Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Teknik- og Miljøområdet

Teknisk udvalg har det politiske ansvar for området, der bl.a. dækker byudviklingsprojekter, kollektiv transport, natur og miljø, kommunale bygninger, affald, energi og infrastruktur.

Fremtidige tiltag

Udviklingen af den nye bydel i Vinge tager for alvor fart i 2016, hvor byggeriet af de første boliger i Deltakvarteret forventes igangsat.

Etableringen af Vinge Centrum – herunder Vinge Station – udbydes til et privat udviklingsselskab. Udbuddet forventes gennemført primo 2016, hvorefter realiseringen af etape 1, der består af 30.000 etagemeter går i gang. Byggestart forventes at finde sted ultimo 2016.

De første 30.000 etagemeter i Vinge Centrum kommer til at bestå af boliger – private såvel som almene – erhverv, detailhandel og en række offentlige funktioner såsom børnehus, konferencecenter, kampsportcenter, bibliotek samt erhvervs- og udstillingscenter.

Fra den nye fjordforbindelse, som står færdig i 2019, vil det blive let at komme med bil til Vinge Station, hvor der vil blive etableret pendlerparkeringspladser.

I Vinge vil der være fokus på, hvordan en C02-neutral by kan realiseres, og hvordan en miljømæssig bæredygtig tilværelse kan integreres i hverdagen – uden at gå på kompromis med funktionalitet og livskvalitet. Det kommende år vil give de første konkrete bud på, hvordan dette kan realiseres og vil være med til at sætte Vinge på dagsordenen – både nationalt og internationalt.

Driften af de omkring 260.000 m2 kommunale bygninger er en vigtig og ressourcekrævende opgave. Derfor er der i de kommende år fokus på, hvordan vi kan optimere anvendelsen og driften. Det handler ikke kun om besparelser, men i lige så høj grad om at tilbyde bedre service og faciliteter til de mange brugere. Det vil bl.a. ske via:

• Optimering af anvendelsen gennem øget fælles benyttelse
• Fokus på optimering af de samlede driftsomkostninger som for eksempel rengøring, vedligeholdelse, vand-, energi- og varmeforbrug mv.
• Udfasning af bygninger, der ikke er tidssvarende

Et andet vigtigt indsatsområde er den kollektive transport. Her samarbejder vi med Movia og nabokommunerne om at tilrettelægge den kollektive bustrafik så optimalt som muligt. Der er tradition for at inddrage borgerne, når der planlægges større ændringer i busdriften. Dette sker gennem borgermøder samt en løbende dialog med foreninger, erhvervsliv og interesseorganisationer. I de kommende trafikbestillinger vil Frederikssund have fokus på:

• Flest mulige skoleelever med kollektiv trafik
• Med kollektiv transport til arbejde og uddannelse
• Bedre busbetjening af landsbyerne.

Et nyt initiativ er Flextur. En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Her er der mulighed for at blive hentet hjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. En Flextur har ingen fast køreplan og kan bestilles til det tidspunkt, man ønsker. Ordningen vil løbende blive evalueret.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger, som helt overordnet er opdelt i det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Skattefinansierede område:

Brugerfinansierede område:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.