Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Sundheds- og socialområdet

Sundhedsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker kommunens sundhedsfremmende indsatser, aktivitetsbestemt medfinansiering samt voksne med særlige behov – herunder psykisk syge og misbrugsområdet.

Budgetmæssig status

I forhold til sundhed og forebyggelse har Frederikssund Kommune et højere udgiftsniveau end både landsgennemsnittet og Region Hovedstaden.

Aktivitetsbestemt medfinansiering – som er det beløb Frederikssund afregner i forbindelse med vores brug af regionale sundhedsydelser – udgør langt den største del af udgifterne til sundhed og forebyggelse. Derfor ses også samme billede som under de samlede udgifter til sundhed og forebyggelse – nemlig at Frederikssunds udgifter ligger over såvel landsgennemsnittet som Region Hovedstaden.

På området for voksne med særlige behov ligger Frederikssund ligeledes på et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet og Region Hovedstaden, hvilket primært skyldes, at relativt mange borgere visiteres til tilbud.

Fremtidige tiltag

Der er ingen tvivl om, at kommunerne generelt i de senere år har oplevet en vækst i nye opgaver og indsatser inden for den borgerrettede og patientrettede forebyggelse. Det skyldes ikke mindst den kontrollerede – og ukontrollerede – opgaveglidning på sundhedsområdet, vi har set i de foregående år.  Desuden skaber hospitalsplanen – med et nyt supersygehus i Hillerød i 2020 – en øget forventning til kommunernes opgaveløsning på sundhedsområdet og det subakutte område, hvor kommunerne skal medvirke til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser til borgernes bedste.

I Frederikssund er vi i gang med at ruste os, så vi også i fremtiden kan varetage vores opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet på tilfredsstillende vis. Fra 1. august 2016 er langt størstedelen af indsatserne på området derfor samlet under samme ledelse, hvilket giver mulighed for at styrke arbejdet med sundhed og forebyggelse yderligere.

Endvidere er samarbejdet med Region Hovedstaden, praksissektoren og det tværkommunale samarbejde blevet formaliseret i faste samarbejdsstrukturer, som kræver vores tilstedeværelse og fortsatte opmærksomhed for at fastholde og udvikle det gode samarbejde.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omlægges pr. 1. januar 2018 for at tilskynde kommunerne til at arbejde mere med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Konkret betyder omlæggelsen, at indlæggelser af børn og ældre bliver dyrere for kommunerne. Begge målgrupper har kommunerne typisk en relativ høj grad af kontakt med, hvorfor vi har gode muligheder for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser for netop de to grupper.

Under alle omstændigheder skal dette arbejde forstærkes, så borgerne generelt undgår unødige hospitalsbesøg. Der skal derfor fortsat arbejdes med kvalitetssikring af sygedomsforløbene – før, under og efter indlæggelse. På den baggrund forventer vi at se yderligere besparelser på den aktivitetsbestemte medfinansiering i de kommende år.

Som eksempel kan nævnes, at vi i slutningen af 2016 begynder arbejdet med at udvikle et tværsektorielt sundhedshus i Frederikssund. Sundhedshuset skal være rammen om et stærkt og nært sundheds- og behandlingstilbud til borgere og patienter. Sundhedshuset skal levere sundhedstilbud, hvor borgerne oplever en høj kvalitet, sikkerhed og sammenhæng i opgaveløsningen mellem kommune, region og praktiserende læger.

I det hele taget arbejder vi løbende med at effektivisere indsatserne på sundhedsområdet gennem omorganisering – hele tiden med det for øje, at indsatserne skal fastholdes på et højt og specialiseret niveau.   

Ligesom det er tilfældet for en række andre nordsjællandske kommuner, er vi i Frederikssund udfordret på området for voksne med særlige behov.

Blandt andet på den baggrund er alle indsatser på området fra 1. august 2016 samlet under én ledelse således, at alle tilbud til borgere over 18 år samles i en fælles tilbudsvifte fra rene forebyggende tilbud til indsatser over for borgere med stort behov for pleje og omsorg. De kommende års arbejde kommer således til at skærpe fokus på den helhedsorienterede og koordinerede indsats. Desuden vil der være fokus på, at indsatserne supplerer hinanden i stedet for at overlappe.

De seneste år har vi arbejdet intensivt med en omorganisering og omlægning af indsatserne for voksne med særlige behov. Omstillingen viser fortsat nye muligheder for synergier, der afspejler sig i en række af de besluttede effektiviseringsinitiativer i budget 2017-2010. Ligesom de sociale tilbud drives mere og mere effektivit og med en højere grad af faglig specialisering på det enkelte tilbud.   

Den selvstændige tilsynsenhed er nedlagt pr. 1. august 2016. Tilsynsopgaven varetages i de enkelte områder gennem tilkøb af ydelsen hos anden aktør.

Endelig vil den specialiserede indsats på idrætsområdet overgå til det generelle idræts- og kulturområde for at sikre et endnu tættere sammenspil mellem specialidrætten og normalidrætten. Det er hensigten, at de sårbare borgeres deltagelse i specialidrætten på sigt skal bringe borgerne videre til normalidrætten.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.