Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Tilladelse til nedsivning af renset vand fra etape 0 og etape 1 i Vinge Centrum

Afgørelse | Natur | 3600 Frederikssund

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 19 meddelt tilladelse til nedsivning af renset og forsinket overfladevand fra kommende etape 0 og etape 1 i Vinge Centrum.

Arealerne hvorfra der er tilladt nedsivning fremgår af bilag i tilladelsen. Det fremgår også af tilladelsen hvor selve nedsivningen skal foregå, samt vilkår for nedsivningen. Tilladelsen er gældende frem til udgangen af 2025 og er meddelt til Novafos A/S, Blokken 9, 3460 Birkerød.

Tilladelsen kan ses her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør § 91 i Miljøbeskyttelsesloven, inden 4 uger efter tilladelsen er annonceret. Det vil sige den 23.01.2020.

Klageberettigede er enhver der har en individuel interesse i sagen, samt de i Miljøbeskyttelseslovens § § 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag. En klage skal ske via Klageportalen som findes på Nævnenes hus hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene som civilretsligt søgsmål. Sagen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.