Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Børne- og skoleområdet

Uddannelsesudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker skole- og fritidstilbud, dagtilbud samt udsatte børn og unge.

Budgetmæssig status

På skole- og fritidsområdet ligger udgifterne i Frederikssund på niveau med Region Hovedstaden, men over landsgennemsnittet.

Den primære årsag til, at Frederikssund har et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet er højere udgifter til elever på specialskoler. Der er igangsat initiativer med henblik på at øge andelen af elever, der går i den almindelige folkeskole, bl.a. med det formål at bremse udgifterne på specialskoleområdet. Den mindre stigning i udgifterne i 2014 på skole- og fritidsområdet generelt skyldes øgede it-investeringer i folkeskolen samt kompetenceløft af lærerne.

Udgifterne til dagtilbud i Frederikssund ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens Region Hovedstaden ligger på et højere niveau.

Siden 2009 er antallet af 0-5 årig reduceret med mere end 500 svarende til ca. 16 pct. af det samlede børnetal. De faldende udgifter frem mod 2013 i Frederikssund vidner derfor om, at vi løbende har evnet at tilpasse udgifterne til antallet af børn, snarere end det er udtryk for et fald i serviceniveauet. Derimod er der rent faktisk sket en stigning i serviceniveauet i 2014, idet den ene af to lukkeuger afskaffes, hvilket forklarer stigningen i de forventede udgifter i 2014. Den resterende lukkeuge vil blive afskaffet i 2015.

I forhold til udsatte børn og unge har Frederikssund højere udgifter end såvel Region Hovedstaden som landsgennemsnittet.

Det relativt høje udgiftsniveau i Frederikssund skyldes imidlertid, at vi har igangsat et projekt med det formål at forebygge anbringelser, hvilket har givet anledning til en stigning i udgifterne i 2013 og i de forventede udgifter i 2014, mens projektet på sigt ventes at medføre besparelser.

Fremtidige tiltag

På skoleområdet er det implementering af skolereformen, som er det helt centrale fokus i de kommende år. Det grundlæggende formål med skolereformen, er, at de faglige resultater skal forbedres samtidig med, at trivslen blandt skolebørnene generelt højnes. For at leve op til disse mål kræves bl.a. linjefagsuddannede lærere, videndeling samt fagligt teamarbejde. En forudsætning herfor er skoler af en vis størrelse – herunder fokuseret pædagogisk ledelse.

I Frederikssund har vi et stort ønske om, at få implementeret skolereformen så hurtigt og godt som muligt med det overordnede formål, at skabe de bedst mulige rammer for vores skolebørn. Der er ingen tvivl om, at der er tale om en stor udfordring, hvor der skal træffes nogle afgørende beslutninger undervejs, men vi er allerede godt i gang.

Vi er således i fuld gang med at se på, hvordan vi kan øge linjefagsdækningen – altså andelen af fag, hvor en faguddannet lærer underviser – via relevant efteruddannelse og nyansættelser. Desuden har vi stor fokus på at styrke personalets kompetencer i forhold til videndeling og tværfagligt samarbejde bl.a. via kurser. Endelig arbejder vi på, hvordan skolestrukturen (eksempelvis antal og organisering af skoler) skal være i Frederikssund i fremtiden.

Alt sammen noget der vil ske i dialog med borgere, ledere, medarbejdere og faglige organisationer for at skabe så gode og trygge forløb som muligt.    

På området for udsatte børn og unge har vi som nævnt igangsat et projekt med det formål at forebygge anbringelser således, at udsatte børn og unge på en tilfredsstillende og forsvarlig vis kan forblive i deres nærmiljø. I den forbindelse har vi etableret Unge- og Familiehuset Thorstedlund, hvor udsatte børn og unge samt deres familier modtager den nødvendige støtte. Allerede på nuværende tidspunkt kan vi se et fald i antallet af anbragte børn og unge, og der forventes et yderligere fald i de kommende år.

Der er således tale om en reel succeshistorie, hvor en tidlig indsats sikrer, at de udsatte børn og unge kan blive i deres lokale skole/dagtilbud og sammen med deres familie og venner med den tryghed og velfærd, som det medfører, samtidig med, at reduktionen i dyre anbringelser på sigt betyder færre udgifter.

På dagtilbudsområdet blev der i 2013 igangsat en udviklingsproces ”Fokus på dagtilbud”, hvor alle interessenter på området samledes til fem temaaftner omhandlende forældresamarbejde, pædagogisk praksis, læring og læringsmiljø, inklusion samt god ledelse. Temaaftnerne mundede ud i publikationen ”Dagtilbud – inspirationskatalog 2014”, som kan findes på vores hjemmeside. I publikationen tydeliggøres de gode ting, som dagtilbuddene allerede gør samtidig med, at der sættes fokus på mulighederne for at gøre tingene anderledes og måske endnu bedre.

I løbet af 2014 og 2015 arbejdes der lokalt – i områdebestyrelserne og personalegrupperne – videre med de drøftede temaer. Et foreløbigt resultat heraf er, at der er blevet et særligt fokus på samtaler med forældre i dagtilbuddene.

Igennem de senere år har der været et stigende ønske om en kommunikationsplatform i dagtilbuddene, der kan løfte noget af den opgave, som skoleintranet har gjort på skoleområdet. På den baggrund har alle børnehuse netop fået et it-program, der understøtter kommunikationen mellem forældre og personale, mellem personale på tværs af børnehuse samt mellem administrationen, personale og forældre. Senere på året forventes systemet også indført i dagplejen.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.