Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Beskæftigelse, Erhverv og Vækst

Vækstudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker kommunens beskæftigelsesindsats – herunder forsørgelsesydelser og aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere – samt erhvervs- og turismeindsatsen.

Budgetmæssig status

Efter finanskrisen har de generelle økonomiske konjunkturer betydet en stigning i arbejdsløsheden i såvel Frederikssund som i resten af landet. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved stigende udgifter til kontanthjælp og en stigning i antallet af forsikrede ledige. Nu er ledigheden i Frederikssund imidlertid faldende og beskæftigelsen forventes at stige frem mod 2015.

Frederikssund har et højere udgiftsniveau til sygedagpenge end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet.

Det højere niveau skal dog ses i sammenhæng med, at udgifterne til førtidspension er lavere i Frederikssund end i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet, fordi vi er blandt de kommuner, som tilkender færrest førtidspensioner.

Det har i sagens natur den konsekvens, at flere borgere forbliver på sygedagpenge – og kontanthjælp – under en længerevarende indsats med henblik på at sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

I Frederikssund vurderer vi, at det er en rigtig tilgangsvinkel både menneskeligt og økonomisk. I forhold til det menneskelige aspekt sikres det, at så mange ledige som muligt bibeholder tilknytningen til arbejdsmarkedet og i forhold til økonomien fremgår det, at Frederikssund har lavere udgifter end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet, når der ses på de samlede udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.

Fremtidige tiltag

Folketinget har inden for kort tid vedtaget tre reformer, som påvirker beskæftigelsesområdet i 2014 og frem. Det drejer sig om førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformen.

Det overordnede formål med førtidspensionsreformen er, at alle, når det er muligt, skal bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere under 40 år skal således ikke tildeles førtidspension, men en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i ressourceforløb, for at udvikle arbejdsevnen.

Hensigten med kontanthjælpsreformen er, at unge skal gennemføre uddannelse. Unge under 30 år uden uddannelse er derfor ikke længere berettigede til kontanthjælp, men i stedet uddannelseshjælp, som er på niveau med SU.

Sygedagpengereformen medfører, at det allerede efter 22 uger skal vurderes, om den sygemeldte kan få forlænget perioden på sygedagpenge. Ellers tilbydes jobafklaringsforløb, der ligesom ressourceforløb består af en tværfaglig indsats med fokus på at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Deltagere i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb modtager en ydelse på størrelse med kontanthjælp.

Med afsæt i disse reformer har vi i Frederikssund i 2014 igangsat en række tiltag med henblik på at nedbringe vores forsørgelsesudgifter. Som eksempel herpå kan nævnes:

Styrkelse af den virksomhedsrettede aktive indsats, så flere ledige får tilbud om virksomhedspraktik frem for vejledningsforløb. Udgifterne til køb af vejledningsforløb nedbringes og beskæftigelseseffekten af virksomhedstilbud er højere end ved vejledningsforløb.

I 2014 har Frederikssund øget normeringen på ungeområdet med fire stillinger. Formålet er, at den enkelte sagsbehandler får færre sager for at sikre en mere intensiv sagsbehandling, så antallet af unge på offentlig forsørgelse reduceres. Det medfører en besparelse for kommunen – efter der er taget højde for lønnen til de fire nye stillinger.

Desuden har vi igangsat en analyse af mulighederne for etablering af en tværgående ungeindsats. Formålet er, at så mange af de unge som muligt starter på en ungdomsuddannelse og gennemfører en kompetencegivende uddannelse, hvilket vil betyde færre unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp. Konkret skal det ske ved:

  • At skabe et uddannelsesmiljø for de unge.
  • At sikre sammenhæng for unge mellem de kommunale tilbud og ungdomsuddannelserne.
  • At sikre koordinering og kvalificering af indsatsen for den enkelte unge gennem en helhedsorienteret indsats
  • At tilbyde forskellige former for støtte for den enkelte unge i uddannelsesforløbet.

Den tværgående ungeindsats søges etableret i nærheden af Campus. Ungekontakten foreslås bemandet med medarbejdere fra jobcentret, det sociale område og UU-vest. Det er tanken, at ungdomsuddannelserne vil tilbyde ugentlige studievejledninger i ungekontakten.

Det er erhvervslivet, der skaber grundlaget for øget vækst og jobs i Frederikssund. Derfor arbejder vi målrettet med at fremme den lokale erhvervsudvikling, og i den forbindelse har vi introduceret ErhvervPlus konceptet. Formålet er at sikre en hurtig og fleksibel sagsbehandling således, at lokale og potentielle virksomheder ydes hurtig og kompetent hjælp i forbindelse med eksempelvis udvidelsesmuligheder, ansøgninger og lovgivning.

Desuden har vi igangsat arbejdet med en ny vækstpolitik. Her vil rammevilkår, erhvervsservice, uddannelsesmiljøer og byudvikling indgå som væsentlige faktorer, der kan understøtte vores mål på området. Vækstpolitikken vil endvidere udstikke vores erhvervspolitiske pejlemærker de kommende år.

Sammen med vækst er også bæredygtighed et fokuspunkt for Frederikssund. Vi har derfor igangsat et såkaldt symbioseprojekt med det formål at nedbringe og genbruge virksomhedernes affaldsprodukter.

Frederikssund har meget at byde på i forhold til natur samt historiske og kulturelle seværdigheder. Det ønsker vi at udnytte bedre til gavn for både borgere og turister. Derfor sætter vi yderligere fokus på den strategiske turismeudvikling. I 2013 blev der således vedtaget en turismestrategi, som i løbet af 2014 er efterfulgt af handlingsplaner for den konkrete implementering af strategien. I handlingsplanerne lægges der bl.a. op til en nærmere afdækning af potentialet i et kultur- og havnebad samt en udbygning af Kulhuse havn og Frederikssund-Marbæk havne.

Desuden har vi planer om at styrke turismeindsatsen yderligere ved at etablere et turismesekretariat, hvis opgave bliver service- og informationsopgaver overfor turister samt turismeudvikling og samarbejder mere generelt.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.