Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høringsmateriale vedrørende budget 2013 - 2016

 

1. Høringsprocessen

Økonomiudvalget har den 6. september udarbejdet budgetforslag 2013 - 2016. Det er dette budgetforslag, som nu udsendes til høring i Med-systemet, bestyrelser og råd m.v.

Fristen for afgivelse af høringssvar er  tirsdag den 25. september kl. 12:00. (Høringsperioden er slut

Den videre politiske behandling frem imod den endelige budgetvedtagelse, vil foregå efter følgende tidsplan:

12. september:
Byrådet 1. behandler budgetforslaget.

25. september kl. 12:00:
Byrådet har modtaget samtlige indkomne høringssvar.

28. september kl. 18.00:
Frist for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer.

3. oktober:
Økonomiudvalget behandler de indkomne hørings- og ændringsforslag.

10. oktober:
Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.

Høringssvar sendes elektronisk, gerne i pdf-format, til Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk

Er der høringsparter, som ikke har mulighed for at fremsende høringssvar elektronisk, bedes disse sendt til:

Frederikssund Kommune
Økonomi
Torvet 2,
3600 Frederikssund

Økonomi foretager ingen redigering af høringssvarene, men videresender dem til Byrådets med­lemmer efterhånden, som de modtages. Samtlige høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

2. Økonomisk målsætning

Frederikssund Kommune har en økonomisk målsætning om at etablere et driftsoverskud, der kan finansiere anlæg, renter og afdrag på gæld uden at nedbringe kommunens kassebeholdning.

Trods årlige driftsreduktioner samt et meget begrænset anlægsniveau har det ikke været muligt at nå dette mål i 2007-2010. I 2011 er investeringsniveauet kommet på niveau med landsgennemsnittet, og der er opnået balance i kommunens økonomi. Denne økonomiske ansvarlighed skal fastholdes i de kommende års budgetlægning.

Rammerne for kommunernes økonomi er snævre, så det er nødvendigt at finde reduktioner, der udover at medvirke til en bedre balance i den kommunale økonomi, bidrager til at frembringe et råderum til omlægning og udvikling af den kommunale service samt investeringer.

3. Befolkningssammensætning i Frederikssund kommune

Befolkningsudviklingen spiller en væsentlig rolle for budgettet. Antallet af indbyggere påvirker kommunens skatteindtægter, mens antallet af børn og ældre påvirker kommunens udgifter til dagtilbud, hjemmepleje, skoler, sundhed mv.

Frederikssund kommune har ca. 44.000 indbyggere.

Kommunen oplever i disse år en udvikling i befolkningssammensætningen svarende til landsgennemsnittet, hvor der kommer færre børn og flere ældre.

For at illustrere denne udvikling viser de faktiske tal, at antallet af 0-5 årige i perioden 2008 - 2012 er faldet med 518 børn svarende til -15 %, mens de +75 årige er steget med 423 svarende til +16 %.

I den kommende budgetperiode 2013-2016 vil antallet af 0-5 årige falde med yderligere -4 %, og antallet af +75 årige stige med +18 %. Denne udvikling indebærer at der løbende skal flyttes budgetmidler fra børneområdet til ældreområdet for at opretholde et uændret serviceniveau.

Befolkningsudviklingen vist i indextal:

Graf over befolkningsudvikling - indextal

  

4. De overordnede økonomiske rammer

Hvert år indgår regeringen og kommunernes landsforening på vegne af landets kommuner, en aftale om den kommunale økonomi for de kommende år.

Aftalen for 2013 medfører, at der fortsat er snævre rammer for kommunernes økonomi. Rammen tager udgangspunkt i budgettet for 2012. Hertil lægges 500 mio. kr. vedrørende "Bedre kvalitet i dagtilbud" og 300 mio. kr. til sundhed.

Kommunens andel af bloktilskudspuljen vedrørende "Bedre kvalitet i dagtilbud" udgør 3,6 mio. kr. Daginstitutionsområdet er friholdt for den generelle besparelse, svarende til 1,8 mio. kr. Herefter er resterende 1,8 mio. kr. budgetlagt som en pulje og afventer endelig udmøntning.

Kommunens andel af bloktilskudspuljen vedrørende sundhed udgør 2,3 mio. kr. og er budgetlagt med helårseffekt fra 2014 til styrkelse af sundhedsindsatsen og det nære sundhedsvæsen.

For at sikre at kommunerne overholder aftalen, er 4 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud gjort afhængig af, at aftalen overholdes. Aftaleoverholdelsen afhænger af om kommunerne overholder en udmeldt ramme for de kommunale serviceudgifter, samt en udmeldt ramme for de samlede anlægsudgifter. I forslaget som udsendes i høring opfylder Frederikssund kommune begge krav.

Kommunens største indtægtskilder kommer fra et statsligt bloktilskud, opkrævning af skatter, samt begrænsede muligheder for låneoptagelse.

4.1 Bloktilskuddet forhøjes ekstraordinært med 3 mia. kr. i 2013

Frederikssund kommune er ekstraordinært tilført 23 mio.kr. i bloktilskud i 2013, hvor kommunens likviditet påvirkes negativt, når en række opgaver overgår til Udbetaling Danmark og kommunen samtidig skal tilbagebetale beskæftigelsestilskud modtaget i 2011.

Der er desuden foretaget mindre korrektioner til det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som overordnet betyder, at der flyttes penge fra de store byer til landområderne. Frederikssund Kommune vinder 14 mio. kr. årligt ved ændringen.

4.2 Skatteudskrivning

Som udgangspunkt kan kommunernes samlede skatteudskrivning ikke ændres fra år til år som følge af det vedtagne skattestop.

De foretagne justeringer af udligningssystemet i 2013, bevirker likviditetsmæssige udfordringer for en række af landets kommuner. For at hjælpe de værst ramte, er der i årets økonomiaftale skabt mulighed for, at en række af disse kan hæve skatten indenfor en samlet ramme på 250 mio. kr.
For at bibeholde skattestoppet for kommunerne under et, er der samtidig etableret en tilskudsordning på i alt 250 mio. kr. til delvis finansiering af skattenedsættelser i kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet.

Frederikssund kommune har landets 5. højeste beskatningsniveau i 2012 og har ansøgt om at få del i tilskudsordningen. Der mangler fortsat et endeligt tilsagn, men i budgetforslaget, som fremlægges til høring, er det forudsat, at indkomstskatten nedsættes med 0,5 % fra 1. januar 2013, og at kommunen modtager en kompensation til dækning af det manglende provenue. Kompensationen udgør 75 % af det mistede provenu i 2013, som aftrappes til 50 % i 2014 og 2015 samt 25 % i 2016, hvorefter tilskuddet er fuldt aftrappet i 2017.

4.3 Lån og tilskud

Frederikssund kommune modtager et særtilskud på 9 mio. kr. i 2013 samt en ret til at optage lån for i alt 14 mio. kr. på baggrund af en række konkrete anlægsprojekter.

5. Det økonomiske udgangspunkt for budget 2013

Budgetforslaget indeholder en række grundlæggende forudsætninger:

 • Virkninger af den indgående økonomiaftale for 2013 herunder tilskud vedrørende "Bedre kvalitet i dagtilbud" samt til styrkelse af sundhedsindsatsen og det nære sundhedsvæsen.
 • Kommunernes Landsforenings (KL's) seneste skøn over pris- og lønudvikling
 • Omflytning af budgetmidler afledt af befolkningsudviklingen (stigning i antallet af ældre og nedgang i antallet af børn)
 • Korrektion for ny lovgivning f.eks. Udbetaling Danmark
 • Indtægtssiden er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt en forventet nedsættelse af personskatten fra 25,9 - 25,4 % med virkning fra 2013. Det er forudsat at kommunen godkendes til at modtage et kompensationstilskud til delvis dækning af det manglende skatteprovenu i 2013 - 2016.
 • Der er i 2013 budgetlagt med en central pulje på 20 mio. kr. til at imødegå eventuelle budgetudfordringer i 2013.
 • Overholdelse af kommunens andel af den indgåede økonomiaftale, hvorfor der ikke er forudsat tilbagebetaling af det betingede bloktilskud på i alt 4 mia. kr., hvoraf Frederikssund kommunens andel udgør ca. 31,2 mio. kr.

Budgetforslaget er herefter opdateret med en række konkrete ændringer til budgetforbedringer, budgetudvidelser og omlægninger af den kommunale drift, hvilket fremgår af høringsmaterialets bilag 3 og 4.

6. Høringsmaterialet

Serviceniveauændringer, som er indeholdt i budgetforslaget, som nu udsendes i høring, fremgår af bilag 3 og 4, hvorfor disse to bilag udgør de centrale dokumenter i høringsfasen.

Bilag 1: Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen sammenfattes det samlede budget inkl. alle ændringer. Resultatopgørelsen udviser et overskud på ordinær drift i 2013 på 50,5 mio. kr. og et træk på kassebeholdningen på 51,3 mio. kr.

Det økonomiske mål omkring balance i økonomien uden brug af midler fra kassen, er derfor ikke opfyldt i budgettet for 2013.

I takt med at besparelsesforslagene og driftsoplægningerne fra denne og tidligere budgetaftaler implementeres fuldt ud, vil det resultere i et større overskud på den ordinære driftsvirksomhed, hvilket bevirker, at der fra overslagsåret 2016, forventes et samlet overskud i den kommunale økonomi.

Resultatopgørelsen fremgår af bilag 1.

Bilag 2: Anlæg

Der er i 2013 budgetlagt med anlægsudgifter for 116,9 mio. kr., indtægter for -23,2 mio. kr. og netto anlægsudgifter for 93,6 mio. kr.

Af større anlægsprojekter i perioden kan nævnes:

 • Færdiggørelse af Falkenborgskolens om- og tilbygning.
 • Helhedsplan for Ådalens skole og som konsekvens heraf salg af Oppe-Sundby Skole
 • Planlægning og opførelse af kulturhus/ bibliotek / borgerhus
 • Opførelse af ungehus
 • Investeringer i energibesparende foranstaltninger og solceller
 • Fortsat planlægning og udbygning af den nye bydel Vinge
 • Anlæg af supercykelsti

Den samlede investeringsoversigt fremgår af bilag 2.

Bilag 3: Ændringer til budgetgrundlag

I denne oversigt er alle ændringer til det nuværende serviceniveau oplistet i oversigtsform, herunder de afledte økonomiske forudsætninger for årene 2013 - 2016.

De fleste forslag er opgjort med en mindre besparelse i 2013 end 2014 - 2016, hvilket skyldes, at der er taget højde for en implementeringsperiode.

Forslagene er opdelt under overskrifterne:

 • Forslag til driftsbesparelser og udgør -18,4 mio. kr. i 2013 stigende til -26,9 kr. i 2016
 • Forslag til driftsudvidelser på 3,071 mio. kr. i 2013
 • Forslag til anlægsprojekter i 2013 på 7,8 mio. kr.

Under hver overskrift er der sket en opdeling pr. politisk fagudvalg.

De samlede ændringer fremgår af  bilag 3.

Bilag 4: Bemærkninger til ændringer

I dette dokument er foretaget en nærmere beskrivelse af de enkelte serviceændringer i forhold til det kendte niveau for 2012, og dokumentet er dermed et af de helt centrale dokumenter i høringsprocessen.

De samlede ændringer er nærmere beskrevet i bilag 4.

Spørgsmål til høringsmaterialet:

Eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet kan rettes til økonomichef Mette Viksø-Nielsen mviks@frederikssund.dk eller chefkonsulent Lars Rasmussen lrasm@frederikssund.dk .