Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Beskæftigelse, Erhverv og Vækst

Vækstudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker kommunens beskæftigelsesindsats – herunder forsørgelsesydelser og aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere – samt erhvervs- og turismeindsatsen. Endvidere medtages førtidspensionsområdet, hvor det politiske ansvar ligger i Velfærdsudvalget.

Budgetmæssig status

Udgifterne til kontanthjælp i Frederiksund Kommune ligger på et lavere niveau end både landsgennemsnittet og Region Hovedstaden.

Til gengæld har vi det højeste udgiftsniveau i forhold til sygedagpenge. Et forhold der skal ses i lyset af, at udgifterne til førtidspension er lavest i Frederikssund, idet vi er blandt de kommuner, der tilkender færrest førtidspensioner. Det har i sagens natur den konsekvens, at flere borgere forbliver på sygedagpenge – og kontanthjælp – under en længerevarende indsats med henblik på at sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Ses der på de samlede udgifter til kontanhjælp, sygedagpenge og førtidspension fremgår det, at Frederikssund og Region Hovedstaden har samme udgiftsniveau, mens landsgennemsnittet ligger på et højere niveau.

Fremtidige tiltag

Generelt udvikler beskæftigelsen i Frederikssund sig i en positiv retning. Særligt markant er faldet i antallet af dagpengemodtagere og unge på uddannelseshjælp, hvor udviklingen i Frederikssund har været bedre end i de kommuner vi sammenlignes med af Beskæftigelses- og Integrationsministeriet.

Det er vigtigt, at vi fortsat understøtter denne udvikling via en hurtig og effektiv hjælp til rekruttering af arbejdskraft til virksomhederne – herunder målrettet opkvalificering af ledige til jobåbninger – så virksomhedernes udvikling og vækst får de bedst mulige vilkår. Desuden har vi fokus på, at Ungekontaktens indsats og samarbejde med andre aktører på ungeområdet stadig styrkes og udbygges. Målet er fortsat, at så mange unge som muligt starter og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Den virksomhedsnære indsats til borgere, der er længere væk fra ordinær beskæftigelse på grund af andre udfordringer end ledighed fastholdes. Ressource- og jobafklaringsforløbene skal afvikles mere effektivt og med større intensitet.

I modsætning til antallet af dagpengemodtagere, der som sagt er faldende, har antallet af sygedagpengemodtagere ligget på et stabilt niveau de senere år. I Frederikssund arbejdes der derfor kontinuerligt med at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb gennem særlige indsatser.

Som eksempel kan det nævnes, at indsatsen til sygemeldte borgere bliver endnu mere direkte rettet mod at hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdspladsen – muligvis som delvist raskmeldt i en periode. At have tilknytning til sin arbejdspads, mens man er syg, giver de bedste muligheder for at vende tilbage til jobbet. Ligesom det i mange tilfælde betyder, at sygeperioden forkortes. I slutningen af 2015 blev der etableret et fast track-projekt for sygemeldte medarbejedere på udvalgte kommunale arbejdspladser. Formålet med projektet er at understøtte en tidlig indsats over for sygemeldte medarbejdere gennem et koordineret samspil mellem arbejdsplads, personaleafdeling og jobcenter.

Virksomhedernes deltagelse er en forudsætning for en effektiv fastholdelsesindsats. Derfor ønsker vi i Frederikssund et samarbejde – herunder en styrkelse af den tidligt opsøgende vejledning – med virksomhederne. En effektiv fastholdelsesindsats er til glæde for såvel medarbejderne som virksomhederne.

I juni 2016 vedtog kommunen en tværgående integrationsstrategi, der yderligere styrker den aktive beskæftigelsesindsats for flygtninge og familesammenførte.

Den aktive beskæftigelsesfremmende indsats skal fra et tidligt tidspunkt sikre, at vores nye borgere hurtigt får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytning til en arbejdsplads skaber rigtig god integration.

Det er forventningen, at den virksomhedsrettede indsats drevet af virksomhedskonsulenter i tæt samarbejde med virksomheder, sagsbehandlere, mentorer og familiekonsulenter vil sikre, at flere flygtninge kommer i job.

Fastholdelse af eksisterende arbejspladser og etablering af nye er en helt fundamental forudsætning for fortsat vækst i Frederikssund Kommune. Derfor arbejder vi målrettet for at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Kommunen skal ikke bare være et godt sted at drive virksomhed – vi skal være et naturligt førstevalg for såvel eksisterende som potentielt nye virksomheder.

Derfor har vi i 2015 udarbejdet en erhvervs- og vækstpolitik, der udgør den overordnede ramme for dette arbejde.

Gennem ErhvervPlus arbejder vi hele tiden på at udbygge og konsolidere den brede dynamiske kontaktflade, vi har fået opbygget til virksomheder i hele kommunen. Dette gøres bl.a. gennem virksomhedsbesøg, afholdelse af den årlige vækst- og erhvervskonference, der igen i år var et stort tilløbsstykke. Endvidere har vi i 2016 gennemført et større projekt vedrørende styrkelse af bymiljø og detailhandlen i de fire hovedbyer.

Stadig flere virksomheder benytter sig af muligheden for dialog med kommunen om fremtidige projekter. Gennem ErhvervPlus søger vi således at skabe et fortroligt rum til sparring, hvor ideer kan modnes i takt med virksomhedernes ønsker og behov. Gennem dialogen får vi værdifuld viden om, hvad der betyder mest for virksomhederne. En viden vi forsøger at omsætte i en løbende tilpasning af virksomhedernes rammevilkår.

Og indsatserne virker. I såvel Dansk Byggeris som Transport- og byggestyrelsens undersøgelser er vi placeret i top 10 i forhold til sagsbehandlingstider og service på det tekniske område. I Dansk Byggeris undersøgelse er Frederikssund den bedst placerede kommune på Sjælland.

I 2015 blev der etableret et Vækstråd som erstatning for det lokale beskæftigelsesråd. Rådets medlemmer består af repræsentanter for såvel erhvervslivet som kommunen. Vækstrådet har i 2015 og 2016 fokuseret på to aktuelle områder: Branding og etablering af supplerende tilbud vedrørende ungdomsuddannelse i Frederikssund. Et fokus, der bl.a. har resulteret i igangsætning af en række tiltag på uddannelsesområdet. 

På det mere overordnede strategiske plan er Frederiksund bl.a. involveret i arbejdet med den regionale vækst- og udviklingsstrategi i regi af Region Hovedstaden samt i arbejdet omkring Greater Copenhagen.

På turismeområdet er der nu – med afsæt i Frederikssunds turismestrategi – sket en kortlægning af potentialet, og arbejdet med synliggørelse og markedsføring er igangsat.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.