Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Administrationsområdet

Økonomiudvalget varetager hele Frederikssunds økonomistyring, men har samtidig det direkte politiske ansvar for administrationsområdet, der dækker beredskab, politisk organisation, løn og øvrige udgifter til administrativt personale, tjenestemandspensioner, rengøring mv.

Budgetmæssig status

Frederikssunds udgifter til administration ligger over landsgennemsnittet men under Region Hovedstaden.

Antallet af administrative årsværk i Frederikssund har i de senere år ligget på ca. 370. Det stabile antal af administrative årsværk dækker imidlertid over forskydninger mellem hvor mange ressourcer, der anvendes på de forskellige områder, således at ressourcerne anvendes så optimalt som muligt.

I forhold til konkurrenceudsættelse ligger vi på knap 28 pct., hvilket er højere end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet.

Der er dog stadig et stykke vej op til de kommuner, der har de højeste konkurrenceudsættelser, hvoraf en enkelt kommune ligger over 40 pct., men samtidig langt ned til de kommuner med de laveste konkurrenceudsættelser, hvor flere ligger på under 20 pct. Arbejdet med konkurrenceudsættelse er et værkstøj, der giver Frederikssund et overblik over udgifter samt service- og standardniveau i forhold til den pågældende opgave – et overblik som er værdifuldt i den videre økonomistyring. Samtidig er der opmærksomhed på, at en eventuel efterfølgende udlicitering kræver et passende styringsapparat til opfølgning.

Fremtidige tiltag

I Frederikssund arbejder vi hele tiden med at optimere og effektivisere administrationen ud fra devisen om, at der ikke skal bruges flere midler til ledelse og administration end nødvendigt forstået på den måde, at der skal være den rigtige balance mellem administrative udgifter og udgifter til opgaver vedrørende den mere direkte borgerservice. Når det er sagt, så skal man passe på med at inddele udgifter på den klassiske måde mellem kolde og varme hænder. Al borgerservice, hvad enten den finder sted i ældrecentret, børnehaven, skolen, jobcentret, værestedet eller et helt sjette sted er afhængig af en dygtig og effektiv administration. En god og effektiv administration er således med til at skabe de nødvendige rammer for, at man ude i områderne kan fokusere sine kræfter på at løse de borgerrettede kerneopgaver så godt og effektivt som muligt.

På nuværende tidspunkt er det sådan, at administrationen er spredt ud på mange adresser rundt omkring i kommunen. Dette er i sagens natur ikke en optimal løsning ud fra en drifts- og ressourcemæssig betragtning. Derfor har vi fortsat fokus på, hvordan de administrative funktioner i højere grad kan samles. En samling vil give mulighed for besparelser vedrørende bygningsdrift og kørsel. Ligesom en samling vil skabe grundlag for nye ressourcefællesskaber, hvor flere afdelinger kan dele fælles backupfunktioner. Endelig vil en samling kunne virke fremmende på den nødvendige tværgående videndeling mellem forskellige områder, og vil kunne understøtte ønsket om i endnu højere grad at sætte borgere og virksomheder i centrum i opgaveløsningen.

Som nævnt ligger vi relativt højt i forhold til konkurrenceudsættelse, men vi har fortsat fokus på områder, som med fordel kan konkurrenceudsættes således, at vi sikrer os, at vi til enhver tid køber både varer og tjenesteydelser til markedets bedste pris. Prisen er naturligvis ikke den eneste faktor, der indgår i udbud. Også forhold som kvalitet, miljøforhold og bæredygtighed indarbejdes i de konkrete udbud. Endvidere har vi i vores seneste vedtagne udbuds- og indkøbsstrategi lagt vægt på at firmaer, der løser opgaver for kommunen også sikrer sig, at deres ansatte får en løn, der svarer til danske overenskomster.  

Den 1. november 2014 gik kommunen over til digital post således, at al post fra kommunen til borgerne sendes som elektronisk post. Det medfører betydelige portobesparelser samtidig med, at det sikrer en mere smidig og effektiv kommunikation med borgerne. Borgere der har udfordringer med at finde rundt i den digitale verden kan få professionel hjælp i vores borgerservice og på kommunens biblioteker. Herudover er der også masser af kurser på både aftenskoler, ældrecentre og hos de uvurderlige frivillige i de mange foreninger.

I forhold til vores kommunikation med borgerne kan det endvidere oplyses, at vi i øjeblikket arbejder med en ny kommunikationsstrategi, som sætter professionel fokus på især den borgerrettede kommunikation, og vil omfatte alle de områder, hvor kommunen kommunikerer med borgerne

Den hastige udvikling i den kommunale opgaveløsning stiller stigende krav til vores medarbejdere. Ledere og medarbejdere må hele tiden vurdere, om de rette og bedste kompetencer er til stede, og det er i denne forbindelse tydeligt, at der i fremtiden vil blive brug for stadigt flere højt specialiserede medarbejdere. Desuden stilles der nye krav til samarbejder på tværs af områder og afdelinger. Medarbejdere og ledelse skal således arbejde og samarbejde med udgangspunkt i borgerens situation, så vi bl.a. bliver bedre til at undgå, at borgere sendes frem og tilbage mellem afdelinger.

Disse nye krav betyder selvsagt, at vi i fremtiden skal blive endnu bedre til efter- og videreuddannelse således, at de nuværende medarbejdergrupper bliver rustet til morgendagens opgaver. På trods af en sådan uddannelsesindsats vil det over tid være nødvendigt, at der sker en ændring i medarbejdersammensætningen.

Regeringen har vurderet, at der vil være et betydeligt besparelsespotentiale i færre kommunale beredskabsenheder, uden at det går ud over den service, der leveres på området. Det er derfor besluttet, at antallet af kommunale beredskabsenheder skal reduceres, så der maksimalt bliver 20 i Danmark. Frederikssunds redningsberedskab er i dag organiseret som et selskab, der drives sammen med Halsnæs. Dette beredskab vil i den nye struktur være for lille. På den baggrund har vi indgået et samarbejde med Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø og Egedal med henblik på at etablere et fælles beredskab således, at der sikres en bæredygtig beredskabsenhed såvel fagligt som økonomisk. Det fælles beredskab er planlagt til at træde i kraft den 1. januar 2016.  

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.