Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Endelig vedtagelse af Lokalplan 120

Afgørelse | Planer | 3550 Slangerup

Byrådet vedtog den 28. august 2019 lokalplan 120 for den historiske del af Slangerup.

Bekendtgørelsen er den 1. oktober 2019.

Lokalplanen har til formål at beskytte den historiske del af Slangerup - bebyggelsesstrukturen, de bevaringsværdige bygninger og træer samt byens pladsdannelser.

Se lokalplanen på:
https://www.frederikssund.dk/Borger/byudvikling/Planlaegning/Lokalplaner

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt offentlig høring i perioden 13. september 2018 til 8. november 2018. Der er foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 120 aflyses følgende:

Lokalplan nr. 026 for menighedshuset Kingos minde.

Lokalplan nr. 17 omfattende karréen Kongensgade, Møllestræde og Kirketorvet.

Lokalplan 22 omfattende karréen Kirketorvet, Møllestræde, Kongensgade og Brobæksgade.

Den del af Lokalplan nr. 12.1, som er omfattet af lokalplanen.

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, skal du klage til Planklagenævnet. Du skal være opmærksom på, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du for eksempel mener, at udformningen af lokalplanen ikke ligger indenfor Planlovens rammer.

Sådan klager du:
Ønsker du at klage, skal du som udgangspunkt klage via Klageportalen. Disse links fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Klagen skal modtages inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, det vil sige 4 uger fra den 1. oktober 2019. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening via Klageportalen. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Du kan læse mere om reglerne på Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside - www.naevneneshus.dk.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.