Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 03. maj 2022

Ungekontakten, Odinsvej 4H, 3600 Frederikssund kl. 15.30

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Byrådet har på sit møde den 2. marts besluttet, at samtlige udvalg på deres maj møder, skal forelægges en status på administrationens arbejde med forslag til budgetinitiativer, til brug for arbejdet med budget 2023 - 2026.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2023-2026, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2023-2026.
 3. Drøfte inddragelse af brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet indenfor udvalgets område.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, i det udvalget ønsker fokus på idrætstilbud til unge med kroniske sygdomme samt eksisterende idrætsanlæg.

Indstillingspunkt 3: Drøftet, i det udvalget ønsker en dialog om budget 2023 i forbindelse med forårsmøderne med samrådene.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af rammerne for arbejdet med budget 2023-2026 – den 2. marts 2022, blev det besluttet at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.
 • Budgetinitiativerne vil udover forslag til effektiviseringer samt egentlige reduktioner af kommunens serviceudgifter, også kunne indeholde andre udgiftsposter, herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler m.v.

Status på arbejdet med budgetinitiativer:

Som en del af den vedtagne politiske tidsplan for budgetarbejdet, skal samtlige fagudvalg på deres maj møder, forelægges en status på administrationens arbejde med budgetinitiativer.

Til brug for dette, er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil blive opdateret med eventuelle politiske ønsker, og vil derefter indgå i Byrådets første temamøde om Budget 2023 – 2026 den 2. juni, mens de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2023-2026 den 22. juni.

Fortsat politisk proces:

Der afholdes tre temamøder om budget 2023-2026 for det samlede Byråd henholdsvis den 2. juni, 22. juni samt 24. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2023-2026 den 2. juni afholdes de indledende politiske drøftelser i juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2023-2026 den 24. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 31. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2023-2026 planlægges i weekenden den 16.-18. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling, skal fremsendes senest tirsdag den 20. september kl. 12.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 5. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag den 12. oktober.

Inddragelse

I de vedtagne rammer for budgetlægningen, har byrådet den 2. marts besluttet, at høringsperioden om budget 2023-2026 ligger fra fredag den 26. august til fredag den 9. september.

I den forbindelse gøres 1. behandlingsforslaget og samtlige budgetinitiativer tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne høringssvar bliver løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Derudover er der planlagt en inddragelse af Hoved-MED udvalget.

Endelig har Økonomiudvalget den 19. april besluttet følgende yderligere borgerinddragelse:

 1. Der iværksættes en digital borgerinddragelse med det formål at skabe øget gennemsigtighed i budgetarbejdet, og give borgere m.fl. mulighed for at indsende konkrete forslag og ideer til budgettet.
 2. De enkelte fagudvalg inviterer i relevant omfang brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.
 3. Der gennemføres to borgermøder omkring arbejdet med budget 2022, som begge vil blive afholdt fysisk, men med mulighed for digital deltagelse:Borgermøde 1 – Afholdes i foråret 2022, omhandlende de overordnede rammer for budgetlægningenBorgermøde 2 – Afholdes i forbindelse med at budgetforslaget udsendes i høring

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

 Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse den 12. oktober.

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2022 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på politikområdet Skole- og klubområdet gives en driftstillægsbevilling på -1,0 mio. kr. i 2022 vedrørende overførselsudgifter svarende til mindreudgift på FGU-elever. Effekt i 2023-2026 udgør -1,0 mio. kr.
 2. Der gives en tillægsbevilling på -10,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne, der overføres til 2023.
 3. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning, herunder at Økonomiudvalget og Byrådet på møder henholdsvis 18. maj og 2. juni tager de beslutninger, som er nødvendige, for at sikre balance i kommunens økonomi.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt viser budgetopfølgningen pr. 31. marts for kommunen som helhed et forventet merforbrug i størrelsesorden 20 mio. kr. i forhold til serviceudgifter, der primært kan henføres til ældreområdet. Dertil kommer usikkerhed i forhold til, om stigende serviceudgifter til energi på 15-20 mio. kr. og udgifter til Ukraine-indsatsen kompenseres som led i økonomiaftalen for 2023. Endelig viser opfølgningen et merforbrug på ca. 28 mio. kr. i forhold til bruttoanlægsudgifter. På møder henholdsvis 18. maj og 2. juni vil Økonomiudvalget og Byrådet tage de bevillingsmæssige beslutninger, som er nødvendige, for at sikre balance i kommunens økonomi.

DRIFT

Serviceudgifter er udgifter til kommunale kerneområder såsom skoler, børnepasning, udsatte grupper mv. Områder, hvor den enkelte kommune selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. Derfor er de samlede serviceudgifter i kommunerne underlagt en udmeldt serviceramme, der i 2022 udgør 275,4 mia. kr. Såfremt denne ramme overskrides, vil alle kommuner blive ramt af en økonomisk sanktion, der for Frederikssund betyder, at op til ca. 24 mio. kr. af kommunens bloktilskud skal tilbagebetales. Derfor er der særligt opmærksomhed på budgetopfølgningen i forhold til serviceudgifter.

Budgetopfølgningen på Unge, fritid og idræt giver samlet set anledning til et forventet mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter på politikområdet Skole- og klubområdet grundet færre FGU-elever, hvorfor der søges en driftstillægsbevilling på -1,0 mio. kr. i 2022. Effekt i 2023-2026 udgør -1,0 mio. kr.

Skole og klub

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen viser, at der forventes balance på området.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2022 samt 2023-2026, idet der forventes færre elever på FGU.

Beskæftigelsesindsats (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser, at der forventes balance på området.

Social service (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., som søges nedbragt gennem etablerede styringsredskaber.

Merforbruget udgøres af merforbrug vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvor enhedspriserne er steget i forhold 2021 og er højere end budgrundlaget tillader.

Kultur og fritid (serviceudgifter)

Budgetopfølgningen viser, at der forventes balance på området.

Af vedlagte bilag 1. Drift - budgetopfølgning (UFI) beskrives budgetopfølgningen nærmere.

ANLÆG

Bruttoanlægsudgifter

På bruttoanlægsudgifterne forventes der et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., der overføres til 2023. Mindreforbrug og overførslen til 2023 kan konkret henføres til følgende:

 • Mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedrørende Adgangsvej til Idrætsby fra Strandvang, som overføres til 2023 idet projektet er forsinket.
 • Mindreforbrug på 3 mio. kr. vedrørende Maritimt Center, som overføres til 2023 idet projektet er forsinket.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg - budgetopfølgning (UFI) beskrives de enkelte anlæg nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Der søges samlet tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på overførselsudgifter på 1,0 mio. kr. på Skole- og klubområdet.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter, der overføres til 2023.

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2022-2025.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender status pr. 31/3-22 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Unge, fritid og idræt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er status pr. 31/3-22 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2022-2025, hvoraf 38 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 19 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 20 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Unge, fritid og idræt indeholder bilag 2 ét initiativ, som er delvis implementeret. Det er initiativet "Reetablering af fodboldbane Pedershave", da reetableringen af banen er sat i gang.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.   

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Resume

Dansk Industri (DI), erhvervsskolerne U/NORD og TEC og Frederikssund Kommune har udarbejdet en ny partnerskabsaftale for 2022-2024. Partnerskabsaftalen bygger videre på den tidligere partnerskabsaftale fra 2020-2021, der er indgået med de samme parter. Det overordnede formål er at give flere unge, ufaglærte og/eller arbejdsløse voksne faglærte uddannelser og job og samtidig give virksomheder et solidt grundlag for at rekruttere faglært arbejdskraft.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Partnerskabsaftalen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dansk Industri (DI), Uddannelser i Nordsjælland (U/NORD), Technical Education Copenhagen (TEC) og Frederikssund Kommune (FK) ønsker at fortsætte samarbejdet om et fokus på erhvervsuddannelser og faglært arbejdskraft. Der er i den forbindelse udarbejdet er ny partnerskabsaftale for 2022-2024. Partnerskabsaftalen afløser partnerskabsaftalen 2020-2021 mellem samme fire partnere.

Overordnede målsætninger

De fire parter ønsker at fortsætte samarbejdet om at nå regeringens målsætning om at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, herunder at andelen skal op på min 30 procent i 2025. I 2022 er søgningen til EUD i Frederikssund Kommune 21,6%. Søgningen har tidligere år været højere: 24,9% i 2018, 23,1% i 2019, 28,6% i 2020, 24,7% i 2021). Nedgangen i søgning skyldes antageligt et lavere niveau af aktiviteter, målrettet at få flere unge til at søge EUD, under covid-19. Søgningen til EUD i 2022 er i Frederikssund Kommune stadig højere end landsgennemsnittet på 20%, men skal blive højere, hvis andelen af unge i Frederikssund, der søger en erhvervsuddannelse skal indfri regeringens 2025-målsætning.

Endvidere ønsker parterne at samarbejde om et udbud af lokal arbejdskraft, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. Herunder at udvikle og skabe nye samarbejder med virksomhederne om at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere samt at skabe lærepladser lokalt i Frederikssund Kommune med henblik på at imødekomme virksomhedernes behov for lærlinge og lærlinges behov for lærepladser. Arbejdet inkluderer også en opkvalificering af ledige og en opkvalificering af virksomhedernes egne medarbejdere til at kunne bestride faglærte jobs samt et styrket kommunalt datagrundlag at basere indsatserne på.

Fire konkrete indsatsområder

Der er aftalt fire indsatsområder for den treårige periode 2022-24:

Indsats 1: Bedre datagrundlag for indsatser

Vi samarbejder om at skabe bedre datagrundlag med henblik på at identificere, hvilke udfordringer Frederikssund Kommune helt konkret står med ift. partnerskabsaftalens overordnede målsætninger - og samtidigt give virksomheder et godt grundlag for faglært arbejdskraft. Fx data vedr. hvilke uddannelser og skoler Frederikssunds unge søger ind på og hvor mange af de elever, der i dag går på TEC eller U/NORD kommer fra Frederikssund. Eller f.eks. en screening af mulige lærepladser i Frederikssund indenfor forskellige erhvervsuddannelser og hvilke faglærte medarbejdere lokale virksomheder især mangler.

Indsats 2: Matchmesse

Vi samarbejder om, at elever på erhvervsuddannelser, ledige og udskolingselever i Frederikssund Kommune møder erhvervslivet i Frederikssund på en matchmesse. Virksomheder får mulighed for at rekruttere og elever og ledige får mulighed for at se mulighederne i lokale virksomheder. Der skal være opmærksomhed på både de tekniske og de merkantile erhvervsuddannelser og det skal være virksomheder, der efterspørger faglærte og lærlinge. Rammen for afholdelse af matchmesse forventes at være i regi af eksisterende aktiviteter hvor målgrupperne i forvejen møder hinanden – f.eks. campusdag og jobmesse. Det er endnu ikke afklaret hvornår matchmessen afholdes da dette planlægges i samarbejdet med de parter, der indgår i partnerskabet.

Indsats 3: Bedre Erhvervspraktik

Vi samarbejder om at løfte kvaliteten af erhvervspraktikken i 8. klasse for elever i folkeskolen. Ifølge folkeskoleloven har elever ret til at komme i erhvervspraktik i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. I Frederikssund Kommune er der tradition for at alle 5 folkeskoler planlægger en kollektiv erhvervspraktikuge i 8. klasse, hvor alle den pågældende skolens 8. klasses elever er i praktik. Ønsker elev og forældre, at eleven kommer i yderligere praktik ud over denne ene uge, skal det planlægges sammen med skolens leder og den kommunale ungeindsats. Ønsket om at løfte kvaliteten af erhvervspraktik omfatter at skoler, virksomheder og kommune tilbyder elever et mere standardiseret forløb på tværs af skoler. Forløbet skal øge udbyttet for både elever og virksomheder og der skal også sikres en stærkere kobling til erhvervsuddannelsesområdet. Udgangspunktet er at vi i partnerskabet arbejde med tre elementer: 1) Før, under, efter erhvervspraktik - undervisningsforløb på skolen; 2) Erhvervspraktikportal hvor elever og virksomheder kan finde hinanden; 3) Virksomhedskoncept til bl.a. rekruttering af virksomheder og tydeliggørelse af deres rammer og rolle.

Indsats 4: Fortællingen om MakerVærket udbredes

Vi samarbejder om at udbrede fortællingen om MakerVærket (inkl. Danmarks MakerSkaberne), således at skoler, uddannelser, erhvervsliv, kommuner m.fl. kigger mod Frederikssund og lærer af Frederikssund Kommune som proaktiv og agerende spiller på uddannelses- og erhvervsfronten og hvor tværgående samarbejde, netværk og skole-virksomhedssamarbejde vedvarende står stærkt på dagsordenen.

Til hvert indsatsområde er nedsat en tovholder og en indsatsgruppe, som tilsammen tager ansvar for den pågældende indsats. Status over samarbejdet, fremdrift og resultater vil afrapporteres årligt og tages stilling til politisk i Udvalget for Unge, fritid og skole.

Underskriftseance

Efter politisk behandling underskrives aftalen af Frederikssunds Borgmester og repræsentanter for de øvrige parter i aftalen. Underskriftseancen er planlagt den 1. juni, 2022 fra 10-11 hos Gottlieb A/S, Stålager1, Skibby. Pressen inviteres og orienteres.

Inddragelse

Parterne bag aftalen har været inddraget i udarbejdelse af aftalen. Dvs. repræsentanter fra DI, U/NORD og TEC. Frederikssund Erhverv har også været inddraget, men har pga. manglende ressourceafklaring valgt ikke at være medunderskriver af partnerskabsaftalen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle merudgifter forbundet med partnerskabsaftalen finansieres som udgangspunkt indenfor fagområdernes eksisterende budgetramme.

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne sag drøfte oplæg til eventuel ombygning af omklædningsrum i svømmehallen i Idrætsbyen.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Oplæggene drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt drøftede den 29. marts 2022 under punkt 47 udviklingen af Frederikssund Idrætsby. Temaer som drøftelserne omhandlede var delt i to spor: Investeringsmuligheder på kort sigt og på langt sigt. De to spor har afsæt i Frederikssund Kommunes investeringsplan, hvori der er afsat to mio. kr. årligt til anlægsinvesteringer i Idrætsbyen i perioden 2023-25 og en samlet investering på 78,2 mio. kr. i perioden 2026-31.

Temaerne, for de investeringsmuligheder der er på kortsigt, er:

 • Natur, sammenhæng og ophold
  • Udvikling af det nordlige område mellem svømmehal og Bonderupvej
  • Beplantning ved kunstgræsbane og aktivitetsplads, især for at skabe læ.
 • Attraktiv svømmehal for alle
  • Adgangsvej fra Strandvangen - etableres i 2022-23
  • Optimering af omklædningsfaciliteter
 • Mere liv og flere aktiviteter
  • Giv plads til nye aktiviteter, fx gennem udvikling af det nordlige område
  • Mulighederne for den kolde hal

Administrationen har fået udarbejdet oplæg til optimering af omklædningsfaciliteter, som præsenteres i denne sag.

De øvrige temaer for investeringsmuligheder på kort sigt vil blive foldet ud for Unge, fritid og idræt på møder efter sommerferien. Dette vil give udvalget mulighed for at prioritere blandt disse i budgetterne for 2023 og frem.

Optimering af omklædningsfaciliteter

Administrationen har fået udarbejdet oplæg til optimering af omklædningsfaciliteterne i Idrætsbyens svømmehal. Oplægget er vedlagt som bilag.

Oplæg til optimering af omklædningsfaciliteter er udarbejdet for at forbedre omklædningsforholdene i svømmehallen. Svømmehallen i Idrætsbyen bruges af mange borgere, der har forskellige behov og ønsker. Mange giver udtryk for at være glade for svømmehallen. Der er dog to kritikpunkter, som ofte nævnes af brugerne. Det drejer sig om:

- Adgangsvejen op ad bakken fra Bonderupvej.

Arbejdet med en ny adgangsvej via Strandvangen, hvor man ikke skal gå op ad en bakke fra parkeringspladsen er sat i gang og forventes færdig i første halvår 2023.

- Omklædningsfaciliteterne i svømmehallen.

Kritikken er primært rettet mod de klassiske dame- og herreomklædningsrum, som opleves for små – også udenfor spidsbelastningsperioder. En række brugere giver samtidig udtryk for begejstring for gruppe/familieomklædningsrummene. Frederikssund Idrætsanlæg oplever, at disse er særdeles populære, når familier med mindre børn besøger svømmehallen. Samtidig giver de mulighed for fleksibilitet, når forskellige brugergrupper skal kunne klæde om hver for sig. De indtryk som offentlige gæster og foreninger har givet udtryk for overfor svømmehallens personale er indarbejdet i de fremlagte forslag.

Oplægget til optimering af omklædningsfaciliteter indeholder en analyse af de nuværende omklædningsfaciliteter her i blandt en såkaldt flow-analyse samt beskrivelse af centrale problemstillinger. Oplægget deler omklædningsfaciliteterne op i to områder. Et område der består af herre- og dameomklædning samt grupperum og et område der består af specialomklædningsarealet ved wellness området.

For begge områder beskriver oplægget to niveauer af optimering:

Et niveau med minimal ombygning, hvor de eksisterende installationer optimeres og forsimples for at skabe mere plads. Disse er betegnet henholdsvis 1 og A for de to områder.

Et andet niveau hvor der udvides og ombygges, med væsentlig flere ændringer, der skal optimere forholdene. Disse er betegnet henholdsvis 2 og B for de to områder.

Økonomi og tid

Der er udarbejdet økonomisk overslag over udgifterne for gennemførelse af de foreslåede arbejder. Overslaget er udleveret til Kommunale Ejendomme.

Model 1 - Dame/herreomklædning - minimal ombygning - Samlet anlægsbudget kr. 655.000

Model 2 - Dame/herreomklædning - udvidelse med toiletter - Samlet anlægsbudget kr. 1.200.000

Model A - Wellnessområde - minimal ombygning - Samlet anlægsbudget kr. 245.000

Model B - Wellnessområde - sammenlægning og ombygning - Samlet anlægsbudget kr. 825.000

Anlægsbudgetter er håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter, udgift til byggeplads og tekniske bygherreomkostninger. Herudover 15% risikopulje til udvikling i materialepriser.

Scenarier for gennemførelse:

Model 1 - Dame/herreomklædning - minimal ombygning inkl. model A - Wellnessområde - minimal ombygning

Ved nedlukning af hele omklædningen og samlet gennemførelse vurderes arbejderne at kunne gennemføres på 6 uger. Ved en etapevis gennemførelse zone for zone vurderes arbejderne at kunne gennemføres på 12-14 uger.

Model 2 - Dame/herreomklædning - - udvidelse m. toiletter inkl. Model B - Wellnessområde - sammenlægning og ombygning

Ved nedlukning af hele omklædningen og samlet gennemførelse vurderes arbejderne at kunne gennemføres på 8 uger. Ved en etapevis gennemførelse zone for zone vurderes arbejderne at kunne gennemføres på 18-20 uger

Oplægget til optimering af omklædningsfaciliteterne er udarbejdet af RUM arkitekter i dialog med administrationen og Frederikssund Idrætsanlæg. Administrationen, Frederikssund Idrætsanlæg og personalet anbefaler løsning 2 og B, samt en gennemførelse henover en sommer, optimalt set i 2023, med en nedlukning i 8-10 uger.

Løsning 2 og B anbefales, da administrationen vurderer, at disse vil give de bedste muligheder for at optimere de fremtidige omklædningssituationer.

Administrationen anbefaler Unge, fritid og idræt, at denne ombygning prioriteres med anlægsmidlerne afsat til idrætsbyen i 2023. Denne prioritering vil blive værdsat af mange brugere og dermed øge tilfredsheden med svømmehallen.

Inddragelse

Oplægget har været præsenteret for svømmehallens personale, der har givet supplerende input. Disse input er indarbejdet i det vedlagt oplæg. Medarbejdernes input er baseret på både egene driftserfaringer, samt de indtryk som offentlige gæster og foreninger har givet udtryk for.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Med vedtagelsen af budget 2022 er der i overslagsåret 2023 afsat 2 mio. kr. til Idrætsbyen.

Idet der er tale om et overslagsår, er det ikke muligt at prioritere midlerne til et decideret projekt inden vedtagelsen af budget 2023.

Dog kan ønsket, om at afsætte midlerne til ombygning af omklædningsfaciliteterne i svømmehallen indgå som en del af arbejdet med investeringsplanen for 2023-2032 hvor finansieringen netop kan ske via de 2 mio. kr. afsat til Idrætsbyen i 2023.

Resume

Byrådet besluttede på møde den 30. marts 2022 at igangsætte en proces i forhold til at afdække og eventuelt iværksætte initiativer for at sikre tryghed og kriminalitetsforebyggelse i det offentlige rum.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte, hvordan man hver især inden for eget område kan bidrage til kriminalpræventive- og tryghedsskabende initiativer i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Udvalget drøfter, hvordan der indenfor udvalgets område kan bidrages til det kriminalpræventive arbejde.
 2. Udvalget drøfte, hvordan der indenfor udvalgets område kan bidrages til øget tryghed i det offentlige rum.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Drøftet, idet der indenfor udvalgets ansvarsområde allerede er en lang række indsatser målrettet unge i regi af foreningsliv, klubber (fritidsklub og ungdomsklub), Ungeindsats (job og uddannelse til unge 15-30 år), SSP m.v. som understøtter kriminalitetsforebyggelse og tryghed.Udvalget vil i sit videre arbejde med realisering af klubstrategien - i samarbejde med Skole, klub og SFO og i dialog med klubbestyrelse, Ungeråd, Ungdomsskole og andre relevante aktører på ungeområdet - have fokus på hvordan tidligt forebyggende og opsøgende arbejde kan styrkes i alle dele af kommune.

Udvalget betoner betydningen af sammenhæng i indsatser på ungeområdet, herunder organisatorisk samarbejde mellem klubber, ungdomsskole, UU og SSP/SSP+.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 30. marts 2022 blev det besluttet, at den videre proces for arbejdet med at udforske, belyse og drøfte viden og initiativer i forhold til kriminalitetsforebyggelse og tryghed, indebærer et borgermøde i foråret 2022 og at der på baggrund heraf iværksættes digital borgerinvolvering via platformen Citizen Lab. Citizen Lab er en platform til borgerinddragelse, med det formål at sikre borgerne mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag til eventuelle indsatsområder fremadrettet.

Byrådet besluttede også, at processen forankres i Økonomiudvalget med inddragelse af alle fagudvalg med henblik på at sikre bidrag på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Der samles op med temamøder i Byrådet og konkrete initiativer på tværs.

Alle fagudvalg bedes derfor, som input til den videre proces, drøfte hvordan man hver især inden for eget udvalgs område kan bidrage til kriminalpræventive- og tryghedsskabende initiativer i Frederikssund Kommune.

Erfaringerne fra borgermødet, Citizen Lab og drøftelserne i fagudvalgene vil herefter blive fremlagt for Økonomiudvalget og sidenhen Byrådet, med det formål at konkrete løsningsforslag drøftes og besluttes.

Inddragelse

Borgere i Frederikssund Kommune inviteres til et borgermøde den 25. april og efterfølgende til digital borgerinvolvering med det formål at sikre borgernes mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag til eventuelle indsatsområder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Frederikssund Kommune tilbyder borgere muligheden for at leje ledige tider i de kommunale idrætsfaciliteter igennem online platformen Wannasport. I 2021 var der lejeindtægter for 19.060 kr. eks. moms på udlejning af ledige haltider.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune tilbyder borgere muligheden for at leje ledige tider i de kommunale idrætsfaciliteter igennem online platformen Wannasport.

Wannasport aflæser det kommunale bookingsystem for ledige tider på udvalgte faciliteter. På den måde har det organiseret foreningsliv fortsat mulighed for at booke, alle de sæsontider de mener, de skal bruge til deres aktiviteter. De selvorganiserede borgere tilbydes den resterende ledige tid, som foreningerne ikke gør brug af.

Frederikssund Kommune har tilbudt selvorganiseret adgang til kommunale idrætsfaciliteter siden Byrådet den 27. september 2017 besluttede indgå aftale med platformen Wannasport.

Aftalen med Wannasport koster Frederikssund Idrætsanlæg 45.000 kr. eks. moms per år.

I 2021 var der lejeindtægter for 19.060 kr. eks. moms på udlejning af ledige haltider

I 2020 var der lejeindtægter for 23.730 kr. eks. moms på udlejning af ledige haltider.

I 2019 var der lejeindtægter for 43.380 kr. eks. moms på udlejning af ledige haltider.

I 2018 var der lejeindtægter for 51.900 kr. eks. moms på udlejning af ledige haltider.

Wannasport har i aftalen med Frederikssund Kommune garanteret at såfremt kommunens indtægt er lavere end 45.000 kr. reduceres udgiften til den faktiske leje indtægt. Dermed holdes Frederikssund Idrætsanlæg udgiftsneutral med ordningen.

De lavere lejeindtægter i 2020-2021 skyldes covid-19 restriktionerne på idrætsfaciliteterne. Antallet af brugere på platformen er stigende og de oplever en stor efterspørgsel på tennis- og padletennisbaner. Frederikssund Idrætsanlæg vil i foråret 2022 udbyde ledige kapacitet på tennisbanerne i Slangerup og Padletennisbanerne i Jægerspris.Når padelanlægget i Skibby står klart, vil den ledige kapacitet også her kunne bookes af borgere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Byrådet godkendte i marts 2022 Social og sundheds anbefaling om at formulere tre tværgående handleplaner som et led af implementering af Sammen om sundhed i 2022, herunder at udarbejde en handleplan med fokus på at forebygge ensomhed og styrke borgenes mentale sundhed ved at fremme fællesskaber. Social og sundhed godkendte i april en ramme for udarbejdelse af en handleplan for flere i fællesskaber (vedlagt sagen). Da handleplanen går på tværs af kommunens centre, vil rammen i maj 2022 blive forelagt Omsorg og ældre; Job, erhverv og kultur; Plan og teknik; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO til orientering.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken 2022 – 2025 Sammen om sundhed sætter mål og retning for, at alle borgere i Frederikssund Kommune skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Politikken realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner i de kommende fire år.

Et af temaerne i politikken sætter fokus på borgernes mentale sundhed. Under dette tema er det besluttet, at der i 2022 udarbejdes en handleplan for at få flere borgere i fællesskaber. Formålet med handleplanen er, at skabe grundlaget for en fælles retning for arbejdet med flere i fællesskaber i Frederikssund Kommune i de kommende år.

Nyeste tal fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil viser, at 1 ud af 9 borgere i Frederikssund Kommune på 16 år og opefter føler sig ensom. Værst ser det ud blandt unge kvinder i alderen 16 - 24 år hvor op i mod hver fjerde føler sig ensom. Ensomhed er en subjektiv følelse, der er relateret til følelser som for eksempel at være ulykkelig, oplevelsen af at stå alene, være ude af stand til at handle og at have et stærkt savn af tilhørsforhold til andre og menneskeligt nærvær. Når man føler sig ensom, har man derudover også øget risiko for at udvikle flere forskellige sygdomme.

Forskning fortæller os samtidig, at fællesskaber har stor betydning for den enkeltes sundhedstilstand. Er man f.eks. en del af en forening, gruppe eller organisation og er aktiv i denne ugentligt, så er der ca. 75 % større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed, sammenlignet med hvis man ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation. Omvendt ved vi, at ensomhed forbindes med dårlig trivsel og samtidig giver øget risiko for udvikling af en række sygdomme.

Formålet med handleplanen er at skabe grundlaget for en fælles retning for arbejdet med flere i fællesskaber i Frederikssund Kommune i de kommende år. Handleplanen skal bidrage til at styrke adgangen til positive fællesskaber for alle målgrupper – og særligt for de mennesker, der har svært ved selv at knytte an. Der er allerede i dag en række fællesskabsorienterede initiativer i Frederikssund Kommune. Handleplanen vil både bidrage til bedre synliggørelse af eksisterende tiltag og foreslå nye tiltag af både forebyggende og afhjælpende karakter. Handleplanen vil også gå på tværs og understøtte, at relationer og fællesskaber tænkes ind som naturlig del af den måde, hvorpå vi:

 • tilrettelægger vores institutioner, skoler og miljøerne omkring fællesskaber
 • tilrettelægger fritidsaktiviteter og andre sociale fællesskaber med fokus på brobygning og inkluderende fællesskaber
 • forebygger, behandler og støtter patienter og borgere i sundhedsvæsenet og plejesektoren
 • bygger og udvikler vores byrum, lokalmiljøer og infrastruktur.

Rammen for handleplanen (vedlagt sagen) indeholder forslag til afsættet for handleplanen samt organisering og tids- og procesplan. Handleplanen vil tage udgangspunkt i politikkens grundlæggende principper og i data om borgernes sundhed. Herunder data fra bl.a. Region Hovedstadens Sundhedsprofil og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE) Ungeprofilundersøgelse, der begge måle udviklingen af trivsel og sundhed over tid, samt en rapport om bevægelsesvaner fra Syddansk Universitet m.fl. Indsatserne i handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens centre og tager afsæt i nyeste dokumenterede viden om metoder og effekter samt nyeste viden om god praksis og erfaringer fra andre kommuner. Derudover vil handleplanen følge op på konkrete inputs fra den inddragelsesproces, som blev afholdt i forbindelse med udarbejdelse af sundhedspolitikken. Handleplanen strækker sig over minimum 2 år.

For at sikre at handleplanernes indsatser er konkrete og mulige at omsætte til virkelige handlinger vil fagpersonale, samarbejdspartnere, brugere og borgere blive inddraget. Da handleplanen går på tværs vil nærværende sag efterfølgende blive fremlagt relevante politiske fagudvalg (Omsorg og ældre; Job, erhverv og kultur; Plan og teknik; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; samt Skole, klub og SFO) i maj 2022.

Unge, fritid og idræt godkender egne initiativer i handleplanen til efteråret. Social og sundhed godkender derefter den samlede handleplan endeligt.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af handleplanen for flere i fællesskaber vil der blive sikret inddragelse på flere måder, bl.a.:

 1. Kickoff: Til Kickoff af Sundhedspolitikken inviteres borgere, foreninger og sygdomsbekæmpende organisationer. Der vil være workshops, hvor det er muligt at komme med inputs til, hvilke tiltag under sundhedspolitikken man finder relevant.
 2. Under Sundhedsugen: Under afholdelse af sundhedsugen planlægges et arrangement, hvor der vil være fokus på at inddrage borgere, foreninger og organisationer.
 3. Brug af Citizenlab: En online platform til borgerinddragelse, som vil blive brugt løbende for at nå ud til flere borgere.
 4. Biblioteker: Ikke alle borgere orienterer sig via digitale medier. Derfor vil bibliotekerne blive indtænkt som et udgangspunkt for borgerinddragelse til denne målgruppe.

Økonomi

Godkendelse af ramme for udarbejdelse af Handleplan for flere i fællesskaber har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Unge, fritid og idræt præsenteres i sagen om budgetopfølgning (sag 58) for mindreforbrug på Skole- og klubområdet grundet færre FGU-elever. I forlængelse af denne sag gives der en præsentation af forberedende grundundervisning samt forklaringer på det mindreforbrug, der beskrives i budgetopfølgningen.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en uddybende drøftelse af kommunens muligheder for at styrke FGU-området.

Sagsfremstilling

Den Forberedende grunduddannelse (herefter FGU) blev oprettet i skoleåret 2019/2020 og er et uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år, der hverken har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. FGU har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse. Det er UU Frederikssund, der målgruppevurdere og indstiller elever til FGU.

FGU har tre spor og eleverne kan vælge ét af følgende spor:

 • AGU – almen grunduddannelse
 • PGU – produktionsgrunduddannelse
 • EGU – erhvervsgrunduddannelse

Man kan gå på en FGU-skole i op til 2 år. Når den unge bliver målgruppevurderet aftaler den unge og uddannelsesvejlederen samtidigt hvor lang tid forløbet på FGU forventes at vare. Hvis den unge opnår sit uddannelsesmål hurtigere end den planlagte tid (f.eks. fordi den unge bliver klar til at starte på en erhvervsuddannelse) bliver FGU forløbet afsluttet, så den unge kan komme videre. Hvis den unge har brug for længere tid end 2 år til at nå sine uddannelsesmål, skal dit mål, skal UU give lov til, at uddannelsen bliver forlænget.

I Frederikssund Kommune ligger AGU på Campus, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund. PGU-værkstederne samt EGU ligger på Skuldelevvej 24, 4050 Skibby.

Nedenstående tabel viser fordelingen af elever med bopæl i Frederikssund Kommune pr. 27. april 2022:

FGU samlet

FGU Basis*

AGU

PGU

EGU

Antal Unge

71

3

33

30

5

FGU Nordsjælland Frederikssund/Skibby

1

25

21

5

FGU Nordsjælland Frederiksværk

6

FGU Nordsjælland Hillerød

4

2

FGU Lolland-Falster-Nakskov

1

FGU-Skolen Øst Roskilde

1

2

FGU Nordvest Sjælland Holbæk

1

FGU Nord Ballerup

1

FGU Nord - Gladsaxe

1

*FGU Basis er et kort introduktionsforløb, hvor den unge bliver præsenteret for FGU’s tre spor.

PGU har en række værksteder i Frederikssund og Skibby, herunder Træ, Byg og Anlæg, Pædagogik og omsorg, Event og marketing samt Køkken. Der er særlig stor efterspørgsel på Pædagogik og omsorg, hvorimod Træ, Byg og Anlæg ikke oplever samme tilslutning.

På andre FGU-institutioner er der stor efterspørgsel på værksteder som har fokus på kosmetik, design, auto og metal, men tilbydes pt. ikke i Frederikssund eller Skibby.

Økonomi

Af seneste budgetopfølgning fremgår det, at der er et mindreforbrug på FGU-budgettet som følge af et lavere elevoptag end estimeret.

Udgifterne i 2021 svarede til 8,7 mio. kr. til FGU og fordeler sig således at 6 mio. kr. gik til skoleydelse, dvs. det beløb, eleverne får udbetalt mens de er tilknyttet FGU. De resterende 2,7 mio. kr. gik til forsørgelse til eleverne.

Aktiviteten for 2021 opgøres i medio 2022 og FGU-budgettet bliver fastlagt på baggrund af elevgrundlaget af året før. Dog giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2022 samt 2023-2026, idet der forventes færre elever på FGU.

Mulige forklaringer på mindreforbrug og elevoptag

Indledningsvis er det relevant at nævne, at FGU er et relativt nyt uddannelsestilbud, ikke kun i Frederikssund Kommune, men også på landsplan. Beskrivelsen af- og beregningerne omkring målgruppen er derfor baseret på et estimat ud fra den viden der var tilgængelig på det tidspunkt, hvor FGU’en blev besluttet oprettet (2017). Der er dermed en vis grad af usikkerhed forbundet med dette estimat, og det kan altså ikke nødvendigvis konkluderes, at et overskud på udgifterne til FGU, er ensbetydende med at for få elever visiteres hertil.

Uddannelsesvejledningen UU Frederikssund oplever, at nogle elever har for omfattende udfordringer til at kunne følge undervisningen på FGU. Det kan være elever med svære diagnoser, men i særdeleshed tosprogede elever, som ikke har et tilstrækkeligt niveau i dansk til at kunne følge undervisningen. Da FGU blev iværksat var det forventningen, at uddannelsen kunne rumme de elever, som ikke var klar til anden ungdomsuddannelse, men som ikke var i målgruppen til en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Da det jf. lovgivningen ikke er muligt at få SPS støtte (specialpædagogisk støtte) på FGU, har det dog vist sig vanskeligt at tilbyde eleverne den nødvendige støtte på FGU’en.

UU Frederikssund peger på, at det særligt er de sårbare unge med psykiske udfordringer som falder fra, da de mangler støtte i forbindelse med opstart på FGU. I regi af Den Kommunale Ungeindsats (KUI) i Frederikssund Kommune er der derfor lavet aftale med SSP om at etablere en såkaldt ’brobygger’ ordning, hvor en ’brobygger’ (en medarbejder fra SSP), bliver koblet på den unge og hjælper i opstartsfasen. Dvs. at ’brobyggeren’ fysisk tager med den unge, eks. 1. og 2. dag, for at sikre at den unge får en god opstart på ungdomsuddannelsen. Dette kan forhåbentlig bidrage til fastholdelse af denne gruppe unge på uddannelsen.

UU vurderer, at de værksteder, som oplever stor efterspørgsel på andre FGU-institutioner, herunder pædagogiske-, sundheds- og kosmetikværksteder vil kunne være med til at tiltrække flere elever, hvis de blev tilbudt i Frederikssund. UU Frederikssund er pt. i dialog med ledelsen på FGU om at udvide paletten af værksteder.

Inddragelse

Ikke relevant i forbindelse med denne sagsfremstilling.

Økonomi

Orienteringssagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

 • KL Ungetræf 2022 torsdag den 22. juni i Kolding
 • Fritidsjob til unge på omsorgscentre
 • Dialogmøde med samrådene i forlængelse af udvalgsmødet 31. maj kl. 18

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ny konkurrencesekretær til maritimt center
 • Henvendelse om fodboldbaner
 • Tilbagemelding om udviklingsforløbet med formand, næstformand og direktør som blev faciliteret af Komponent.

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-