Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Lokalplan 136 for fællesmagasin i Vinge

Afgørelse | Planer | 3600 Frederikssund

Frederikssund byråd vedtog 29. april 2020 lokalplan 136.

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at opføre en magasinbygning i Vinge til opbevaring af kulturarv fra Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Formålet med lokalplanen er derfor at give mulighed for, at der kan opføres en magasinbygning for museumsinstitutioner samt dertilhørende service-, logistik funktioner og tekniske anlæg.

Magasinbygningen opføres mellem St. Rørbæk og Vinge Station i Vinge. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 5,8 ha. og sikrer bl.a. omfang og placering af bebyggelsen. Bygningens størrelse og høje placering i landskabet bevirker, at magasinbygningen vil være synlig i landskabet. Magasinbygningen er tegnet af Gottlieb Paludan Architects, der bl.a. har fokuseret på at give bygningens facader liv og karakter via et varierende spil af lys- og skyggevirkninger på facaden i løbet af dagen.
Slots- og Kulturstyrelsen ønsker i første omgang ikke at udnytte lokalplanens fulde byggemulighed og opfører derfor fire af lokalplanens syv byggefelter.

Byggeriet bliver det første, der etableres i den sydlige del af Vinge, som vil udvikle sig gradvist over de næste mange år i tråd med den 8-punktsplan Byrådet vedtog i september 2019. I den videre planlægning skal der arbejdes med grønne overgange, der kobler magasinbygningen med omgivelserne. Der vil blandt andet blive set på, hvordan Vinges grønne hjerte kan planlægges, så det skaber en naturlig overgang mellem magasinbygningen og den omkringliggende fremtidige by.
Byrådet vedtog endvidere på byrådsmødet, at der syd for Fællesmagasinet og syd for cykelstien skal plantes hurtigt voksende træer.

Byggeriet af Fællesmagasinet vil bryde den eksisterende sti mellem St. Rørbæk og Vinge Station. Derfor afsatte Byrådet i januar 2020 midler til at omlægge stien, så den fremover vil forløbe øst om Fællesmagasinet. Arbejdet med anlæggelsen af den nye sti er påbegyndt, og stien vil blive etableret med asfalt og belysning som den eksisterende.

Se den vedtagne lokalplan 136 for Fællesmagasin i Vinge.

Behandling af høringssvar

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 23. december 2019 til 17. februar 2020. I forbindelse med den offentlige høring inviterede Frederikssund Kommune til informationsmøde omkring fællesmagasinet i Vinge den 6. februar 2020, hvor over 100 borgere deltog. I høringsperioden har kommunen modtaget 34 høringssvar.

Høringssvarerne har ført til to tekniske rettelser af lokalplanens bestemmelser, hvor de tekniske anlæg på taget er blevet præciseret og omfanget minimeret særligt imod syd, og ligeledes er området for grundejerforeningen præciseret. Der er endvidere foretaget tekniske rettelser af redegørelsen, hvor bl.a. vedtagelsen af erstatningsstien er tilføjet, et afsnit om kirkeomgivelser er tilføjet og kystnærhedszonen er præciseret.

Samlet set har høringen givet anledning til tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanen, men ikke større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Se behandling af høringssvar i den såkaldte hvidbog.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om at vedtage lokalplan 136 kan påklages til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, det kun er retlige forhold, der kan påklages, hvis du f.eks. mener, at udformningen af lokalplanen ikke ligger indenfor planlovens rammer.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Se klagevejledningen bagerst i lokalplanen.

Lokalplanen er offentliggjort 1. maj 2020.