Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Offentliggørelse af miljøvurdering af lokalplan 134

Afgørelse | Miljø | 4050 Skibby

Frederikssund Kommune har gennemført en ny miljøscreening af lokalplan 134 for et boligområde ved Selsøvej i Skibby.

Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet.

Trafikstøj

I forhold til den miljøscreening, som kommunen annoncerede den 19. september 2019, er der tilføjet et afsnit om trafikstøj ved skolen.

Frederikssund kommune har fået udarbejdet en støjrapport af Sweco Danmark A/S. Rapporten belyser støjbelastningen forårsaget af vejtrafikken på Selsøvej i Skibby på den del af strækningen, der er belagt med brosten.

Kommunen har på den baggrund besluttet, at brostenene nu fjernes og erstattes af en anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning.

Se miljøscreeningen her

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan du klage til planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra den dag forslaget annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Frederikssund kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på Nævnenes Hus.