Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Sundheds- og socialområdet

Sundhedsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker kommunens sundhedsfremmende indsatser, aktivitetsbestemt medfinansiering samt voksne med særlige behov – herunder psykisk syge og misbrugsområdet.

Budgetmæssig status

På sundheds- og forebyggelsesområdet ligger Frederikssund på samme udgiftsniveau som Region Hovedstaden, mens landsgennemsnittet ligger lavere.

Aktivitetsbestemt medfinansiering – som er det beløb, Frederikssund afregner over for Region Hovedstaden i forhold til vores brug af regionale sundhedsydelser – udgør langt den største del af kommunernes samlede udgifter til sundhed og forebyggelse (ca. 85 pct. i 2013 i Frederikssund). Derfor ses også samme billede som under de samlede udgifter til sundhed og forebyggelse, nemlig at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering i Frederikssund ligger på niveau med Region Hovedstaden, mens landsgennemsnittet ligger lavere. Niveauændringen fra 2010/2011 skyldes en ny medfinansieringsmodel.

Fælles for alle er imidlertid, at der – hvad enten der ses på de samlede udgifter eller aktivitetsbestemt medfinansiering – opleves stigende udgifter. Faldet i de forventede udgifter i 2014 er således misvisende, da området (aktivitetsbestemt medfinansiering) i løbet af 2014 er blevet tilført 12 mio. kr. Mange kommuner i Region Hovedstaden oplever lignende udfordringer.

Denne stigning må alt andet lige antages af fortsætte i de kommende år – primært på grund af det stigende antal ældre.

I forhold til voksne med særlige behov har Frederikssund højere udgifter end såvel landsgennemsnittet som Region Hovedstaden.

Det høje udgiftsniveau i Frederikssund skyldes et relativt højt serviceniveau – særligt i forhold til tildeling af botilbud.

Fremtidige tiltag

I 2014 udkom sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og resultaterne herfra skal bruges til at sætte retning for en udvikling og styrkelse af Frederikssunds sundhedsindsatser sammen med en indsats omkring brugen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Rammen om indsatserne inden for forebyggelse og sundhedsfremme vil være en ny sundhedspolitik, som vi kommer med forslag til i starten af 2015.

Udviklingen i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er som nævnt stigende. Derfor er der behov for, at vi fortsat udbygger vores indsatser i det nære sundhedsvæsen, hvor samspillet med hospitaler og de praktiserende læger bliver stadigt tættere og mere forpligtende.

Frederikssund Kommune lejer en afdeling på Frederikssund Hospital, hvilket giver mulighed for at udvide antallet af midlertidige pladser fra 14 til 24. Det betyder, at borgerne ikke skal vente på hospitalet, når de er færdigbehandlede, og stadig har behov for pleje, behandling og rehabilitering, hvilket forventes at medføre besparelser vedrørende ventepenge mv. Samtidig giver lokalerne på Frederikssund Hospital plads til faglig udvikling og specialisering af indsatser over for borgere, der lige er udskrevet fra hospitalet og har brug for en særlig indsats inden udskrivelse til hjemmet.

Udvidelsen i antallet af midlertidige pladser forventes også at give plads til at tilbyde andre borgere et midlertidigt ophold, f.eks. aflastningsophold, træningsophold eller udvikling af midlertidige forløb for særlige kronikergrupper med henblik på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Ambitionen er, at borgerne skal tilbydes et sammenhængende forløb fra hospitalsindlæggelse til udskrivelse til hjemmet, og hvor borgernes sundhedstilstand og rehabilitering er i fokus hele vejen.

Træningsområdet er også inde i en stor omstilling, hvor vi hele tiden arbejder på at styrke træningsindsatsen for den enkelte borger, så borgeren kan vende tilbage til sit tidligere funktionsniveau. Antallet af borgere i træningsforløb er fortsat stigende, og derfor er der behov for at sikre en optimal udnyttelse af de eksisterende træningsfaciliteter. Der er igangsat en analyse af træningsområdet med henblik på at skabe mulighed for en udvikling af kapaciteten på træningsområdet.

Området for voksne med særlige behov er i Frederikssund præget af stigende efterspørgsel på ydelser samtidig med krav om besparelser og effektiviseringer.

Budgettet til voksne med særlige behov har således været under pres i 2012 og 2013. Et pres, som også er slået igennem i 2013, hvor budgettet er blevet øget med knap 13 mio. kr. , stigende til 17,4 mio kr. i 2015 og 19,4 mio kr. fra 2016 og frem.

For bedst muligt at håndtere denne udfordring er der fokus på udvikling af opgaveløsningen gennem bl.a. digitalisering, nye metoder til udredning, øget fokus på rehabilitering og recovery, en større inddragelse af borgernes ressourcer og netværk, inddragelse af frivillige samt mere koordinerende tværgående indsatser.

Desuden har konsulentfirmaet Deloitte udarbejdet en analyse af området for voksne med særlige behov med henblik på formulering af en række indsatsområder og pejlemærker, som vil kunne styrke området såvel fagligt som økonomisk.

Med udgangspunkt i Deloittes analyse vil særligt følgende hovedområder være i fokus i de kommende år:

  • Formulering af serviceniveauer til politisk godkendelse.
  • Styrket sagsbehandling gennem brug af fælles metode, fokus på sammenhæng mellem visitation og økonomi, yderligere inddragelse af borgerne og systematisk opfølgning på sagerne.
  • Styrket samarbejde mellem myndighed og udfører, der sikrer en optimal brug af egen tilbudsvifte og løbende tilpasning af egne tilbud i forhold til borgernes behov.
  • Styrkelse af samarbejdet og overgangene mellem området for voksne med særlige behov samt udsatte på børn- og ungeområdet.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.