Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Beskæftigelse, Erhverv og Vækst

Vækstudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker kommunens beskæftigelsesindsats – herunder forsørgelsesydelser og aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere og flygtninge – samt erhvervs- og turismeindsatsen. Endvidere medtages førtidspensionsområdet, hvor det politiske ansvar for budgettet ligger i Velfærdsudvalget.

Budgetmæssig status

Udgifterne til kontanthjælp i Frederikssund ligger på et lavere niveau end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Stigningen i udgifterne frem mod 2013 og det efterfølgende fald afspejler de generelle økonomiske konjunkturer.

I forhold til sygedagpenge har Frederikssund højere udgifter end såvel Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Det højere niveau skal imidlertid ses i lyset af, at udgifterne til førtidspension er lavere i Frederikssund end Region Hovedstaden og landsgennemsnittet, fordi vi er blandt de kommuner, der tilkender færrest førtidspensioner. Det har i sagens natur den konsekvens, at flere borgere forbliver på sygedagpenge – og kontanthjælp – under en længerevarende indsats med henblik på at sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Ses der på de samlede udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension fremgår det, at Frederikssund har det laveste udgiftsniveau.

Fremtidige tiltag

Den begyndende positive udvikling i beskæftigelsen og fald i ledigheden, der ses i 2015, forventes at fortsætte i 2016.

Det er vigtigt, at Frederikssund understøtter denne udvikling via en hurtig og effektiv hjælp til rekruttering af arbejdskraft til virksomhederne – herunder målrettet opkvalificering af ledige til jobåbninger – så virksomhedernes udvikling og vækst får de bedst mulige vilkår.

Den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet skal også bruges til en mere virksomhedsnær indsats til borgere, der er længere væk fra ordinær beskæftigelse på grund af andre udfordringer end ledighed i overensstemmelse med de beskæftigelsesreformer, der er gennemført i løbet af de seneste år. I reformerne lægges der således op til en styrkelse af den virksomhedsrettede indsats overfor bl.a. kontanthjælpsmodtagere med vanskeligheder udover ledighed og borgere i de såkaldte ressourceforløb, der har behov for en helhedsorienteret indsats.

Ligeledes vil indsatsen til sygemeldte borgere blive endnu mere direkte rettet mod at hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdspladsen, muligvis som delvist raskmeldt i en periode. At have tilknytning til sin arbejdsplads, mens man er syg, giver de bedste muligheder for at vende tilbage til jobbet – og det viser sig ofte, at sygeperioden forkortes. I Frederikssund ønsker vi at styrke den tidligt opsøgende vejledning til arbejdspladserne. En effektiv fastholdelsesindsats er også til gavn for virksomhederne.

I det hele taget vil øget service og samarbejde med virksomhederne være et væsentligt indsatsområde i 2016.

I løbet af efteråret 2015 etableres ”ungekontakten” på Campus således, at den forstærkede indsats for at sikre, at flere unge får en uddannelse får et konkret fysisk udtryk og en geografisk sammenhæng til de lokale uddannelsesinstitutioner. Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og de forskellige fagområder, der arbejder med unge, samles i ”Ungekontakten” og kommunens unge modtager en hurtig og koordineret indsats. Målet er, at alle unge i Frederikssund påbegynder og gennemfører en uddannelse.

Frederikssund kan i 2016 – ligesom i 2015 – forvente at modtage op mod 176 flygtninge og deraf følgende familiesammenføringer, hvorfor integrationsindsatsen er af afgørende betydning. Integrationsindsatsen blev i 2015 samlet i Job & Borgercentret for at sikre, at den helhedsorienterede og koordinerede indsats for hele familien har selvforsørgelse som mål. En aktiv beskæftigelsesfremmende indsats skal fra et tidligt tidspunkt sikre, at de nye borgere i Frederikssund hurtigt får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Erfaringen viser, at en tilknytning til en arbejdsplads er den bedste måde at skabe et godt integrationsforløb for den enkelte voksne og dermed for hele familien.

Fastholdelse af eksisterende arbejdspladser og etablering af nye er en fundamental forudsætning for vækst i Frederikssund. Derfor arbejder vi målrettet på at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Frederikssund skal være stedet, som erhvervslivet naturligt vælger.

Det kræver, at vi hele tiden udvikler vores ErhvervPlus-koncept, der aktuelt indeholder:

• At sikre hurtig, koordineret sagsbehandling i byggesager, der vedrører erhvervsbyggeri

• En tæt og fortrolig dialog på alle niveauer af en given sag

• En løbende justering af erhvervslivets rammebetingelser

• Identificering af mulige symbiose-projekter

• Afholdelse af en årlig erhvervskonference, hvor kommunen er vært

• Løbende besøg og områdemøder i kommunens erhvervsområder

Den foreløbige indsats har resulteret i, at Frederikssund senest har bevæget sig fra nr. 49 til nr. 14 i Dansk Byggeris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed.

I Frederikssund ønsker vi ikke bare at fastholde denne position, men at forbedre den. Arbejdet med dette understøttes af den vedtagne ”Strategi for Tværfaglig Erhvervsservice”, der kan udvikle ErhvervPlus-konceptet samt det tværgående samarbejde i den kommunale administration omkring alle aspekter af erhvervsservicen.

Endvidere har vi – med afsæt i tidligere vedtagne erhvervspolitiske pejlemærker – udarbejdet vision, temaer og mål for vækst- og erhvervspolitikken. Temaerne indgår i kommunes Plan- og Agenda 21-strategi, der sendes i offentlig høring i løbet af efteråret 2015. Med afsæt i disse temaer arbejder vi videre med en præcis definering af, hvordan målene i praksis skal nås.

Derudover har vi taget initiativ til at nedsætte et Vækstråd, som afløser for det nu nedlagte Lokale Beskæftigelsesråd. Vækstrådet er sammensat med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, Frederikssund Erhverv samt Byrådet og den kommunale administration. Rådet kan anbefale tiltag overfor kommunen samt udtale sig om givne emner på kommunens anmodning. Aktuelt arbejder Vækstrådet på mulige scenarier til forstærkning af uddannelsestilbuddene i kommunen samt branding af erhvervsmulighederne.

Frederikssund indeholder mange kulturelle og rekreative værdier, som forventes at kunne understøtte væksten. Vores langsigtede mål og indsatsområder er beskrevet i ”Turismestrategi for perioden 2013-2020”. Indsatsen på turistområdet er desuden blevet forstærket i form af etableringen af et egentligt turistsekretariat, der drives af Frederikssund Erhverv. Sekretariatet arbejder målrettet på at udmønte turismestrategiens indsatsområder – herunder udvikling af detailhandlen.

Konkret har vi sat forundersøgelser i gang af mulighederne for etablering af et kultur- og havnebad i Frederikssund Havn. Fritidsudvalget har den 2. december behandlet kommissorium for opgaven, der bl.a. redegør for formål, milepæle og organisering af projektet samt en overordnet tids- og handleplan for det videre arbejde.

FNI (Frederikssund ny initiativråd) arbejder i samarbejde med administrationen på at skaffe ekstern finansiering svarende til halvdelen af anlægsudgifterne inden 1. august 2016.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.