Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høringsmateriale vedrørende budget 2012 - 2015

 

1. Høringsprocessen

Økonomiudvalget har den 8. september udarbejdet budgetforslag 2012 - 2015. Det er dette budgetforslag, som nu udsendes til høring i Med-systemet, bestyrelser og råd m.v.

Fristen for afgivelse af høringssvar var  onsdag den 28. september kl. 12:00. (høringen er slut) 

Den videre politiske behandling frem imod den endelige budgetvedtagelse, vil foregå efter følgende tidsplan:

14. september:
Byrådet 1. behandler budgetforslaget.

28. september kl. 12:00:
Byrådet har modtaget samtlige indkomne høringssvar.

3. oktober kl. 12.00:
Frist for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer.

5. oktober:
Økonomiudvalget behandler de indkomne hørings- og ændringsforslag.

12. oktober:
Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.

Høringssvar sendes elektronisk, gerne i pdf-format, til Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk

Er der høringsparter, som ikke har mulighed for at fremsende høringssvar elektronisk, bedes disse sendt til:

Frederikssund Kommune
Budget og Analyse
Torvet 2,
3600 Frederikssund

Budget og Analyse foretager ingen redigering af høringssvarene. Høringssvar videresendes til Byrådets med­lemmer efterhånden som de modtages.

2. De overordnede økonomiske rammer

Hvert år indgår regeringen og kommunerne en aftale om den kommunale økonomi for de kommende år. Aftalen for 2012 betyder, at de kommunale serviceudgifter ikke må stige fra 2011 - 2012 udover den almindelige pris- og lønudvikling, korrektion for ændret lovgivning m.v.

For at sikre, at kommunerne overholder aftalen, er 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud gjort afhængig af at aftalen overholdes, både i de vedtagne budgetter for 2012, samt regnskabet for 2012. Frederikssund Kommunes andel heraf udgør 23,1 mio. kr., hvilket betyder, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder den indgåede aftale, risikerer Frederikssund Kommune at miste et bloktilskud på op til 23,1 mio. kr.

Der er derimod ikke noget egentligt loft over de kommunale anlægsudgifter.

3. Det økonomiske udgangspunkt i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune har en økonomisk målsætning om at etablere et driftsoverskud, der gør, at det er muligt at finansiere anlæg, renter og afdrag på gæld uden at nedbringe kommunens kassebeholdning.

På Byrådets budgetseminar den 23. maj 2011 gav den økonomiske status anledning til en beslutning om, at målsætningen for arbejdet med budget 2012 - 2015 er budgetforbedringer på 25- 30 mio. kr. årligt. Efterfølgende har fagudvalgene i juni og august måned drøftet og vurderet eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets budgetramme samt fremkommet med budgetforbedringer.

Byrådet fik på budgetseminaret den 25. august præsenteret resultatet af fagudvalgenes arbejde. Det er disse forslag, som danner udgangspunkt for Økonomiudvalgets budgetforslag, som er første behandlet den 8. september og som nu udsendes i høring.

Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

 • Udgangspunktet for budget 2012, svarer til overslagsåret 2012, fra det senest vedtagne budget 2011.
 • Udgangspunktet er korrigeret for politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen, herunder resultatet af årets første budgetopfølgninger.
 • Virkninger af den indgående budgetaftale for 2012.
 • Kommunernes Landsforenings (KL's) seneste skøn over pris- og lønudvikling
 • Budgetoplægget er korrigeret med hensyn til befolkningsudviklingen (stigning i antallet af ældre og nedgang i antallet af børn)
 • Korrigeret med ny lovgivning.
 • Indtægtssiden er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt uændret skatteudskrivning
 • Særtilskud for vanskeligt stillede kommuner i Hovedstaden på 12 mio. kr. i 2012
 • Budget til markedsføring af den nye bydel Vinge i perioden 2012 - 2014 med i alt 6,5 mio. kr. samt revideret budget vedrørende byggemodning, forventede salgsindtægter, samt ekstraordinære afdrag på tidligere optagne lån vedrørende den nye bydel Vinge.
 • Indefrosne overskud fra 2007 og 2010, er budgetlagt i 2012.
 • 20 mio. kr. pulje budgetlagt centralt til at imødegå eventuelle budgetudfordringer i 2012.
 • Modtaget lånetilsagn på i alt 20,473 i 2012, som kan benyttes til finansiering af den kommunale andel af anlæg, som er omfattet af kvalitetsfondsmidlerne.

For at sikre balance i den kommunale økonomi, er der indarbejdet en række ændringer til budgetforbedringer på den kommunale drift, hvilket fremgår af høringsmaterialets bilag 4 og 5.

Investeringsprogram som udgør 104 mio. kr. i 2012, er nærmere specificeret i høringsmaterialets bilag 3.

Budgetforslaget udsendes nu i høring.

4. Høringsmaterialet


Bilag 1: Resultatopgørelse
I resultatopgørelsen sammenfattes det samlede budget inkl. alle ændringer. Resultatopgørelsen udviser et overskud på ordinær drift i 2012 på 39,7 kr. og et træk på kassebeholdningen på 52,6 mio. kr.

Det økonomiske mål omkring balance i økonomien uden brug af midler fra kassen, er derfor ikke opfyldt i budgettet for 2012. En umiddelbar forklaring er, at besparelsesforslagene kun har delvis effekt i 2012, samt at der i 2012 budgetteres med et forholdsmæssigt stort anlægsprogram på 104 mio.kr., samt frigivelse af indefrosne overførsler fra tidligere år.

I takt med at besparelsesforslagene implementeres, og anlægsbehovet falder til et niveau på ca. 65 mio. kr., vil det resultere i et større overskud på den ordinære driftsvirksomhed, hvilket bevirker, at der fra overslagsåret 2014, forventes budgetbalance.

Se mere i bilag 1.

Bilag 2: Likviditetsprognose for 2011-2015
I bilaget er vist en likviditetsprognose udarbejdet på baggrund af budgetforslaget, som sendes i høring. Prognosen indeholder 2 kurver som viser henholdsvis den løbende likviditet (penge i kassen), og den gennemsnitlige likviditet, som opgøres som den gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 12 måneder.

Se mere i bilag 2.

Bilag 3: Anlæg
Af denne oversigt fremgår alle anlæg, som indgår i budgetforslaget. Oversigten er opdelt på skattefinansierede anlæg samt jordforsyning.

Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet, er der i økonomiaftalen mellem staten og landets kommuner etableret en kvalitetsfond, som sikrer statslig medfinansiering af kommunale investeringer på de berørte områder.

Investeringsniveauet i 2012 er derfor påvirket af kvalitetsfonden. Kvalitetsfonden betyder, at Frederikssund kommune i 2012 modtager ca. 16 mio. kr. fra staten under forudsætning af, at kommunen afholder anlægsudgifter for det dobbelte, altså anlægsudgifter for 32 mio. kr.

Den fremlagte investeringsoversigt indeholder investeringer på de områder, som er omfattet af kvalitetsfondsmidlerne for i alt 60 mio. kr.

Der er i 2012 budgetlagt med samlede skattefinansierede anlægsudgifter for 96,414 mio. kr. og netto anlægsudgifter vedrørende jordforsyning for 7,987 mio. kr.

I overslagsårene 2014 - 2015 er der med henblik på at fastholde et ensartet anlægsniveau i alle årene, budgetlagt med en central anlægspulje, som senere vil blive endeligt udmøntet til konkrete anlægsprojekter.

Se mere i bilag 3.

Bilag 4: Ændringer til budgetgrundlag
I denne oversigt er alle ændringer til det nuværende serviceniveau oplistet i oversigtsform, herunder de afledte økonomiske forudsætninger for årene 2012 - 2015.

De fleste forslag er opgjort med en mindre besparelse i 2012 end 2013 - 2015, hvilket skyldes, at der er taget højde for en implementeringsperiode.

Forslagene er opdelt under overskrifterne:

 • Forslag til driftsbesparelser og udgør -14,684 mio. kr. i 2012 stigende til -36,885. kr. i 2015
 • Forslag til driftsudvidelser på 4,422 mio. kr. i 2012
 • Forslag til anlægsprojekter i 2012 på 32,055 mio. kr.

Under hver overskrift er der sket en opdeling pr. politisk fagudvalg.

Se mere i bilag 4.

Bilag 5: Bemærkninger til ændringer
I dette dokument er foretaget en nærmere beskrivelse af de enkelte serviceændringer i forhold til det kendte niveau for 2011, og dokumentet er dermed et af de helt centrale dokumenter i høringsprocessen.

Se mere i bilag 5.

5. Spørgsmål til høringsmaterialet:

Eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet kan rettes til Budget og Analysechef Mette Viksø-Nielsen mviks@frederikssund.dk eller chefkonsulent Lars Rasmussen lrasm@frederikssund.dk .