Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Lokalplanforslag 136 for fællesmagasin i Vinge og miljøscreening heraf

I høring | Planer | 3600 Frederikssund

Frederikssund byråd vedtog d. 27. nov. 2019 at fremlægge lokalplanforslag 136 i offentlig høring. Planforslaget er i offentlig høring fra 23. december 2019 til 17. februar 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at etablere et magasin der skal opbevare den danske kulturarv i Vinge. Formålet med lokalplanen er derfor at give mulighed for, at der kan opføres en magasinbygning for museumsinstitutioner samt dertilhørende service-, logistikfunktioner og tekniske anlæg.
Lokalplanen omfatter ca. 5,8 ha. og er placeret i Vinge, syd for den planlagte bymidte og det etablerede Deltakvarter. Lokalplanen sikrer bl.a. omfang og placering af bebyggelse. Bygningens størrelse og høje placering i landskabet bevirker, at Fællesmagasinet vil fremstå som et landmark i området.
Planforslaget er i høring fra 23. december 2019 til 17. februar 2020, hvor det er muligt at sende et høringssvar til planen.  Kommunen skal have modtaget høringssvaret senest den 17. februar 2020.

Samtidig med beslutningen om offentliggørelse af lokalplanforslaget, vedtog Frederikssund Kommune ligeledes, at der ikke skal foretages en miljøvurdering jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er muligt at klage over kommunens afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra den 23. december 2019.

Se forslag til lokalplan 136 for Fællesmagasin i Vinge.
Se visualiseringer af fællesmagasinet, set fra nord.
Se miljøscreeningen.
Se bekendtgørelse og klagevejledning sidst i lokalplanforslaget.