Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ældreområdet

Velfærdsudvalget har det politiske ansvar for området, der primært dækker ældreområdet (pleje og omsorg, hjælpemidler mv.), men også personlige tillæg samt boligydelse til pensionister.

Budgetmæssig status

Frederikssunds udgifter på ældreområdet ligger lavere end både landsgennemsnittet og Region Hovedstaden.

En af forklaringerne på de relativt lave udgifter er, at vi har forholdsvis få 80+ årig, der alt andet lige vil have et større plejebehov og derfor er mere udgiftskrævende. Omvendt har Frederikssund relativt mange ”yngre ældre” (65-79 årig). Der vil således inden for en relativ kort årrække opstå et endnu større udgiftspres, når disse ”yngre ældre” vil få et øget plejebehov. En fremskrivning af udgiftsbehovet på de væsentligste udgiftsposter på ældreområdet viser således, at udgiftsbehovet alt andet lige øges med godt 125 mio. kr. frem mod 2025 med den forventede befolkningsudvikling.

Fremtidige tiltag

På ældreområdet har vi i Frederikssund Kommune løbende arbejdet med effektiviseringer af driften, hvor indførelse af velfærdsteknologi, nye arbejdsgange og omorganiseringer har været i fokus. Dette arbejde har sammen med de relativt få 80+ årig været med til at sikre et lavt udgiftsniveau på området. I de kommende år forventes imidlertid en fortsat øget efterspørgsel på hjemmeplejen mv. i takt med befolkningsudviklingen. Derfor har vi sat fokus på en effektivisering af døgnplejen for at øge medarbejdernes andel af deres samlede tid hos borgerne, nedbringe forbruget af vikarer og øge brugen af velfærdsteknologiske løsninger i borgernes hjem.

I Frederikssund anvender vi således vores andel af den såkaldte værdighedspulje til at undersøtte brugen af velfærdsteknologi i døgnplejen – bl.a. gennem ansættelse af en velfærdsteknologikonsulent samt understøttelse af aktiviteter på omsorgscentrene for borgere i lokalsamfundet.

Som nævnt under sundheds- og socialområdet er alle tilbud til borgere over 18 år blevet samlet under én ledelse. Dette muliggør, at en optimering af lokaleanvendelsen kan gå hånd i hånd med udviklingen af nye relevante tilbud til borgerne. Et eksempel er beslutningen om, at beboere i Haven (demensboliger) flyttes over på en af de nybyggede afdelinger på omsorgscentret Pedershave, mens beboerne på det utidsvarende bosted Lunden (voksne med særlige behov) flyttes over på Haven. Beslutningen er således et eksempel på, at der kan opnås fordele for alle parter, når tilbud til forskellige målgrupper ses i et tværgående perspektiv.

I løbet af 2017 begynder Frederikssund formentligt et samarbejde med en privat plejeboligleverandør, som planlægger opførelse af 72 plejeboliger i kommunen. Et samarbejde, der muliggør en udvikling i opgaveløsningen, fordi der bringes flere erfaringer og metoder i spil – til gavn for borgerne. Omvendt må der også forudses en udfordring i forhold udnyttelsen af vores egen kapacitet på plejeboligområdet som følge af et sådant samarbejde.

På den anden side medfører ledige plejeboliger også muligheder. De kan for eksempel anvendes til ældre med særlige behov.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket