Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Ældreområdet

Velfærdsudvalget har det politiske ansvar for området, der primært dækker ældreområdet (pleje og omsorg, hjælpemidler mv.), men også personlige tillæg samt boligydelse til pensionister.

Budgetmæssig status

Frederikssunds udgifter på ældreområdet ligger på et lavere niveau end i såvel Region Hovedstaden som landsgennemsnittet.

En af forklaringerne på de relativt lave udgifter på ældreområdet er, at vi har relativt mange ”yngre ældre” (65-75 årig). ”Yngre ældre” vil alt andet lige have et mindre plejebehov og vil derfor være mindre udgiftskrævende. Samtidig vil der imidlertid inden for en relativ kort årrække opstå et betydeligt udgiftspres, når disse ”yngre ældre” vil få et øget plejebehov. En fastholdelse af det nuværende serviceniveau i hjemmeplejen vil således betyde årlige merudgifter på ca. 41 mio. kr. i 2026 med den forventede befolkningsudvikling.

Fremtidige tiltag

På ældreområdet har vi i Frederikssund løbende arbejdet med effektiviseringer af driften, hvor indførelse af velfærdsteknologi, nye arbejdsgange og omorganiseringer har været i fokus. Dette arbejde har sammen med de relativt mange ”yngre ældre” været med til at sikre et lavt udgiftsniveau på området. Men som nævnt vil vi i de kommende år opleve en øget efterspørgsel på hjemmepleje mv. i takt med befolkningsudviklingen.

Desuden betyder udviklingen i hospitalsstrukturen, nye behandlingsformer og korte patientforløb på hospitalerne, at kommunerne allerede på nuværende tidspunkt har fået flere opgaver. En udvikling der vil fortsætte i de kommende år. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for ældre medicinske patienter er således reduceret fra 5,8 dage til 4,7 dage i perioden 2010-2014. Det betyder, at flere borgere har behov for kommunale rehabiliteringsforløb, sygepleje og hjemmepleje efter sygehusbehandling.

På den baggrund vil der i de kommende år blive arbejdet med at øge antallet af social- og sundhedsassistenter samt kompetenceudvikling til social- og sundhedshjælperne.

Desuden har vi omorganiseret hjemmeplejen , så sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere arbejder sammen med terapeuter i tværfaglige teams i tæt samspil med borgeren og de pårørende. Samtidig er rehabiliteringsperspektivet nu integreret i alle opgaver således, at Frederikssund lever op til lovkravet om, at der skal tilbydes et kortere rehabiliteringsforløb forud for vurderingen af behovet for personlig og praktisk hjælp.

Sideløbende er der etableret et område med sygepleje – herunder akutteamet – hvor de mere specialiserede opgaver kan løses. Det drejer sig om opgaver, hvor det er hensigtsmæssigt, at de varetages af få personer eksempelvis sårpleje, palliation og akutte opgaver. Akutteamet har særligt fokus på målgrupper med særlige behov, og som er i fare for at blive indlagt og genindlagt. Det kan for eksempel være borgere, som udskrives fra hospitalet med akut behov for intensiv sygeplejefaglig indsats eller borgere, hvor hjemmeplejen vurderer, at der er behov for en anden særlig indsats, end den der typisk vil blive tilbudt.

Det er vigtigt, at ældre fastholder et højt funktionsniveau i det omfang det er muligt – dels for deres egen skyld men også for at mindske presset på de kommunale ydelser. Derfor tilbyder vi blandt andet på de brugerstyrede centre mange aktiviteter med mulighed for at bevæge sig og have socialt samvær, med det formål at de ældre kan fastholde et højt funktionsniveau så længe som muligt.

Udbygningen af plejecentret Pedershave forløber som planlagt, og de 36 nye pladser forventes taget i brug januar 2017. Samtidig planlægges 19 nye plejeboliger på centret Tolleruphøj til ibrugtagning i 2018. Borgere, der får en plejebolig, har behov for pleje og omsorg. Men der ses en stigende tendens til, at disse borgere også har behov for andre indsatser i forhold til eksempelvis kognitive funktionsnedsættelser, udadreagerende adfærd eller psykiatriske problemer. Derfor har vi etableret en specialiseret afdeling på De Tre Ege til midlertidigt ophold for borgere med behov for en særlig indsats. Det næste skridt bliver udvikling af permanente pladser til borgere med komplekse problemstillinger.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket