Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Børne- og skoleområdet

Uddannelsesudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker skole- og fritidstilbud, dagtilbud samt udsatte børn og unge.

Budgetmæssig status

På skole- og fritidsområdet ligger udgifterne i Frederikssund på niveau med Region Hovedstaden, men over landsgennemsnittet. Den primære årsag til, at Frederikssund har et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet er højere udgifter til elever på specialskoler. Derfor indførte vi fra og med skoleåret 2013-2014 en ny budgetmodel med det formål at skabe en mere hensigtsmæssig incitamentsstruktur, idet den nye budgetmodel medfører en mere tydelig sammenhæng mellem beslutning om specialundervisningstilbud og økonomisk ansvar.

Udgifterne til dagtilbud i Frederikssund ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens Region Hovedstaden ligger på et noget højere niveau. Årsagen til den store forventede stigning i udgifterne i Frederikssund fra 2014 til 2015 er en kombination af nogle ændrede forudsætninger i befolkningsfremskrivningen og afskaffelse af den resterende lukkeuge. Regnskabsresultatet for 2015 forventes således at ligge nogenlunde på niveau med resultatet for 2014.

I de senere år er der sket et betydeligt fald i antallet af 0-5 årige. De faldende udgifter frem mod 2012 vidner således om, at vi løbende har evnet at tilpasse kapaciteten til antallet af børn, snarere end det er udtryk for et fald i serviceniveauet. Derimod er der rent faktisk sket en stigning i serviceniveauet i 2014 og 2015, idet en af to lukkeuger blev afskaffet i 2014, mens den resterende lukkeuge afskaffes i 2015.

I forhold til udsatte børn og unge ligger Frederikssund på et højere udgiftsniveau end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at vi i Frederikssund har igangsat et projekt med det formål at forebygge anbringelser via en øget fokus på forebyggelse. Et projekt der på sigt forventes at medføre besparelser.

Fremtidige tiltag

I Frederikssund ønsker vi at skabe en skole, hvor alle arbejder fokuseret med at hæve såvel det faglige niveau som børnenes sociale kompetencer og karakterdannelse samtidig med at alle børn trives – uanset de forudsætninger børnene har med hjemmefra, etnicitet, alder og køn.

Næsten alt, hvad en lærer eller pædagog laver med børn giver læring i et eller andet omfang. Men det er naturligvis afgørende at benytte de værktøjer og metoder, der virker mest effektivt. Der findes i dag en stor mængde forskning, som netop viser, hvad der virker mest effektivt. I Frederikssund tager vi udgangspunkt i denne forskning i forbindelse med planlægningen af undervisning mv.

Sammen med Aalborg Universitet og 12 andre kommuner deltager Frederikssund i projektet ”Program for Læringsledelse”. Projektet er finansieret af A.P. Møller Fonden. Der er tale om et fire årigt udviklingsprojekt, hvor skolerne lærer at arbejde målstyret med indsatser – indsatser der har virket i andre lande eksempelvis Canada og New Zealand. En af erfaringerne fra projektet er, at der er behov for ledelse tæt på undervisningen, idet man ved, at en effektiv vejledning fra ledelsen til lærere og pædagoger har en positiv effekt. På den baggrund har vi via en ledelsesreform på skoleområdet ansat en række pædagogiske ledere, der bl.a. kan varetage arbejdet med en sådan vejledning.

Endvidere deltager vi sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) i projektet ”Krop og Kompetencer”, der ligeledes er finansieret af A.P. Møller Fonden. Projektet har fokus på, hvordan man på en kvalificeret måde arbejder med bevægelse i skolen – både i idrætsundervisningen og som en integreret del af den øvrige undervisning.

Medarbejderne på skolerne i Frederikssund har det seneste år været på såkaldte True North kurser, der bygger på den nyeste hjerneforskning, og hvor der arbejdes med pædagogiske redskaber til at gøre undervisningen mere varieret og mere målrettet. Samtidig arbejdes der i faglige teams, da vidensdeling og sparring er vigtigt for at skabe gode læringsmiljøer og undervisning af god faglig kvalitet.

Et af de absolut vigtigste parametre til øget læring er børnenes egne forventninger. Et af formålene med True North kurserne er netop at give personalet redskaber til at arbejde med børnenes ønske om – og tro på – at de kan tilegne sig den ønskede viden.

Endelig har vi hele tiden fokus på – i det omfang de tidsmæssige ressourcer er til stede – at øge graden af linjefagsdækning.

Som det fremgår af ovenstående er fokus på skoleområdet i disse år i høj grad på at øge kompetencerne hos personalet. Det er en omfattende proces, der også kræver en kulturændring, hvor gamle vaner lægges på hylden. Men formålet er helt klart – nemlig at skabe de bedst mulige sociale, uddannelses- og erhvervsmæssige forudsætninger for vores børns fremtid.

Med de senere års betydelige fald i antallet af 0-5 årige arbejder vi på fortløbende at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen på dagtilbudsområdet. Siden 2007 er der således nedlagt 23 daginstitutioner eller afdelinger og nedlagt ca. 100 dagplejestillinger som følge af det faldende børnetal. I de kommende år vil antallet af 0-5 årige fortsat være svagt faldende, hvorfor der i 2016 forventes en yderligere reduktion i kapaciteten og eventuelt lukning af 1-2 børnehuse og et antal dagplejepladser.

Når vi kigger lidt længere frem vil der omvendt være en stigning i antallet af 0-5 årige primært på grund af planerne om en ny by i Vinge. Det indgår naturligvis også i de løbende kapacitetsovervejelser.

Ud over den løbende kapacitetstilpasning arbejder vi målrettet på at etablere større og mere bæredygtige børnehuse med gode faglige miljøer og legerelationer. I efteråret 2015 påbegyndes arbejdet med at etablere to nye børnehuse i Skibby som erstatning for de fire nedslidte og små børnehuse i Skibby. Det forventes, at det første børnehus kan stå færdigt i foråret 2017.

På området for udsatte børn og unge fortsætter omstillingen fra anbringelser uden for eget hjem og kommune til etablering af forskellige hjælpetiltag med henblik på at fastholde udsatte børn og unge i deres nærmiljø hos deres forældre, i deres skole og blandt deres venner. En omstilling, der allerede har medført en ganske betydelig reduktion i antallet af børn, som er anbragt uden for eget hjem.

Samtidig er der sket en markant ændring i den valgte placeringsforanstaltning. For to år siden var halvdelen af de omfattede børn og unge anbragt på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted. I dag er det kun hver tredje. I stedet anvendes der i højere grad plejefamilier, eget værelse med pædagogisk tilsyn og anbringelse i barnets eget netværk.

I det hele taget har vi fokus på forebyggelse. Siden 2012 har der således været placeret forebyggelseskonsulenter på overbygningsskolerne, hvilket har medført gode resultater. Derfor udvides løsningen, så der nu også er placeret sagsbehandlere i skoledistrikterne for de 0-12 årige. I den forbindelse udestår der fortsat et arbejde med at etablere velfungerende tværfaglig rådgivning til lærer og pædagoger. Dette vil ske i et samarbejde mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedsplejen, Udviklingscenter for Børn og Børnekultur samt skoler og dagtilbud.

Endvidere arbejder vi løbende på at gøre de forebyggende hjælpeforanstaltninger så effektive som muligt. Som noget nyt vil vi – med inspiration fra bl.a. Gladsaxe Kommune – indføre en særlig feedbackmetode, hvor forældrene og barnet/den unge efter hver session bliver spurgt ind til deres udbytte med henblik på optimering af indsatsen.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.