Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 07. februar 2023

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

12Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

13Beslutning om konkurrenceprogram for Maritimt Center Frederikssund

Resume

Med denne beslutningssag skal Unge, fritid og idræt anbefale, at Byrådet godkender konkurrenceprogram, dommerkomité og bedømmelseskriterier for den kommende arkitektkonkurrence om Maritimt Center Frederikssund. Unge, fritid og idræt skal med sagen også anbefale, at de afsatte anlægsmidler frigives. Derudover skal Byrådet beslutte, hvorvidt realisering af visionsprojektet skal understøttes af en projektleder.

Sagen sendes samtidig til orientering i Plan og teknik og Klima, natur og energi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Konkurrenceprogrammet godkendes.
 2. Bedømmelseskriterierne godkendes.
 3. Sammensætning af dommerkomité godkendes.
 4. De afsatte anlægsmidler 8,560 mio. kr. frigives.
 5. Der afsættes 0,750 mio.kr. årligt af den samlede projektsum til projektledelse af visionsprojektet.

Beslutning

Anbefales med følgende bemærkninger:

Ønske om involvering af havnerådet som repræsentant for de øvrige havne.

Behov for klarhed om primære og sekundære brugergrupper.

Ønske om at det arkitektoniske kommer længere frem i materialet og synliggøres.

150KW ladestation rettes til lynladestation

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 15. december 2021 at igangsætte forberedelserne til en arkitektkonkurrence om Maritimt Center og at tilknytte en ekstern rådgiver som konkurrencesekretær.

Konkurrencesekretæren har i tæt samarbejde med brugerne og Administrationen udarbejdet et konkurrenceprogram for Maritimt Center. Konkurrenceprogrammet er det samlede materiale til arkitektkonkurrencen, som de konkurrerende teams baserer deres projektforslag på.

Konkurrenceprogrammet er vedlagt som bilag.

Visionsprojekt og basisprojekt

Konkurrenceprogrammet er baseret på fire hovedvisioner for Maritimt Center, behandlet af Byrådet på møderne 15. december 2021 og 22. juni 2022 samt ved en temadrøftelse i Byrådet 11. oktober 2022. Visionerne er udviklet sammen med de maritime foreninger og sigter mod at skabe et attraktivt havneområde for alle.

Konkurrenceprogrammet beskriver et visionsprojekt og et basisprojekt, som de konkurrerende teams skal give deres bud på.

Visionsprojektet skal udfolde de fire hovedvisioner:

 • Byrummet helt ned til havnen: Maritimt Center og de tilstødende arealer åbnes op og bliver lettere tilgængelige fra Frederikssund by samt tilgængelig for alle borgere.
 • Nytænkende maritime faciliteter: Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes. De nye faciliteter skal åbne sig op for alle forbipasserende, og der må gerne være fælles offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer.
 • En åben havn for alle: Lystbådehavnen råder over et stort areal, der i dag har den primære funktion at opbevare både. Arealet skal sættes i spil med henblik på at åbne området op for rekreative aktiviteter.
 • En moderne bæredygtig havn: Frederikssund Lystbådehavn skal være en moderne og bæredygtig havn. Det betyder, at havnen skal drives med fokus på minimal miljøbelastning på Roskilde Fjord og at landarealerne bruges fleksibelt hele året.

Visionerne kan læses i deres helhed i vedlagte konkurrenceprogram.

Igennem arkitektkonkurrencen gives bud på, hvordan visionerne kan indfries for hele lystbådehavnens område i en sammenhængende og visionær plan. For at kunne indfri det fulde visionsprojekt kræver det yderligere bidrag fra fonde. I alt vurderes visionsprojektet at kunne gennemføres for 90-110 mio. kr.

Frederikssund Kommune har gode aktuelle erfaringer med at indgå i samarbejder med fonde om projekter, der er understøttet af en stor kommunal bevilling. På Willumsen Museum blev det muligt med fondsbevillinger i 2021-2022 på sammenlagt 36,5 mio. kr. og en kommunal bevilling på 41,2 mio. kr. at realisere en omfattende renovering og opgradering af museet.

Lokale og Anlægsfonden har allerede tilkendegivet deres engagement i Maritimt Center visionsprojektet med en fondsdonation på 15 mio. kr. Fondsdonation og bevillingskriterier behandles i særskilt sag på februar møderækken. Administrationen er i gang med at afsøge mulige samarbejder med flere fonde, der vil være med til at gøre visionsprojektet til virkelighed. Administrationen forventer, at fondsdialogen vil forløbe fra primo 2023 og frem til primo 2024.

Basisprojektet omfatter design, projektering og realisering af et nyt Maritimt Center med tilhørende udearealer og havnefaciliteter til de maritime foreninger. Basisprojektet løser de funktioner og behov de maritime foreninger har til basisfaciliteter. Basisprojektet, inkl. byggefaglig projektledelse, forventes løst inden for den afsatte kommunale bevilling på 51,5 mio. kr.

Projektledelse

Det er administrationens vurdering, at visionsprojektet i sit omfang og kompleksitet nu har en størrelse, som kræver en fuldtids projektleder for at kunne realiseres. Disse ressourcer er ikke til stede i organisationen i dag. Det foreslås derfor, at der ansættes en projektleder til projektet, der bl.a. forestår samarbejdet med fonde, brugere, foreninger m.v. – altså hele den del, der ikke handler om basisprojektet. Udgifterne hertil anslås til at være ca. 0,750 mio. kr. årligt. Udgiften vil søges dækket af den fondsfinansiering, der skal etableres for at realisere visionsprojektet. Men da det er tvingende nødvendigt at projektlederen tilknyttes projektet i foråret 2023, vil udgiften i første omgang blive afholdt af den kommunale andel af den samlede projektsum.

Bedømmelseskriterier

For at afgøre hvem der vinder arkitektkonkurrencen, skal det på forhånd beskrives, hvilke kriterier der vurderes på og hvordan de vægtes. Dette for at give de bydende en forhåndsviden om, hvordan deres tilbud vil blive vurderet og vægtet.

Administrationen anbefaler nedenstående vægtning, hvor der lægges størst vægt på dét materiale, de konkurrerende teams udarbejder i forbindelse med konkurrencen. Herudover prioriteres pris, hvordan de vil gennemføre processen (f.eks. inddragelse af diverse aktører) samt hvilke medarbejdere de sætter på opgaven (organisation):

55 % Konkurrenceforslag

15 % Organisation

15 % Proces

15 % Pris

Dommerkomité

Til at bedømme de indkomne forslag nedsættes en dommerkomité. Dommerkomitéen har til opgave at udpege en vinder af arkitektkonkurrencen. Dommerkomitéen udarbejder en dommerbetænkning, som beskriver den fagligt funderede begrundelse for valg af vinderprojektet. Byrådet præsenteres for det vindende forslag samt dommerbetænkningen og skal herefter beslutte, om vinderprojektet skal realiseres. Det er Administrationens anbefaling, at brugere fra følgegruppen bliver repræsenteret i dommerkomitéen, ligesom det anbefales at Lokale og Anlægsfonden er repræsenteret.

Administrationen anbefaler, at dommerkomitéen består af henholdsvis en faglig del og en politisk del:

Faglig del:

To fagdommere

To brugerrepræsentanter

En repræsentant fra Lokale og Anlægsfonden

Fem faglige bygherrerepræsentanter

Politisk del:

Tre politiske repræsentanter: Borgmesteren og formandskab for udvalget for Unge, Fritid og Idræt.

Arbejdet tilrettelægges således, at den faglige del af komitéen vurderer de indkomne forslag med henblik på at reducere de forslag, der skal realitetsbehandles til 2-3 forslag. Herefter gennemfører den faglige del af komitéen en grundig faglig analyse og vurdering af de tilbageværende forslag, hvorefter den politiske del indtræder. Det endelige vinderforslag udvælges af den samlede komité bestående af både den faglige og den politiske del.

Myndighedsbehandling

Hvis Byrådet beslutter at realisere vinderprojektet vil der, for at kunne anlægge det vindende projektforslag, være en forudgående proces med myndighedsbehandling.

I forbindelse med projektering skal der parallelt udarbejdes en lokalplan for området og en miljøvurdering af planen og de enkelte anlægsprojekter, herunder konsekvensvurderinger for Natura2000 området. Myndighedsbehandlingen indebærer desuden blandt andet tilladelser knyttet til den forurenede jord, spildevandsløsning, byggeprojekter m.m.

Delelementer af projektet som udgravning af havnebassinet skal have en myndighedsgodkendelse fra Miljøstyrelsen og anlæggelse af den bølgebrydende flydebro yderst i havnebassinet skal have en myndighedsgodkendelse af Kystdirektoratet. Alle myndighedsgodkendelser er blevet vurderet af rådgivere i forundersøgelser.

Myndighedsbehandlingen er indregnet i projektets hovedtidsplan.

Tidsplan

Konkurrencen planlægges gennemført fra 6. marts til 30. juni 2023, med bedømmelse af de indkomne forslag fra medio juni og offentliggørelse af det vindende projekt primo juli.

Til august 2023 indstilles til Byrådet, at der indgås kontrakt med det vindende team. Godkendes dette påbegyndes projektering i september 2023. Vælger Byrådet ikke at påbegynde projektet honoreres det vindende team med 400.000 kr.

En detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med denne sag anmodes om frigivelse af 8,560 mio. kr. til gennemførsel af arkitektkonkurrencen samt opstart af projektering.

Inddragelse

To følgegrupper har fulgt udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet. Den ene følgegruppe består af Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Spejderne Ege Division. Disse har indgået i tæt samarbejde med administrationen og konkurrencesekretæren om udvikling af visioner og konkurrenceprogram. Den anden følgegruppe består af øvrige aktører i området og omkring projektet, fx naboer, andre foreninger og havne. Disse er inddraget ved følgegruppemøder og løbende dialog.

Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. er andelshaverforeningen, der driver lystbådehavnen. Andelshaverforeningen ser det som særdeles vigtigt, at det fulde visionsprojekt gennemføres. Lystbådehavnen udtrykker bekymring for, at havnen kun bliver en bedre og mere miljørigtig havn, hvis visionsprojektet udføres fuldt ud.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 8,560 mio. kr. til Maritimt Center, der søges frigivet i nærværende sag.

Bilag

14Beslutning om indtægtsbevilling og bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget en bevilling på 15 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden til Maritimt Center Frederikssund. Bevillingen er betinget af, at projektet lever op til en række bevillingskriterier. Byrådet skal godkende indtægtsbevilling og bevillingskriterier.

Sagen sendes samtidig til orientering i Plan og teknik og Klima, natur og energi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Indtægtsbevilling på 15 mio. kr. og bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Sagsfremstilling

Lokale og Anlægsfonden har tilkendegivet deres engagement i Maritimt Center visionsprojekt. Visionsprojektet er beskrevet i beslutningssag om konkurrenceprogram til Unge, fritid og idræt, Økonomiudvalg og Byråd på februar møderækken 2023.

Lokale og Anlægsfondens bestyrelse har besluttet at bevillige et etableringstilskud på 15 mio. kr. til visionsprojektet. Tilskuddet er afhængig af realisering af visionsprojektet til fulde.

Den indledende bevillingsskrivelse fra fonden er vedlagt som bilag.

Bevillingsskrivelsen beskriver Lokale og Anlægsfondens forventninger til, hvordan Maritimt Center Frederikssund lever op til visionerne om blandt andet bæredygtighed og adgang for flere borgere. Visioner som danner grundlaget for, at Lokale og Anlægsfonden vil støtte projektet.

Lokale og Anlægsfondens krav til indhold i visionsprojektet omfatter bl.a. forventninger til:

 • Etablering af vinterhavn der sikrer, at minimum 2/3 af den eksisterende bådpark fremadrettet får permanent ophold på vandet.
 • Etablering af et attraktivt landskabsprojekt på de frigivne landarealer.
 • Etablering af bygningsfaciliteter der understøtter blå brugere, friluftsbrugere og ungesegmentet som i dag ikke benytter området.
 • Sikring af en økonomisk ramme i projektet til landskabsprojekt og nye brugergrupper på mellem 8-10 mio. kr.
 • En bæredygtig miljøstation og driftspraksis som sikrer, at der ikke udledes mikroplast eller giftstoffer i nærmiljøet.
 • En samlet anlægsramme på 83,6 mio. kr. til at gennemføre Visionsprojektet, hvilket forudsætter, at der rejses yderligere medfinansiering.

Alle ovenstående elementer er indarbejdet i konkurrenceprogrammet.

Desuden ønsker fonden med tilsagnsskrivelsen at sikre, at visionerne for projektet efterleves også efter byggeriet er gennemført. Dette omhandler sikkerhed for, at drifts-, organiserings- og vedligeholdelsesplaner for det samlede maritime center og for Frederikssund Lystbådehavn samt fremtidig lejeaftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Lystbådehavn a.m.b.a. udarbejdes så visionerne for projektet fastholdes og gennemføres.

Det er almindelig praksis, at fonde opstiller krav til de projekter de støtter. Det gør de for at beskytte deres investering og for at sikre, at investeringen bruges i overensstemmelse med fondens formål og incitament for at yde støtten.

De endelige aftaler om betingelser for etableringstilskuddet skal indgås i forlængelse af, at vinderprojektet i arkitektkonkurrencen godkendes af Byrådet og af Lokale og Anlægsfondens bestyrelse i august 2023.

Inddragelse

To følgegrupper er tilknyttet Maritimt Center projektet. Den ene følgegruppe består af Frederikssund Lystbådehavn a.m.b.a., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Spejderne Ege Division. Disse har indgået i tæt samarbejde med administrationen og rådgiver (konkurrencesekretær) om udvikling af det fulde visionsprojekt, som Lokale og Anlægsfonden ønsker at støtte.

Den anden følgegruppe består af øvrige aktører i området og omkring projektet, fx naboer, andre foreninger og havne. Disse er inddraget ved følgegruppemøder og løbende dialog.

Økonomi

Indtægtsbevillingen på 15,0 mio. kr. øger kommunens likviditet. Men øger isoleret set ikke kommunens adgang til at anvende bruttoanlægsudgifter udover de allerede afsatte 8,6 mio. kr. til Maritimt Center i 2023, idet bruttoanlægsudgifterne er underlagt en ramme i 2023 fastlagt i økonomiaftalen for 2023.

Bilag

15Beslutning om bevilling til udviklingsplan for Skibby Hallen

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt beslutte, om man vil udmønte 132.500 kr. fra facilitetspuljen til udarbejdelse af en udviklingsplan for Skibby Hallen samt udearealer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der udmøntes 132.500 kr. fra facilitetspuljen til udarbejdelse af en udviklingsplan for Skibby Hallen samt udearealer.

Beslutning

Godkendt.

Idet Unge, fritid og idræt gerne vil have mulighed for at møde brugerne undervejs.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Sagsfremstilling

Der har i de seneste år været en række ønsker til ombygning og udvidelse af faciliteter i og ved Skibby Hallen. Skibby Idrætsklub har fremsendt en række konkrete projektforslag til facilitetspuljen i perioden 2020-22. Der er blandt andet opført to padelbaner ved Skibby Hallen på baggrund af ansøgning fra foreningen. Unge, fritid og idræt besluttede i sag 153 29. november 2022, at der skulle udarbejdes proces for udviklingsplan for området ved Skibby Hallen. Denne sag omhandler oplæg her til.

Administrationen har indhentet tilbud fra E+E Arkitekter på en inddragelsesproces med Skibby Idrætsklub og øvrige foreninger i hallen for en udviklingsplan for området ved Skibby Hallen. E+E Arkitekter gennemførte udviklingsplan og idékataloget til Jægerspris Idrætscenter i 2017.

E+E Arkitekter vil stå for en inddragelsesproces med Skibby Idrætsklub samt øvrige foreninger. Processen skal afdække foreningens behov og ønsker. Sammen med en grundig analyse udarbejdes et oplæg til en udviklingsplan for området ved Skibby Hallen. Udviklingsplanen vil kunne bruges som idékatalog til at ansøge både kommunens idrætsfacilitetspulje eller indstille projekter til budgetbehandling i Byrådet.

Den forventede tidsplan er igangsættelse i uge 11 og aflevering af færdigt materiale for Unge, fritid og idræt i uge 22 2023

Inddragelse

Skibby Idrætsklub er orienteret om udvalgets ønske om at gennemføre en udviklingsplan. Foreningen bakker op om behovet for at se samlet på udviklingen af området og få præsenteret nogle løsninger på foreningens nuværende facilitetsudfordringer.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart til Facilitetspuljeansøgninger på idrætsområdet. Samrådet er præsenteret for oplægget til proces. Idrætsrådet har ikke indsendt høringssvar.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat pulje på 2,1 mio. kr. til Idræts- og Spejderfaciliteter. Puljen blev frigivet ved vedtagelse af budget 2023 - 2026. I denne sag udmøntes der 132.500 kr. fra facilitetspuljen til udarbejdelse af en udviklingsplan for Skibby Hallen samt udearealer.

Bilag

16Beslutning om ekstra tiltag for pleje af boldbaner i 2023

Resume

Unge, fritid og idræt har afsat 250.000 kr. til særlige indsatser til forbedring af boldbaner i 2023. Med denne sag skal Unge, fritid og idræt træffe beslutning om hvordan midlerne skal udmøntes. Midlerne er afsat i idræts- og spejderfacilitetspuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende de anbefalede tiltag til særlige indsatser til forbedring af boldbaner i 2023.

Beslutning

Godkendt, idet Unge, fritid og idræt bemærker, at midlerne til ekstra banepleje alene er afsat i 2023.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt besluttet 29. november 2022 i sag 145 at afsætte 250.000 kr. til særlige indsatser til forbedring af boldbaner i 2023.

Med baggrund i den udarbejdede tilstandsrapport for banerne og dialogmøde med fodboldklubberne, samt de faglige anbefalinger fra Idrætsanlægget og Vej & Park anbefales følgende tiltag:

 • Leje af alternativ maskine til forårsklargøringen, netto merudgift ca. kr. 30.000 ekskl. moms.
 • Indkøb af jordkasser til opfyld af slidskader mv. ca. kr. 35.000 ekskl. moms.
 • Ekstra topdressing/dybdeluftning ca. kr. 150.000 ekskl. moms.
 • Særlig indsats gl. grusbaner (luftning) ca. kr. 35.000 ekskl. moms.

I alt vurderede ekstra indsatser til 250.000 kr. ekskl. moms

Forårsklargøring med alternativ maskine.

Tidligere er alle baner blevet forårsklargjort med slæbenet. Slæbenettet udplaner de ormeskud, der er opstået henover efterår og vinter, men går ikke ned i selve jordlaget.

I tilstandsrapporten bliver det foreslået, at slæbenettet kan erstattes med et kombiredskab, der strigler, skærer og lægger overfladen på plads igen med ringtromle.

Det vurderes til at kunne give en større planhed på banerne.

Det er dog også en indsats der kræver lidt tungere maskineri og som derfor i tilfælde af vådt vejr, vil kræve en udsættelse af forårsklargøringen med 10-14 dage i forhold til indsats med slæbenet. Uanset klargøringsmetode peger rapporten på vigtigheden af, at banerne ikke bliver åbnet for aktivitet inden klargøring er afsluttet.

Den anslåede udgift dækker leje til kombiredskab.

Forårsklargøringen er planlagt til uge 13. Dette kan dog blive rykket afhængig af vejret.

Eftersom metoden endnu ikke er afprøvet på de konkrete baner er det endnu uvist om det giver mening at anbefale denne indsats på samtlige baner fremadrettet. Alternativt kun på enkelte baner/anlæg i forhold til disses underlag, beskaffenhed og beliggenhed. Vurderingen af effekten kan således først vurderes efter at indsatsen er færdiggjort dette forår.

Fremadrettet kan der være forskellige driftsscenarier i spil, som f.eks.:

1. Al forårsklargøring på alle baner overgår til kombiredskab hvert år

2. Kombiredskabet erstatter slæbenet på udvalgte baner i forhold til beliggenhed, jordbundsforhold mv.

3. Kombiredskab og slæbenet anvendes med forskelligt interval på banerne, således at de eksempelvis anvendes hvert andet år, og herved supplerer hinanden.

Hvilket scenarie, der kan anbefales på længere sigt vil bero på de faglige vurderinger fra Vej & Park og tilbagemeldinger fra klubberne, ud fra de erfaringer der kommer fra forårsklargøringen 2023.

Indkøb af jordkasser

Undervejs i sæsonen opstår der løbende slid- og sparkeskader på banerne. Det er leverandøren af grøn plejes ansvar at fylde disse med en jord- og græsblanding.

På dialogmødet i december tilkendegav fodboldklubberne, at de gerne vil supplere indsatsen, hvis der opsættes kasser med jord- og græsblanding på boldbanerne.

Udgiften dækker engangsinvestering på indkøb af 14 jordkasser. Dette gennemføres i foråret.

Topdressing og dybdeluftning

Ét af tilstandsrapportens hovedkonklusioner er, at banerne er kompakte og derfor har behov for at blive luftet og derved løsnet jordlaget. Topdressingen udfylder de huller, der opstår ved luftningen.

Rapporten peger på disse indsatser som effektive midler til at arbejde med det komprimerede jordlag og derved sikre bedre vækstbetingelser for græsset.

For nuværende kan kommunen topdresse ca. 1/6 af boldbanerne årligt indenfor kontrakten med leverandøren. Arealet vil kunne fordobles med en tilførsel af økonomi i den forslåede ramme. Dvs. at der også fremadrettet vil skulle tilføres midler på ca. kr. 150.000 årligt til at sikre denne indsats. Som anbefalet i rapporten gennemføres dette i uge 38-39, hvis vejret tillader det.

Særlig indsats på de omlagte grusbaner

På de tre tidligere grusbaner i henholdsvis ORI, Frederikssund og Jægerspris er jordlaget tyndere og mere komprimeret. Tilstandsrapporten peger på, at man kan forsøge at prikke med tynde spyd i de øverste 8-12 cm for at forbedre vandinfiltrationsevnen og iltindholdet i toplaget og se om det kan forbedre kvaliteten af banerne herigennem.

Idrætsanlægget har en sådan maskine til prikning og kan derved udføre opgaven.

Underlagets beskaffenhed slider og nedbryder de spyd, der er på maskinen. Den anslåede udgift dækker udgifter til udskiftning af spyd. Dette gennemføres i foråret.

Rapporten vurderer, at prikning kan have en forbedrende effekt, og at dette kan gøres som forsøg i et par sæsoner, for derefter at konkludere på effekten.

I forhold til det videre arbejde med serviceniveau for pleje af boldbaner, bliver der i første halvår 2023 fremlagt sag om dette for Unge, fritid og idræt samt Plan og teknik.

Inddragelse

Fodboldklubberne har løbende været inddraget i processen. De har haft mulighed for at give en tilbagemelding om deres oplevelse af banerne. Fodboldklubberne har deltaget i møde med gennemgang af rapporten 6. december 2022.

Fodboldklubberne inviteres i forlængelse af Unge, fritid og idræts beslutning om ekstra tiltag, til møde den 9. februar 2023 om opstart af sæsonen 2023.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat pulje på 2,1 mio. kr. til Idræts- og Spejderfaciliteter. Puljen blev frigivet ved vedtagelse af budget 2023 - 2026. I denne sag udmøntes der 250.000 kr. fra facilitetspuljen til særlige indsatser til forbedring af boldbaner i 2023.

17Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarder 2023

Resume

I november og december 2022 førstebehandlede Social og sundhed (sag 115 & 125) samt Omsorg og ældre (sag 103 & 119) et forslag til kvalitetsstandarder. Udvalgene besluttede desuden at sende forslag til kvalitetsstandarder i høring. Høringen er nu gennemført, og kvalitetsstandarderne forelægges til endelig godkendelse.

Kvalitetsstandarden om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) falder indenfor Unge, fritid og idræts ansvarsområder, hvorfor sagen også forelægges dette udvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende kvalitetsstandarderne på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet gældende for 2023.

Beslutning

Anbefales for så vidt angår kvalitetsstandarter for særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Sagsfremstilling

Ifølge serviceloven skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for pleje og træning en gang årligt. De gældende kvalitetsstandarder for 2022 blev godkendt i Byrådet 15. december 2021 (sag nr. 357).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser.

Efter førstebehandlingen har kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Opsamling fra høringsprocessen

Høringssvarene fra Seniorrådet og Handicaprådet er vedlagt sagen. Rådenes bemærkninger er også samlet i vedlagte høringsnotat, hvor administrationen forholder sig til bemærkningerne.

På baggrund af høringssvarene er der lavet følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

 • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie – her er fjernet kravet om, at borgeren skal være visiteret til socialpædagogisk støtte. Desuden er der lavet en præcisering af klagemulighederne.
 • Kvalitetsstandarder om afløsning / aflastning i hjemmet - for ikke at afskære nære pårørende, der ikke deler bopæl med den plejekrævende fra at søge, er ordene ”jeres hjem” og ”eget hjem” i kvalitetsstandarden ændret til ”i hjemmet”.
 • Genoptræning – præciseret at praksis ved første kontakt til borgeren er, at der indledningsvist ringes til borgeren.
 • Rehabiliteringsophold – under egenbetaling er det

  præciseret, hvad taksten dækker og hvordan dialogen omkring afklaring af borgerens betalingsmuligheder afklares.

Desuden har administrationen vurderet, at der er behov for at ændre kvalitetsstandarden om tøjvask. Det gælder under punktet om ”omfang og varighed”, hvor kvalitetsstandarden ændres,

så det tydeligt fremgår af kvalitetsstandarden, at andet end tøj efter en konkret og individuel vurdering kan bevilges vasket.

De ændringer, som høringssvarene har givet anledning til, er indarbejdet i vedlagte version af de samlede kvalitetsstandarder. Det er denne samling af alle kvalitetsstandarder, som forelægges til godkendelse i Byrådet.

Endelig er der vedlagt en version, hvor der fremgår alle de ændringer, som er lavet i kvalitetsstandarderne set i forhold til de gældende kvalitetsstandarder. Ændringerne på baggrund af høringen er også indarbejdet her.

Formidlingen af kvalitetsstandarderne

På udvalgsmøderne den 11. august 2022 besluttede Social og sundhed (sag nr. 73) og Omsorg og ældre (sag nr. 72), at kvalitetsstandarderne skal formidles opdelt i versioner, der er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet for at øge læsevenligheden for borgerne.

Kvalitetsstandarderne gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligesom de kan printes. I disse versioner vil de være opdelt, så der er en version med de kvalitetsstandarder, som er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet. Der vil være kvalitetsstandarder, som er relevante for begge grupper, hvorfor de vil derfor indgå i begge udgaver.

Dette vil blive gjort i forlængelse af Byrådets endelige godkendelse.

Hvilke kvalitetsstandarder gælder på Unge, fritid og idræts ansvarsområder.

Følgende kvalitetsstandarder falder indenfor Unge, fritid og idræts ansvarsområder:

 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (Lov nr. 783 af 15. juni 2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.)

Inddragelse

Jf. sagsfremstillingen har forslag til kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er kommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Økonomi

Godkendelse af kvalitetsstandarderne for 2023 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afgørelser efter kvalitetsstandarderne kan imidlertid have betydelige økonomiske konsekvenser for de enkelte driftsområder.

Bilag

18Drøftelse af første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber

Resume

Byrådet besluttede den 2. marts 2022, at der under sundhedspolitikkens tema Mental sundhed skal udarbejdes en handleplan for forebyggelse af ensomhed og fremme af fællesskaber (jf. sag nr. 43). I denne sag forelægges første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber, som er godkendt af Social og sundhed den 19. januar 2023 (sag nr. 6). Indholdet i handleplanen vedrører også andre fagudvalgs områder, hvorfor Social og sundhed besluttede, at handleplanen sendes i høring. Handleplanen er sendt i høring hos Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt at:

 1. Drøfte første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber.

Beslutning

Drøftet idet udvalget bemærker, at de frivillige organisationer bør styrkes for at kunne understøtte handleplanen for flere i fællesskaber. Unge, fritid og idræt ønsker, at der arbejdes målrettet mod unge samtidig med, at materialet udarbejdes så det stiles til foreninger og øvrige eksterne organisationer.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Politikken har fokus på tre temaer: 1) Mental sundhed; 2) Sundhedsfremme og forebyggelse; og 3) Det nære sundhedsvæsen. Politikken skal realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer.

Andelen af danskere med dårlig mental sundhed stiger, og især føler mange danskere sig ensomme. De nyeste tal fra 2021 viser, at én ud af ni borgere i Frederikssund Kommune på 16+ år føler sig ensom. Oplevelsen af at være ensom er ofte relateret til følelser af at være ulykkelig, stå alene, være ude af stand til at handle og savne nærvær med andre. Når borgere oplever at føle sig ensomme, kan det derfor gå ud over deres trivsel og livskvalitet, ligesom de har øget risiko for at udvikle en række sygdomme.

Administrationen har på baggrund af rammen for handleplanen (vedtaget af Social og sundhed den 31. marts 2022, sag nr. 36) udarbejdet vedlagte første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber. Udkastet til handleplanen er godkendt af Social og sundhed den 19. januar 2023 (sag nr. 6).

Handleplanen sættes op grafisk som en plakat i A2-format, så den er let tilgængelig og synlig, hvor medarbejderne færdes. Handleplanen er således udarbejdet i et kort, visuelt og overskueligt format med en forside og en bagside. På forsiden findes formål og målsætninger, mens baggrund, fokusområder, indsatser og implementering fremgår af bagsiden. Derved er det nemt at få et overblik over indholdet i handleplanen. Handleplanen er den første handleplan under Sammen om sundhed, og med denne handleplan lægges der derfor op til et fælles koncept for alle handleplaner under Sammen om sundhed.

Handleplanens formål er at skabe en fælles retning for arbejdet med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber i de kommende år. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kulturlivet, idrætslivet, patientforeninger m.fl. samt kommunens medarbejdere. Handleplanen gennemføres i perioden 2023-2024 og dækker alle aldersgrupper i kommunen. Det målbare mål med handleplanen er at nedbringe andelen af borgere, som føler sig ensomme, til syv procent. Det vil sige, at det har samme niveau som før Covid-19-pandemien. Det skal ske inden 2025, hvor næste regionale sundhedsprofil gennemføres. Der er således tale om et ambitiøst mål.

Handleplanen opererer med tre forskellige fokusområder: 1) forebygge ensomhed; 2) tidlig målrettet indsats mod ensomhed; og 3) støtte til ensomme. Den inddragende proces forud for udarbejdelsen af handleplanen har vist, at både borgere, foreninger og medarbejdere savner et bedre overblik over de mange aktiviteter og tilbud i kommunen, hvorfor handleplanen har fokus herpå.

Næste skridt: Bred involvering på tværs af kommunen

Kommunens medarbejdere vil de kommende to år arbejde med relevante indsatser i handleplanen, fx øge synligheden af eksisterende tilbud via kommunens hjemmeside, Facebook-side mv. Administrationen vil følge op med en evaluering. Medarbejderne vil blandt andet bringe handleplanen ind i de fora, som allerede drøfter muligheden for fællesskaber og forebyggelse af ensomhed blandt forskellige målgrupper. Det gælder fx Folkeoplysningsudvalget, idræts- og kulturlivet, de frivillige sociale foreninger, patientforeninger, aftenskoler, skole- og forældrebestyrelser og Seniorrådet. Der gives en status på gennemførsel af aktiviteter i handleplanen primo 2025. Målet evalueres i forbindelse med lancering af den næste regionale sundhedsprofil i 2025.

Behandlingsplan og lancering

Første udkast til handleplanen er sendt til drøftelse i Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO på deres møder i februar 2023. Derefter forelægges Social og sundhed den reviderede handleplan i marts 2023 med henblik på godkendelse. Handleplanen vil blive lanceret i forbindelse med den ene af de tre FrederiksSund Dage, som handler om Flere i fællesskaber den 21. marts 2023.

Inddragelse

Der har undervejs været en bred inddragelse på tværs af kommunen for at indsamle input til handleplanen:

 1. Kick-off for Sammen om sundhed, hvor borgere, medarbejdere og politikere gav input til blandt andet temaet Mental sundhed.

2. Workshop for medarbejdere og forskellige institutioner, blandt andet Musikskolen og Bibliotekerne, med drøftelse af udfordringer og mulige tiltag i forbindelse med fællesskaber.

3. Møder med en kirke, to brugerstyrede aktivitetscentre for seniorer og tre foreninger for at kvalificere idéer fra workshops. De tre foreninger er udvalgte foreninger, som har fokus på de målgrupper, som kan have sværere ved at finde fællesskaber.

Det samlede billede fra inddragelsesprocessen er, at Frederikssund Kommune har et rigt fritids-, kultur- og foreningsliv med mange muligheder for fællesskaber. Dog efterspørges mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud. Det gælder både blandt borgerne og blandt de medarbejdere, som i hverdagen møder borgere, der har brug for hjælp til at finde tilbuddene.

Økonomi

Drøftelse af første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

19Orientering om program for FrederiksSund Dagene

Resume

Social og sundhed besluttede 29. september 2022 (sag nr. 104), at der skal afholdes tre sundhedsdage i foråret 2023. Herunder at dagene skal fokusere på henholdsvis fællesskaber, kronisk sygdom og at inspirere til at cykle mere. På baggrund af en workshop afholdt 18. januar 2023, er rammen for dagene nu afklaret.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune udskød den planlagte Sundhedsuge i august 2022 til foråret 2023 for at skabe en bredere deltagelse og sikre en bedre planlægning af ugen. På den baggrund besluttede Social og sundhed i november 2022, at der skal holdes tre særskilte sundhedsdage i foråret 2023. Titlen for dagene er ”FrederiksSund Dagene”.

Desuden besluttede udvalget temaerne for de tre dage. Der er afsat 50.000 kr. fra § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde, som foreninger kan søge til afviklingen af aktiviteter på FrederiksSund Dagene.

18. januar blev der afholdt en workshop, hvor foreninger, organisationer og lign. kunne være med til at udvikle og beslutte rammer, tilgang og indhold på FrederiksSund Dagene. Der deltog ca. 30 repræsentanter fra foreningerne – hertil kommer medlemmer af Byrådet og administrationen. Med afsæt i drøftelserne på workshoppen er planen for de tre dage beskrevet nedenfor.

21. marts - Flere i fællesskaber:

Fokus er at præsentere alle de muligheder, der er for at finde og indgå i fællesskaber i Frederikssund Kommune. Alle organisationer, foreninger, institutioner og lign. inviteres til at byde ind med aktiviteter spredt over hele kommunen, som borgerne kan deltage i på dagen. Det kan være alt mellem fællesspisning, kulturelle arrangementer og fysisk aktivitet.

Kommunen er ansvarlig for at registrere alle arrangementer og kommunikere om dem som én samlet begivenhed via lokalpresse, KultuNaut og kommunens øvrige platforme. I den forbindelse vil kommunens handleplan for fællesskaber også blive lanceret.

17. april - færre borgere med kronisk sygdom

Målet er at præsentere alle de muligheder, man som borger har for støtte og hjælp, hvis man er kronisk syg eller er i risiko for at blive det. Patientforeninger og sygdomsbekæmpende foreninger inviteres sammen med andre relevante foreninger til lave aktiviteter. Desuden præsenteres kommunens tilbud til forebyggelse og sygdomsmestring.

På dagen vil der dels være en "messe", hvor alle interesserede i fællesskab kan synliggøre deres forening og/eller forskellige aktiviteter. Messen planlægges afholdt i Valhal mellem kl. 16.00 - 19.00.

Desuden inviteres alle foreninger og organisationer til at afholde aktiviteter i løbet af dagen med fokus på at forebygge kronisk sygdom (fx træningsaktiviteter eller arrangementer med fokus på livsstil) ellers sygdomsmestring. Disse arrangementer kan foregå over hele kommunen.

Kommunen er ansvarlig for annoncering og kommunikation om dagen i samarbejde med de deltagende foreninger.

25. maj - Flere op på cyklen

Formålet er at lave aktiviteter, der inspirerer flere borgere til at cykle, hvad enten det er på egen hånd eller i regi af en forening. Tilgangen for dagen er ikke endelig afklaret. Administrationen er i dialog med relevante foreninger omkring hvilke aktiviteter, der kan gennemføres.

Der orienteres om indholdet, når det er på plads.

Inddragelse

Indholdet på FrederiksSund Dagene er fastsat på baggrund af dialog med frivillige foreninger. Dels via dialogmøde med de frivillige sociale foreninger i november måned 2022, dels på workshoppen 18. januar 2023, hvor alle foreninger og organisationer var inviteret.

Økonomi

Orientering om program for FrederiksSund Dagene har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

20Anmodning om optagelse af sag på Unge, fritid og idræts dagsorden om drøftelse af proces for mulig erhvervelse af areal til anlæg af en udvidelse af ORI's fodboldanlæg/stadion på Bjergvejen

Indstilling

Kenneth Jensen (A) og Jesper Wittenburg (A) anmoder om, at Unge, fritid og idræt, i forlængelse af sag nr. 9 på Plan og Tekniks dagsorden 11. januar 2023 omhandlende fremtidig byudvikling af Oppe Sundby Bakke (bilag 1), på marts måneds udvalgsmøde, optager en sag om drøftelse af proces for mulig erhvervelse af areal til anlæg af en udvidelse af ORI's fodboldanlæg/stadion på Bjergvejen i Frederikssund.

Emnet har været drøftet i sidste byrådsperiode, men vi ønsker at tage denne drøftelse igen i regi af Unge, fritid og idræt, så vi kan få belyst muligheder, og omkostninger forbundet hermed, inden processen for budget 2024.

Beslutning

Unge, fritid og idræt ønsker sagen optaget på kommende dagsorden.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Bilag

21Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sag om energitiltag præsenteres for Økonomiudvalget i april herunder mulighederne for genåbning af saunaer.

Status på FGUs situation.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Sagsfremstilling

 • Orientering vedrørende Havnebad
 • Sager på vej 2023
 • Fritidspolitik
 • Rejsestalden

Bilag

22Udbudssag (Lukket punkt)

Åben beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

23Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.