Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Lokalplanforslag 127 for boliger ved Græse Strandvej - Torstedlund

I høring | Planer | 3600 Frederikssund

Ny boligbebyggelse på Thorstedlund og de tilgrænsende arealer

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen er, at give mulighed for at bygge boliger samt at fastlægge bestemmelser om byggeriets omfang og placering, stille krav til veje, stier og parkering. Endvidere skal lokalplanen åbne mulighed for at ombygge samt at nedrive hele eller dele af den eksisterende bebyggelse.

Høring

Forslaget til kommuneplantillæg 005 og lokalplanforslag 127 er offentligt fremlagt i perioden fra den 4. juli til den 29. august 2019.

Ved offentliggørelsen får planforslaget midlertidig retsvirkning, som betyder, at området der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan, inden den er endeligt vedtaget.

Screening for miljøvurdering

Frederikssund Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Kommunen truffet en afgørelse om, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planerne ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

Høringsmateriale:

Lokalplanforslag 127

Forslag til kommuneplantillæg 005

Visualiseringer af bebyggelsen