Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 31. maj 2022

Mødelokale F1 kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Der er indkommet 13 ansøgninger om tilskud til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Der er ansøgninger for 2.551.946 kr. til puljen. Der er 2.304.000 kr. tilbage til uddeling. Retningslinjerne i puljen beskriver at ansøgninger for over 800.000 kr. skal behandles af udvalget i juni med beslutning om at indstille projekterne til byrådets budgetbehandling. 2 ansøgning overstiger puljens bevillingsmaksimum på 800.000 kr. og skal derfor behandles som en indstillingssag til budgetbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 13 ansøgninger om tilskud til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Der er ansøgninger for 2.551.946 kr. til puljen. Der er 2.304.000 kr. tilbage til uddeling.

Retningslinjerne i puljen beskriver at ansøgninger for over 800.000 kr. skal behandles af udvalget i juni med beslutning om at indstille projekterne til byrådets budgetbehandling.

2 ansøgning overstiger puljens bevillingsmaksimum på 800.000 kr. og skal derfor behandles som en indstillingssag til budgetbehandling.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd og Børne og Ungeorganisationernes Samråd er høringspart på alle ansøgninger for hhv. idræt og spejder.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 3,8 mio. kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet.

Der er disponeret og endnu ikke udbetalt for 1,5 mio.kr., hvorfor der er en rest til udmøntning på i alt 2,3 mio. kr.

Resume

Center for Kultur og Fritid ansøger om en rammebevilling på 50.000 kr. til at gennemføre en undersøgelse af tilstanden på boldbaner i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om eventuelt tilskud.

Beslutning

Ansøgning imødekommet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid ansøger om en rammebevilling på 50.000 kr. til at gennemføre en undersøgelse af tilstanden på græsbaner i Frederikssund Kommune.

Fodboldklubberne i Frederikssund Kommune oplever at flere græsbaner ikke lever op til deres forventning om plejestandard. Frederikssund Idrætsanlæg foretager ugentlig opfølgninger på plejen og driften af græsbanerne hos leverandøren, og den generelle vurdering er, at kontrakten overholdes, og der hvor der sker fejl i drift og pleje af banerne udbedres arbejdet. Det har dog ikke været muligt at hæve banernes tilstand til det niveau, fodboldklubberne ønsker sig. For fagligt at kunne afdække græsbanernes tilstand og få en kvalificeret vurdering af, hvad der kan gøres for at forbedre banernes tilstand, ønsker administrationen at få en uvildig undersøgelse af græsbanerne gennemført.

Undersøgelsen vil koncentrere sig om:

 • Indhentning af oplysninger om driften -kvalitetskrav, brugsmønster, udfordringer aktuelt på banerne mv.
 • En tilstandsvurdering af 12-15 baner
 • Sammendrag over banernes tilstand
 • Oversigt over indsatsområder – hvilke plejetiltag vil bringe jer videre

Inddragelse

Center for Kultur og Fritid afholder halvårlige brugerrådsmøder med alle fodboldklubber, hvor drift og vedligehold drøftes. Endvidere har Frederikssund Idrætsanlæg ugentlig kontakt med fodboldklubberne om den fast drift, såfremt den ikke lever op til kontrakten.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart til facilitetspuljen. Rådet udtaler - "Der er ingen tvivl om at græsbanernes tilstand og pleje bør undersøges. I Idrætsrådet er vi dog uforstående over at pengene til undersøgelsen skal tages fra Idræts-og facilitetspuljen. Vi mener at der bør iværksættes en undersøgelse af dem der har indgået kontrakten med HedeDanmark."

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 3,8 mio. kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen, som er frigivet.

Der er disponeret og endnu ikke udbetalt for 1,5 mio.kr., hvorfor der er en rest til udmøntning på i alt 2,3 mio. kr.

Resume

Jægerspris Gymnastikforening ansøgte om igangsættelse af en detail projektering af en udvidelse af depotfaciliteten i Kignæshallen på Unge, fritid og idræts møde den 1. marts. Udvalget Unge, fritid og idræt besluttede, at der skulle afdækkes forskellige løsningsforslag på depotudfordringerne. Disse præsenteres i denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Løsningsforslag fire undersøges nærmere.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jægerspris Gymnastikforening ansøgte om igangsættelse af en detail projektering af en udvidelse af depotfaciliteten i Kignæshallen på Unge, fritid og idræts møde den 1. marts. Unge fritid og idræt besluttede, at der skulle afdækkes forskellige løsningsforslag på depotudfordringerne.

Foreningerne i Kignæshallen oplever de har for lidt depotplads. Flere af aktiviteterne i hallen bruger udstyr, der optager en del depotplads, som eksempelvis gymnastikkens redskaber, bordtennisklubbens borde og pensionistforeningens stole til bankoaktiviteter. Derfor har Jægerspris Gymnastikforening på vejene af de øvrige foreninger i hallen ansøgte facilitetspuljen om mulighed for at udvide et af depotrummene i hallen med 50 kvm. Ved en screening af en eventuel udvidelse af det eksisterende depotrum, vurderer administrationen, at det vil være muligt at udvide depotet med ca. 20 kvm, grundet at hallens tag sætter en begrænsning på rummets indvendige højde.

Administrationen har vurderet, at der er fire løsninger, der alle kræver en videre undersøgelsesproces afhængig hvilken løsning man ønsker, at der arbejdes videre med. Det er vigtigt at være opmærksom på at Kignæshallen ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, og der er en risiko for at kystdirektoratet ikke kan give tilladelse til visse eller alle løsninger afhængig af deres vurdering.

 1. Den løsning som Jægerspris Gymnastikforening ønsker, er vurderet at koste ca. 600.000 kr. Løsningen sigter efter at udvide det eksisterende depot på hallens nordside ud imod parkeringspladsen med ca. 20 kvm. Det er en dyr og kompliceret løsning at flytte de bærende vægge, udvide bygningens fundamentet og forlænge taget. Det er vurderet at denne løsning vil have størst chance for at få tilladelse i kystdirektoratet, da det er mindst indgribende i arealet omkring hallen.
 2. Et billigere alternativ kan være at opstille en container på arealet udenfor hallen. Containeren vil kunne bruges til at opbevare borde og stole, som skal bæres fra container over græsset og ind hallen. Denne løsning ønsker gymnastikforeningen ikke. Da det vil øge problemerne med beskidt halgulv som i forvejen er en udfordring. Administrationen vurderer at denne løsning bliver svær at få godkendt af kystdirektoratet.
 3. En opkobling af et container-depot med hallen er drøftet med kommunens byggekonsulenter. Det er muligt, men en række brandkrav træder i kraft når containdepotet bliver opkoblet på hallen. Det vil være meget fordyrende. Anlægssummen har været svær at vurdere, men forventes at ligge lidt lavere end løsning 1 og betragtelig højere end løsning 2. Jægerspris Gymnastikforening kan godt bakke om denne løsning. Denne løsning vil kræve containeren placeres på bagsiden eller for enden af hallen og vurderes at blive udfordret af kystdirektoratet.
 4. I dialogen med Jægerspris Gymnastikforening har et 4. alternativ været foreslået, hvor man afsøger muligheden for at finde et anden egnet lokation til banko. Jægerspris Pensionistforening afholder en gang om ugen banko i Kignæshallen. Det er pladsen til deres borde og stole der udfordre depotpladsen i hallen. Samtidig er rengøringen af hallen udfordret på de dage, der er banko. Det skyldes, at pensionistforeningen bruger udendørsfodtøj i hallen. Hvis udvalget ønsker, det vil Center for Kultur og Fritid gerne faciliteter en dialog med Jægerspris Pensionistforening og alternative lokationer, der kan præsenteres for udvalget i oktober.

Inddragelse

Jægerspris Gymnastikforening er afsender på ansøgningen og har været inddraget i dialogen om alternative løsninger til udvidelse af depotareal.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart til facilitetspuljen. Rådet har udtalt: "Vi vil opfordre til at man går i dialog med Jægerspris Pensionistforening, for at få flyttet deres bankospil til en anden kommunal bygning. Det kunne fx være i byrådssalen på det gamle rådhus, I det gamle bibliotek eller Vestermose på Hovedgaden (den gamle fritidsklub)."

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 3,8 mio. kr. til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, som er frigivet.

Der er disponeret og endnu ikke udbetalt for 1,5 mio.kr., hvorfor der er en rest til udmøntning på i alt 2,3 mio. kr.

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om justeret periodisering af anlægsudgifter for Maritimt Center Frederikssund.

I forbindelse med forberedelserne til arkitektkonkurrencen for Maritimt Center Frederikssund har administrationen i tæt dialog med følgegrupperne udviklet projektets fire hovedvisioner samt gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at opbevare både i vandet hele året rundt. Både visioner og undersøgelse af bådhåndtering er centrale forudsætninger for projektets videre udvikling. Med denne sag præsenteres Byrådet desuden for de videreudviklede visioner samt resultaterne fra undersøgelsen af bådhåndtering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Rapporten fra ekstern rådgiver med sammenfatning af forundersøgelse for vinteropbevaring af både på vand, fremtidige scenarier og potentialer tages til efterretning.
 2. Orientering om ny konkurrencesekretær
 3. Status på udvikling af vision for maritimt center tages til efterretning.
 4. Godkendelse af revideret tids- og procesplan
 5. Justere periodiseringen på de budgetlagte bruttoanlægsudgifter i investeringsplanen 2023-2032, således at bruttoanlægsudgifterne udgør 9,7 mio. kr. i 2023, 21,3 mio. kr. i 2024 og 17,5 mio. kr. i 2025.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Indstillingspunkt 4 og 5 blev bragt til afstemning.

For stemte: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A) og Søren Weimann (B).

Undlod at stemme: Anne Sofie Uhrskov (V) og Niels Martin Viuff (C).

Indstillingspunkt 4 og 5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Fra idéfasen omkring et maritimt center i Frederikssund og frem til påbegyndelsen af et kommende konkurrenceprogram har visionen udviklet sig. Fem etablerede maritime foreninger med hver deres egne slidte faciliteter meldt klart ud, at de ville skabe et maritimt fællesskab sammen. Byrådet vedtog i december 2021 at igangsætte arbejdet med et konkurrenceprogram for Maritimt Center, hvor fire centrale visioner skulle videreudvikles. Samtidig godkendte Byrådet, at administrationen arbejder tæt sammen med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på at udvikle et eksempelprojekt, fonden kan støtte med et fondstilskud.

I processen og dialogen med de maritime foreninger er visionerne videreudviklet med flere nuancer og beskrivelser. Visionen "Nytænkning af bådopbevaring" er blevet omformuleret til en mere ambitiøs titel: ”En moderne bæredygtig havn”. Denne visions justering deles med Frederikssund Lystbådehavn og elementer af visionen hører budgetmæssigt under Lystbådehavnens egen fremtidige investeringsplan. Som bilag til sagen er det oprindeligt vedtaget visionsdokument fra Byrådet i december 2021. Visionernes pejling ligger fast, men deres indhold og konkrete udformning vil være under fortsat udvikling under udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet i tæt dialog med brugerne. Den færdigudviklede vision skal sammen med det endelige konkurrenceprogram godkendes af Byrådet.

De fire visioner beskrives for nuværende som nedenstående:

1. Byrummet helt ned til havnen

Frederikssund Lystbådehavn ligger i dag for enden af en blind vej og med en lukket oplevelse for ankommende gæster. Visionen er, at Maritimt Center og de tilstødende arealer åbnes op og bliver lettere tilgængelige fra Frederikssund by samt tilgængelig for alle borgere. Når man ankommer til lystbådehavnen skal det maritime miljø møde øjet, gerne med tydelige sigtelinjer til fjorden og havnen. Man skal hurtigt kunne danne sig et overblik ved ankomstvejen over områdets muligheder.

2. Nytænkende maritime faciliteter

Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes. De eksisterende maritime faciliteter huser én forening pr. facilitet. Der er ingen synergi, samarbejde eller fælles udnyttelse. Samtidig er faciliteterne lukket for alle andre end medlemmerne. De nye fælles faciliteter skal åbne sig op for alle forbipasserende, og der må gerne være fælles, offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer. Det skal være lettere at blive inviteret indenfor i en maritim forening i Frederikssund.

3. En åben havn for alle

Lystbådehavnen råder over et stort areal, der i dag har den primære funktion at opbevare både. Arealet skal sættes i spil med henblik på at åbne området op for rekreative aktiviteter. Der skal skabes muligheder for, at der kan opstå interessante aktivitetstilbud. Lystbådehavnen skal være et sted man besøger, bruger og taler om - uanset om man dyrker maritime eller rekreative aktiviteter på havnens område. Områderne omkring havnen skal invitere til igangsættelse af spontane og selvorganiserede fællesskaber, i synergi med de organiserede og strukturerede aktiviteter.

4. En moderne bæredygtig havn

Frederikssund Lystbådehavn skal være en moderne og bæredygtig havn. Det betyder, at havnen skal drives med fokus på minimal miljøbelastning på Roskilde Fjord og at landarealerne bruges fleksibelt hele året.

Lystbådehavnen i Frederikssund drives i dag som de fleste danske lystbådehavne. Bådene bruges primært i sommerhalvåret og sættes på land fra oktober til april. Det efterlader havnens område som et opbevaringsareal i seks måneder om året. For at kunne indfri projektets ambitiøse visioner for havnens transformation skal bådopbevaringen nytænkes, således majoriteten af bådene opbevares i havnebassinet året rundt. Et mindre areal disponeres til bådoplag på land i vinterhalvåret. Denne vision betyder, at havnens faciliteter skal optimeres til at kunne beskytte bådene mod vejrlig i havnebassinet. Samtidig skal havnens drift af bådoptagning og bådoplag forbedres sådan, at bådene på land opbevares tættere og behandles miljømæssigt forsvarligt med skyllepladser og klargøringspladser, der sikrer imod udvaskning af farlig kemi fra bådene.

Forundersøgelse af både i vinterhavn

Da byrådet d. 15 december 2021 vedtog at godkende det videre arbejde med visionen om at nytænke bådopbevaring, igangsatte administrationen sammen med Lokale- og Anlægsfonden en forundersøgelse af, hvordan man kan sikre bådopbevaring i vandet om vinteren. Der var et behov for at indsamle viden og erfaringer, så visionen kunne skærpes og forudsætningerne for en realisering af visionen klargøres. Der blev nedsat en følgegruppe til forundersøgelsen som bestod af repræsentanter fra Frederikssund Lystbådehavn, Frederikssund Sejlklub, Direktøren i Foreningen for Lystbådehavne i Danmark (FLID), Lokale og Anlægsfonden og Center for Kultur og Fritid.

Forundersøgelsen har forløbet over tre faser:

 • Fase 1 har været at afdække tekniske, forsikringsmæssige og driftsmæssige spørgsmål til bådopbevaring i vand hele året.
 • Fase 2 har været en erfaringsindsamling med Frederikssund Lystbådehavn, Frederikssund Sejlklub og FLID. Foreningerne har været på studietur i Oslo for at besøge tre inspirationshavne, der arbejder med helårsopbevaring af både i vandet. Inspirationshavnene har også en stærk miljøprofil på håndtering af giftige bundmalinger, sortvand fra både og miljørigtige løsninger for bådejere. Der er generelt skabt en opmærksom omkring behovet for en fremtidig ambition om en miljømæssigt forsvarlig drift af lystbådehavne.
 • Fase 3 har fokuseret på, sammen med Arkitektfirmaet JaJa Arkitekter, at samle den tekniske afdækning og erfaringerne fra Norge til en rapport. Rapporten indeholder inspiration, potentialer og scenarier som kan inkluderes i et konkurrenceprogram for arkitektkonkurrencen for Maritimt Center Frederikssund. Rapportens konklusioner, scenarier og potentialer er blevet fremlagt for lystbådehavnens andelshavere på et informationsmøde den 5. maj 2022. Der deltog 110 deltagere på mødet, og der var et stort engagement og interesse for projektet.

De tekniske delrapporter konkluderer, at der ikke er noget til hinder for at lade sin båd blive i vandet året rundt - sålænge nogle forudsætninger omkring havnens faciliteter er opfyldt. Forsikringsmæssigt skal en lystbådehavn være kategoriseret som en A-havn af forsikringsbranchens organisation Forsikring og Pension for at kunne have både i havnen om vinteren. Frederikssund Lystbådehavn er i dag kategoriseret som en A-havn. Det vurderes i rapporten, at lystbådehavnen skal opgradere sit ydre værn mod syd, som ikke er dimensioneret til storme fra sydlige retning, for at kunne beholde sin plads i helårshavn kategorien.

En vinterhavn skal:

 1. være godkendt som en Kategori A-havn.
 2. være beskyttet af et ydre værn som en mole eller en kraftigt dimensioneret bølgebrydende flydebro.
 3. være installeret med en form for is-værn i havnebassinet.
 4. have flydebroer, der følger almindeligt tidevand og i særlige tilfælde stormflodstidevande.

Rapporten fremlægger igennem forskellige scenarier potentialerne ved at bruge havnens omkringliggende arealer til at invitere flere til rekreative aktiviteter på og ved fjorden. Rapporten viser, at potentialerne ved at nytænke vinteropbevaringen af både kan understøtte projektets øvrige visioner. Rapporten er vedlagt som bilag.

Som bilag til rapporten er udarbejdet fire videointerviews, som udvalget kan tilgå på nedenstående links:

Rapporten, der sammenfatter forundersøgelsen, viser at visionen om en moderne bæredygtig havn er en forudsætning for realiseringen de øvrige 3 visioner i projektet - Byrummet helt ned til havnen, Nytænkende maritime faciliteter og En åben havn for alle.

Realisering af en helårshavn

Omdannelse af de nuværende landarealer fra bådoplag til rekreative og maritime faciliteter kræver at havnens nuværende faciliteter forbedres. Administrationen samarbejder med lystbådehavnens bestyrelse og Lokale- og Anlægsfonden om at udvikle en model for, at havnen kan fungere som vinterhavn. En forudsætning for at sikre Frederikssund Lystbådehavn, er at havnen skal have etableret en bølgebrydende flydebro yderst i havnebassinet mod syd som værn mod dårligt vejr. Endvidere skal havnen have mulighed for at sætte et isværn op i tilfælde af en hård isvinter. Dette er investeringer som Lokale og Anlægsfonden kan se som potentielle støtteelementer i projektet for at realisere visionen om en moderne bæredygtig havn. Det afgørende for at Lokale- og Anlægsfonden kan yde dette tilskud er, at man kan indfri ambitionen om at gøre Frederikssund Lystbådehavn til en foregangshavn for fremtidig havnedrift, hvor landarealerne inviterer til en større rekreativ mangfoldighed.

Nu hvor forundersøgelse er gennemført og fakta belyst, vil administrationen i dialog med Lokale og Anlægsfonden, projektets konkurrencesekretær og de maritime foreninger fremlægge en sag for byrådet i september 2022, der beskriver en model for realisering af visionen om en moderne bæredygtig havn.

Ny konkurrencesekretær

Administrationen har vurderet, at projektet havde behov for at tilknytte en ny konkurrencesekretær, som kunne løfte brugerinddragelsen og sikre at byrådets visioner med projektet tydeligt indgår i en kommende arkitektkonkurrence. Der er indgået en aftale med RUM Arkitekter om opgaven som konkurrencesekretær for arkitektkonkurrencen. Til byrådets godkendelser er i bilag vedhæftet en revideret tids- og procesplan for projektet. Projektet forventes afsluttet i 2025.

Unge, fritid og idræt afholder indledende workshop 23. august 2022.

Udvalgene Unge, fritid og idræt, Plan og teknik samt Klima, natur og energi bliver inviteret til en workshop om indholdet i konkurrenceprogrammet d.11. oktober 2022.

Ændret periodisering i investeringsplanen 2023-2032

Der er i oplægget til investeringsplanen 2023-2032 afsat 48,5 mio. kr. til Maritimt Center fordelt med 26,5 mio. kr. i 2023 og 22 mio. kr. i 2024.

Med nærværende sag indstilles der til en ændret periodisering på anlægsprojektet i investeringsplanen 2023-2032, således at bruttoanlægsudgifterne udgør 9,7 mio. kr. i 2023, 21,3 mio. kr. i 2024 og 17,5 mio. kr. i 2025. Dermed nedskrives bruttoanlægsudgifterne med 16,8 mio. kr. i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og opskrives tilsvarende med 17,5 mio. kr. i 2025.

Inddragelse

Følgegruppen af maritime foreninger har været tæt inddraget i udviklingen af projektets visioner. Den tekniske forundersøgelse er udarbejdet i tæt dialog med Frederikssund Lystbådehavn og Frederikssund Sejlklub. Begge foreninger har endvidere deltaget i en studietur til Oslo Fjorden for at besøge eksempelhavne, der opbevarer både i vandet året rundt og har stærke miljøprofiler.

Økonomi

I oplægget til investeringsplanen 2023-2032 er der afsat 48,5 mio. kr. til Maritimt Center.

Med nærværende sag indstilles der til en ændret periodisering, således at bruttoanlægsudgifterne nedskrives med 16,8 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024, mens bruttoanlægsudgifterne opskrives med 17,5 mio. kr. i 2025.

Dermed udgør budgettet til bruttoanlægsudgifterne 9,7 mio. kr. i 2023, 21,3 mio. kr. i 2024 og 17,5 mio. kr. i 2025. og det samlede budget for bruttoanlægsudgifterne udgør 48,5 mio. i 2023-2025.

Resume

Ved denne sag skal udvalget for Unge, fritid og idræt træffe beslutning om udarbejdelsen af nye brugsrets- og driftsaftaler. Denne sag fremlægger det videre arbejde med fornyelse af brugsrets- og driftsaftaler for foreningslokaler i kommunale bygninger, samt præciserer muligheden for udarbejdelsen af nye brugsrets- og driftsaftaler samt tilskudsmodeller.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om, at der udarbejdes nye brugsretsaftaler gældende fra 2023.
 2. Træffe beslutning om, at der alene ydes tilskud til rengøring, hvorved de resterende driftsudgifter overgår til Kommunale Ejendomme.
 3. Træffe beslutning om tilskudsmodel.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt drøftede på mødet den 29. marts 2022 fornyelse af brugsrets- og driftsaftaler for foreningslokaler i kommunale bygninger samt modeller for fremtidige brugsretsaftaler.

Unge, fritid og idræt præsenteres herunder for en status på det videre arbejde.

Fornyelse af brugsretsaftale

Fornyelse af brugsretsaftaler sker i samarbejde mellem Center for Ejendomme og IT og Center for Kultur og Fritid og relevante foreninger. Formået er at skabe klarhed over indholdet i aftalerne både for kommunen og for foreningerne. Foruden de foreninger hvor der ikke forligger en underskrevet skriftlige aftale, er der foreninger, som har indgået skriftlige aftaler, der ligger mange år tilbage i tiden. Der er behov for at gennemse disse aftaler, få valideret de dele af aftalen, der forsat skal være gældende og tilrette ved behov.

Fritids- og Kulturudvalget drøftede oplæg til grundskabelon for fornyede brugsretsaftaler på dialogmøde med Idrættens Samråd, Aftenskolernes Samråd, Kulturrådet i Frederikssund samt Børne- og Ungeorganisationernes Samråd den 30. august 2021. Administrationen vil på baggrund af dialogmødet revidere udkastet til grundskabelon for brugsretsaftaler. Det reviderede udkast vil blive præsenteret for Unge, fritid og idræt senest på mødet i september 2022. Centralt for grundskabelonen for brugsretsaftalerne er en ligestilling foreningerne imellem for så vidt angår vilkår og aftaler.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes nye brugsretsaftaler med udgangspunkt i grundskabelonen for de foreninger, som råder over kommunale ejendomme. Ved udarbejdelsen af disse brugsretsaftaler inkorporeres tilegnet viden oparbejdet ved foreningsbesøg i perioden 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. De nye brugsretsaftaler drøftes med foreningerne, således at foreningernes daglige virke, så vidt muligt, er præsent i aftalerne.

Administrationen anbefaler, at nye brugsretsaftaler udarbejdes, med ikrafttrædelse i perioden fra den 1. januar 2023 – 1. april 2023.

Beregningsgrundlag for rengøringstilskud

Unge, fritid og idræt besluttede på mødet den 29. marts 2022, at administrationen skulle arbejde videre med beregning af rengøringstilskud.

Ved foreningsbesøgene i perioden 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 var rengøring et gennemgående tema i dialogen med foreningerne. Administrationen spurgte blandt andet ind til brugen af lokalerne, nuværende rengøringsbehov, lokalernes stand, hvem der udfører rengøringen og tilfredshed med nuværende aftale om rengøring (kommunal rengøring eller tilskud).

Efter drøftelsen på Unge, fritid og idræts møde den 29. marts 2022 har kommunens rengøringskonsulent besøgt nogle af foreningerne for at få det bedst mulige vurderingsgrundlag. Da det ikke var muligt at besøge alle foreninger, blev en række foreninger udvalgt: FIK Fodbold, Skibby IK, ORI Fodbold, Jægerspris Idræts Klub, SSK Skuldelev samt Kreds 57 Ferslev-Skibby.

Administrationen har arbejdet med at danne et beregningsgrundlaget for rengøringstilskud. Dette indeholder følgende fire parametre:

1. Lokalernes størrelse

2. Lokalernes funktion (klublokale, køkken, hygiejnerum med videre)

3. Lokalernes brug (antal brugere samt hyppighed)

4. Lokalernes stand

Administrationen vil på udvalgets møde fremlægges foreløbige beregninger på rengøringstilskud gældende for de foreninger, som råder over lokaler i kommunale ejendomme.

Følgende foreninger modtager både rengørings- og driftstilskud: FIK fodbold, ORI fodbold og Slangerup Speedway Klub. For at stille de foreningerne som råder over kommunale ejendomme lige, anbefaler administrationen, at Unge, fritid og idræt træffer beslutning om, at der kun ydes rengøringstilskud. De resterende driftsudgifter til bygninger overgår til Kommunale Ejendomme.

Da Slangerup Speedway Klubs driftstilskud gives til vedligehold og pleje af udendørsarealer, herunder bane pleje indstiller administrationen til, at Slangerup Speedway Klub ikke indgår i beslutningen.

Administrationen anbefaler Unge, fritid og idræt, at der på baggrund af fremlagte modeller træffes beslutning om tilskudsmodel, gældende fra den 1. januar 2023.

På nuværende tidspunkt har foreninger, som ikke benytter deres fulde rengøringstilskud, muligvis valgt at bruge de overskydende midler til foreningens andre aktiviteter. Det betyder, at midlerne ikke nødvendigvis er brugt på det tiltænkte formål. Ved at revidere foreningernes tilskud, således at de er svarende til det aktuelle rengøringsbehov sikres det, at midlerne kun bruges på det tiltænkte formål.

Samtidig har foreninger, som ikke har haft et rengøringstilskud eller som ikke har haft et tilstrækkeligt rengøringstilskud, selv måtte opretholde (de ekstra) udgifter. Denne konsekvens ændres ligeledes ved den nye tilskudsmodel.

Unge, fritid og idræt vil på baggrund af de beslutninger som træffes på dette møde, blive præsenteret for en ny sag vedrørende tilskudsstørrelse senest på udvalgets møde i september 2022.

Inddragelse

Der gennemføres i perioden 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 møder med alle folkeoplysende foreninger i Frederikssund Kommune, der har foreningslokale i kommunale bygninger eller på kommunal grund. Møderne afholdes hos foreningerne og omhandler foreningens brug, drift, muligheder og udfordringer ved lokaler og bygningen.

Fritids- og Kulturudvalget drøftede oplæg til grundskabelon for fornyede brugsretsaftaler med Frederikssund Idrætsråd, Aftenskolernes Samråd, Kulturrådet i Frederikssund samt Børne- og Ungeorganisationernes Samråd på dialogmøde den 30. august 2021. På dialogmødet var der opbakning fra samrådene til det videre arbejde med brugsaftaler. I den forbindelse en ligestilling foreningerne imellem for så vidt angår vilkår og aftaler, herunder at alle aftaler kun bør omhandle tilskud til rengøring.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Unge, fritid og idræt, Klima, natur og energi samt Plan og teknik orienteres i denne sag om status på administrationens arbejde med at undersøge forudsætninger og muligheder for et såkaldt Grønt Colosseum – et nyt speedwaycenter – i kommunen. Det forhenværende Plan- og Miljøudvalg bad administrationen om at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for, hvordan et Grønt Colosseum kan gennemføres. Det undersøgende arbejde er i gang, og udvalgene orienteres i denne sag om status på arbejdet. I første omgang har administrationen indhentet juridisk rådgivning om ejer- og driftsansvar samt de juridiske forudsætninger for kommunens involvering i projektet. Derudover har administrationen løbende dialog med speedwayforeningen om muligheder og ønsker for det Grønne Colosseum. Administrationen har desuden foretaget en indledende screening af mulig placering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at få undersøgt mulighederne for projektet, hvis der køres rent jord til.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det daværende Fritids- og Kulturudvalg præsenteredes 29. april 2021 (sag 71) for projekt Grønne Colosseum i Hørup Ruder og for de natur-, grundvands- og miljømæssige forhold i området. Fritids- og Kulturudvalget besluttede, at ”udvalget støtter projektet og gerne ser, at foreningen (Slangerup Speedway Klub, red.) fortsat har mulighed for at udvikle sig”.

Samme sag blev oversendt til det daværende Plan og Miljøudvalg 4. maj 2021 (sag 70). Plan- og Miljøudvalget anmodede administrationen om ”at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for, hvordan det aktuelle projekt kan gennemføres under hensyntagen til, at grundvandet ikke må forurenes og til øvrige natur og miljøhensyn”.

Efterfølgende blev der i budget 2022 afsat 300.000 kr. under Fritids- og Kulturudvalget til administrationens videre arbejde med projekt Grønt Colosseum. Disse penge blev frigivet med byrådsbeslutning af 15. december 2021 (sag 376).

Juridisk rådgivning

Den miljøtekniske afklaring af projekt Grønne Colosseum afhænger af kommunens juridiske råderum i sagen. I forlængelse af Byrådets beslutning af 15. december 2021 (sag 376) om afklaring af de juridiske og miljøtekniske forhold, iværksatte administrationen derfor ekstern advokatvurdering af de juriske forhold omkring etablering af nyt speedwaystadion i Slangerup på den nuværende adresse. Den eksterne rådgiver har udarbejdet et notat (vedlagt) af 4. februar 2022. I notatet vurderer rådgiveren, hvorvidt:

 • Frederikssund Kommune kommunalretligt vil kunne støtte Slangerup Speedway Klub ved at stille kommunal ejendom til rådighed for foreningen med henblik på, at foreningen blandt andet forestår etablering af et nyt anlæg ved modtagelse af jord, som skal betragtes som affald,
 • hvilken offentligretlig regulering der vil være relevant for realisering af projektet og
 • hvordan ansvarsfordelingen mellem Slangerup Speedway Klub (driftsherre og bruger) henholdsvis Frederikssund Kommune (grundejer) vil være, efter at anlægget er etableret.

Sammenfattende er der ikke noget til hinder for at stille den kommunale ejendom til rådighed. Der er dog væsentlige (miljømæssige) risici forbundet med etablering af et sådan anlæg, som kommunen skal tage til overvejelse. Det gælder ikke mindst risikoen for, at der påkøres forurenet jord, selvom kommunen indfører rimelige og nødvendige foranstaltninger til forhindring heraf.

Slangerup Speedway Klub vil være ansvarlig for eventuel modtagelse af forurenet jord. Bestyrelsen for foreningen vil kunne ifalde et personligt ansvar for den påkørte jord og drift af anlægget. Såfremt Slangerup Speedway Klub ikke kan løfte dette eventuelle (erstatnings)ansvar for oprensning af forurenet jord, må Frederikssund Kommune påregne at skulle afholde omkostningerne.

Det vil altså sige, at selvom kommunen laver en skriftlig aftale med foreningen om, at det er foreningen, der har ansvaret, hvis der sker forurening, så kan ansvaret alligevel havne hos kommunen som grundejer, hvis for eksempel foreningen ikke økonomisk kan løfte opgaven med oprensning. Almindeligvis er det regionen, der står for oprensning af forurening i sager som denne. Men i visse tilfælde kan opgaven alligevel blive kommunens. Udvalget gøres opmærksom på denne risiko.

Omkostninger til oprensning af forurening kan være ganske anseelige. Udover omkostninger til selve oprensningen, kan det ikke udelukkes, at kommunen også får et erstatningsansvar som følge af HOFOR’s potentielle tabte forsyning i området.

Ansvar

Administrationen har afholdt fællesmøde om det juridiske notat med foreningen Slangerup Speedway Klub og dennes tekniske rådgivere. På mødet bad administrationen foreningen om skriftligt at forholde sig til det juridiske notat. Foreningen skriver i vedlagte brev: ”Bestyrelsen i Slangerup Speedway Klub (foreningen) vil gerne påtage sig ansvaret, herunder personlig hæftelse, for det affaldsanlæg voldene i Grønne Colosseum kan blive skabt af”. Administrationen har efterfølgende opfordret foreningen til selv at søge juridisk rådgivning i denne forbindelse.

Alternativ placering af Grønt Colosseum

En afgørende faktor at forholde sig til i undersøgelsen af muligheder for Grønt Colosseum er anlæggets placering. En udfordring for placering af det Grønne Colosseum på den eksisterende placering i Hørup Ruder er risiko for forurening ved tilkørsel af jord til området. Området er helt eller delvist beliggende i indvindings- og grundvandsdannende opland til alment vandværk/kildeplads, område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), indsatsområde (IO) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) (for detaljer se sag 71 på daværende Fritids- og Kulturudvalgs møde 29. april 2021).

Spørgsmålet er derfor, om det vil være bedre at lægge det Grønne Colosseum et andet sted. Foreningen ”er principielt åbne for en ny placering for Slangerup Speedway Klub og Grønne Colosseum” et andet sted end i Hørup Ruder. Foreningen har dog et ønske om ”at kunne holde fast i navnet og en beliggenhed nogenlunde tæt på Slangerup”, fordi foreningen føler sig ”dybt forankrede i Slangerup – langt mere end i Frederikssund (by, red.) og endnu mere end i fx Jægerspris og Skibby” (citater fra vedlagte brev).

Ingen konkrete vurderinger

Ligesom i Hørup Ruder er store arealer omkring hele Slangerup by ligeledes indvindings- og grundvandsdannende opland til almene vandværker/kildepladser, IO, NFI og inden for OSD. For at kunne vurdere, om kommunen kan anbefale jordtilkørsel til et Grønt Colosseum et andet sted end i Hørup Ruder, skal kommunen først foretage en konkret vurdering af de potentielle placeringers sårbarhed i forhold til forureningsrisiko og eventuel konsekvens heraf. Desuden forekommer i områderne flere udpegninger i kommuneplanen, der er eller kan være i strid med placering af et speedwayanlæg. Områderne og udpegningerne kræver også en konkret vurdering, ligesom der kan være andre arealbindinger, der kan være modstridende med placering af et speedwayanlæg. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt foretaget nogen af de ovennævnte vurderinger.

Støj og vand

Administrationen har udført en indledende screening for at få et første overblik over, hvor et nyt speedwaycenter potentielt kan ligge, hvis man alene tager udgangspunkt i støjen fra et eventuelt kommende anlæg samt i forskellige slags følsomme drikkevandsområder. I det følgende forklares forudsætninger for screeningen.

I planlægningen karakteriseres et speedwayanlæg som et støjende fritidsanlæg. Ved etablering af et nyt støjende fritidsanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende regler om støj overholdes ved støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse. Støjfølsom anvendelse inkluderer boligområder, sommerhusområder og rekreative områder. Der må forventes et støjbelastet areal omkring et nyt støjende fritidsanlæg, indenfor hvilket der ikke kan etableres støjfølsom anvendelse eller være allerede etableret støjfølsom anvendelse.

Det nuværende speedwayanlæg i Hørup Ruder har et beregnet støjbelastet areal svarende til en radius på omkring 1,7 km fra anlægget. Dette betyder i praksis, at der ikke findes nogen arealer på den østlige side af Roskilde Fjord i Frederikssund Kommune, hvor man kan placere et nyt speedwayanlæg med samme støjbelastning som det gamle anlæg.

I den tekniske analyse, som administrationen har foretaget, er det støjbelastede areal i stedet reduceret fra det gamle anlægs vilkårlige omkreds på 1,7 km til en vilkårlig omkreds på nu kun 1 km. Et anlæg, som kun skal have 1 km til boligområder og landsbyer, forudsætter et væsentligt mindre støjende anlæg end det, der ligger i Hørup Ruder i dag. Støjreduktion kan for eksempel opnås ved en tætsluttende ring af stejle jordvolde, der bedre absorberer støjen, og/eller ved el-motorcykler, der larmer mindre.

Slangerup Speedway Klub og dennes rådgivere kan dog ikke på nuværende tidspunkt præsentere nogle konkrete beregninger af, hvor meget et nyt anlæg kan reducere støjen fra speedwaykørsel (se vedlagte brev). Foreningen kan heller ikke give nogen garantier for, hvornår og hvor meget støjen reduceres ved brug af el-motorcykler (se vedlagte brev). Det er således ikke muligt for administrationen at foretage en kvalificeret analyse af placeringsmuligheder på nuværende tidspunkt. Den udførte screening er derfor bedste bud på det foreliggende grundlag, men indeholder en høj usikkerhed.

Resultatet af screeningen ses i vedlagte kortbilag. Inden for de røde markeringer samt inden for byområder kan man ikke placere et nyt speedway-center. Screeningen viser, at der – hvis man regner med radius på 1 km – er et begrænset antal potentielle placeringer øst for Roskilde Fjord, hvor der ikke er boligområder, landsbyer og sommerhuse. Inden for disse områder ligger dog enkeltstående ejendomme og mindre boligklynger. De mindre boligklynger kan være problematiske i forhold til støjpåvirkning, og der bør derfor også ses bort fra områder med mindre boligklynger.

De ovenstående bemærkninger om drikke- og grundvand er ligeledes illustreret på kortbilaget. Flere af de ikke støjbelastede områder ligger inden for drikkevandsindvindingsområdet (se kortbilag), og disse områder er derfor måske alligevel slet ikke potentielle nye placeringer, når man indregner vandproblematikkerne.

Næste handlinger

Administrationen vil i den kommende tid fortsætte det undersøgende arbejde i henhold til det daværende Plan og Miljøudvalgs anmodning til administrationen den 4. maj 2021 (sag 70) om ”at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for hvordan det aktuelle projekt kan gennemføres under hensyntagen til, at grundvandet ikke må forurenes og til øvrige natur og miljøhensyn”.

I arbejdet med at undersøge muligheden for en alternativ placering af Grønt Colosseum, vil administrationen se på, om der i forbindelse med etablering af nye rensningsanlæg, motorvej med videre kan opstå nye muligheder for placering. Ligeledes vil administrationen kigge på, om der er mulighed for at placere et nyt speedwayanlæg i for eksempel en gammel grusgrav. Administrationen vil også se på, hvad det får af konsekvenser for projektet og placeringer, hvis det Grønne Colosseum ikke laves af jord, men i stedet for eksempel af en trækonstruktion.

I den kommende tid vil administrationen klarlægge de næstkommende rådgivningsbehov og indhente denne rådgivning. Det forventes, at den miljøtekniske rådgivning vil være den største udgiftspost. Udvalgene orienteres løbende om status på arbejdet i kommende sager.

Inddragelse

Administrationen har løbende dialog i form af fællesmøder med speedwayforeningen og deres rådgivere i forbindelse med undersøgelsesarbejdet. Myndigheder rådspørges på vejledningsbasis på dette stadie af arbejdet. Borger- og naboinddragelse med mere sker først, hvis/når arbejdet projekteres, og altså ikke på det nuværende foranalysestadie.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Til orientering er der i budget 2022 afsat 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende grønt colusseum ved Slangerup Speedway og rådighedsbeløbet er frigivet.

Resume

I denne sag forelægges Unge, fritid og idræt en procesplan for revision af Frederikssund Kommunens Handicap- og psykiatripolitik til orientering. Dette med udgangspunkt i en kort opridsning af baggrunden for politikken, og en kort status for arbejdet med implementering af den nuværende politik.

Procesplanen forelægges til godkendelse i Social og sundhed samt til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Unge, fritid og idræt i selvstændige sager på udvalgenes respektive møder i juni 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde den 27. marts 2019 (sag 68) godkendte det daværende Byråd Frederikssund Kommunes Handicap- og psykiatripolitik 2019-2022. Politikken blev til gennem en bred og inddragende proces med input fra interesserede borgere, foreninger, råd, politikere og medarbejdere. Der blev således afholdt dialogmøde mellem det daværende Social- og Sundhedsudvalg, Ældrerådet, Handicaprådet samt beboer- og pårørenderåd, temamøde i Byrådet og et offentligt cafémøde i Elværket i Frederikssund. Politikken er vedlagt sagen som bilag.

På møde den 3. juni 2019 (sag 64) behandlede Social- og Sundhedsudvalget en procesplan for udarbejdelse af handleplan for udmøntning af Handicap- og psykiatripolitikken. Her besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes handleplaner for henholdsvis botilbudsområdet samt for hjemløshed og beskæftigelse.

Status for plan for botilbudsområdet

På møde den 4. november 2019 (sag 104) godkendte Social- og Sundhedsudvalget en plan for botilbudsområdet, der blandt andet bestod af indsamling af viden, inspirationsture til botilbud i Frederikssund og andre kommuner, opstilling af modeller for den nye tilbudsvifte og slutteligt etablering af den nye tilbudsvifte.

Den 24. februar 2021 (sag 57) tiltrådte Byrådet Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om, at der i planen for det samlede botilbudsområde arbejdes videre med at udbygge botilbuddene på Vangedevej i Frederikssund og Egeparken i Jægerspris.

Social og sundhed er senest orienteret om arbejdet med plan for botilbud den 3. marts 2022 (sag 21), hvor udvalget drøftede høringssvar vedrørende en foranalyse for mulighederne i forhold til udvidelse af Vangedevej og Egeparken.

Status for plan for hjemløshed og beskæftigelse

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2019 (punkt 64) godkendte udvalget en procesplan for

udarbejdelse af en handleplan for hjemløshed og beskæftigelse.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. oktober 2019 (sag 98) traf udvalget beslutning om at arbejde videre med følgende indsatsområder:

 1. Støtte udsatte, hjemløse borgere til at bevare kontakt til kommune, uddannelse og/eller arbejdspladsen
 2. Afklaring til borgere med sociale og psykiske udfordringer i forhold til beskæftigelsesmuligheder

Arbejdet med indsatsområderne er beskrevet i notatet ”Status på handleplan vedr. hjemløshed og beskæftigelse”, der er vedlagt sagen som bilag.

I notatet fremgår det blandt andet, at Center for Job og Rådgivning i forhold til fokusområde 1 har fokus på etablering og fastholdelse af en relevant boligløsning for den enkelte borger. Derudover er der arbejdet med rådgivningsmuligheder for borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp. Denne rådgivning gives primært via Ungekontakten og Rådgivningshuset. Derudover har der været fokus på sagsbehandlerne i jobcenteret, som har en koordinerende rolle og skal sikre, at borgere får en helhedsorienteret sagsbehandling. Dertil kommer, at sagsbehandlingen og de iværksatte indsatser gennemføres i samarbejde med den enkelte borger, så vedkommendes perspektiv, ønsker og mål indgår i tilrettelæggelsen af indsatsen hele vejen igennem den enkelte borgers forløb.

I forhold til arbejdet med fokusområde 2 fremgår det i notatet, at der konkret er arbejdet med forskellige indsatser og projekter, herunder mentorstøtte, virksomhedsindsats, Individuel Planlagt Støtte til Job (IPS), KLAPjob og samarbejde med frivillige, eksempelvis den frivillige gældsrådgivning og Røde Kors.

Taskforce

Frederikssund Kommune deltager i et samarbejde med Socialstyrelsens Taskforce-Handicap om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb på voksenhandicapområdet, og har i den forbindelse modtaget en rapport, der klarlægger analysens resultater. I rapporten fremgår det, at taskforcen vurderer, at Frederikssund Kommune er på vej til at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet, blandt andet ved at kommunen har en opdateret Handicap- og psykiatripolitik.

Taskforcen anbefaler blandt andet, at Frederikssund Kommune arbejder på at udbrede kendskabet til handicappolitikken samt andre aktuelle politikker og sikre, at de omsættes i relevante styringsdokumenter. Taskforcen anbefaler samtidig, at Frederikssund Kommune opstiller konkrete mål for handicapområdet i forbindelse med udarbejdelsen af politikker, strategier, og handleplaner.

Revision af Handicap- og psykiatripolitik

Frederikssund Kommunes Handicap- og psykiatripolitik er gældende til og med 2022, hvorfor denne bør revideres i år. Revisionen af handicap- og psykiatripolitikken kan med fordel tage udgangspunkt i taskforcens anbefalinger.

Formålet med revisionen er blandt andet, at Handicap- og psykiatripolitikken skal opstille klare mål og retningslinjer for det specialiserede socialområde. Politikken skal således opstille en række politiske målsætninger for det specialiserede voksenområde, som vil blive omsat til konkrete mål i en handleplan.

Den nye Handicap- og psykiatripolitik vil således fungere som et centralt styringsdokument for det specialiserede socialområde, der vil danne ramme for udarbejdelse og implementering af yderligere styringsdokumenter på området, herunder en udviklings- og handleplan for det specialiserede voksenområde.

Samtidig skal det sikres, at Handicap- og psykiatripolitikken understøtter den fælleskommunale strategi ’Sammen om Frederikssund’ i samspil med Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2022-2026 og andre relevante indsatser, eksempelvis frontløbernetværket.

Som led i implementeringen af Handicap- og psykiatripolitikken udarbejdes en intern handleplan i afdeling for Voksenstøtte, som blandt andet kommer til at indeholde forslag til en gennemgang af alle styringsdokumenter på området på socialfaglige møder med medarbejderne.

Administrationen foreslår, at Handicap- og psykiatripolitikken målrettes voksne på 18 år og derover. Dette skyldes, at Frederikssund Kommune i 2021 vedtog Børne- og Ungepolitik – Et godt sted at vokse op, der er retningsgivende for hele børne- og ungeområdet - også for børn og unge med handicap eller psykiske udfordringer. Med budget 2022 har Byrådet desuden prioriteret at igangsætte et arbejde omkring tidlig forebyggende indsats i Frederikssund Kommune, herunder udarbejdelse af en strategi for indsatsen. Arbejdet med strategien og den tidlige forebyggende indsats tager sit afsæt i Børne- og Ungepolitikken. Børn, Familier og Forebyggelse godkendte, på deres møde 9. marts 2022, et kommissorium for den videre proces omkring tidlig forebyggende indsats. Kommissoriet har tilsvarende været sendt til orientering hos Unge, fritid og idræt; Skole, klub og SFO og Social og sundhed.

Proces for revision af Handicap- og Psykiatripolitik

Administrationen foreslår, at revisionen foregår i en inddragende proces, der indledes med en workshop, hvor borgere, interessenter, Seniorrådet, Handicaprådet, medarbejdere, Social og sundhed, Børn, familie og forebyggelse samt Unge, fritid og idræt inviteres til at deltage.

På baggrund af workshoppen udarbejder administrationen et udkast til revideret Handicap- og psykiatripolitik, der behandles af Social og sundhed inden udkastet sendes i høring hos relevante interessenter. Efter høringsperioden forelægges indkomne høringssvar for Social og sundhed, der oversender udkastet til godkendelse i Byrådet.

Med udgangspunkt i input fra workshoppen, fremsendte høringssvar og udvalgets behandling, vil administrationen udarbejde et udkast til handleplan for, hvordan den reviderede Handicap- og psykiatripolitik kan udmøntes i konkrete initiativer. I udarbejdelsesprocessen vil interessenter blive inddraget i det omfang, det er relevant, fx ved at danne arbejdsgrupper med relevante medarbejdere og ledere.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Såfremt udvalget godkender tidsplanen, vil der blive afholdt en workshop, hvor borgere, interessenter, medarbejdere, Social og sundhed, Børn, familie og forebyggelse samt Unge, fritid og idræt inviteres til at deltage, ligesom udkastet til en revideret Handicap- og psykiatripolitik vil blive sendt i høring hos relevante interessenter.

Økonomi

 Orienteringssagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Denne sag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (18 – 30 år).

Status viser:

 • At Frederikssund har en lavere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp, end landsgennemsnittet.
 • At Frederikssund har en lavere andel af unge, der er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud end landsgennemsnittet.
 • At andelen af nye unge uddannelsesmodtagere, der får første aktive tilbud indenfor den første måned, ligger lavere end målsætningen på minimum 60 pct.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vækstudvalget valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2022 (vedlagt som bilag) følgende 7 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse
 2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer
 3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Flere unge skal have en uddannelse
 6. Styrket virksomhedsservice og indsats
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er der i alt opstillet 21 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022, hvoraf 3 af resultatmålene vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”. En samlet status på Frederikssund Kommunes beskæftigelsesindsats og de 21 resultatmål redegøres der for i ”Kvartalsbogen” (vedlagt som bilag), der udarbejdes 4 gange om året, og dermed giver borgere, politikere og andre interesserede mulighed for løbende at følge med i resultater og udviklingstendenser på de centrale områder af beskæftigelsesindsatsen.

I denne sag beskrives status på de 3 resultatmål vedrørende fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”, der præsenteres i grafisk form i bilag 1 – ”Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet”.

Sammenfatning - status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet i 2022

Nedenfor følger en kort status på hver af de 3 resultatmål, der vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse” i Beskæftigelsesplan 2022.

Resultatmål 5a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. marts 2022 er, at Frederikssund har 183 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet.

Andelsmæssigt ligger Frederikssund pt. lavere end landsgennemsnittet, og de unge, der kan klare sig selv, er ikke længere i Ungekontakten.

Resultatmålet forventes fortsat at blive nået inden årets udgang. Det kræver en målrettet og intensiv indsats da Ungekontakten ser en ungemålgruppe, der er markant dårligere, end hvad der er set før. Der er flest unge (123 ud af i alt 183 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse - fx har ca. 1/6 af de unge, som er vurderet aktivitetsparate en diagnose indenfor autismespektret, og de fleste har andre alvorlige diagnoser, typisk kombineret med faglige/sociale udfordringer.

Resultatmål 5b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I marts 2022 havde Frederikssund 24 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 12,9 pct. I hele landet var det 13,6 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,7 procentpoint lavere end i hele landet.

Ungemålgruppens sammensætning betyder, at der iværksættes andre aktiveringstilbud i form af klargørende forløb, før den unge er parat til at være i en virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads. Der tilbydes bl.a. gruppeforløb, der skal gøre den unge klogere på arbejdsmarkedsforhold, hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, organisationer og arbejdskultur, men også på at udarbejde en ansøgning, øve at være til en jobsamtale etc.

Ungekontaktens gruppeforløb kan dog ikke stå alene, og der ses et behov for en ”øvebane”, hvor de unge kan få trænet at møde ind, være en del af et arbejdsfællesskab og udføre nogle konkrete opgaver med støtte og guidning. Derfor ses der frem til at få opstartet samarbejdet med Højagergaard, hvor de unge på en ufarlig grund kan få trænet at ”være på arbejdsmarkedet”, og forhåbentlig komme i gang med ordinære virksomhedspraktikker, og på sigt uddannelse eller job.

Frederikssund ligger p.t. forholdsvis tæt på landsgennemsnittet i forhold andelen af unge, der er i virksomhedspraktik, og Ungekontakten har fortsat fokus på, at hvis det kan lade sig gøre, så er virksomhedspraktik et vigtigt redskab i forhold til både kompetenceudvikling og til afklaring af den unges muligheder på arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Resultatmålet forventes nået.

Resultatmål 5c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 %.

Status pr. juni 2021 var, at Frederikssund havde en andel på 36,8 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 44,0 pct. Andelen i Frederikssund lå således 7,2 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger pt. kun tal frem til og med juni, idet den nye version af Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med denne måling). Egne tal fra fagsystemet viser, at andelen i Frederikssund er steget til 55,2 pct. i april 2022. Der mangler altså knapt 5 procentpoint for at resultatmålet for 2022 nås.

Ungekontakten har iværksat et gruppeforløb, BASIS. BASIS er et første tilbud, som alle unge tilknyttes straks efter at de henvender sig i Ungekontakten, med mindre man undtages grundet sygdom, STU m.m. Fokus er på, at de unge får udarbejdet et CV til Jobnet, introduceres til Jobnet og lærer at selvbooke og får styr på deres ansøgning om forsørgelse og evt. hjælp til boligsøgning, og lignende. På den baggrund er forventningen, at der vil være en øgning i andelen af unge, som får første aktive tilbud indenfor en måned, og resultatmålet forventes derfor nået.

Bilag: Beskæftigelsesplan 2022 for Frederikssund Kommune

Kvartalsbog - 2. kvartal 2022 - Status pr. maj 2022 på målene i BP2022

Bilag 1 – Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet.

Inddragelse

Ikke relevant

Økonomi

Orienteringssagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Orientering om brugermøde med fodboldklubber inden sommerferien.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • KL udspil: Alle unge skal lukkes - gentænkt vejen til uddannelse og job
 • Orientering om planlægning af borgermøde om budget 2023-2026, den 7. juni

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-