Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høring omkring budgetforslag 2019

Borgmesterens budgetforslag for 2019-2022, har været udsendt i høring fra den 3. til den 16. september.

Budgetforslaget udviser i 2019 et overskud på den strukturelle driftsbalance på 169,4 mio. kr. stigende til 192,8 mio. kr. i 2022 til finansiering af anlæg samt renter og afdrag.

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter på 132,2 mio. kr. i 2019. Set over hele perioden (2019-2022) er der tale om udgifter på 145,5 mio. kr. svarende til 36 mio. kr. årligt. Dette finansierer bl.a. færdiggørelse af ny svømmehal i Frederikssund, færdiggørelse af nyt børnehus i Skibby, etablering af kultur- og havnebad i Frederikssund Havn samt energiinvesteringer.

Indtægterne er opgjort med udgangspunkt i en uændret skatteprocent på 25,3 og en uændret grundskyldspromille på 32,5.

De økonomiske konsekvenser som følge af en befolkningstilvækst i perioden på 2 procent er indarbejdet i budgetforslaget. Dette svarer til merudgifter på 10 mio. kr. i hele perioden.

Samtidig øges budgetterne på de borgernære områder med 170 mio. kr. i perioden 2019-2022, da der et et stærkt politisk ønske om at fastholde et tilfredsstillende serviceniveau for kommunes borgere, hvad enten der et tale om ældre, børn eller unge mennesker.

I budgetforslaget er der indarbejdet tiltag for at forbedre likviditeten:

  • Ingen prisfremskrivning vedrørende tjenesteydelser, øvrige varekøb mv. fra 2018-2019 resulterende i en likviditetsforbedring på 29,3 mio. kr. i perioden 2019-2022.
  • Træghed i genansættelser gøres permanent resulterende i en likviditetsforbedring på 60 mio. kr. i perioden 2019-2022.

Initiativer, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende likviditet i de kommende år.

Det relativt lave investeringsniveau i hele budgetperioden på 36 mio. kr. årligt forbedrer kommunens kassebeholdning med 363,6 mio. kr. i perioden 2019-2022. Heraf er der tale om en beskeden forbedring i 2019 på 13,2 mio. kr.

Denne forbedring af kommunens økonomi forudsætter, at der skal findes budgetforbedringer i 2019 på 28 mio. kr. stigende til 50 mio. kr. fra 2020 svarende til knap to procent af driftsudgifterne.

Budgetforbedringerne kan ses af handlingskataloget. Handlingskataloget anviser budgetforbedringer på 66,9 mio. kr. i 2019 stigende til 111,1 mio. kr. i 2022.
Der er udvidelsesforslag på 16,1 kr. i 2019 stigende til 26,6 mio. kr. i 2022.
Samtidig anvises merindtægter via skattestigninger på 34,9 mio. kr. i 2019 stigende til 44,5 mio. kr. i 2022.

I det omfang der besluttes tiltag, som medfører en budgetforbedring på mere end 28 mio. kr. i 2019 og 50 mio. kr. i 2020 og frem, vil dette betyde, at der i højere grad vil være råderum til anlæg mv. inden for budgetperioden.

Borgmesteren har udsendt budgetforslaget i offentlig høring i perioden 3. til 16. september. Ligesom der vil blive afholdt borgermøde den 13. september. Indkomne input i den forbindelse vil indgå i den videre budgetproces.

Den 28. september kl. 18.00 er der frist for politiske ændringsforslag.

Økonomiudvalget 2. behandler budgettet den 3. oktober, mens det er tilfældet for Byrådet den 10. oktober, hvor budgettet endeligt vedtages.

Afgivelse af høringssvar:

I forbindelse med høringsperioden har det været muligt at fremsende høringssvar.

Ved fristens udløb var indkommet 259 høringssvar, som er publiceret her på siden, og dermed viderebragt til det samlede Byråd. 

Du skal være opmærksom på, at såfremt dit høringssvar indeholdt personoplysninger, er disse publiceret og dermed offentliggjort. Se mere om Frederiksund Kommunes databeskyttelse og dine rettigheder i forbindelse hermed.. 

Samlet høringsmateriale: