Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Administrationsområdet

Økonomiudvalget varetager hele Frederikssunds økonomistyring, men har samtidig det direkte politiske ansvar for administrationsområdet, der dækker beredskab, den politiske organisation, løn og øvrige udgifter til administrativt personale, tjenestemandspensioner, rengøring mv.

Budgetmæssig status

Frederikssunds udgifter til administration ligger over landsgennemsnittet, men under Region Hovedstaden.

Antallet af administrative årsværk i Frederikssund har ligget relativt stabilt på knap 400 i de senere år – dog med en svag stigende tendens. Den svage stigende tendens er bl.a. udtryk for, at vi i de senere år har foretaget en række investeringer i administrativt personale med henblik på styrkelse af sagsbehandlingen på nogle af de helt centrale kommunale kerneområder for at realisere besparelser på fagområderne.

Endvidere dækker det relativt stabile antal af administrative årsværk over forskydninger mellem, hvor mange ressourcer der anvendes på de forskellige områder således, at ressourcerne anvendes så optimalt som muligt.

Fremtidige tiltag

På beredskabsområdet er der sket store forandringer. Efter anvisning fra staten er kommunerne blevet pålagt at gå sammen i større enheder bl.a. med det formål at drive beredskaberne billigere end i dag. For at imødekomme dette krav med mindst mulige servicereduktioner for borgerne er vi gået sammen med Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Egedal og Furesø om at danne et nyt fælles beredskabsselskab. Administrationen af selskabet placeres i Frederikssund.

I Frederikssund arbejder vi hele tiden på, at opgaverne skal løses så effektivt som muligt – både i forhold til kvalitet og økonomi. Et konkret eksempel på dette er den sammenlægning af Borgerservice og Jobcentret, som vi har gennemført i 2015. Sammenlægningen betyder bl.a., at vi pt. arbejder på at målrette modtagelsen af borgeren uanset dennes ærinde. Samtidig med denne professionalisering medfører sammenlægningen, at der er nedlagt syv stillinger.

Digitaliseringen fortsætter i de kommende år, og det kan konstateres, at en stadigt stigende gruppe af borgere nu efterspørger selvbetjeningsløsninger på områder, hvor de ikke er udviklet endnu. Det er særdeles positivt, fordi nye digitale løsninger i mange tilfælde er mere omkostningseffektive samtidig med at de hæver kvaliteten i ydelserne. På den baggrund vil der i de kommende år blive indført stadigt flere digitale løsninger, og på de store velfærdsområder som sundhed og læremidler i folkeskolen sker der i disse år en rivende udvikling, der er med til at understrege, at digitalisering er meget mere end strøm på traditionelle blanketter

Frederikssund har i mange år arbejdet målrettet og fokuseret på at optimere alle indkøb. Vores erfaring er, at der kan spares mange penge ved at sikre et professionelt setup omkring indkøbsopgaven, og der vil ofte være store fordele ved at gå sammen med andre kommuner, eller ved at købe ind via de fælles nationale aftaler, der indgås via Statens og Kommunernes Indkøbsservice. For at lette indkøbsopgaven i dagligdagen, er der indført et nyt elektronisk indkøbssystem, der både sikrer, at det er de rette varer der bestilles, og at de købes til den rette pris.

Konkurrenceudsættelse af udvalgte opgaveløsninger er et redskab, der med fordel kan benyttes på de områder, hvor der er et veludviklet marked med tilstrækkelig konkurrence.

Et alternativ kan være at søge flere tværkommunale samarbejder med vores nabokommuner, på de områder hvor volumen hos os selv er begrænset, eller hvor der fordres specialist kompetencer, som det kan være svært for den enkelte kommune at råde over.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.