Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høringsmateriale vedrørende budget 2011 - 2014

1. Høringsprocessen

Økonomiudvalget har den 9. september udarbejdet budgetforslag 2011 - 2014. Det er dette budgetforslag, som nu udsendes til høring i Med-systemet, bestyrelser og råd m.v.

Fristen for afgivelse af høringssvar er onsdag den 29. september kl. 12:00. HØRINGSPERIODEN ER SLUT

Den videre politiske behandling frem imod den endelige budgetvedtagelse, vil foregå efter følgende tidsplan:

15. september:
Byrådet 1. behandler budgetforslaget.

29. september kl. 12:00:
Byrådet har modtaget samtlige indkomne høringssvar.

4. oktober kl. 12.00:
Frist for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer.

6. oktober:
Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.

13. oktober:
Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.

Høringssvar sendes elektronisk, gerne i pdf-format, til Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk

Er der høringsparter, som ikke har mulighed for at fremsende høringssvar elektronisk, bedes disse sendt til:

Frederikssund Kommune
Budget og Analyse
Torvet 2,
3600 Frederikssund

Budget og Analyse foretager ingen redigering af høringssvarene. Høringssvar videresendes til Byrådets med­lemmer efterhånden, som de modtages.

2. De overordnede økonomiske rammer

Hvert år indgår regeringen og kommunerne en aftale om den kommunale økonomi for de kommende år. Aftalen for 2011 betyder, at de kommunale serviceudgifter ikke må stige fra 2010 - 2011 udover den almindelige pris- og lønudvikling.

For at sikre, at kommunerne overholder aftalen, er 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud gjort afhængig af at aftalen overholdes, både i de vedtagne budgetter for 2011, samt regnskabet for 2011. Frederikssund Kommunes andel heraf udgør 23,7 mio. kr. , hvilket betyder, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder den indgåede aftale, risikerer Frederikssund Kommune at miste et bloktilskud på op til 23,7 mio. kr.

Der er derimod ikke noget egentligt loft over de kommunale anlægsudgifter.

3. Det økonomiske udgangspunkt i Frederikssund Kommune

Kommunen har en økonomisk målsætning om at etablere et driftsoverskud, der gør, at det er muligt at finansiere nødvendige anlæg og afdrag på gæld, uden at nedbringe kommunens kassebeholdning.

I budgetaftalen for 2010 blev det derfor aftalt, at der straks i det nye år skulle fastsættes en overordnet plan for arbejdet med budget 2011 med henblik på fremadrettet at skabe en sådan balance i den samlede kommunale økonomi.

Som en konsekvens heraf fik Direktionen straks i det nye år til opgave at udarbejde et administrativt budgetforslag, indeholdende besparelser svarende til ca. 4,5 % af Kommunens samlede serviceudgifter. Serviceudgifter defineres som de udgifter hvor kommunen har en reel mulighed for at fastsætte eget serviceniveau.

Med samlede serviceudgifter på ca. 2 mia. kr. årligt, var målet at udarbejde et administrativt budgetforslag indeholdende årlige besparelser for ca. 90 mio. kr.

Administrationens budgetoplæg blev forelagt på Byrådets seminar den 19. maj 2010 og har efterfølgende været behandlet i de enkelte fagudvalg.

Med baggrund i det administrative budgetforslag samt den politiske behandling i fagudvalgene har Økonomiudvalget på sit møde den 9. september indstillet et budgetforslag til Byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

 • Kommunernes Landsforenings (KL's) seneste skøn over pris- og lønudvikling
 • Budgetoplægget er korrigeret med hensyn til befolkningsudviklingen (stigning i antallet af ældre og nedgang i antallet af børn)
 • Korrigeret med ny lovgivning for 6,7 mio. kr. for så vidt angår bl.a. Ungepakken, Barnets reform, styrket beskæftigelsesindsats overfor sygemeldte.
 • Indtægtssiden er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
 • Uændret skatteudskrivning
 • Endeligt særtilskud for vanskeligt stillede kommuner i Hovedstaden på 10 mio. kr. i 2011
 • Aktivitetsbestemt medfinansiering er øget med 3,6 mio. kr. som følge af øget aktivitet samt nye opgaver
 • Madordning i dagtilbud, hvor budgettet er øget med 5,5 mio. kr. , jf. Byrådets dagorden den 1.9.10
 • "Ny by", 1,8 mio. kr. til driftsudgifter i forbindelse med etablering af udviklingsselskab m.v. og 7,6 mio. kr. i anlægsudgifter, herunder til byggemodning.
 • Konsekvenser af budgetopfølgning pr. 31.7.10 svarende til 7,6 mio. kr. overvejende som følge af fortsat øget arbejdsløshed og heraf stigende udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge.
 • 9,807 mio. kr. vedrørende indefrosne overskud fra 2007.
 • 20 mio. kr. pulje budgetlagt centralt til at imødegå eventuelle budgetudfordringer i 2011.
 • For at sikre balance på den ordinære drift er der indarbejdet en række ændringer til budgetforbedringer svarende til 59,8 mio. kr. i 2011, stigende til 92,7 mio. kr. i 2014, jf. vedlagte bilag.

Budgetforslaget udsendes nu i høring.

4. Høringsmaterialet

Bilag 1: Resultatopgørelse
I resultatopgørelsen sammenfattes det samlede budget inkl. alle ændringer. Resultatopgørelsen udviser et underskud af ordinær drift i 2011 på 12,4 mio. kr. og et træk på kassebeholdningen på 81,4 mio. kr.

Det økonomiske mål omkring balance i økonomien uden brug af midler fra kassen, er derfor ikke opfyldt i budgettet for 2011. En umiddelbar forklaring er, at de mange ændringsforslag kun har delvis effekt i 2011, samt at der i 2011 er budgetteret med negativ efterregulering vedrørende indkomstskatter for 2008 på i alt 39 mio. kr.

Fra overslagsåret 2012 vil de fremsatte ændringsforslag være fuldt gennemført, og bevirke et årligt overskud på den ordinære driftsvirksomhed. Overskuddet på driften bevirker, at det enkelte overslagsår 2012 - 2014 balancerer uden finansiering fra kommunekassen.

Det er forudsat, at der i 2011 udbetales 1/3 af de indefrosne overskud fra 2007. Den første 1/3 blev udbetalt i 2010, og den sidste 1/3 vil blive udbetalt i 2012.

Bilag 2: Anlæg
Af denne oversigt fremgår alle anlæg, som indgår i budgetforslaget. Oversigten er opdelt på skattefinansierede anlæg, samt jordforsyning.

Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet, er der i økonomiaftalen mellem staten og landets kommuner etableret en kvalitetsfond, som sikrer statslig medfinansiering af kommunale investeringer på de berørte områder.

Investeringsniveauet i 2011 er derfor påvirket af kvalitetsfonden. Kvalitetsfonden betyder, at Frederikssund kommune i 2011 modtager ca. 16 mio. kr. fra staten under forudsætning af, at kommunen afholder anlægsudgifter for det dobbelte, altså anlægsudgifter for 32 mio. kr.

Den fremlagte investeringsoversigt indeholder investeringer på de områder som er omfattet af kvalitetsfondsmidlerne, for i alt 35,7 mio. kr.

Der er i 2011 budgetlagt med samlede skattefinansierede anlægsudgifter for 47,8 mio. kr. og netto anlægsudgifter vedrørende jordforsyning for -2,2 mio. kr.

I overslagsårene 2012 - 2014 er der med henblik på at fastholde et ensartet anlægsniveau i alle årene, budgetlagt med en central pulje, som senere vil blive endeligt udmøntet til konkrete anlægsprojekter.

Bilag 3: Ændringer til budgetgrundlag
I denne oversigt er alle ændringer til det nuværende serviceniveau oplistet i oversigtsform, herunder de afledte økonomiske forudsætninger for årene 2011 - 2014.

De fleste forslag er opgjort med en mindre besparelse i 2011 end 2012 - 2014, hvilket skyldes, at ikke alle forslag forventes at få virkning allerede fra 1. januar 2011.

Forslagene er opdelt pr. politisk fagudvalg.

Supplerende bilag:

Spørgsmål til høringsmaterialet:

Eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet kan rettes til Budget og Analysechef Mette Viksø-Nielsen mviks@frederikssund.dk eller chefkonsulent Lars Rasmussen lrasm@frederikssund.dk .

Budget- og Analyse tilbyder at deltage i møder, hvor materialet skal drøftes.