Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Skibby Bakke, Etape 1, Klimahuse

I høring | Miljø | 4050 Skibby

Frederikssund Kommunes Byråd har den 27.11.2019 vedtaget at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen: ”Skibby Bakke, Etape 1, Ny boligbebyggelse - Spildevandskloakering af opland 883, samt en mindre del af opland 852”, i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget er foranlediget af, at der skal etableres boliger ved Selsøvej i Skibby. Med tillægget ændres det juridiske spildevandsplangrundlag for området. Området har tidligere været udlagt til separatkloak.

Med tillægget udlægges arealet til spildevandskloakeret. Det betyder, at Novafos skal stå for håndtering af spildevandet fra området. Derimod skal grundejere selv stå for håndtering af tag- og overfladevand i de planlagte fællesanlæg. I tillægget fastlægges det, at alle grundejere skal være med i det regnvandslav, som er oprettet. Regnvandslavet skal stå for håndtering af overfladevand fra området. Tillægget beskriver hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres.

Du kan læse udkastet til tillæg til spildevandsplanen her

Afgørelse om, at planen ikke kræver miljøvurdering

Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr.1225 af 25.10.2018). Formålet er at screene, om der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen. Til det formål har Frederikssund Kommune miljøscreenet tillægget. Screeningen fremgår af tillægget.

Screeningen viser, at tillægget:

  • Ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 1 og bilag 2
  • Fastlægger rammerne for et mindre område på lokalt plan og kun omfatter mindre ændringer
  • Ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Frederikssund Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for en miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen.

Afgørelse om at der ikke skal udføres VVM vurdering af de planlagte projekter(regnvandsbassiner)

Etablering af bassiner er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)(LBK nr.1225 af 25.10.2018). Formålet er at screene, om der er behov for at udarbejde en egentlig VVM vurdering for de planlagte bassiner til håndtering af overfladevand. Derfor har Frederikssund Kommune VVM screenet projektet om placering af bassiner.

Resultatet af denne screening er, at der ikke er grundlag for at udføre en egentlig VVM vurdering, da resultatet viser at projektet ikke vil give anledning til at påvirke miljøet væsentligt. VVM screeningen fremgår af tillægget.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om at, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget eller en VVM vurdering af de planlagte bassiner, kan påklages inden 4 uger fra den dag planforslaget annonceres på kommunens hjemmeside. Det vil sige 4 uger fra den 2.12.2019. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø - og Fødevareklagenævnet.

Sådan klager du

Du sender din klage skriftligt via klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk  og www.virk.dk.  Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.