Frederikssund Kommunes logo

Forslag til lokalplan 149 og kommuneplantillæg 028 for et erhvervsområde ved Hanghøjvej i Skibby

I høring | Planer | 4050 Skibby

Plan- og Miljøudvalget vedtog 17. august 2021 at fremlægge forslag til lokalplan 149 og kommuneplantillæg 028 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 23. august til 18. oktober 2021. Kommunen har truffet afgørelse om, at forslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Fakta om lokalplanforslaget

Forslag til Lokalplan 149 har til formål at give mulighed for, at området kan anvendes til erhverv, herunder lager og værkstedsvirksomhed. Ved vedtagelse af lokalplanen overføres området til byzone.

Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 10 meters højde i et udlagt byggefelt. Byggefeltet er placeret 10 meter fra Hanghøjvej i overensstemmelse med regulering af naboområderne. Mindre sekundære bygninger kan placeres udenfor byggefeltet, men ikke tættere på vejen end 10 meter. Den eksisterende bebyggelse indenfor området kan nedrives.

Lokalplanen sikrer vejadgang med ind- og udkørsel til lokalplanområdet fra Hanghøjvej. Derudover giver lokalplanen også mulighed for overkørsel til nabogrunden (matr.nr. 11g Skibby By, Skibby) på Hovedgaden 1, hvor der er vejadgang videre til Hovedgaden. 

I forbindelse med lokalplanforslaget er der udarbejdet en trafikredegørelse. Den kan læses her.

Læs forslag til lokalplan 149 – Erhvervsområde ved Hanghøjvej i Skibby her.

Læs bekendtgørelse med retsvirkninger bagerst i lokalplanen

Fakta om forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget har til formål, at sikres en mere entydig anvendelse af lokalplanområdet, som i dag ligger i landzone.

Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme E 4.2 som udlægger arealet til erhverv og ligger i fremtidig byzone. En lille del af området er imidlertid omfattet af kommuneplanramme F 4.1, som er udlagt til offentlige formål og fritidsformål. Dette areal på 1.750 m2 anvendes i dag til erhverv og har status af landzone. Med kommuneplantillægget overføres dette arealet til fremtidig byzone og et andet areal med samme størrelse udgå af fremtidig byzone (overføres til landzone ved "arealbytte"). Det areal, som udgår af fremtidig byzone, ejes af Naturstyrelsen og har en størrelse og beliggenhed, som ikke egner sig til byudvikling.

Udover arealbytte indeholder tillægget i overordnede træk en teknisk korrektion af arealudlæg.

Læs forslag til kommuneplantillæg 028 – Erhvervsområde ved Hanghøjvej i Skibby her.

Høring

Forslag til lokalplan 149 og kommuneplantillæg 028 er offentligt fremlagt i perioden fra den 23. august til den 18. oktober 2021.

Har du bemærkninger til forslagene, skal de sendes til Frederikssund Kommune ved en af følgende muligheder:

  • Send e-mail til: planteamet@frederikssund.dk
  • Send brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Kommunen skal have modtaget dit høringssvar senest 18. oktober 2021.

Behandling af personoplysninger

Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling af lokalplanforslaget/kommuneplantillægget. Vi gør opmærksom på, at i forbindelse med den politiske behandling bliver dit svar i sin fulde længde offentliggjort på kommunens hjemmeside som et bilag til sagen. Desuden offentliggøres en hvidbog med en sammenfatning af alle indkomne høringssvar med afsenderens navn og adresse. Oplysninger om navn og adresse er nødvendige for identifikation af afsender og i behandlingen af høringssvarene. *

Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om at gøre opmærksom på beskyttelsen ved indsendelse af dit høringssvar via e-mail eller almindelig post.

Miljøscreening

Kommunen har foretaget en miljøscreening af forslaget og truffet afgørelse om, at forslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Klagevejledning kan findes i bekendtgørelsen bagerst i forslagene.

Læs miljøscreeningen inkl. screeningsafgørelsen for lokalplan her.

Læs miljøscreeningen inkl. screeningsafgørelsen for kommuneplantillæg her.