Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Børne- og skoleområdet

Uddannelsesudvalget har det politiske ansvar for områder, der dækker skole- og fritidstilbud, dagtilbud samt børn og unge med særlige behov.

Budgetmæssig status

På skole- og fritidsområdet ligger udgifterne i Frederikssund Kommune på niveau med Region Hovedstaden men over landsgennemsnittet. Den primære årsag til at vi har et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet er højere udgifter til elever i specialundervisning som følge af en højere andel af elever i specialundervisningstilbud.

Udgifterne til dagtilbud i Frederikssund har tidligere ligget på niveau med landsgennemsnittet, mens Region Hovedstaden har ligget på et noget højere niveau. I 2015 oplevede vi imidlertid en betydelig stigning i udgifterne, hvorefter vi ligger på samme udgiftsniveau som Region Hovedstaden. Den store stigning i 2015 skal primært forklares ved afskaffelse af resterende lukkeuge, samt at området i højere grad end tidligere opbrugte sit budget i 2015.

I forhold til børn og unge med særlige behov ligger vi i Frederikssund på et højere niveau end såvel Region Hovedstaden som landsgennemsnittet.

Fremtidige tiltag

I forbindelse med arbejdet med budget 2017 er det besluttet at igangsætte et arbejde for at nedbringe udgifterne på specialundervisningsområdet. Det er imidlertid samtidig afgørende, at almenskolen fortsat sikrer alle elevers trivsel og læring. En tværfaglig arbejdsgruppe skal sikre, at processen gennemføres på en faglig forsvarlig måde. I bund og grund gælder det om at skabe de bedst mulige rammer for alle børns læring og trivsel.

Kommunens folkeskoler er inde i en spændende udvikling. Skolerne er gået ind i tredje skoleår efter folkeskolereformen, og har netop taget hul på andet år med ny skole- og ledelsesstruktur. Både skoler, skolefritidsordninger og klubber arbejder fokuseret på at få omsat såvel reform som struktur til en ny hverdag. En hverdag med fokus på elevernes faglige udvikling og sociale trivsel, så de politiske intentioner bag folkeskolereformen og de lokale politiske målsætninger nås.

For at understøtte den positive udvikling er der i skoleåret 2016/2017 øget fokus på samarbejdet i professionelle læringsfællesskaber. Lokalt på skolerne arbejdes der målrettet med at udvikle planer for dette samarbejde. Mange pædagoger fra både SFO og klub deltager i kompetenceudvikling, for at blive endnu bedre rustet til at indgå i et samarbejde om elevernes læring i skolen. Desuden afholdes der tværgående temadage. Alt sammen for at skabe de bedste betingelser for elevernes læring og trivsel.

I foråret 2016 besluttede kommunen, at der skal etableres en ny stor daginstitution i tilknytning til Fjordlandsskolen afdeling Marbæk i Skibby. Den nye institution skal, når den står færdig i starten af 2018, erstatte de nuværende institutioner Skibbyssens Børnehus, Skolevejens Børnehus og Tumlebo Børnehus. Herudover vil dagplejens legestue blive flyttet fra den nuværende placering ved Skibby Fritidscenter til den nye institution.

Etableringen af en ny moderne institution i Skibby forventes at give forbedrede arbejds- og driftsvilkår samt højne trivsel, leg og læring blandt børnene. Netop placeringen ved siden af byens skole betyder, at den nye institution kan føre til øget samarbejde på tværs og god anvendelse af bygningerne. Endelig vil økonomien blive forbedret, idet behovet for ekstranormering i forbindelse med meget små institutioner vil bortfalde.

Området for børn og unge med særlige behov fortsætter arbejdet med omstillingen fra anbringelser uden for eget hjem og kommune til etablering af forskellige hjælpetiltag for at fastholde de udsatte børn og unge i deres nærmiljø hos deres forældre, i deres skole og blandt deres venner. En omstilling der allerede har medført en betydelig reduktion i nye anbringelser uden for eget hjem.

Samtidig er der sket en markant ændring i forhold til, hvor børnene bliver anbragt. For to år siden var halvdelen af de omfattede børn anbragt på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted. Nu er andelen nede på en tredjedel. Årsagen er, at vi i højere grad anvender plejefamilier, eget værelse med pædagogisk tilsyn samt anbringelser i barnets nærmeste netværk.

Når det er sagt er der ingen tvivl om, at området er under pres i disse år på grund af et øget antal underretninger. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden bliver bedre til at identificere problemer på et tidligt tidspunkt og bedre til at yde lige præcis den hjælp som det enkelte barn og familie har brug for. Blandt andet til det formål er der ansat særlige forebyggelseskonsulenter og sagsbehandlere ude på skolerne og dagtilbuddene.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.