Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 07. marts 2023

Svømmehallen i idrætsbyen, Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

24Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

25Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022

Resume

I denne sag præsenteres Unge, fritid og idræt for resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022. Ungeprofilundersøgelsen giver et indblik i de unges virkelighed. Resultaterne omfatter bl.a. de unges trivsel, deres brug af rusmidler, risikoadfærd, og kriminalitet. På mødet vil Jacob Jørgensen, leder af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse præsentere undersøgelsens resultater.

Sagen er sideløbende sendt til orientering i Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Unge, fritid og idræt er optaget, at det ikke blot er røgfri skoletid, men nikotinfri skoletid.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i alderen 12-30 år. Undersøgelsen har fokus på unge under uddannelse med det formål at skabe aktuel viden om disse unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation samt at bidrage til at styrke den forebyggende indsats. Ungeprofilundersøgelsen gennemføres hvert andet år og besvares af elever i folkeskolens udskoling og elever på Campus (Frederikssund Gymnasium & HF og U/NORD).

Undersøgelsen består af to spørgeskemaer – et udskolingsskema henvendt til elever i 7.-9. klasse og et ungeskema henvendt til elever over 15 år, der er på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Frederikssund Kommunes ungeprofilundersøgelse er baseret på svar fra ca. 1404 unge, hvoraf 850 elever fra udskolingen og 554 fra Campus (Frederikssund Gymnasium & HF og U/NORD) har deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten kan ikke oplyses, da antallet af elever, der har modtaget spørgeskemaet ikke fremgår af rapporten. Det er frivilligt om den unge vil besvare spørgeskemaet, og deres svar er helt anonyme.

Undersøgelsen tager afsæt i følgende syv temaer:

 • Trivsel
 • Digital trivsel & seksuel adfærd
 • Alkohol
 • Andre rusmidler
 • Sundhed
 • Kriminalitet
 • Tiden med Corona

Ungeprofilundersøgelsen er en selvrapporteringsundersøgelse. Det betyder, at de unge selv rapporterer deres svar. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført på en given dag. Undersøgelsen giver udelukkende et øjebliksbillede af, hvordan den unge opfatter sin egen situation. Det er derfor svært at drage absolutte konklusioner ud fra tallene i Ungeprofilundersøgelsen.

Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen peger på tværs fra udskolingseleverne og elever på Campus på følgende tendenser:

Der er en tendens til, at flere unge oplever at være ensomme.

Der er en tendens til, at de unges kommunikation med hinanden opleves som værende blevet hårdere.

Der er en tendens til, at flere unge har prøvet at være fulde. Der er samtidig flere unge end tidligere, der afholder sig helt fra alkohol.

Der er en tendens til, at færre unge ryger tobak flere gange om ugen eller hver dag. Resultaterne fra eleverne på Campus viser at færre ryger hash eller bruger andre stoffer. Hos eleverne i udskolingen ses der en mindre stigning i forbruget af hash.

Der er en tendens til, at flere elever på Campus er blevet mindre risikovillige, når det kommer til kriminalitet. Modsat er flere elever i udskolingen blevet mere risikovillige.

Ungeprofilundersøgelsen blev sidst udarbejdet i 2019/2020, og resultaterne derfra kan sammenlignes med den nye undersøgelse fra 2021/2022, hvilket kan give et billede af unges udvikling i Frederikssund Kommune. Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse varetager denne undersøgelse. Resultaterne i Ungeprofilundersøgelsen giver mulighed for at målrette lokale indsatser på baggrund af de udfordringer undersøgelsen påpeger.

Administrationen gør opmærksom på, at resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022 kan være påvirket af restriktioner i forbindelse med COVID-19, som fx nedlukninger af skole og fritidsklubber.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

26Orientering vedrørende trivsel og tryghed blandt unge i Frederikssund Kommune

Resume

Byrådet besluttede 22. juni 2022 (sag nr. 138), at der ”som en del af implementeringen af kommunens nye klubstrategi, iværksættes dialog om tryghed med kommunens unge i Ungdomsklubberne og Ungerådet”.

Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, Ungdomsklubberne og Ungerådet har på denne baggrund undersøgt de unges færden i det offentlige rum og deres tryghed. I denne sag præsenteres Unge, fritid og idræt for resultaterne af denne undersøgelse. På mødet vil Jacob Jørgensen, leder af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse præsentere undersøgelsens resultater.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen om at iværksætte dialoger med de unge om deres tryghed og færden i det offentlige rum, har Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse i samarbejde med Ungdomsklubberne og Ungerådet undersøgt netop dette.

For at sikre de unges bidrag og perspektiver i dialogen, er der udarbejdet en kvalitativ undersøgelse i form af fokusgruppeinterviews med 51 tilfældig udvalgte unge i aldersgruppen 13-19 år. De fordeler sig således, at fire respondenter er fra U/NORD, fem er fra Campus10 og 42 er fra Ungdomsklubberne.

I udvælgelse af respondenter til fokusgruppeinterviewene, er der ikke taget højde for hvor de unge kommer fra geografisk, da det har været op til de enkelte institutioner at udvælge deres respondenter. De unge respondenter er dermed udvalgt efter hvilken institution de tilhører, da dette også er tiltænkt som området hvor de unge opholder sig.

Fokusgruppeinterviewene med de unge er lavet på baggrund af et spørgeskema, der er udarbejdet af Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, Ungdomsklubberne og Ungerådet.

Spørgeskemaet er vedhæftet i Bilag 1.

Fokusgruppeinterviewet har taget afsæt i disse fire temaer:

 • Ung i byen
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Transport
 • Tryghed i byen

Ung i byen

Fokusgruppeinterviewet blev indledt med et spørgsmål om, hvordan de unge oplever at være ung i Frederikssund Kommune.

De unges udsagn i fokusgruppeinterviewene viser, at de unge i overvejende grad oplever det at være ung i Frederikssund Kommune som ”fint nok”, men også som kedeligt. De oplever, at der ikke er tilstrækkeligt med aktiviteter, de kan gå til eller steder de kan opholde sig sammen med venner efter skole.

De unge fra Ungdomsklubben beskriver eksempelvis, at de udelukkende har Sillebroen og Ungdomsklubberne som steder at opholde sig med deres venner. Sillebroen er dog kun et sted de unge føler de kan opholde sig, hvis de er sammen med få venner. De unge oplever nemlig, at centervagten er imod at de unge opholder sig i Sillebroen i grupper. De kommer dog ikke specifikt ind på, hvor stor en gruppe der er tale om, før de ikke må opholde sig derinde.

De unge fra Campus10 og U/NORD vurderer i overvejende grad, at de har flere steder at opholde sig i fritiden. De unge på Campus10 og U/NORD er generelt ældre end de unge der benytter sig af Ungdomsklubberne. Dette kan have betydning for deres svar, da de typisk er mere uafhængige af deres forældre og dermed har mere frihed til at bevæge sig rundt.

Fritid og fritidsaktiviteter

Som beskrevet ovenfor, er de adspurgte unge fra Ungdomsklubben glade for Ungdomsklubben og benytter den jævnligt på de dage klubben har åben. Administrationen gør opmærksom på at de adspurgte unge allerede går i Ungdomsklubben og de kan derfor være mere positivt indstillet overfor tilbuddet.

Udover Ungdomsklubben, går en del af de unge også til fritidsaktiviteter efter skole. Det kan være fritidsaktiviteter i Frederikssund Kommune, men også i andre kommuner. En række af de unge peger på, at der er mangel på fritidsaktiviteter i kommunen. De peger især på muligheden for at dyrke sport og særligt sport på et avanceret niveau. De unge peger også på, at der mangler steder at hænge ud med deres venner. Andre kommer også ind på, at de føler sig begrænset af den offentlig transport i forbindelse med at komme til fritidsaktiviteter.

I fokusgruppeinterviewet med de unge på Campus10 og U/NORD, fortæller de, at de ikke benytter sig af Kosmos og Ungdomsskolen. De oplever Kosmos og Ungdomsskolen som noget, der er tiltænkt elever i folkeskolen, og dermed ikke et tilbud de har lyst til at benytte sig af. De unge er ikke klar over, at Ungdomsskolen er tiltænkt unge op til 25 år.

Transport

Størstedelen af de adspurgte unge fortæller, at de bliver kørt af deres forældre grundet dårlige busforbindelser. En lille gruppe af de unge fortæller, at de bliver kørt af forældre, da de er utrygge ved at benytte offentlig transport. Ud fra dialogen med de unge, er man ikke kommet yderligere ind på, hvad der skyldes utrygheden i forbindelse med den offentlige transport.

Tryghed i byen

Generelt oplever en overvejende andel af de adspurgte unge Frederikssund Kommune som et trygt sted at opholde sig.

Nogle unge i fokusgruppeinterviewet fortæller om konkrete ubehagelige oplevelser i særlige områder. Nogle af de unge er opmærksomme på, at der kan ske ubehagelige episoder i disse områder, men generelt er der ikke en opfattelse af, at de unge undgår disse områder. Der er enkelte unge, der fortæller, at der er steder i Frederikssund Kommune de ikke har lyst til at opholde sig i dags- og aftentimerne grundet de ubehagelige oplevelser. Nogle fortæller også, at deres forældre ikke giver dem lov til at komme i områderne.

Gadeteamet er opmærksomme på hvilke områder, der opleves som ubehagelige og besøger derfor jævnligt disse områder i dags- og aftentimerne. Gadeteamet i Frederikssund, består af fem medarbejdere hvoraf tre af medarbejderne er kombinationsansatte med andre stillinger i kommunen. Samlet set er et årsværk prioriteret til arbejdet på gadeplan. Gadeteamet arbejder dialogbaseret med de unge og befinder sig steder som Sillebroen, Frederikssund Station m.m., hvor de unge opholder sig.

Inddragelse

Ungdomsklubberne i Frederikssund Kommune, Campus10 og U/NORD har været inddraget i den forberedende proces samt udført fokusgruppeinterviews med de unge, der er tilknyttet deres institution.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

27Facilitetspuljen - Puljeoverblik

Resume

Unge, fritid og idræt orienteres i denne sag om facilitetspuljens samlede økonomi. Der er 1.756.646 kr. til udvalgets disponering i denne ansøgningsrunde. Der er indkommet ansøgninger for 1.172.098 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt orienteres i denne sag om facilitetspuljens samlede økonomi. Der er 1.756.646 kr. til udvalgets disponering i denne ansøgningsrunde. Der er indkommet ansøgninger for 1.172.098 kr.

Der er indkommet 4 ansøgninger, der opfyldte kriterier ved ansøgningsfristen.

 • Bikepark i Idrætsbyen (600.000 kr.)
 • Belysning af atletikbanen på Ådalen Skole (510.000 kr.)
 • Lysshow anlæg til Floorballklubben Jægerspris Underducks (30.000 kr.)
 • Nye spillerbokse til Skibby Idrætsklubs stadionbane. (32.098 kr.)

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i alle ansøgninger til facilitetspuljen. Deres høringssvar indgår i de givne sagsfremstillinger for hver ansøgning.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr. til Idræts- og facilitetspuljen, som blev frigivet ved budgetvedtagelsen for 2023.

Der forventes overførsel mellem 2022 og 2023 af uforbrugte midler på 2,1 mio. kr. Det samlede budget for 2023 forventes herefter at udgøre 4,2 mio. kr. Af disse, er 1,8 mio. kr. endnu ikke disponeret for 2023.

Bilag

28Beslutning om facilitetspuljen - Skibby IK spillerbokse til stadion

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne beslutningssag træffe beslutning om tilskud på 33.000 kr. til nye spillerbokse. Ansøgningen har ingen betydning for den igangværende udarbejdelse af udviklingsplan for Skibby Hallen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om tilskud på 33.000 kr. til nye spillerbokse.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal med denne beslutningssag træffe beslutning om tilskud på 33.000 kr. til 2 stk. nye spillerbokse.

De eksisterende spillerbokse på Skibby Idrætsklubs stadion er over årene blevet slidt og er i dag udtjente. Indkøb af spillerbokse ligger ikke indenfor Frederikssund Idrætsanlægs driftsbudget.

Ansøgningen har ingen betydning for den igangværende udarbejdelse af udviklingsplan for Skibby Hallen.

Inddragelse

Skibby Idrætsklub og Frederikssund Idrætsanlæg har været i tæt dialog om vedligehold af klubbens stadionanlæg. Sammen har de vurderet at udgiften til indkøb af nye spillerbokse gav bedst mening at løfte via facilitetspuljen.

Frederikssund Idrætsrådet er høringspart i ansøgninger til facilitetspuljen. Idrætsrådet skriver i deres høringssvar ansøgningen opfylder puljens kriterier og derfor støtter projektet.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat pulje på 2,1 mio. kr. til Idræts- og Spejderfaciliteter. Puljen blev frigivet ved vedtagelse af budget 2023. Tilskud på 33.000 kr. til spillerbokse, finansieres af denne pulje.

Bilag

29Beslutning om facilitetspuljen - Jægerspris Underducks lysanlæg

Resume

Unge, fritid og idræt skal i denne sag træffe beslutning om et tilskud på 30.000 kr. til et nyt lysshow anlæg til floorballkampe i Møllegårdshallen. Den samlede udgift til anlægget koster 115.000 kr. og vil blive finansieret udover tilskud fra facilitetspuljen fra klubbens egen kapital, sponsorater og fonde. En kommunal bevilling vil være gældende i 12 måneder og udbetales først når foreningen har realiseret den fulde finansiering af projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om del-tilskud på 30.000 kr. til lysshowanlæg i Møllegaardshallen.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal i denne sag træffe beslutning om et tilskud på 30.000 kr. til et nyt lysshow anlæg til floorballkampe i Møllegårdshallen. Den samlede udgift til anlægget koster 115.000 kr. og vil blive finansieret udover tilskud fra facilitetspuljen fra klubbens egen kapital, sponsorater og fonde. Foreningen har endnu ikke søgt fonde om tilskud. Derfor vil foreningen få op til 12 måneder til at ansøge fondsmidler til den resterende del af finansieringen. Lykkes det ikke foreningen at rejse finansiering af forskellige årsager, bortfalder deltilskuddet, og foreningen må genansøge facilitetspuljen, såfremt de ønsker en større kommunal finansiering.

Floorballklubben Jægerspris Underducks har tidligere haft et indløbslysshow til deres hjemmekampe. Det gamle lysanlæg var udtjent for 10 år siden, og klubben havde dengang ikke økonomi til at erstatte det gamle. Klubben beskriver i deres ansøgning, hvorfor dette lysanlæg har en stor betydning for stemning og klubfølelsen i hallen under hjemmekampe, at man er i stand til at leverer et lysshow.

Drift og vedligehold

Lysshowanlægget vil være floorballklubbens, og alt løbende drift og vedligehold af anlægget vil tilfalde klubben. I det ansøgte tilbud er inkluderet en røg kanon / mistifier. Denne del kan forventeligt ikke benyttes i hallen, grundet brand og røgalarmssystemet. Foreningen er orienteret om denne opmærksomhed og ser ikke noget problem at udtage denne del af projektet, såfremt det viser sig ikke at kunne lade sig gøre.

Bevillingen gives på betingelse af projektet skal være fuldt finansieret og nødvendige tilladelser/aftale med Servicekorps og Idrætsanlægget skal være indgået omkring brugen af anlægget.

Inddragelse

Projektet er udformet af Jægerspris Underducks selv. Områdeleder for Servicekorpset er orienteret om projektet og vil blive kontaktperson ved selve installationsprocessen for at sikre den byggefaglige kvalitet.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i ansøgninger til facilitetspuljen. Idrætsrådet skriver i deres høringssvar ansøgningen opfylder puljens kriterier og derfor støtter projektet. Idrætsrådet fremhæver det positive i foreningen selv søger fondsmidler og bruger egenfinansiering til at realisere projektet.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat pulje på 2,1 mio. kr. til Idræts- og Spejderfaciliteter. Puljen blev frigivet ved vedtagelse af budget 2023. Tilskud på 30.000 kr. til nyt lysshow-anlæg til floorballkampe i Møllegårdshallen, finansieres af denne pulje.

Bilag

30Beslutning om facilitetspuljen - Belysning af atletikbane

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt træffe beslutning om bevilling på 510.000 kr. til at etablere belysning på atletikbanen på Ådalen Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om bevilling på 510.000 kr. til gennemførelse af belysning af atletikbane.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt besluttede 29. november 2022 (punkt 149) at lade administrationen indhente tilbud og løsninger på at belyse atletikløbebanen på Ådalen Skole. Den fremlagte løsning har en anlægssum på 510.000 kr. Det er løbeklubben Out-Run som er ansøgere på projektet.

Løbeklubberne Out-Run og Fjordløberne, som benytter atletikbanen ivrigt i vinterhalvåret til træning, har været inddraget i valg af løsninger og lysniveau. Løsningen der indstilles sigter efter at give en funktionel træningsbelysning og minimal lysstøj til de omkringliggende arealer. Derfor er der valgt en løsning med 16 mindre lysmaster, der lyser selve løbebanen op og ikke hele stadionområdet. Lyset tændes af brugerne og slukker selv indenfor et defineret tidsinterval. Borgere der ikke er medlem af foreninger vil også kunne benytte dette træningstilbud i aftentimerne.

Drift og Vedligehold

Det vurderes at driftsomkostninger til belysningen kan indeholdes i det nuværende driftsbudget. Der er ikke afsat midler til løbende vedligeholdelse af lysanlægget. Såfremt der skal være midler til løbende vedligeholdelse skal midlerne enten tilføres Frederikssund Idrætsanlæg eller varetages indenfor eksisterende budget med de forbehold, at der ikke kan garanteres økonomi til vedligeholdelse af anlægget om 5-10 år.

Bevillingen gives på betingelse af alle nødvendige tilladelser gives til projektet. Herunder er der en særlig opmærksomhed på at projektet ikke skaber lysgener til naboer.

Inddragelse

Løbeklubberne Out-Run og Fjordløberne har været inddraget i valg af løsning for belysning.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i ansøgninger til facilitetspuljen. Idrætsrådet skriver i deres høringssvar ansøgningen opfylder puljens kriterier og derfor støtter projektet.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat pulje på 2,1 mio. kr. til Idræts- og Spejderfaciliteter. Puljen blev frigivet ved vedtagelse af budget 2023. Tilskud på 510.000 kr. til gennemførelse af belysning af atletikbane, finansieres af denne pulje.

Bilag

31Beslutning om facilitetspuljen - Bikepark i Idrætsbyen

Resume

Unge, fritid og idræt skal træffe beslutning om en bevilling på 600.000 kr. til etableringen af en bikepark i Idrætsbyens banegrav.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om et tilskud på 600.000 kr. til Bikepark Frederikssund.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt besluttede 29. november 2022 (punkt 148) at få et detaljeret projektforslag på etableringen af en bikepark i Idrætsbyen. Sammen med initiativtagerne til projektet har administrationen gennemført en omvendt licitation med deltagelse af 3 anerkendte entreprenører af bikeparks. Alle tilbudsgivere har givet tilbud på samme banedesign og funktionsbeskrivelse, som er udarbejdet i dialog med ansøgerne og tilbudsgivere. Den gamle banegrav i den sydlige del af Idrætsbyens matrikel er helt oplagt til etableringen af en bikepark. Idrætsbyens helhedsplan og lokalplan har ligeledes defineret dette område til denne slags aktiviteter. Som bilag til sagen er det vindende tilbud af udbudsprocessen. Det vindende tilbud var det fagligt, kvalitetsmæssigt og kompetencemæssigt stærkeste tilbud.

Udvalget skal træffe beslutning om en bevilling på 600.000 kr. til etableringen af en bikepark i Idrætsbyens banegrav. Projektets initiativtagere ansøger Lokale og Anlægsfonden om et tilskud til bikeparken på 200.000 kr., som fonden har givet en forhåndstilkendegivelse på at projektet er støtteberettiget til. Med en bevilling fra hhv. Unge, fritid og idræt og Lokale og Anlægsfonden vil basisprojektet kunne etableres for 800.000 kr. Endvidere indeholder projektet to optioner på 250.000 kr., som projektets initiativtagere ansøger forskellige fonde om tilskud til at gennemføre, så projektets samlede anlægssum kan løbe op i 1.300.000 kr.

Det vindende projektforslag, af en lokal entreprenør, sigter efter at skabe en bikepark for både begynderen og eliteudøveren. Sporenes sværhedsgrader er defineret på samme måde som i alpint skiløb. Grønne spor er lettest, blå er let-middel, røde middel-svær og sort er for eksperten. Der vil være grøn og blå sporlinjer, der starter fra toppen af banegraven og svinger ned af skråningerne. Man kan vælge at krydse over i de sværere sporlinjer som er røde og sorte, når man har mod på sværere udfordringer på sin cykel. På toppen af banegraven hvor alle sporlinjerne starter, vil der blive etableret et lille overdækket skur i træ. Fra det overdækket skur har man udsyn over hele bikeparken og kan følge de andre kører i parken. Her kan man tage socialt ophold før og efter en træningssession. Der vil også komme et informationsskilt der oplyser om parken og dens kvaliteter. I banegraven findes et nedrivningsklar skydehus som skydeklubben IF 1864 brugte som en 200 m skydebane for mange år siden. Skydeklubben bruger ikke området mere i dag. Skydehuset fjernes forsvarligt og fundament indgår i etableringen af bikeparken.

Initiativtagerne til projektet har startet en Facebook gruppe der siden jul har fået omkring 1000 medlemmer - hvor mange tilbyder deres hjælp med etablering af både MTB-spor igennem et frivilligt sporbygger laug, samt hjælp med driften af bikeparken når den står klar.

Administrationen afholdte sammen med ansøgerne et møde med Lokale og Anlægsfonden i december 2022 for at afsøge interessen. Tilbagemeldingen fra fonden var at dette projekt med fondstøtte kunne blive en regional og endda national tiltrækning på cyklister der dyrker hop, tricks og sværesporlinjer på cykel. Udvalget vil løbende blive orienteret om ansøgernes resultater med at søge fondsmidler til de udvidelsesoptioner.

Drift og vedligehold

Der forventes at være nogle ekstra omkostninger til løbende drift. Det faste vedligehold af parken forventes at indgå i den aftale Frederikssund Kommune er i gang med at lave med cykelklubberne og det sporbyggerlaug af frivillige. Dog vil der med nogle års mellemrum forventeligt skulle tilføres grusmaterialer for at vedligeholde hop og sving. Udgifterne til materialer er ikke store, men bør tilføres driftsbudgettet i Frederikssund Idrætsanlæg - så de kan bestille service på parken.

Bevillingen til projektet gives på betingelse af alle nødvendige myndighedstilladelser er på plads. Administrationen er i tæt dialog allerede om hvilke løsninger der skal søges for at sikre parken optimerer muligheden for biodiversitet, samtidig med at bikeparken etableres.

Inddragelse

Ansøgergruppen af cykelklubberne Snake City Devils, Slangerup Cykelklub og Cykelklubben Viking har været inddraget tæt i udbuddet af bikeparken og udvælgelsen af det vindende projektforslag.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i ansøgninger til facilitetspuljen. Idrætsrådet mener, projektet opfylder puljens kriterier. Idrætsrådet mener, projektet er et godt projekt, der kan skabe liv og aktivitet i og omkring Idrætsbyen.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat pulje på 2,1 mio. kr. til Idræts- og Spejderfaciliteter. Puljen blev frigivet ved vedtagelse af budget 2023. Tilskud på 600.000 kr. til etableringen af Bikepark Frederikssund, finansieres af denne pulje.

Bilag

32Orientering om linjeføring af MTB spor i Idrætsbyen

Resume

Unge, fritid og idræt orienteres i denne sag om planlægningen og dialogen med cykelklubberne omkring linjeføringen af mountainbike sporet der etableres i Idrætsbyen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Unge, fritid og idræt ønsker at blive præsenteret for en ny tegning af linjeføringen. En tegning hvor det er vist, hvordan MTB-sporet kobles sammen med bikeparken, samt hvordan kryds af asfalterede adgangsveje udføres.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt orienteres i denne sag om planlægningen og dialogen med cykelklubberne omkring linjeføringen af mountainbike sporet der etableres i Idrætsbyen.

Unge, fritid og idræt besluttede en rammebevilling på 150.000 kr. 29. november 2022 (punkt 147) til etableringen af første del af et nyt mountainbikespor i Idrætsbyen. Udvalget besluttede, at tegningsmateriale skulle sendes til udvalgets orientering. Materialet fremsendes med denne sag.

Siden udvalgets beslutning har administrationen sammen med cykelklubberne indhentet mere viden og lagt sporlinjen, så den tager de nødvendige hensyn til planerne for Idrætsbyen.

Rådgiver i MTB-sporbygning Anders Gammelmark er i gang med at lave en handleplan for cykelklubbernes sporbyggerlaug i forhold til mængde af materialer, grej og maskiner, der skal bruges i etableringen. Anders Gammelmark er detailrådgiver for projektet om sporets udformning og opbygning.

Cykelklubberne arbejder på at få organiseret et sporbyggerlaug af frivillig, der skal varetage store dele af etableringen af sporet. Der kan dog komme opgaver, der kræver fagprofessionel udførelse. Dette vil løbende blive vurderet sammen med rådgiver og sporbyggerlaug.

Som bilag til sagen er et groft skitseret sporkort. Sporet er blåt og på et let niveau, hvor grundlæggende MTB-færdigheder udvikles. Sporet er udarbejdet ud fra de rammer administrationen har sat. Helhedsplanen og lokalplanen viser klart at et mountainbikespor kan løbe i kantzonen på Idrætsbyens matrikel. Denne linjeføring følges i store træk. Dog har cykelklubberne forespurgt om man kunne benytte de bakkedrag på hver side af svømmehallen til at etablere en "midlertidig" sporlinje. Bakkedragene er i helhedsplanen lagt ud til kommende bygninger. Der er dog ikke nogen tidshorisont for etableringen af bygningerne. Administrationen har vurderet at et mountainbikespor er relativt simpelt at flytte. Derfor er cykelklubberne orienteret om, at præmissen for at gøre brug af bakkedragene er, at sporet flyttes ud i kantzonen når der er truffet beslutning om etablering af ny bygningsmasse. Dette vil blive skrevet ind i den aftale der indgås med cykelklubbernes sporbyggerlaug.

Såfremt udvalget tager orienteringen til efterretning, vil administrationen udarbejde en brugs- og driftsaftale med sporbyggerlauget /cykelklubberne der beskriver at præmissen for linjeføringen i bygningsfelter er at såfremt Byrådet beslutter at igangsætte udbygning af Idrætsbyens bygningsmasse, skal sporet flyttes ud i matriklens kantzone, som vist med lilla streg i bilagskortet.

Inddragelse

Arbejdsgruppen under cykelklubberne er tæt inddraget i planlægningen og organiseringen af mountainbikesporet.

Frederikssund Idrætsanlæg sidder med i arbejdsgruppen der planlægger mountainbikesporet.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart i ansøgninger til facilitetspuljen. Idrætsrådet bakkede i deres høringssvar på projektet i november op om etableringen af MTB-sporet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

33Beslutning om budgettildeling til Campus U10 for skoleår 23/24

Resume

Campus U10 tildeles budget på 3,9 mio. kr. i skoleår 23/24.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Budgettet på 3,9 mio. kr. til Campus U10 for skoleår 23/24 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Campus U10 er Frederikssund kommunes 10. klasse center.

Campus U10 er rammestyret, dvs. at de ikke som på almen skolerne tildeles et budget pr. elev/klasse. Campus U10 har siden 2018/2019 fået tildelt budget svarende til 57 elever.

Budgettet til Campus U10 udgør 3,9 mio. kr. i skoleår 23/24 (opgjort i 2024 priser). Dette budget svarer til budgettet (blot pris- og lønfremskrevet) for de forrige skoleår siden 2018/2019. I skoleår 22/23 medfinansierede Campus U10 10. klasses tilbuddet i Vendepunktet på Slangerup skole.

Dette tilbud eksisterer ikke fra skoleår 23/24, hvorfor ressourcerne hertil igen indgår i Campus U10 budget på de 3,9 mio. kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

34Drøftelse af mulig ny model for 10. klasse

Resume

Unge, fritid og idræt drøftede 27. september 2022 en foreløbig model til et nyt 10. klasses tilbud i Frederikssund Kommune. Modellen er udviklet i tæt samarbejde med Campus Frederikssund, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Campus U10. Udvalget bad administrationen arbejde videre med beslutningsoplægget, herunder en økonomisk ramme for den mulige nye 10. klasse model.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte model for et styrket 10. klasses tilbud i Frederikssund Kommune.

Beslutning

Drøftet idet Unge, fritid og idræt oversender sagen til budgetforhandlingerne for budget 2024-27 for så vidt angår de 400.000kr. i engangsudgifter forbundet med etablering af nyt 10. klasse tilbud.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Under titlen ”Vi skal have alle unge med” besluttede Byrådet med budgetaftale 2022, at der skal udvikles en model for et muligt nyt 10. klasses tilbud. Dette skal være et attraktivt tilbud til udskolingselever i Frederikssund kommune, som skal være med til at tiltrække nye elever og styrke 10. klasse som springbræt til ungdomsuddannelser.

Administration har i samarbejde med Campus Frederikssund foretaget et workshop forløb, hvor der blev udviklet og testet en ny model for 10. klasse. Modellen blev forelagt Unge, fritid og idræt på møde 27. september 2022. Med denne sag foldes modellen yderligere ud, med beskrivelse af den økonomiske ramme samt en række opmærksomhedspunkter forbundet med det videre forløb.

Den nuværende Campus U10, Frederikssund Kommune

Nuværende Campus U10 er beliggende på Campus med et rammesat kapacitet til to klasser og et gennemsnitligt elevtal på 57. Kort beskrevet er formålet med Campus U10 et afklaringsår med fokus på, at få afsluttet grundskolen ordentligt. Campus U10 beskriver sig selv som målrettet en elevgruppe med udfordringer, der af forskellige årsager har brug for et ekstra år til at modnes og blive klar til næste skridt i job eller ungdomsuddannelse. I indeværende skoleår er 73% af eleverne ved skoleårets start vurderet ikke uddannelsesparate. I bilag 1 indgår karakteristika for elevgruppen der starter Campus U10 sammenlignet med andre 10. klasse tilbud.

Ud over de obligatoriske grundfag er fokus erhvervsrettet og mindre bogligt, for derigennem at støtte elever, der udtrykker at være skoletrætte i, at afsøge nye kompetenceområder og et muligt videre forløb, der er i tråd med deres interesser. Vedlagt som bilag 2 er en mere konkret beskrivelse af den nuværende 10. klasses model.

Ny 10. klasse – pædagogisk, fagligt indhold

Kort beskrevet er formålet med en model for en ny 10. klasse, at elevernes kompetencer styrkes fagligt, socialt og personligt, så de bliver klar til ungdomsuddannelse, og at de afklarer, hvad de vil efter 10. klasse. Modellen har således et brobyggende formål, hvor 10. klasse ses som starten på en ungdomsuddannelse frem for slutningen på grundskolen.

Den nye 10. klasse skal være ambitiøs på de unges vegne og skabe et attraktivt tilbud, som giver eleverne vilje, lyst og energi til deres videre uddannelse. Skoledagen vil blive tilrettelagt i et tværgående samarbejde på Campus og øvrige uddannelsesinstitutioner, hvor eleverne oplever en naturlig overgang til ungdomsuddannelse. Vedlagt som bilag 2, er en mere konkret beskrivelse af den mulige nye 10. klasses model.

Øget elevtal og tiltrækning af elever

I tråd med modellen som udvalget blev præsenteret for i efteråret 2022, er den nye model rammesat til en kapacitet på 3 klasser og et gennemsnitligt elevtal på 75 elever, som minimum. Dermed har den nye model for 10. klasse en ambition om at øge elevtallet set i forhold til det nuværende elevtal.

Det er ligeledes en ambition om, at et nyt tilbud kan tiltrække elever, som ellers ville have taget en 10.klasse tilbud uden for kommunen. Ved skolestart 2022 søgte 46 elever, med bopæl i Frederikssund Kommune, en 10. klasse uden for kommunens eget tilbud. Det svarer til 43 % af det samlede antal som søgte 10. klasses tilbud.

I forbindelse med øget elevtal vurderes det ikke muligt at udarbejde en præcis prognose for unge i Frederikssunds fremtidige søgemønstre, blandt andet grundet et fald i 16’årige på 13% mellem 2025-2030, som er årgangen der normalvis har optag i 10. klasse. Et forsigtigt skøn vil forudsige, at det er muligt på den korte bane at tiltrække ca. 12-15 elever ekstra, mens et mere positivt skøn forudsiger 20-30 elever. Vedlagt som bilag 1 er søgetendenser blandt unge i Frederikssund Kommune.

Ny 10. klasse – økonomisk ramme

Nedenfor præsenteres en økonomisk ramme for en ny 10. klasse model sammenlignet med nuværende Campus U10. Hertil præsenteres scenarier for, hvordan merudgiften for kan finansiers i takt med, at elevtallet forventes øget og udgiften til elever i 10. klasse uden for kommunen hjemtages.

Vedlagt som bilag 3 er forudsætninger for den økonomiske beregning. Det bemærkes, at den økonomiske ramme for den nye 10. klasse, er beregnet ud fra en forventning om 3 klasser og et gennemsnitligt elevtal på 75 elever og dermed det konservative skøn over udviklingen i elevtallet, jævnfør ovenfor. Derudover skal det noteres, at den økonomiske ramme er uændret, for både den nye 10. klasses model og nuværende CampusU10, uanset om elevtallet er over eller under det rammesatte elevtal på henholdsvis 57 og 75.

Merudgift for en ny mulig 10. klasse i forhold til nuværende budget

 • Den nye model for 10. klasse vil hvert år have behov for en øget ramme på 600.000 kr. i forhold til den nuværende økonomiske ramme for 10. klasse.
 • Udover den årlige driftsudgift vil der være 400.000 kr. i etableringsudgift i første skoleår. I denne udgift indgår udgifter til inventarer, kompetenceudvikling samt øget PR og marketingsudgifter.
 • Etablering af øvrige lokaler indgår ikke i dette oplæg, men der må forventes en merudgift. Administrationen arbejder videre med dette.

Sammenligningen af den økonomiske ramme mellem ny og gammel model

 • Den nye model 10. klasse, bør have en økonomisk ramme på 4,4 mio. kr. årligt, med kapacitet til tre klasser og i gennemsnit 75 elever.
 • Det nuværende CapusU10 har en økonomisk ramme på 3,8 mio. kr. årligt, med en til to klasser og i gennemsnit 57 elever.
 • I den nuværende CampusU10 er udgiften pr. elev 75.097 kr., når der beregnes ud fra et gennemsnitligt elevtal på 57. I den nye model vil udgiften pr. elev være 58.667 kr., når der beregnes udfra et gennemsnitligt elevtal på 75.
 • Udgiften pr. elev i den nye model, dog baseret på det nuværende gennemsnitlige elevtal på 57 elever, vil være 77.193 kr.

Finansiering af ny mulig 10.klasse gennem hjemtagne midler

 • I januar 2023 går 46 elever i 10.klasse tilbud uden for kommunen. Der er aftalt en mellemkommunal takst pr. elev på 69.000 kr. Kommunen har dermed en udgift på 3,2 mio. kr. til betaling for 10. klasses tilbud i andre kommuner.
 • Den mulige nye 10. klasse har en ramme på tre klasser og i gennemsnit 75 elever, dermed et øget elevtal på 13 sammenlignet med de indskrevne 62 elever på CampusU10 i januar 2023.
 • Hvis 9 af de 13 elever vælger Frederikssunds nye 10. klasses tilbud fremfor 10. klasse i en anden kommune, kan merudgiften til den nye model finansieres gennem at have færre udgifter til andre kommuner. Vedlagt som bilag 3, er flere scenarier for finansiering af merudgiften gennem færre udgifter til elever, som vælger 10. klasse i andre kommuner end Frederikssund.

Samlet set, vil der i de første år være en merudgift i forbindelse med drift og etablering af en ny 10. klasse. Hertil vil der ligeledes være en række ubekendte, blandt andet tiltrækning af flere elever, men det vurderes realistisk, at den nye 10. klasse vil kunne finansieres gennem den hjemtagne udgift.

Det næste skridt og opmærksomhedspunkter

Kapacitetsudvidelse

Den beskrevne mulige model forudsætter kapacitetsudvidelse til at kunne rumme i gennemsnit 75 elever i tre klasser. Såfremt udvalget beslutter den indholdsmæssige del af den nye model, afsøger administrationen muligheden for nye lokaler. Det forventes, at der er tilstrækkelig lokalekapacitet indenfor rammerne af det nuværende Campus Frederikssund. I denne forbindelse vil det være oplagt, at indtænke de nuværende kvadratmeter i Campus U10, eller andre mulige lokaler på Campus.

Pædagogisk udvikling og samarbejdsstrukturer

Under forudsætningen af at den mulige nye model besluttes, vil den kunne etableres som 10. klasses tilbud fra skoleåret 2024/2025. I denne forbindelse vil der være tid til PR og markedsføring af det nye tilbud, som vil være afgørende for, at kunne påvirke elevernes uddannelsesvalg og tiltrække nye elever.

Derudover vil der også være tid til pædagogisk udvikling og etablering af konkrete samarbejdsaftaler, for at kunne realisere og understøtte et nyt 10. klasses tilbud. Sidstnævnte vurderes særlig essentielt, idet det nye tilbud udbydes i tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelserne på Campus, Ungdomsskolen, kultur- og foreningsliv og erhvervslivet. Såfremt den økonomiske ramme drøftes, vil Administrationen arbejde videre med disse.

Inddragelse

Inddragelse har været en nøgleord igennem hele processen. Den foreslåede nye model for 10. klasse er udviklet og testet i samarbejde med enkelte elever fra 8., 9. og 10. klasser i kommunen, SSP, FGU, 10. klasses lærer på Campus U10 og U/NORD samt tidligere elever i Campus U10.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det bemærkes dog, at der på sigt kan komme merudgifter i forbindelse med udvidelse af Campus U10. Økonomiske konsekvenser vil indgå i budgetprocessen for 2024-2027.

Bilag

35Drøftelse af forankring af projekt Fritidspas

Resume

Med denne sag skal Folkeoplysningsudvalget og Unge, fritid og idræt drøfte, hvorledes projekt Fritidspas kan gå fra projekt til drift i Frederikssund Kommune. Folkeoplysningsudvalget og Unge, fritid og idræt modtager med sagen et notat med et kort status skriv, samt en omkostningsvurdering baseret på tre forskellige modeller for forankring i kommunen (vedhæftet). Notatet har til formål, at give et overblik over indsatsen samt tjene som grundlag for drøftelsen af Fritidspassets fremtid i Frederikssund Kommunen efter endt projektperiode.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget samt Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte mulighederne for forankring af Fritidspas i Frederikssund Kommune

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 22. februar 2023, pkt. 5:

Drøftet.

Folkeoplysningsudvalget finder Fritidspas som et fortsat vigtigt projekt, som Folkeoplysningsudvalget ønsker fortsætter fremadrettet. Udvalget ønsker, at der arbejdes på en mere fleksibel model, hvor det bliver lettere at indstille børn/unge til et Fritidspas. Dette med ønsket om at lette administrationen og kunne hjælpe endnu flere børn/unge til deltagelse i fritidslivet.

Fraværende:

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Michael Stehr

Beslutning

Drøftet idet Unge, fritid og idræt bakker op om Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger.

Fraværende.

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune modtog i januar 2022 en bevilling på 1.678.390 kr. til projekt ”Fritidspas til socialt udsatte børn og unge” af Socialstyrelsen. Projektperioden løber fra 1. januar 2022 – 31. december 2023. Folkeoplysningsudvalget afsatte yderligere 29.713 kr. til at dække en manglende finansiering fra Socialstyrelsen til administration i 2022.

Erfaringer fra projektet første år viser at, 1) det er lykkedes, at udbrede kendskabet til Fritidspasset, og de muligheder indsatsen rummer i forhold til at engagere børn og unge i positive fritidsfællesskaber 2) Fritidspasset er vurderet som et positivt og relevant tiltag af fagprofessionelle, beslutningstagere internt i kommunen samt de frivillige foreninger 3) de børn, unge og familier, som har modtaget et Fritidspas udtrykker, at indsatsen er afgørende for deres deltagelse i fritidslivet.

Det blev muligt at indstille børn og unge til et Fritidspas 1. maj 2022.

Status pr. 1. maj 2022 - 1. februar 2023:

 • 81 børn og unge er blevet indstillet til et Fritidspas
 • 57 børn og unge er startet til en fritidsaktivitet
 • 14 børn og unge er endnu ikke startet til en fritidsaktivitet, men er i dialog med fritidsvejleder herom
 • 10 børn og unge er af forskellige årsager sat på standby/annulleret

Der er i gennemsnit blevet indstillet 8.9 børn pr. måned i perioden 1. maj 2022 - 1. februar 2023.

Med denne sag fremsendes et notat med en uddybende status for Fritidspas indsatsen i perioden 1. maj 2022 - 1. februar 2023, med en omkostningsvurdering baseret på tre forskellige modeller for forankring i kommunen. Notatet har til formål, at give et overblik over indsatsen samt tjene som grundlag for drøftelsen af Fritidspassets fremtid i Frederikssund Kommunen efter endt projektperiode. Ved projektets udløb 31. december 2023 er der ikke afsat midler til Fritidspassets fortsættelse i Frederikssund Kommune. Notatet præsenterer perspektiverne og mulighederne for, at Fritidspasset i kommunen kan gå projekt til drift fra januar 2024 og frem.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2023. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser for 2024-2027 skal indgå i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

36Drøftelse af tiltag i Idrætsbyen 2024-25

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt drøfte mulige investeringer, når Idrætsbyen skal udvikles i kommende år. Drøftelserne omhandler primært investeringsmulighederne på kort sigt. I Frederikssund Kommunes investeringsplan er der afsat i alt seks mio. kr. til anlægsinvesteringer i Idrætsbyen i perioden 2023-25 og på lang sigt en samlet investering på 79,9 mio. kr. i perioden 2027 og frem.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte de præsenterede muligheder for mindre udviklingstiltag i perioden 2024-2025.

Historik

Beslutning, Unge, fritid og idræt 10. januar 2023:

Udsat til marts.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Beslutning

Drøftet idet Unge, fritid og idræt ønsker mulighederne for støtte til krolf-baner fra Dansk ArbejderIdræt undersøgt, muligheder for beplantning, der kan give læ hurtigt, samt om udemiljø for krolf mm. kan udformes, så det understøtter aktiviteter for ældre og udsatte borgere.

Unge, fritid og idræt ønsker sagen fremlagt igen i ultimo maj.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal med denne sag drøfte den fremtidige udvikling af Frederikssund Idrætsby. Drøftelserne omhandler primært investeringsmulighederne på kort sigt. I Frederikssund Kommunes investeringsplan er der afsat i alt seks mio. kr. til anlægsinvesteringer i Idrætsbyen i perioden 2023-25 og på lang sigt en samlet investering på 79,9 mio. kr. i perioden 2027 og frem.

Byrådet har besluttet i budgettet for 2023-26, at der skal prioriteres en optimering af omklædningsfaciliteterne samt en beplantning af læhegn omkring boldbaner og aktivitetsområder indenfor det afsatte budget på 1,5 mio. kr. i 2023. Der er afsat henholdsvis 2,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025. Byrådet har 21. december 2022 frigivet midlerne til at udbyde optimeringen af omklædningsfaciliteterne. Der forventes et resultatet af udbuddet i foråret 2023. Det forventes at anlæggelsen af beplantning og læhegn vil ske i efteråret 2023, hvor det er fagligt vurderet bedst at gennemføre beplantningsprojekter.

Med Byrådets beslutning om tiltag i Idrætsbyen i 2023 bedes Unge, fritid og idræt drøfte de øvrige præsenterede tiltag i vedlagte bilag i forhold til prioriteringer i 2024.

I denne sag præsenteres udvalget for et oplæg (vedlagt som bilag), der indeholder to elementer:

1. Sandområde til beachhåndbold og -volley

2. Frugthaven med petanque, krolf og krocket

Oplægget indeholder også økonomioverslag på de forskellige elementer.

Oplægget vil give udvalget mulighed for at prioritere blandt disse i budgetterne for 2024 og frem.

Ad. 2 Sandområde til beachhåndbold og -volley

Materialet beskriver, hvordan arealet umiddelbart nord for svømmehallen kan gøres til aktivt område med

indretning til både beachvolley og -håndbold. Desuden indeholder det placering af arealer til ophold, som kan benyttes af tilskuere såvel som aktive.

Ad. 3 Frugthaven med petanque, krolf og krocket

Materialet beskriver her det største af de tre initiativer. Det indeholder både beplantning med frugttræer, etablering af baner til de tre aktiviteter, samt opførsel af et træfpunkt for de aktive i dette område. Et træfpunkt er en lokation, hvor brugerne af et område kan mødes. Et træfpunkt indeholder typisk faciliteter som depot, mødested og andre foreningsnødvendigheder. Det kan også indeholde tekøkken, toilet- og omklædningsfaciliteter. Dette første træfpunkt i Idrætsbyen vil formodentlig danne model for de træfpunkter der måtte komme senere. Eksempelvis er det let at etablere toilet med rindende vand ved denne placering, da det ligger tæt på rørføring til svømmehallen. For andre kommende træfpunkter vil der være meget længere til en eksisterende kloak. Det vil derfor gøre det væsentligt dyrere at etablere toilet med rindende vand.

Udgifterne til etablering af dette element nr. 3 overstiger de i perioden 2023-26 årligt afsatte midler til Idrætsbyen, og derfor vil der skulle arbejdes med en faseopdeling. Hvis der træffes beslutning om at arbejde videre med element nr. 3, skal de berørte foreninger inddrages i forhold til indretning, behov og udviklingsmuligheder. Det har disse foreningerne seneste været ved udarbejdelse af helhedsplanen for Idrætsbyen. Derfor er en fornyet involvering påkrævet inden gennemførelse.

Driftsomkostninger

Alle elementerne i oplægget vil udover anlægsomkostninger også medføre driftsomkostninger. Disse er ikke estimeret på nuværende tidspunkt. Men vil blive det efterfølgende. Særligt de forskellige beplantninger beskrevet i oplægget, skal vurderes af Park og Vej. Det kan medføre anbefalinger om valg af andre plantetyper for at holde omkostningerne til pleje nede. F.eks. i forhold til frugttræer kan det være et væsentligt element.

Inddragelse

Administrationen er løbende i dialog med idrætsforeninger, der er i eller er på vej til Idrætsbyen. I forbindelse med planlægning og etablering af svømmehallen var der fx tæt samarbejde med svømmeklubberne og i forbindelse med etablering af kunstgræsbanen blev fodboldklubber og amerikansk fodboldklub inddraget. Håndboldklubben HK73 har fremsendt ønske om at etablere beachhåndboldbaner til facilitetspuljen.

I arbejdet med udvikling af helhedsplanen i 2016 var Idrætsrådet samt de idrætsforeninger, der skulle blive en del af Idrætsbyen, tæt inddraget i processen. Idrætsrådet fungerede som projektets følgegruppe og idrætsforeningerne deltog i en række workshops omkring prioriteringer af fælles faciliteter og faciliteter til den enkelte sportsgren, ligesom de deltog i studietur til henholdsvis svømmehaller og større idrætsanlæg. Borgere, der bor i området omkring Idrætsbyen, var også inddraget i helhedsplanprocessen. Dels blev der afholdt informationsmøde, hvor skitser til helhedsplan blev præsenteret og drøftet, dels var der mulighed for at indsende høringssvar i offentlighedsfasen.

Genbesøget af helhedsplanen i 2021 indebar blandt andet en dialogproces med deltagelse af Frederikssund Idrætsråd og Fritids- og Kulturudvalget, hvor de på en række workshops drøftede den fremtidige udvikling af Idrætsbyen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i oplægget til investeringsplanen 2023-2032 afsat 2 mio. kr. årligt til Idrætsbyen fra 2023-2025, mens der i 2027 og frem er afsat 79,8 mio. kr.

Bilag

37Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resume

Denne sag orienterer om status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (18 – 30 år).

Status ultimo 2022 viser, at:

• Frederikssund har en lavere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp, end landsgennemsnittet.

• Frederikssund har en lavere andel af unge, der er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud end landsgennemsnittet.

• Andelen af nye unge uddannelseshjælpsmodtagere, der får første aktive tilbud indenfor den første måned, ligger højere end landsgennemsnittet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Vækstudvalget valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2022 (vedlagt som bilag) skulle fokuseres på følgende 7 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse
 2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer
 3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Flere unge skal have en uddannelse
 6. Styrket virksomhedsservice og indsats
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er der i alt opstillet 21 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022, hvoraf 3 af resultatmålene vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”. En samlet status på Frederikssund Kommunes beskæftigelsesindsats og de 21 resultatmål redegøres der for i ”Kvartalsbogen” (vedlagt som bilag), der udarbejdes 4 gange om året, og dermed giver borgere, politikere og andre interesserede mulighed for løbende at følge med i resultater og udviklingstendenser på de centrale områder af beskæftigelsesindsatsen.

I denne sag beskrives status på de 3 resultatmål vedrørende fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”, der præsenteres i grafisk form i bilaget – ”Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet”.

Sammenfatning - status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet i 2022

Nedenfor følger en kort status på hver af de 3 resultatmål, der vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse” i Beskæftigelsesplan 2022.

Resultatmål 5a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. december 2022 er, at Frederikssund har 188 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet i december.

Ungekontakten oplever en ungemålgruppe, hvoraf en stor andel har omfattende psykiske og sociale udfordringer. Der er flest unge (115 ud af i alt 188 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Der arbejdes vedvarende for at få flere unge i uddannelse samt ikke mindst fastholde de unge, der er i uddannelse via uddannelsesvejledning, mentorstøtte, samarbejde med uddannelser, psykiatri m.fl.

Resultatmål 5b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud (dvs. virksomhedspraktik eller løntilskud), skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I december 2022 havde Frederikssund 16 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 8,3 pct. I hele landet var det 12,5 pct. Andelen i Frederikssund lå således 4,2 procentpoint lavere end i hele landet i december.

Ungekontakten oplever, at det kan være en udfordring, at der er for få egnede praktikmuligheder i kommunen samt at nogle unge har så omfattende funktionsnedsættelser, der gør det svært at fungere i en virksomhedspraktik.

For at gøre flere unge klar til at være i en virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads har Ungekontakten i november opstartet en ny workshop, der introducerer de unge til arbejdsmarkedsforhold, organisationer og arbejdskultur, og hvor der indgår besøg fra virksomheder, som giver de unge et bedre indblik i, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og dermed få mod til at starte i en virksomhedspraktik, og eventuelt opnå ordinære timer.

Samtidig er der etableret et tættere samarbejde med Højagergaard, hvor de unge kan starte op i meget skånsomme virksomhedspraktikker og få trænet at møde ind, være en del af et arbejdsfællesskab og udføre nogle konkrete opgaver med støtte og guidning.

Resultatmål 5c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 %.

Status pr. oktober 2022 var, at Frederikssund havde en andel på 81,8 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 59,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 22,0 procentpoint højere end i hele landet i oktober 2022.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

38Anmodningssag om optagelse af sag på Unge, fritid og idræt omhandlende Puff Bars i Frederikssund Kommune

Indstilling

Søren Weimann (R) anmoder om, at Unge, fritid og idræt snarest optager sag omhandlende Puff Bars i Frederikssund Kommune.

Jeg ønsker, at sagen skal belyse det nuværende omfang af salg og brug af Puff Bars blandt unge i kommunen.

- Hvor udbredt er det?

- Hvordan sælges Puff Bars typisk?

Jeg finder det oplagt at invitere Jacob Holm Jørgensen (SSP- og Exit-koordinator samt leder af Gadeteamet) til at fortælle om udfordringen.

Desuden ønsker jeg, at sagen skal afdække, hvordan vi som kommune både fra administrationen og politisk kan medvirke bedst muligt til at begrænse skadevirkningerne af Puff Bars.

Jacob Holm Jørgensen medvirkede i DR kontant-udsendelsen om emnet (https://www.dr.dk/drtv/episode/kontant_-puff-bars-_-nikotin-til-boern_364700).

Udover den helt åbenlyse bekymring for at børn og meget unge borgere helt ned i folkeskolens mellemtrin bruger nikotin-produkter, så rejste Jacob i udsendelsen

en mindst ligeså stor bekymring:

Hvis det ulovlige salg af Puff Bars foregår gennem personer, som også sælger andre ulovlige stoffer, så introduceres flere og endnu yngre børn og unge gennem Puff Bars til et krimineltmiljø end ellers.

Puff Bars opfattes desværre af nogle børn og unge som relativt ufarlige, og derfor kan de tiltrække børn og unge som måske ville holde sig fra eksempelvis hash. Derved er en større og yngre gruppe i risiko for at komme i kontakt med de kriminelle miljøer.

Jacob påviser i Kontant, at problemet er at finde i Frederikssund Kommune, og jeg selv har konkret viden om, at der ned til 7. klasse på mindst én af vores folkeskoler er salg af Puff Bars mellem eleverne.

Fra andre skoler (udenfor Frederikssund Kommune) ved jeg, at det finder sted helt ned til 5. klasse.

Beslutning

Søren Weimann (R) trækker sagen på baggrund af orientering under punkt 25.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

39Meddelelser

Beslutning

Orientering om:

 • Dialogmøde med samrådene 2.5. og 5.9. kl.18.30-20
 • Forpagtning i Slangerup Idræts- og Kulturcenter
 • Aquacamps i Slangerup Svømmehal i tre uger til sommer under ombygning af omklædningsfaciliteret i Frederikssund Svømmehal. Offentlig åbning tilpasses herefter.
 • Stillingsopslag på leder af Ungeliv og programleder til Maritimt Center på kommunens hjemmeside
 • Personale i Center for Kultur, fritud og ungeliv
 • Status fra FGU Nordsjælland
 • Mulighed for tømmerforening/aktivitet til unge på sigt.

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

 • Dialogmøder med samråd - valg af datoer
 • Forpagtningsaftaler i idrætsanlæg
 • Sager på vej 2023 er vedlagt som bilag

Bilag

40Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.