Naturstrategi 2022-2027 - Udkast til høring

Emner: Politik

Offentlig høring af Naturstrategi for Frederikssund kommune 2022-2027

Byrådet i Frederikssund kommune sender nu udkast til Naturstrategi 2022-2027 i offentlig høring.

Læs her Udkast til høring Naturstrategi 2022-2027

Du har nu mulighed for at kommentere på Naturstrategiens indhold og ikke mindst komme med yderligere input hertil.
Strategien sendes i høring i de relevante politiske fagudvalg samtidig med, at den sendes i offentlig høring.

Hvordan afgiver jeg mit høringssvar?

Benyt linket "Opret nyt høringssvar" nederst på siden. 

Bemærk at sidste frist for afgivelse af høringssvar er den 10. Januar 2022, og at alle høringssvar vil blive offentligt tilgængelige.

Baggrund

I budgetaftalen 2021 vedtog forligspartierne i Frederikssund Kommune et ønske om: "at styrke den grønne indsats gennem en strategi for naturforvaltning. En strategi, der skal sætte retning for, hvordan kommunen skal forvalte vores natur, herunder blandt andet hvordan vi arbejder for at sikre biodiversiteten, beskytter truede dyr og planter samt arbejder med skovrejsning i kommunens landområder. Strategien skal således favne de mange initiativer, der har været gjort i de senere år i én samlet strategi. Det er i den sammenhæng forligspartiernes ønske at samarbejde med andre aktører som eksempelvis Naturstyrelsen, Grønt Forum, landbrugsorganisationer, forsyningsselskaberne, fonde, virksomheder, foreninger og borgere bliver bærende".

Plan- og Miljøudvalget besluttede i 2021 på aprilmødet, at "Udvalget ønsker sig en naturstrategi, som blandt andet indeholder visioner og målsætninger for forvaltningen af bynære grønne områder og forvaltning af beskyttet natur og særlige værdifulde naturområder samt inddragelse af frivillige. Naturstrategien udarbejdes i 2021." og på maj mødet, at: "Udvalget ønsker, at der udarbejdes en naturstrategi, som favner de mange initiativer, der har været igangsat de senere år, samt naturplejen i en samlet naturstrategi. Denne skal bidrage til at samle de mange aktører, såsom Grønt Forum, nationalparker, private og foreninger i en fælles indsats og kunne omsættes i konkrete indsatsområder for naturen. Naturstrategien skal bidrage til synliggørelse af kommunen som en grøn friluftsdestination og som et grønt bosætningsområde. Naturstrategien fremlægges til Byrådets godkendelse."

Inddragelse

Frederikssund Kommune inviterede organisationer og samarbejdspartnere til en Naturaften den 10. juni 2021, hvor relevante interessenter fra bl.a. Grønt Forum, Nationalpark Skjoldungernes Land m.fl. havde mulighed for at kommentere på Naturstrategi samt foreslå og drøfte mulige indsatser for de fire indsatsområder. Efterfølgende har Grønt Forum og andre relevante interessenter som Naturstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes Land haft mulighed for at bidrage i processen. På denne baggrund har administrationen udarbejdet udkast til strategien, hvor der er tilstræbt en afvejning af forskellige hensyn og interesser. 

Strategiens indhold

Udkast til Naturstrategi for Frederikssund Kommune indeholder et forslag til en overordnet vision og målsætninger for naturen i Frederikssund Kommune. Naturstrategien udgør den overordnede ramme for den ønskede udvikling af naturen i Frederikssund Kommune. Naturstrategien beskriver fire indsatsområder: "Naturen på Land", "Vand & Kyster", "Bynatur og Biodiversitet" og "Naturoplevelser".
I udkast til Naturstrategi konkretiseres målsætningerne for de fire indsatsområder, og der fremsættes forslag til indsatser, der kan bidrage til opfyldelse af målsætningerne for indsatsområderne. Strategien har både fokus på at bevare naturværdier, og på at skabe bæredygtige naturoplevelser for alle grupper af naturgæster. Strategien favner de mange initiativer, der har været udført på naturområdet i en samlet strategi. Flere elementer af Grøn Plan projektet er indarbejdet i strategien, herunder Træstrategien, og arbejdet med den grønne plan vil særligt kunne indgå i et handlingskatalog.

Vision:

I Frederikssund Kommune vil vi tage ansvar for at passe på naturen og bidrage til at bremse tabet af biodiversitet. Derfor vil vi bevare og udvikle naturområder i kommunen og invitere natur og biodiversitet ind i vores byer.
Vi vil være en kommune, hvor mennesker og natur kan udfolde sig side om side, og hvor borgere har adgang til forskelligartede naturoplevelser og gode muligheder for at være i naturen - på naturens præmisser.
Det gør vi ved at:
- Samarbejde og indgå partnerskaber med lodsejere, borgere, frivillige, lokalsamfund, virksomheder og grønne organisationer m.v.
- Udarbejde planer for, hvordan vi kan nå vores målsætninger.

Målsætninger:

For at nå vores vision, vil vi med Naturen på land i Frederikssund Kommune arbejde for at:

 • Stoppe tabet af biodiversitet.
 • Bevare og udvikle eksisterende natur.
 • Skabe sammenhæng mellem naturområder.

For at nå vores vision, vil vi med Vand og kyster i Frederikssund Kommune arbejde for at:

 • Sikre og forbedre vandkvalitet
 • Opfylde vandområdeplanens målsætninger for vores vandområder, samt skånsom vedligehold af vandløb, der forbedrer levevilkårene for biodiversiteten, og der tilgodeser afvanding jf.
  vandløbsregulativerne.

For at nå vores vision, vil vi med Bynatur og biodiversitet i Frederikssund Kommune arbejde for at:

 • Udvikle vores bynære grønne områder med at henblik på at kunne danne gode rammer for både borgere og biodiversitet.
 • Give den vilde natur plads i grønne byrum.
 • Give borgerne en øget naturforståelse ved at opleve vild natur.
 • Opnå synergieffekter, så biodiversitetstiltag tænkes sammen med byudvikling og klimatilpasning.

For at nå vores vision, vil vi med Naturoplevelser i Frederikssund Kommune arbejde for at:

 • Skabe gode bæredygtige rammer for naturoplevelser
 • Gøre det nemt for borgerne at finde og få adgang til naturoplevelser.

Fristen for indsendelse af høringssvar er overskredet

Offentlige høringssvar

Nr.Indsendt afModtaget den
o-01.Jørgen Hansen27. november 2021 kl. 22:02
o-02.Martin Badike Skovmand02. december 2021 kl. 14:02
o-03.Marie Walther, Slots- og Kulturstyrelsen16. december 2021 kl. 13:47
o-04.Nikolaj Hvitfeld Kisling20. december 2021 kl. 16:50
o-05.Alice Linning, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)21. december 2021 kl. 13:48
o-06.Per Seerup, Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund afdeling04. januar 2022 kl. 19:21
o-07.Slettet
o-08.Hans Kromann, Hans Kromann06. januar 2022 kl. 21:51
o-09.Ib Geert Petersen, Vejlauget Jerichausvej07. januar 2022 kl. 08:58
o-10.Hanne Kyvsgaard08. januar 2022 kl. 11:47
o-11.Elsebeth Kjær, Grøn Samling, Skibby Aktive08. januar 2022 kl. 17:03
o-12.Hanne Kyvsgaard09. januar 2022 kl. 13:37
o-13.Brian Petersen, Friluftsrådet09. januar 2022 kl. 22:48
o-14.Nordsjællands Landboforening, Nordsjællands Landboforening10. januar 2022 kl. 11:55
o-15.Slettet
o-16.Ninna Hagengren10. januar 2022 kl. 20:27
o-17.Jens Højslev Petersen, Cyklistforbundet afd. Frederikssund12. januar 2022 kl. 08:39