Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 09. november 2022

Mødelokale F2 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

127Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

128Beslutning om afvikling af Kids Tour 2023

Resume

Denne sag er en beslutningssag om at afsætte 31.700 kr. fra facilitetspuljen til afvikling af Kids Tour 2023 i Frederikssund. Det koster Frederikssund Kommune samlet 95.000 kr. at deltage i Kids Tour. Administrationen anbefaler at finansiering af Kids Tour 2023 sker på samme vis som i 2022, således at udgiften deles ligeligt mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Børn og Skole. Såfremt Unge, fritid og idræt bevilliger 31.700 kr. fra facilitetspuljen vil Center for Børn og Skole allokere midler fra centerets budget til de resterende 63.300 kr. til gennemførelse af KIDS Tour 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Afsætte 31.700 kr. fra facilitetspuljen til afviklingen af Kids Tour 2023.

Beslutning

Udsat, idet udvalget ønsker at høre Idrætssamrådet forud for beslutning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Denne sag er en beslutningssag om at afsætte 31.700 kr. fra facilitetspuljen til afvikling af Kids Tour 2023 i Frederikssund. Det koster Frederikssund Kommune samlet 95.000 kr. at deltage i Kids Tour. Administrationen anbefaler på samme vis som finansiering af Kids Tour i 2022, at udgiften deles ligeligt mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Børn og Skole. Såfremt Unge, fritid og idræt bevilliger 31.700 kr. fra facilitetspuljen vil Center for Børn og Skole allokere midler fra centerets budget til de resterende 63.300 kr. til gennemførelse af KIDS Tour 2023.

Kids Tour er et børnecykelløb for børn i alderen 3 til 10 år. Frederikssund Kommune var værtskommune for Kids Tour i 2022 i Slangerup d. 28 august. Det er et arrangement, hvor de lokale cykelklubber inddrages i eventet og derigennem får en indtægt for deres bidrag. Samtidig får de mulighed for at skabe opmærksomhed om deres foreninger.

Det er Børneulykkes Fonden, der står bag Kids Tour, og overskuddet for salg af billetter (75 kr./deltager) går ubeskåret til fonden.

Evalueringen af Kids Tour 2022 i Slangerup er generelt god. Arrangementet blev afviklet ved Slangerup Idræts og Kulturcenter og stier i nærheden. Eventen fik gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Eventen var godt arrangeret. Ved arrangement deltog i 2022 ca. 120 børn. For 2023 er det ambitionen at deltagerantallet skal være omkring 2-300 børn, bl.a. gennem yderligere målrettet samarbejde med dagtilbud, SFO og andre relevante lokale aktører. Arrangøren vil gerne flytte eventen til en central placering i Frederikssund by, der muliggør lettere ankomst med både S-tog og på egen cykel til eventpladsen.

Administrationen vurderer, at Kids Tour er en god mulighed for at få et nationalt event til Frederikssund Kommune. Det er et event, særlig rettet mod børnefamilier og med fokus på trafiksikkerhed.

Endelig dato og placering af Kids Tour i Frederikssund Kommune vil blive afklaret efterfølgende, så frem finansieringen kan findes.

Inddragelse

Der har ikke været inddragelse af eksterne i denne sag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften skal finansieres inden for eksisterende bevilling.

Der er i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Der er endnu ikke disponeret midler fra puljen.

Bilag

129Beslutning om budgetopfølgning 30.9.2020 - Unge, fritid og idræt

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2022 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en driftstillægsbevilling på -0,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter grundet mindreforbrug under Social service
 2. Der gives en driftstillægsbevilling på -0,2 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter grundet mindreforbrug på Skole-klubområdet
 3. Der gives en tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne i 2022. Heraf overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2023 og 0,2 mio. kr. til 2024.
 4. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales, idet udvalget anmoder, at 0.3 mio. kr. overføres til klargøring af udendørs boldbaner i 2023.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

DRIFT

Budgetopfølgningen på Unge, fritid og idræt giver samlet set anledning til et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. serviceudgifter på politikområdet Social service vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og Ungeteamet, mens 0,2 mio. kr. vedrører overførselsudgifter på politikområdet Skole- og klub grundet færre Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU) praktikforløb. Der søges derfor samlet en driftstillægsbevilling på -0,6 mio. kr. i 2022.

Skole og klub

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen viser, at der forventes balance på området.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2022, idet der forventes færre EGU praktikforløb.

Beskæftigelsesindsats (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser, at der forventes balance på området.

Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som lægges i kassen.

Mindreforbruget vedrører særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor der forventes færre uddannelsesforløb, samt eget korps til mentorstøtte til unge § 85 ungeindsats.

Kultur og fritid (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser, at der forventes balance på området.

Af vedlagte bilag 1. Drift - budgetopfølgning (UFI) beskrives budgetopfølgningen nærmere.

ANLÆG

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 0,7 mio. kr. på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt.

Der lægges 0,3 mio. kr. i kassen, mens der overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til henholdsvis 2023 og 2024.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen. I forbindelse med budgetaftalen 2023-2026 er etableringen af adgangsvejen udskudt til 2026. Mindreforbruget i 2022 lægges i kassen.
 • Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende Idrætsby – helhedsplan. Der overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til henholdsvis 2023 og 2024.
 • Mindreforbrug på 0,02 mio. kr. vedrørende Foreningscentret Pedersholm. Mindreforbruget overføres til 2023.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg - budgetopfølgning (UFI) beskrives de enkelte anlæg under Unge, fritid og idræt nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Der søges samlet tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. Heraf vedrører -0,4 mio. kr. mindreforbrug på serviceudgifter på Social service, mens -0,2 mio. kr. vedrører mindreforbrug på overførselsudgifter på Skole- og klubområdet.

Anlæg

Der gives en samlet tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2022 på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt.

Der lægges 0,3 mio. kr. i kassen, mens der overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til henholdsvis 2023 og 2024.

Bilag

130Orientering om opfølgning på budget 2022-2025

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2022-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er sidste status på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2022-2025, hvoraf 52 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 18 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 7 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. september", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Unge, fritid og idræt indeholder bilag 2 et initiativ, som er delvis implementeret. Det er initiativet "Reetablering af fodboldbane Pedershave", da reetableringen af banen er sat i gang.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. september 2022, der behandles på samme møde.

Bilag

131Drøftelsessag om Sundhedsdagene 2023

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne sag drøfte udvalgets ønsker og opmærksomheder for Sundhedsdagene. Social og sundhed har besluttet rammen og inddragelsesprocessen for sundhedsdagene på deres udvalgsmøde den 29. september.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte den besluttede ramme og procesplan og komme med bemærkninger til Sundhedsdagene.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 27. september 2022, pkt. 123:

Udsat. Sagen genoptages efter behandling i Social og sundhed, idet Unge, fritid og idræt overlader til Social og sundhed til at træffe beslutning om datoerne.

Beslutning fra Social og sundhed, 29. september 2022, pkt. 104:

Indstillingspunkt 1: Udvalget ønsker for at tilgodese de frivillige foreninger, at de tre dage afholdes som enkeltstående dag fordelt over tre måneder (uge 12, 16 og 21).

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Social og sundhed besluttede på deres udvalgsmøde den 29. september, at sundhedsdagene skal afholdes som enkeltstående dage fordelt over tre måneder i ugerne 12, 16 og 21. I forlængelse af denne beslutning er det aftalt, hvilke dage i disse uger, som sundhedsdagene skal foregå. Desuden besluttede Social og sundhed, at dagene skal fokusere på følgende tre emner:

 • Flere i fællesskaber - afholdes 21. marts 2023
 • Fokus på kronisk syge - afholdes 17. april 2023
 • Frederikssund cykler- afholdes 24. maj 2023.

For at Sundhedsdagene bliver en succes, forudsætter det et stort engagement fra civilsamfundet og kommunens foreninger. Der er derfor fokus på at mobilisere sociale foreninger, patientforeninger samt kultur- og fritidsforeninger i planlægningen. Derfor inviteres de relevante aktører ind i en dialog om ideer til Sundhedsdagene. Konkret vil der blive gennemført en workshop d. 18. januar 2023, hvor aktørerne i fællesskab kan drøfte og planlægge aktiviteter til de tre sundhedsdage.

Baggrund for sundhedsdagene og valg af temaer

De tre temaer tager udgangspunkt i Frederikssund Kommunes sundhedspolitik ”Sammen om sundhed”, samt resultaterne fra henholdsvis "Sundhedsprofilen 2021" og undersøgelsen "Danmark i Bevægelse". Det er temaer, hvor en styrket indsats vil forbedre borgernes sundhed, samtidig med at temaerne har en bred relevans for mange borgere, og dermed gør det attraktivt at deltage i Sundhedsdagene.

 1. Flere i fællesskaber: Byrådet besluttede i foråret 2022 at formulere en handleplan for flere i fællesskaber for at forebygge ensomhed, som led i udmøntningen af "Sammen om sundhed". Indsatsen bakkes op af de nyeste tal fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2021, som viser, at 1 ud af 9 borgere i Frederikssund Kommune på 16 år og opefter føler sig ensom. Værst ser det ud blandt unge kvinder i alderen fra 16-24 år i Frederikssund Kommune, hvor op i mod hver fjerde føler sig ensom.
 1. Færre med kroniske sygdomme: Frederikssund Kommune har en af regionens højeste andele af borgere med kroniske sygdomme. Og der forventes i de kommende år at komme endnu flere borgere med kroniske sygdomme, som fx diabetes og KOL. Sundhedsdagen vil både fokusere på at forebygge kronisk sygdom og have fokus på, hvordan vi hjælper borgere med kroniske sygdomme til at fungere i en sårbar tilværelse.
 1. Flere op på cyklen: Undersøgelsen Danmark i Bevægelse viser, at borgerne i Frederikssund cykler langt mindre i fritiden eller til og fra arbejde end borgere i andre kommuner i regionen. Sundhedsdagene vil derfor danne ramme om aktiviteter, der inspirerer flere borgere til at cykle i deres fritid, hvad enten det er på egen hånd eller i regi af en forening. Cykling er et tema, der appellerer til mange borgere i forskellige aldersgrupper, ligesom der findes flere cykelklubber i Frederikssund Kommune, som kan introducere deres tilbud, som fx mountainbikes eller unicykling.

Øremærke ubrugte paragraf 18 midler til Sundhedsdagene i 2023

For at understøtte de frivillige foreningers arrangementer i forbindelse med Sundhedsdagene besluttede Social og sundhed, at ubrugte §18-midler fra 2022 overføres til en særskilt ansøgningspulje vedrørende støtte til arrangementer i Sundhedsdagene 2023. Det gælder ca. 50.000 kr., som overføres fra 2022 til 2023.

Inddragelse

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

For at Sundhedsdagene bliver en succes forudsætter det et stort engagement fra civilsamfundet og kommunens foreninger. En mobilisering af både sociale foreninger, patientforeninger samt idrætsforeninger kræver god tid til at planlægge events, samt økonomisk bistand til at afholde arrangementerne. Derfor planlægges frem mod sundhedsdagene en proces med inddragelse af de frivillige foreninger og andre aktører, ligesom det foreslås at afsætte midler til frivillige foreningers arrangementer i forbindelse med ugen.

I løbet af efteråret/vinteren inviteres Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet i Frederikssund, Aftenskolernes Samråd samt Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd til en fælles dialog omkring afholdelse af Sundhedsdagene. Ungekontakten og ungerådet inviteres til sparringsmøde vedr. afholdelse af Sundhedsdagene bl.a. med fokus på temaet "flere i fællesskaber".

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i at erstatte Sundhedsugen over 7 dage med 3 fokuserede "Sundhedsdage" i maj 2023, særligt da der er tale om deltagelse af frivillige foreninger, som vil have vanskeligt ved at dække en hel uges aktiviteter med frivillig arbejdskraft.

Mht. temaerne er vi enige i at der skal fokuseres på mental sundhed og sociale relationer (tema: flere i fællesskaber), da Sundhedsprofilen jo tydeligt viser, at der er sket en ophobning af dårlig trivsel. Det er naturligvis vigtigt at fokusere på de unge i den forbindelse, men kortlægningen viste også, at der i høj grad er tale om en social ulighed, som ud over unge særligt slår igennem hos ældre borgere, borgere med ikke-vestlig baggrund, langtidssyge borgere samt førtidspensionister og borgere med kort uddannelse. Vi vil derfor opfordre til, at disse målgrupper ligeledes indtænkes i indsatsen.

Vi er enige i de to øvrige temaer, ligesom det er en god idé at sikre økonomisk bistand til at afholde arrangementerne.

Seniorrådets høringssvar:

Vedrørende beslutning om ramme for Sundhedsdage i 2023.

Seniorrådet er glade for beslutningen om at erstatte Sundhedsugen med tre tematiserede ”Sundhedsdage 2023” den 11-13 maj. Sundhedsdagene har til formål at synliggøre kommunens sundhedstilbud og aktivere flere borgere i aktiviteter, der fremmer deres sundhed, og samtidig appellerer til en bredere målgruppe, nemlig borgere i alle aldre. En virkelig god ide er at lægge dagene i maj, som giver større mulighed for udendørs aktiviteter. At der er uforbrugte paragraf 18 midler fra 2022 undre Seniorrådet, men hvis ingen andre frivillige har søgt dem, er det OK at bruge dem til at understøtte frivillige foreningers aktiviteter under sundhedsdagene. Fornuftigt at benytte lejligheden til at forebygge ensomhed, men ikke kun blandt unge. Mange ældre er ensomme, sidder i deres lejligheder og kommer aldrig ud blandt andre, dem skal vi også have fat i. Seniorrådet finder det fornuftigt at få udbredt sundhedsdagene til at komme i dialog og få ideer hos de brugerstyrede aktivitetscentre og andre lignende foreninger. I forarbejdet til nogle gode Sundhedsdage i 2023.

Økonomi

Beslutning om at afholde Sundhedsdage over 3 dage har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Overførsel af ubrugte § 18 midler fra 2022 til 2023 vedrører Social og sundhed og vil kræve en tillægsbevilling i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2022 til foråret i 2023.

132Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resume

Denne sag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (18 – 30 år).

Status medio 2022, viser:

 • At Frederikssund har en lavere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp, end landsgennemsnittet.
 • At Frederikssund har en lavere andel af unge, der er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud end landsgennemsnittet.
 • At andelen af nye unge uddannelsesmodtagere, der får første aktive tilbud indenfor den første måned, ligger højere end landsgennemsnittet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Vækstudvalget valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2022 (vedlagt som bilag) skulle fokuseres på følgende 7 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse
 2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer
 3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Flere unge skal have en uddannelse
 6. Styrket virksomhedsservice og indsats
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er der i alt opstillet 21 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022, hvoraf 3 af resultatmålene vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”. En samlet status på Frederikssund Kommunes beskæftigelsesindsats og de 21 resultatmål redegøres der for i ”Kvartalsbogen” (vedlagt som bilag), der udarbejdes 4 gange om året, og dermed giver borgere, politikere og andre interesserede mulighed for løbende at følge med i resultater og udviklingstendenser på de centrale områder af beskæftigelsesindsatsen.

I denne sag beskrives status på de 3 resultatmål vedrørende fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”, der præsenteres i grafisk form i bilaget – ”Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet”.

Sammenfatning - status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet i 2022

Nedenfor følger en kort status på hver af de 3 resultatmål, der vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse” i Beskæftigelsesplan 2022.

Resultatmål 5a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. august 2022 er, at Frederikssund har 175 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,6 pct. I hele landet ligger andelen på 0,7 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet.

Resultatmålet forventes fortsat at blive nået inden årets udgang.

Det kræver en målrettet og intensiv indsats, da Ungekontakten ser en ungemålgruppe, der er markant dårligere, end hvad der er set før. Der er flest unge (122 ud af i alt 175 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse - fx har ca. 1/5 af de unge, en diagnose indenfor autismespektret, og de fleste har andre alvorlige diagnoser, typisk kombineret med faglige/sociale udfordringer.

Resultatmål 5b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I august 2022 havde Frederikssund 17 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 9,3 pct. I hele landet var det 12,7 pct. Andelen i Frederikssund lå således 3,4 procentpoint lavere end i hele landet.

Ungemålgruppens sammensætning betyder, at der iværksættes andre aktiveringstilbud i form af klargørende forløb, før den unge er parat til at være i en virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads. Der startes bl.a. et nyt gruppeforløb op medio november, der skal gøre den unge klogere på arbejdsmarkedsforhold, organisationer og arbejdskultur, men også hvor der bliver arbejdet med hverdagsmestring, så den unge kan lykkes med at komme i praktik. Derudover planlægges der besøg fra virksomheder og på virksomheder, som skal give de unge et bedre indblik i, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og dermed får mod til at starte i en virksomhedspraktik, og eventuelt opnår ordinære timer. Gruppeforløbet gennemføres i tæt samarbejde mellem virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere.

Ungekontaktens gruppeforløb kan dog ikke stå alene, og der ses et behov for en ”øvebane”, hvor de unge kan få trænet at møde ind, være en del af et arbejdsfællesskab og udføre nogle konkrete opgaver med støtte og guidning. Derfor ses der frem til at få opstartet samarbejdet med Højagergaard, hvor de unge på en ufarlig grund kan få trænet at ”være på arbejdsmarkedet”, og forhåbentlig komme i gang med ordinære virksomhedspraktikker, og på sigt uddannelse eller job.

Resultatmålet forventes nået inden årets udgang

Resultatmål 5c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 %.

Status pr. juni 2022 var, at Frederikssund havde en andel på 58,3 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 49,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 8,5 procentpoint højere end i hele landet i juni 2022.

Ungekontakten har iværksat et gruppeforløb, BASIS. BASIS er et første tilbud, som alle unge tilknyttes straks efter at de henvender sig i Ungekontakten, med mindre man undtages grundet sygdom, STU m.m. Fokus er på, at de unge får udarbejdet et CV til Jobnet, introduceres til Jobnet og lærer at selvbooke og får styr på deres ansøgning om forsørgelse og evt. hjælp til boligsøgning, og lignende. På den baggrund er forventningen, at der vil være en øgning i andelen af unge, som får første aktive tilbud indenfor en måned, og resultatmålet forventes derfor nået.

Bilag:

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2022 for Frederikssund Kommune

Bilag 2 - Kvartalsbog - 3. kvartal 2022 - Status pr. oktober 2022 på målene i BP2022

Bilag 3 - Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

133Orientering om måling af borgernes vurdering af behandlingen i Jobcentret

Resume

Denne sag beskriver resultatet af den værdighedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet, som Frederikssund Kommune fik BDO til at gennemføre i september 2022 blandt 1.680 borgere, som har været i kontakt med jobcentret.

Overordnet viser undersøgelsen, at de adspurgte borgere generelt har en positiv vurdering af samtaler og indsatser og af den behandling, de får i forbindelse med samtaler og indsatser. Borgerne er generelt mere kritiske i vurderingen af det udbytte, de har af deltagelsen i samtaler og tilbud, især i forhold til troen på egne muligheder for job mv.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen, som sætter den overordnede retning for indsatsen på tværs af landets kommuner. Ét af ministermålene for 2022 er, at ”alle ledige skal have en værdig sagsbehandling”. Målet indebærer, at alle landets kommuner skal tage aktivt stilling til, hvordan de vil sikre, at borgerne bliver behandlet værdigt af sagsbehandlerne i jobcentrene.

Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har i Beskæftigelsesplanen for 2022 (vedlagt som bilag) forholdt sig til, hvad værdig sagsbehandling indebærer. Af Beskæftigelsesplanen fremgår det:

 • At indsatsen skal være respektfuld og gives i en positiv og hjælpende ånd.
 • At borgeren skal opleve et værdigt og meningsfuldt forløb med udgangspunkt i vedkommendes behov.
 • At jobcentret skal give tydelig information om regler, rettigheder, pligter og konsekvenser ved manglende deltagelse i samtaler, tilbud mv.

Som opfølgning på Beskæftigelsesplanen har Frederikssund Kommune bedt konsulentfirmaet BDO om at gennemføre en undersøgelse af, om borgerne oplever, at de bliver behandlet med værdighed i jobcenteret.

Undersøgelsen er gennemført som en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt 1.680 borgere, som var tilmeldt jobcenteret primo september 2022. Undersøgelsen er gennemført med en svarprocent på 40, hvilket er højt set på baggrund af BDO's erfaringer fra lignende undersøgelser i andre kommuner.

BDO's rapport forelå den 13. oktober 2022 (vedlagt som bilag).

I brugerundersøgelsen er Beskæftigelsesplanens afsnit om værdighed i sagsbehandlingen blevet omsat til nedenstående 11 udsagn inden for 3 temaer, som borgerne blevet bedt om at forholde sig til.

Borgerens oplevelse af samtaler og tilbud:

 • Jeg har fået information om konsekvenser ved manglende deltagelse i samtaler, jobsøgning mv.
 • De samtaler og indsatser jeg får, giver mening for mig.
 • Alt i alt er jeg tilfreds med de samtaler og tilbud jeg får i Jobcenter Frederikssund.

Borgernes oplevelse af den behandling de får i jobcentret:

 • Jeg bliver hørt i forbindelse med samtaler og tilbud.
 • Jeg bliver inddraget i planen for mit videre forløb.
 • Samtalen med min sagsbehandler er god og tillidsfuld.
 • Alt i alt er jeg tilfreds med den behandling, jeg får i Jobcenter Frederikssund.

Borgerens oplevelse af udbytte af deres forløb:

 • Jeg er blevet mere afklaret om mine mål for job, uddannelse mv.
 • Jeg har fået mere tro på mine muligheder for job, uddannelse mv.
 • Jeg har fået viden om. hvordan jeg forbedrer mine muligheder for job, uddannelse mv.
 • Alt i alt er jeg tilfreds med udbyttet af mine samtaler og tilbud i Jobcenter Frederikssund.

Undersøgelsens konklusioner

Brugerundersøgelsen viser, at borgerne generelt har en positiv vurdering af samtaler og indsatser og af den behandling, de får i forbindelse med samtaler og indsatser. Borgerne er generelt mere kritiske i vurderingen af det udbytte, de har af deltagelsen i samtaler og tilbud. Her er det i særlig grad de sygemeldte borgere og borgerne langt fra arbejdsmarkedet, som er mindre positive.

Lidt hovedpunkter fra undersøgelsen:

Oplevelse af samtaler og indsatser

 • 90 pct. er enige eller neutrale i udsagnet om, at de har fået information om konsekvenserne ved manglende deltagelse i samtaler, jobsøgning mv. 6 pct. er uenige.
 • 75 pct. er enige eller neutrale i udsagnet om, at de samtaler og indsatser, de får, giver mening. 19 pct. af borgerne er uenige.
 • 75 pct. af borgerne er enige eller neutrale i udsagnet om, at de alt i alt er tilfredse med de samtaler og indsatser, de får, mens 20 pct. er uenige

Oplevelse af den behandling man får i jobcentret

 • 78 pct. af borgerne er enige eller neutrale i udsagnet om, at de blive hørt af deres sagsbehandlere i samtaler og forløb. 16 pct. er uenige.
 • 85 pct. er enten enige eller neutrale i udsagnet om, at de bliver inddraget i planen for deres forløb eller i udsagnet om, at samtalen med deres sagsbehandler er god og tillidsfuld. 11 pct.er uenige.
 • 75 pct. er positive eller neutrale i deres samlede vurdering af samtaler og tilbud, de får i jobcentret. 20 pct. er uenige

Oplevelse af udbytte

 • 73 pct. er alt i alt tilfredse med deres udbytte af samtaler og indsatser. 20 pct. er uenige.
 • 70 pct. er blevet mere afklaret om deres mål. 22 pct. er uenige.
 • 63 pct. oplever at have fået større tro på egne jobmuligheder mv. 26 pct. er uenige

Undersøgelsen viser desuden, at der er en række klare forskelle i borgernes vurderinger afhængigt af, hvilke målgrupper og visitationskategorier, de tilhører. Det fremgår bl.a.:

 • At dagpengemodtagerne og unge generelt har de mest positive vurderinger af samtaler og tilbud, den behandling de får og af udbyttet af samtaler og tilbud.
 • At borgere på kontanthjælp og borgere i ressourceforløb generelt er mere kritiske i deres vurderinger end de øvrige borgere. Det kan hænge sammen med, at de er længere fra arbejdsmarkedet og typisk vil have længere ledighedsperioder bag sig og ofte har svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet

Selv om borgerne overvejende er positive i deres vurderinger, er der en (mindre) gruppe af borgere, som forholder sig negativt i forhold til alle temaer og udsagn. Det gælder særligt i vurderingen af udbyttet af samtaler og tilbud. I det fremadrettede arbejde med at sikre, og yderligere styrke borgerens oplevelse af mødet med Jobcenteret vil det være relevant at undersøge nærmere, hvad der er baggrunden for disse borgeres vurderinger.

Den videre proces

Ledelsen gennemgår nu undersøgelsens resultater både generelt og afdelingsvis med henblik på at afdække områder og tiltag, som vil kunne forbedre borgernes oplevelse af samtaler og indsatser. Ligeledes vil de målgruppeopdelte resultater blive drøftet med medarbejderne i de respektive afdelinger. På den baggrund vil der blive taget stilling til, hvilke yderligere undersøgelser og tiltag der skal iværksættes.

Bilag:

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2022 for Frederikssund Kommune

Bilag 2 - Værdighedsmåling Frederikssund - 2022

Inddragelse

Denne sag bygger på en værdighedsundersøgelse på beskæftigelsesområdet, som Frederikssund Kommune fik BDO til at gennemføre i september 2022 blandt 1.680 borgere, som har været i kontakt med jobcentret.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

134Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sagsfremstilling

 • Stiftende generalforsamling i forening MakerVærket 8. december kl. 16.30-18

Bilag

135Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-