Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Anlægsprogram

Anlægsprogrammet sætter retningen for de kommende års investeringer i infrastruktur og de fysiske rammer i kommunen. Programmet rækker altid fire år ud i fremtiden for at sikre at der tænkes langsigtet når der prioriteres midler til anlægsaktiviteter, der ofte medfører store udgifter. Projekterne skal sikre at værdien af aktiverne i kommunen bevares, men også skabe rammerne for velfærden fremover.

Investeringerne har yderligere til formål at udvikle kommunen og skabe attraktive muligheder for lokalisering og bosætning for virksomheder og borgere. Udviklingen af den nye by, Vinge, er helt central i denne sammenhæng. I efteråret 2015, blev de første 23 byggegrunde i Deltakvarteret solgt og i foråret 2016 forventes der indgået aftale med en privat investor om udviklingen af Vinge centrum, hvor der skal etableres nye veje, grønne områder, s-tog station og boliger.

Generelt favner anlægsprogrammet for perioden meget bredt med større investeringer på en lang række områder.

På skoleområdet vil moderniseringen af de fysiske rammer for skolebørn fortsætte ind i 2016 med renovering af de eksisterende bygninger på Ådalens Skole. De nyopførte bygninger på skolen er taget i brug fra august 2015. Med færdiggørelsen af renoveringen på Ådalens Skole vil det være muligt at samle skolen på én adresse. Projektet ligger i forlængelse af skolemoderniseringer for ca. 270 mio. kr. siden 2009.

Antallet af ældre i kommunen er stærkt stigende og øger behovet for plejeboliger. Derfor er der igangsat byggeri af yderligere 36 boliger ved Pedershave Omsorgscenter og opførelse af 19 plejeboliger ved Tolleruphøj. Der har været første spadestik på Pedershave-byggeriet i august 2015. I Budget 2016 er der afsat ca. 51 mio. kr. til at bygge de nye plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter, der ventes klar til indflytning ved årsskiftet 2016/17.

I forhold til dagtilbud til kommunens yngste borgere er der afsat 33,5 mio. kr. til etablering af to nye integrerede børnehuse i Skibby i perioden 2016-2019. Det første børnehus ventes at stå færdigt i anden halvdel af 2017, hvorefter opførelsen af det andet børnehus vil påbegyndes.

Kultur- og fritidsområdet er højt prioriteret i budgetperioden 2016-2019, hvor der samlet er afsat 187,4 mio. kr., på området. Beløbet omfatter bl.a. etablering af et nyt hovedbibliotek, som skal opføres på Fioma-grunden og udvikles i samarbejde med private investorer. Et andet ambitiøs projekt er etablering af et samlet idrætsområde, bestående af en række sportsfaciliteter ved Ådalens Skole. I første omgang indledes arbejdet med etablering af nye svømmefaciliteter, som afløser for den gamle svømmehal på Odinsvej. Derudover skal der etableres kunstgræsbane samt fodboldbaner som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, ved Gl. Oppe Sundby Skole og banerne ved Pedershave Omsorgscenter.  

Til forbedring af trafiksikkerheden i kommunen er der også afsat betydelige anlægsmidler. F.eks. er der afsat en anlægspulje til etablering af cykelstier på 12,2 mio. kr. i perioden 2016-2019. Derudover er der afsat 8,3 mio. kr. til etablering af første etape af cykelstien mellem Jægerspris og Kulhuse.

De samlede anlægsinvesteringer er på et højt niveau i budgetperioden med anlægsudgifter for samlet 515,4 mio. kr. for hele perioden. Fratrækkes budgettet til de nye plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter, der primært finansieres af beboernes husleje og kun i mindre omfang af kommunen, udgør anlægsniveauet samlet 468,5 mio. kr. svarende til 117,1 mio. kr. om året i gennemsnit for kommunen. Anlægsudgifterne modsvares af indtægter for samlet 193,4 mio.kr., der primært består af salgsindtægter fra Vinge og fra salg af tidl. Oppe-Sundby Skole.

Klik her for en nærmere beskrivelse af alle anlægsforslag.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.