Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Sundheds- og socialområdet

Sundhedsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker kommunens sundhedsfremmende indsatser, aktivitetsbestemt medfinansiering samt voksne med særlige behov – herunder psykisk syge og misbrugsområdet.

Budgetmæssig status

På sundheds- og forebyggelsesområdet ligger Frederikssund på samme udgiftsniveau som Region Hovedstaden, mens landsgennemsnittet ligger lavere.

Aktivitetsbestemt medfinansiering – som er det beløb, Frederikssund afregner over for Region Hovedstaden i forhold til vores brug af regionale sundhedsydelser – udgør langt den største del af kommunernes samlede udgifter til sundhed og forebyggelse (ca. 78 pct. i Frederikssund i 2014). Derfor ses også samme billede som under de samlede udgifter til sundhed og forebyggelse – nemlig at Frederikssunds udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering ligger på niveau med Region Hovedstaden, mens landsgennemsnittet ligger lavere.

I forhold til voksne med særlige behov har Frederikssund et højere udgiftsniveau end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet, hvilket primært skyldes en høj tilgang og aktivitetsniveau – dvs. mange borgere får et eller flere tilbud inden for området.

Fremtidige tiltag

Som det fremgår ovenfor har der i de senere været en stigning i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering i såvel Frederikssund som i resten af Region Hovedstaden og landet.

I Frederikssund kan det høje udgiftsniveau bl.a. forklares ved relativt mange genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser.

Dette skal vi blive bedre til at håndtere. Ikke mindst set i lyset af ændringen i hospitalsstrukturen i de kommende år med etableringen af de nye supersygehuse. Nordsjællands Hospital i Hillerød forventes således at stå færdigt i 2020. Kapaciteten på hospitalet vil være mindre end den nuværende, hvorfor der kan være færre borgere indlagt. Hospitalerne arbejder allerede nu på at ændre behandlingsmetoder og arbejdsgange med henblik på at være klar i 2020. Det betyder, at flere og flere opgaver vil blive lagt ud til kommunerne i de kommende år, og at opgaverne i kommunerne bliver mere og mere komplekse.

I Frederikssund kan vi allerede nu mærke et øget pres. Antallet af borgere, der får et genoptræningsforløb efter indlæggelse, har således været støt stigende. I løbet af de seneste år har Frederikssund således modtaget 8 pct. flere genoptræningsplaner fra hospitalet pr. år.

På den baggrund har vi ændret organisationen på træningsområdet, herunder sammenlagt træningsfaciliteterne på færre matrikler. Det har været med til at effektivisere træningsområdet, samtidig med at opgaveløsningen fastholdes på et højt fagligt og specialiseret niveau.

Endvidere er det væsentligt, at det gode samarbejde med Nordsjællands Hospital fastholdes og udvikles yderligere. Det unikke samarbejde med hospitalet, hvor Frederikssund fik mulighed for at etablere Rehabiliteringsafdelingen på hospitalet, har allerede vist sig at have en stor betydning i det daglige samarbejde. Der udvikles således initiativer på akutområdet, der forventes at medføre reduktioner i antallet af særlige forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser

De praktiserende læger er også en vigtig samarbejdspartner, og samarbejdet med dem skal ligeledes styrkes og udvikles yderligere. Blandt andet fordi de med deres gate-keeper rolle er afgørende for hvor mange borgere, der indlægges. Det kommunalt-lægelige udvalg mødes fire gange årligt. På disse mødes sikres informationsudveksling mellem parterne, ligesom nye opgaver og indsatser samt ny lovgivning drøftes.

Frederikssund har i august 2015 ansat en praksiskonsulent. En praksiskonsulent er en praktiserende læge, der frikøbes et antal timer om ugen til at varetage den løbende koordinering og samarbejde mellem de praktiserende læger og kommunen. Det er vigtigt, at de praktiserende læger har kendskab til Frederikssunds tilbud på sundhedsområdet – bl.a. med det formål at undgå indlæggelser, der kan håndteres kommunalt.

Endelig skal det nævnes, at Frederikssund i foråret 2015 vedtog en sundhedspolitik. Politikken skal være med til at sikre et øget fokus på det borgerrettede forebyggelsesarbejde, herunder implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

På baggrund af det relativt høje udgiftsniveau på det sociale område i Frederikssund har vi i de senere år arbejdet med en omstilling af det sociale område for at nedbringe udgifterne – samtidig med at der sikres en udvikling i tilbuddene til glæde for borgerne.

Der er blevet sat fokus på, hvordan et tættere samarbejde mellem myndighedsfunktionen og driftsdelen kan opnås, og hvordan Frederikssund kan arbejde med en hjemtagningsstrategi så de borgere, der har et ønske om at blive i Frederikssund eller vende hjem til Frederikssund i et kommunalt tilbud får mulighed for det. Strategien medfører en dobbeltgevinst fordi borgerne får det bedste tilbud samtidig med, at vores egne tilbud anvendes optimalt.

Der er endvidere arbejdet med en udvikling af tilbudsviften på det sociale område, hvilket bl.a. betyder, at socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud samles på én adresse med en udvidet åbningstid for borgerne. Der indføres i større omfang end i dag gruppeforløb i socialpsykiatrien. Dette giver mulighed for at tilbyde en indsats til flere borgere ad gangen og samtidig styrke netværksdannelsen blandt borgerne.

Ungeindsatsen styrkes gennem udvikling af tættere samarbejde med familiekonsulenterne og ved at flytte Spiren til Thorstedlund.

Desuden foreslås det, at der overflyttes pladser vedrørende beskyttet beskæftigelse fra Skibbyhøj til Højagergaard, og at Cafe Danner overføres fra beskæftigelsesområdet til den beskyttede beskæftigelse. Denne omorganisering giver mulighed for tilbud om mere dynamiske forløb med flere valgmuligheder for den enkelte borger.

Der lægges således op til en lang række initiativer på det sociale område, hvor der bl.a. er fokus på nye arbejdsmetoder – også på tværs af fagområder – højere grad af systematik og øget opfølgning. Kombineret med den nye organisationsform, der træder i kraft pr. 1. januar 2016, er der reelt tale om en betydelig kulturændring. Alt sammen med det formål at skabe en bedre og mere effektiv indsats på det sociale område i Frederikssund.

Det bemærkes, at de konkrete forslag har været i selvstændig høring fra 3. juli til 20. august 2015 – bortset fra forslaget om Cafe Danner – og er således ikke en del af den generelle høringsproces i forhold til budgettet for 2016.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.