. januar 2020. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Du kan læse mere om reglerne på Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk

Gebyr

For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk.

Afgørelse

Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.