Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Anlægsprogram

Anlægsprogrammet sætter retningen for de kommende års investeringer i infrastruktur og de fysiske rammer i kommunen. Programmet rækker altid fire år ud i fremtiden for at sikre at der tænkes langsigtet når der prioriteres midler til anlægsaktiviteter, der ofte medfører store udgifter. Projekterne skal sikre at værdien af aktiverne i kommunen bevares, men også skaber rammerne for velfærden fremover.

Investeringerne har yderligere til formål at udvikle kommunen og skabe attraktive muligheder for lokalisering og bosætning for virksomheder og borgere. Udviklingen af den nye by, Vinge, er helt central i denne sammenhæng. Hidtil er der solgt 23 parcelhusgrunde og 36 rækkehusgrunde i Deltakvarteret og det forventes, at der kan indgås aftale med private investorer i starten af 2017, om udviklingen af Vinge centrum, hvor der skal etableres nye veje, grønne områder, s-tog station og boliger.

Generelt favner anlægsprogrammet for perioden meget bredt med større investeringer på en lang række områder.

På dagtilbudsområdet skal der opføres nye integreret børneinstitutioner i Skibby til kommunens yngste borgere. Der er afsat 33,5 mio. kr. til etablering af to nye børnehuse i Skibby i perioden 2017-2020. Opførelsen af det første børnehus påbegyndes i 2017 og ventes at stå færdigt i 2018.

Kultur- og fritidsområdet er højt prioriteret i budgetperioden 2017-2020, hvor der samlet er afsat nettoudgifter for 190,8 mio. kr., til anlægsinvesteringer. Beløbet omfatter bl.a. etablering af et nyt hovedbibliotek, som skal opføres på Fioma-grunden og udvikles i samarbejde med private investorer.  Biblioteket ventes opført og klar til ibrugtagning i 2019, og der er samlet afsat 40,3 mio. kr. i perioden 2017-2019 til projektet. Et andet ambitiøs projekt er etablering af et samlet idrætsområde, bestående af en række sportsfaciliteter ved Ådalens Skole. I første omgang indledes arbejdet med etablering af nye svømmefaciliteter, som afløser for den gamle svømmehal på Odinsvej. Derudover skal der etableres kunstgræsbane samt fodboldbaner som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, ved Gl. Oppe Sundby Skole og banerne ved Pedershave Omsorgscenter. Der er i perioden 2017-2020 samlet afsat anlægsudgifter for 128,2 mio. kr., som skal dække første etape af et samlet idrætsområde i Frederikssund Kommunen.

I 2016 nedrives tidligere Oppe Sundby Skole, som ventes byggemodnet og solgt i løbet af 2017. Der er afsat 15,0 mio. kr. til tilslutningsafgift, grønne områder, veje m.v., så grunden kan sælges til parcelhus byggeri for en samlet sum af 55,0 mio. kr.

Til at fremme turismen i kommunen er der bl.a. afsat midler til etablering af et kultur og havnebad, som skal placeres ved Frederikssund Havn. Projektet har fået bevilget 8,2 mio. kr. fra A.P. Møller fonden og kommunen har afsat 7,3 mio. kr. i 2018. Ydermere er der afsat 12,0 mio. kr., til at understøtte bylivet i de fire hovedbyer: Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup. Beløbet er fordelt med 3 mio. kr. i hvert af årene i budgetperioden.    

Til forbedring af trafiksikkerheden i kommunen er der også afsat betydelige anlægsmidler. F.eks. er der afsat en anlægspulje til etablering af cykelstier på 10,9 mio. kr. i perioden 2017-2019. Derudover er der afsat 10,8 mio. kr. til etablering af første etape af cykelstien mellem Jægerspris og Kulhuse.

Klimatilpasning samt energiinvesteringer er også højt prioriteret i den kommende budgetperiode. Der er i perioden 2017-2020 samlet afsat 8,2 mio. kr. til kystsikring. Beløbet vil bl.a. blive anvendt til udarbejdelse af skitseprojekter til digeløsninger samt realiseringen af projekterne/løsningerne. Til energiinvesteringer er der samlet afsat 13,8 mio. kr. i budgetperioden til at fortsætte arbejdet med nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i kommunale bygninger.

De samlede anlægsinvesteringer er på et højt niveau i budgetperioden med brutto anlægsudgifter for samlet 579,4 mio. kr. for hele perioden. Anlægsudgifterne modsvares af indtægter for samlet 212,5 mio. kr., der primært består af salgsindtægter fra Vinge og salg af tidl. Oppe-Sundby Skole. 

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.