Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Høringsmateriale vedrørende budget 2010 - 2013


1. Høringsprocessen

Økonomiudvalget har den 11.september udarbejdet budgetforslag 2010 - 2013. Det er dette budgetforslag der nu udsendes til høring i Med-systemet, bestyrelser og råd m.v.

Fristen for afgivelse af høringssvar er fredag den 25. september 2009 kl. 12:00.

Den videre politiske behandling frem imod den endelige budgetvedtagelse, vil foregå efter følgende tidsplan.

16. september:
Byrådet 1. behandler budgetforslaget.

30. september kl. 10.00:
Frist for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer.

5. oktober:
Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.

8. oktober:
Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.

Høringssvar sendes elektronisk -  gerne i pdf-format - til Økonomiområdets funktionspostkasse oekonomi@frederikssund.dk. Er der høringsparter, der ikke har mulighed for at fremsende høringssvar elektronisk sendes disse til Rådhuset, att. Budget- og analyse afdelingen.

Budget- og analyse afdelingen foretager ingen redigering af høringssvarene. Høringssvar videresendes direkte til byrådets med­lemmer efterhånden som de modtages.

2. Budgetgrundlaget

Økonomiafdelingerne har siden starten af 2009 arbejdet med det tekniske budgetgrundlag for 2010-2013. I dette grundlag er bl.a. indarbejdet konsekvenserne af regnskab 2008, afgivne tillægsbevillinger, ny lovgivning, øko­nomiaftalen mellem regeringen og KL samt resultatet af årets to første budgetopfølgninger.

2009 har indtil nu ikke været præget af store tillægsbevillinger til driften, som det var tilfældet i 2008. Der er primært tilført ressourcer til de budgetgaranterede områder, hvilket bevirker at kommunen har modtaget en kompenserede finansiering fra staten.

Det korrigerede budgetforslag for 2010 udviste imidlertid et underskud på driften og et væsentlig træk på kasse­beholdningen. På baggrund heraf er der i Økonomiudvalgets budgetforslag indarbejdet en række ændringer, som er specificeret i et særskilt bilag, jf. næste afsnit.

3. Høringsmaterialet

 1. Resultatopgørelse
  I resultatopgørelsen sammenfattes det samlede budget inkl. alle ændringer. Resultatopgørelsen udviser efter økonomiudvalgets indarbejdede forslag, et underskud af ordinær drift i 2010 på 3,475 mio. kr. og et træk på kassebeholdningen på 78,245 mio. kr.

  Som det fremgår nederst i resultatopgørelsen forudsættes det fortsat, at de indefrosne overskud fra 2007, som endnu ikke er bevil­get, frigives med 1/3 i hvert af årene 2010-2012.

  Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2010, som det så ud ved budgetvedtagelsen for 2009. Der var her forudsat et underskud på den ordinære driftsvirksomhed på 13,9 mio. kr. Den umiddelbare forklaring på forbedringen på 10 mio. kr. i det nu fremlagte budgetforslag, kan forklares med at der nu er forudsat budgetforbedringer på 31,5 mio. kr. i 2010, hvor der tilsvarende kun var forudsat forbedringer for 20 mio. i sidste års forslag.

  Bag tallene gemmer der sig dog en række forskydninger mellem de forskellige udgiftsposter og indtægtsposter, bla. færre skatteindtægter, flere generelle tilskud herunder kvalitetsfondsmidler som er omtalt under afsnit 2. m.v.

 2. Anlæg / investeringsoversigt
  Af denne oversigt fremgår alle anlæg, som indgår i budgetforslaget. Oversigten er opdelt på skattefinansierede anlæg, brugerfinansierede anlæg, samt jordforsyning.

  Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der i økonomiaftalen mellem staten og landets kommuner, etableret en kvalitetsfond, som sikrer statslig medfinansiering af kommunale investeringer på de berørte områder.

  Investeringsniveauet i 2010 er derfor påvirket af kvalitetsfonden. Kvalitetsfonden betyder at Frederikssund Kommune i 2010 modtager ca. 32 mio. kr. fra staten, under forudsætning af at kommunen afholder anlægsudgifter for det dobbelte, altså anlægsudgifter for 64 mio. kr.

  De anlægsposter som vedrører kvalitesfondsmidlerne, er i den fremlagte investeringsoversigt markeret med gult.

  Derudover er den tidligere afsatte anlægspulje under Økonomiudvalget, udmøntet i konkrete anlægsprojekter, og der er ekstraordinært afsat 2,000 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af de kommunale veje, pladser, brandveje m.v..

 3. Ændringer til teknisk budgetgrundlag
  I oversigten er alle ændringer til det tekniske budgetgrundlag (jf. beskrivelsen i afsnit 2) oplistet. Det er i høj grad i dette dokument, at egentlige serviceændringer i forhold til det kendte niveau for 2009 er beskrevet, og dermed et af de helt centrale dokumenter i høringsprocessen.

Budget- og analyse har tilbudt alle høringsparter at deltage i møder, hvor materialet skal drøftes. Såfremt der er behov herfor, og aftale herom endnu ikke er indgået, kan dette stadig nås. I så fald skal der rettes henvendelse til chefkon­sulent Lars Rasmussen, lrasm@frederikssund.dk.