Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Administrationsområdet

Økonomiudvalget varetager hele Frederikssunds økonomistyring, og har samtidig det direkte politiske ansvar for administrationsområdet, der dækker beredskab, den politiske organisation, løn og øvrige udgifter til administrativt personale, tjenestemandspensioner, rengøring mv.

Budgetmæssig status

Frederikssunds udgifter til administration ligger over landsgennemsnittet men under Region Hovedstaden.

Antallet af administrative årsværk ligger på godt 400, og har været svagt stigende de senere år. Denne udvikling er bl.a. udtryk for, at vi har styrket administrationen på en række områder med det formål at styrke sagsbehandlingen på nogle helt centrale kommunale kerneområder – og for kommunen som helhed – for at sikre en så effektiv og god indsats som muligt. Som eksempler herpå kan nævnes beskæftigelsesindsatsen og kommunikationsområdet.

Endvidere dækker det relativt stabile antal administrative årsværk over interne forskydninger mellem områderne, så ressourcerne anvendes så optimalt som muligt.

Fremtidige tiltag

Frederikssund vil også i de kommende år have fokus på arbejdet med optimering af services og arbejdsgange gennem digitalisering. Vi følger nationale digitaliseringsstrategier, men vil derudover tage egne initiativer.

I dag er det muligt som borger eller virksomhed at klare rigtig meget hjemmefra ved brug af selvbetjeningsløsninger og digital post. Men det kan blive endnu bedre. Og vi har derfor hele tiden fokus på at forbedre digitale tilbud, så de bliver lettere at bruge, er mere sammenhængende, giver hurtigere svar eller f.eks. giver adgang til at man kan følge sin egen sag.

Den fortsatte udvikling af en række it-fagsystemer, som kommunen benytter, forventes også i de kommende år at medføre, at der skal bruges færre ressourcer på at løse de samme opgaver.

Med henblik på at spare både tid og transportudgifter vil vi i de kommende år arbejde i retning af en øget brug af digitale møder. Dette vil ikke blot lette arbejdet internt i kommunen. Men også for den lange række af eksterne samarbejdspartnere såsom borgere, virksomheder og andre offentlige organisationer, der løbende holder møde med kommunen.

Den fortsatte digitalisering af services og arbejdsgange stiller naturligvis tilsvarende stigende sikkerhedskrav, så borgere, virksomheder mv. kan være trygge ved kommunens omgang med deres data. Derfor har vi stor fokus på dataarkitektur og ikke mindst datasikkerhed. Både gennem brugen af interne kontroller og fortsat uddannelse i datasikkerhed.

Gennem et tæt samarbejde med en række andre nordsjællandske kommuner søger Frederikssund yderligere at reducere de udgifter, der er til indkøb og implementering af digitale løsninger og velfærdsteknologi. I samarbejdet er der fokus på at gøre brug af hinandens specialistkompetencer, at konkurrenceudsætte it-løsninger sammen og udarbejde fælles implementeringsforløb samt at dele viden med hinanden om mulige gevinster. Alt dette ud fra en konstatering af, at den enkelte kommune ikke har tilstrækkelige ressourcer til at løfte denne store opgave alene.

Kravene til den kommunale organisation og opgaveløsning forandres hele tiden som følge af ny lovgivning, tilførsel af nye opgaver og øget behov for helhedsorientering i den kommunale opgaveløsning. Dette medfører et kontinuerligt behov for at vurdere om vores administrative struktur er indrettet optimalt og hensigtsmæssigt. Konkret betyder det, at vi løbende vurderer, om opgaver skal samles i nye afdelinger, eller om der i en periode er brug for at sætte isoleret fokus på et specifikt opgavefelt. Organisatoriske tilpasninger er med andre ord blevet et tilbagevendende redskab, som fordrer sikker procesledelse og omhyggelig medarbejderinddragelse.

Den løbende udvikling af kravene medfører på samme måde et stigende fokus på kompetenceudvikling af vores medarbejdere på alle niveauer. Der vil i de kommende år være behov for hele tiden at vurdere, om den enkelte medarbejder har brug for et kompetenceløft. Ligesom der vil være brug for at vurdere, om der er faggrupper, hvor der skal ske en samlet videreuddannelse af større grupper af medarbejdere.

Siden 2015 har vi oprustet på den centrale kommunikationsindsats. Dette har medført en langt mere strategisk indsats og stringent formidling af det politiske arbejde og de politiske beslutninger. Det har også medført, at den samlede administration i stigende grad tænker formidling og kommunikation som en integreret del af kerneopgaven. Denne udvikling er langt fra tilendebragt, og der vil i den kommende tid bl.a. være øget fokus på vurdering af hvilke medier, der anvendes til den udadvendte kommunikation. I den forbindelse vil en modernisering af hjemmesiden www.frederikssund.dk være en af de opgaver, der vil blive løst inden for en relativt kort periode. I et længere perspektiv skal kommunens samlede kommunikative kompetencer udvikles til glæde for borgere såvel som politikere.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.