Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 29. marts 2022

Svømmehallen i Idrætsbyen, Bonderupvej 2C, 3600 Frederikssund kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne sag orienteres om status på arbejdet med fornyelse af brugsrets- og driftsaftaler for foreningslokaler i kommunale bygninger, samt drøfte modeller for fremtidige brugsretsaftaler

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Drøfte modeller for fremtidige brugsretsaftaler.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspuntk 2: Drøftet.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget vedtog på mødet den 9. september 2021 i sag 144 en tids- og procesplan for arbejdet med revision af brugsretsaftaler for foreningslokaler i kommunale bygninger. Processen er nu så fremskredet, at Unge, fritid og idræt præsenteres for en status på arbejdet.

Ifølge tidsplan skal udvalget i første halvår 2022 træffe beslutning om rammerne for brugsrets- og driftsaftaler (i det følgende kaldt brugsretsaftale). Derefter skal alle aftaler revideres og underskrives.

Fornyelse af brugsretsaftaler sker i samarbejde mellem Center for Ejendomme og IT og Center for Kultur og Fritid. Formået er at skabe klarhed over indholdet i aftalerne både for kommunen og for foreningerne. Foruden de foreninger hvor der ikke forligger en underskrevet skriftlige aftale, er der foreninger, som har indgået skriftlige aftaler, der ligger mange år tilbage i tiden. Der er behov for at gennemse disse aftaler, få valideret de dele af aftalen, der forsat skal være gældende og tilrette ved behov. Fritids- og Kulturudvalget blev på mødet den 12. august 2021 i sag 125 præsenteret for et udkast til en tids-og procesplan, der i dialog med foreningerne skal føre til skriftlige aftaler for alle foreningslokaler i kommunale bygninger.

Vi er nu der i processen, hvor administrationen præsenterer Unge, fritid og idræt for en status. Dette vil ske på udvalgsmødet den 29. marts 2022. Status vil indeholde opsamling på dialogen med de besøgte foreninger, samt en gennemgang af de næste skridt. Fritidskonsulent Malene Kusk, der gennemfører foreningsbesøgene vil deltage i fremlæggelsen af status for udvalget.

Ved foreningsbesøgene er benyttet en spørgeguide, som er udviklet med målet, at nå omkring relevante punkter for indhold i brugsretsaftaler. Spørgeguiden som er blevet benyttet er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Der gennemføres i perioden 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 møder med alle folkeoplysende foreninger i Frederikssund Kommune, der har foreningslokale i kommunale bygninger eller på kommunal grund. Møderne afholdes hos foreningerne og omhandler foreningens brug, drift, muligheder og udfordringer ved lokaler og bygningen.

Fritids- og Kulturudvalget drøftede oplæg til grundskabelon for fornyede brugsretsaftaler med Frederikssund Idrætsråd, Aftenskolernes Samråd, Kulturrådet i Frederikssund samt Børne- og Ungeorganisationernes Samråd på dialogmøde den 30. august 2021. På dialogmødet var der opbakning fra samrådene til det videre arbejde med brugsaftaler. Herunder en ligestilling foreningerne imellem for så vidt angår vilkår og aftaler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Fornyelse af samarbejdsaftalerne mellem Frederikssund Kommune og henholdsvis Frederikssund Idrætsråd, Aftenskolernes Samråd og Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer i Frederikssund.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstillet til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Træffe beslutning om tilføjelser til samarbejdsaftalen indskrevet af Aftenskolernes Samråd.
 2. Godkende fornyet aftale med Børne- og Ungeorganisationer i Frederikssund.
 3. Godkende fornyet aftale med Frederikssund Idrætsråd.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt med følgende tilføjelser: "og andre regler som involverer aftenskolerne" samt "som har indflydelse på" - øvrige ændringer forkastes.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Beslutning om at samarbejdsaftalerne mellem Frederikssund Kommune og henholdsvis Frederikssund Idrætsråd, Aftenskolernes Samråd og Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer i Frederikssund skal fornyes.

Samarbejdsaftalen er gældende i den kommunale valgperiode og genforhandles senest et år efter kommunalvalget.

Aftalen er udgangspunkt for et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og samrådene om de aktiviteter og initiativer, der har særlig betydning for samrådenes område.

Aftalerne er blevet revideret og har været i høring hos samrådene til kommentering. Frederikssund Idrætsråd og Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer i Frederikssund godkendte de faktuelle ændringer, der var fremsendt af administrationen. Aftenskolernes Samråd har godkendt faktuelle ændringer samt kommet med nye tilføjelser til samarbejdsaftalens indhold (tilføjelserne er markeret i samarbejdsaftalen). Udvalget skal drøfte og beslutte om disse foreslået tilføjelser skal indgå i samarbejdsaftalen. De reviderede oplæg til godkendelse er vedlagt som bilag.

Som bilag er desuden de tidligere samarbejdsaftaler indgået i 2019.

Inddragelse

Aftenskolernes Samråd, Frederikssund Idrætsråd og Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer i Frederikssund.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om den reviderede udgave af "Kompetencefordeling på det folkeoplysende område" kan godkendes.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt, Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det revideret udkast til "Kompetencefordeling på det folkeoplysende område".

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 14:

Anbefales.

Fraværende:

Stig Jensen

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede på udvalgets møde den 22. februar 2022, at administrationen skulle fremlægge en revideret udgave af "Kompetencefordeling på det folkeoplysende område", hvori Folkeoplysningslovens § 35 blev beskrevet. Revisionen er foretager på baggrund af udvalgets drøftelser.

Byrådet skal træffe beslutning om den reviderede udgave kan godkendes.

De foreslået tilføjelser er markeret med rød i bilaget ”Kompetencefordeling på det folkeoplysende område - med tilføjelser".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Med denne sag skal udvalget drøfte mulige investeringer, når Idrætsbyen skal udvikles i kommende år.

I sagen præsenteres desuden baggrund og status for Idrætsbyen, med fokus på den oprindelige vision og helhedsplan, gennemførsel af fase 1, Byrådets genbesøg af helhedsplanen og fremtidige arbejdsopgaver for udvalget.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte de præsenterede muligheder for mindre udviklingstiltag i perioden 2023-2025.
 2. Drøfte den overordnet udvikling af Idrætsbyen, herunder forberedelse af langsigtede udviklingsmuligheder.
 3. Drøfte proces for arbejdet i 2022.

Beslutning

Indstillingspuntk 1-3: Drøftet.

Sagsfremstilling

Som del af budget 2016 vedtog et enigt Byråd i september 2015 en ny idrætsvision for kommunen: ”Der er enighed om en ny idrætsvision for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre i de 4 hovedbyer og en ny idrætsby i Frederikssund med nye svømme- og idrætsfaciliteter til gavn for hele kommunen.”

Med udgangspunkt i Byrådets vision blev udarbejdelsen af en helhedsplan for Idrætsbyen igangsat. Arbejdet med helhedsplanen forløb fra januar til juni 2016, med Keingart arkitekter som hovedrådgiver og Lokale- og Anlægsfonden som særlig rådgiver.

Helhedsplanen blev til gennem et intensivt forløb, hvor politikere, kommende brugere og andre interessenter havde mulighed for at sætte og justere kursen ved en række møder og workshops. Inputs herfra dannede grundlag for udformningen af den endelige helhedsplan, som blev godkendt af Byrådet i juni 2016. Helhedsplanen er vedlagt som bilag.

Herefter blev Lokalplan 092 for Idrætsbyen udarbejdet og godkendt af Byrådet i januar 2017, hvorefter første fase af Idrætsbyens etablering blev igangsat.

Den nu gennemførte Fase 1 indeholder, udover det store svømmehalsbyggeri, en aktivitetsplads og en kunstgræsbane. Herudover er der etableret stier, parkering, afvandingssøer, belysning og beplantning på dele af Idrætsbyens areal.

Byrådet besluttede den 15. december 2021 at frigive midler til projektering og anlæg af adgangsvej fra Strandvangen til Idrætsbyen, og arbejdet med dette er igangsat og forventes færdiggjort i 2023.

Den videre udvikling

Med første fase af Idrætsbyen gennemført ønskede Byrådet med budget 2021 at genbesøge helhedsplanen. Arbejdet hermed forløb fra april til august 2021 og udmøntedes i et beslutningsdokument, godkendt af Byrådet den 15. december 2021. Beslutningsdokumentet samt bilag hertil (opdateret plantegning af Idrætsbyen, værktøjer til udvikling af Idrætsbyen samt beskrivelse af dialogprocessen) er vedlagt som bilag.

Med beslutningen om genbesøget af helhedsplanen i Byrådet i december 2021, står Unge, fritid og idræt overfor en række opgaver i relation til Idrætsbyens udvikling, herunder:

 • Planlægning af de næste mulige tiltag i Idrætsbyen indenfor rammerne i budgettet 2022-2025.
 • Behandling af ansøgninger til facilitetspulje.
 • Muligvis prioritering af rækkefølge på fremtidige større tiltag.
 • Drøftelse af helhedsplanens indhold af faciliteter.

I budgetaftale 2022-25 var parterne enige om at fortsætte udbygningen af Idrætsbyen, med en ambition om løbende over de kommende år at kunne indvi nye elementer udendørs og indendørs. Der er i budgetaftalen afsat 2 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 og 78,2 mio. kr. i perioden 2026-2031.

I vedlagte bilag 6 - Præsentation strategi Idrætsby - udfoldes forskellige scenarier for udvikling af Idrætsbyen. Administrationen vil gennemgå og udfolde disse på udvalgets møde den 29. marts 2022.

Inddragelse

Administrationen er løbende i dialog med idrætsforeninger, der er i eller er på vej til Idrætsbyen. I forbindelse med planlægning og etablering af svømmehallen var der fx tæt samarbejde med svømmeklubberne og i forbindelse med etablering af kunstgræsbanen blev fodboldklubber og amerikansk fodboldklub inddraget.

I arbejdet med udvikling af helhedsplanen i 2016 var Idrætsrådet samt de idrætsforeninger, der skulle blive en del af Idrætsbyen, tæt inddraget i processen. Idrætsrådet fungerede som projektets følgegruppe og idrætsforeningerne deltog i en række workshops omkring prioriteringer af fælles faciliteter og faciliteter til den enkelte sportsgren, ligesom de deltog i studietur til henholdsvis svømmehaller og større idrætsanlæg.

Borgere, der bor i området omkring Idrætsbyen, var også inddraget i helhedsplanprocessen. Dels blev der afholdt informationsmøde, hvor skitser til helhedsplan blev præsenteret og drøftet, dels var der mulighed for at indsende høringssvar i offentlighedsfasen.

Genbesøget af helhedsplanen i 2021 indebar blandt andet en dialogproces med deltagelse af Frederikssund Idrætsråd og Fritids- og Kulturudvalget, hvor de på en række workshops drøftede den fremtidige udvikling af Idrætsbyen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 0,5 mio. kr. til det videre arbejde med helhedsplanen for idrætsbyen. Anlægsmidlerne er allerede frigivet.

Resume

Denne sag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (18 – 30 år).

Status viser:

 • At Frederikssund har en lavere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp, end landsgennemsnittet.
 • At Frederikssund har en lavere andel unge, der er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud end landsgennemsnittet.
 • At andelen af nye unge uddannelsesmodtagere, der får første aktive tilbud indenfor den første måned, ligger lavere i Frederikssund end landsgennemsnittet.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning fremsender sagen til orientering i Unge, fritid og idræt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vækstudvalget har valgt, at der i Beskæftigelsesplan 2022 (vedlagt som bilag) er følgende 7 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse
 2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer
 3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Flere unge skal have en uddannelse
 6. Styrket virksomhedsservice og indsats
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er der i alt opstillet 21 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022, hvoraf 3 af resultatmålene vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”. En samlet status på Frederikssund Kommunes beskæftigelsesindsats og de 21 resultatmål redegøres der for i ”Kvartalsbogen”, der udarbejdes 4 gange om året, og dermed giver borgere, politikere og andre interesserede mulighed for løbende at følge med i resultater og udviklingstendenser på de centrale områder af beskæftigelsesindsatsen.

I denne sagsfremstilling beskrives status på de 3 resultatmål vedrørende fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”, der beskrives samt præsenteres i grafisk form i bilag 1 – ”Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet”. Da det er den første status på ungeområdet i 2022, vil de viste data, så vidt det er muligt, være opdateret frem til ultimo 2021/primo 2022, og skal dermed ses som en udgangsmåling i forhold til de resultater, der skal nås i 2022.

Sammenfatning - status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet i 2022

Nedenfor følger en kort status på hver af de 3 resultatmål, der vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse” i Beskæftigelsesplan 2022.

Resultatmål 5a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. december 2021 er, at Frederikssund har 185 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet.

Resultatmål 5b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I januar 2022 havde Frederikssund 16 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 8,6 pct. I hele landet var det 11,7 pct. Andelen i Frederikssund lå således 3,1 procentpoint lavere end i hele landet.

Resultatmål 5c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60%.

Status pr. juni 2021 var, at Frederikssund havde en andel på 36,8 pct. af nye uddannelseshjælps-modtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 44,0 pct. Andelen i Frederikssund lå således 7,2 procentpoint lavere end i hele landet. (Der foreligger pt. kun tal frem til og med juni, idet den nye version af Jobindsats.dk endnu ikke er blevet opdateret med denne måling).

Bilag:Beskæftigelsesplan 2022 for Frederikssund Kommune

Bilag 1 – Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet.

Inddragelse

Ikke aktuelt i denne sagsfremstilling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kulturfremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 12. januar 2022, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Introduktionen til idræts- og fritidsområdet forsættes på kommende møde.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 1. februar 2022, pkt. 16:

Udsat.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 1. marts 2022, pkt. 38:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd. Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2021 på Unge, fritid og idræt forstået på den måde, at der redegøres for regnskabsresultatet på de bevillingsområder, der er på udvalget.

Samlet set på udvalget udviser driftsregnskabet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Samlet set udviser regnskabet et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne og en mindreindtægt på 7,9 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der fordeler sig på følgende bevillingsområder:

 • Beskæftigelsesindsats: Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.
 • Kultur og fritid: Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.
 • Social service: Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter.
 • Skole- og klubområdet: Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fordelt med

- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på serviceudgifter

- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på overførselsudgifter.

COVID-19

Inkluderet i det beskrevne mindreforbrug er et merforbrug vedrørende COVID-19 på 0,6 mio. kr., der bl.a. kan henføres til manglende entreindtægter i svømmehallerne grundet nedlukning.

I vedlagte bilag 1. "Regnskab 2021 drift – Unge, fritid og idræt" udspecificeres resultatet nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 7,9 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Svømmehal.
 • 1,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idræts- og spejderfacilitetspuljen.
 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Aktivitetspladsen ved Idrætsbyen.
 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idrætsby - helhedsplan.

Mindreindtægten vedrørende bruttoanlægsindtægterne vedrører følgende anlægsprojekt:

 • 7,9 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Aktivitetspladsen ved Idrætsbyen.

For nærmere gennemgang af regnskabet på anlæg henvises til vedlagte bilag 2 "Regnskab 2021 anlæg (UFI)".

I bilag 3 - "Oversigtsnotat - Regnskab 2021" gives et fuldstændigt overblik over regnskab 2021 på den politiske struktur, der var gældende frem til udgangen af 2021.

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Resume

I nærværende sag redegøres for overførsler fra regnskab 2021 til Unge, fritid og idræt på de bevillingsområder, der er på udvalget.

Samlet set udviser driftsregnskabet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. søges overført til 2022.

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 7,9 mio. kr.

Der overføres samlet set -5,4 mio. kr. til 2022 fordelt med 2,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter og 7,9 mio. kr. på bruttoanlægsindtægter.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives tillægsbevilling på i alt 0,476 mio. kr. vedrørende følgende politikområder:

a) Kultur og fritid: 0,196 mio. kr. søges overført til 2022.

b) Skole- og klubområdet: 0,280 mio. kr. søges overført til 2022.

c) Kultur og fritid - anlæg: 2,511 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne søges overført til 2022 og 7,904 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsindtægterne søges overført til 2022.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. søges overført til 2022 fordelt på følgende politikområder:

 • Kultur og fritid (serviceudgifter): 0,196 mio. kr. vedrørende mindreforbrug søges overført til 2022.
 • Skole- og klubområdet (serviceudgifter): 0,280 mio. kr. vedrørende mindreforbrug søges overført til 2022.

I vedlagte bilag 1. Overførsler 2021 drift – Unge, fritid og idræt udspecificeres overførslerne nærmere.

Anlæg

På Unge, fritid og idræt var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 2,5 mio. kr., som overføres til 2022.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet mindreindtægt på 7,9 mio.kr., som overføres til 2022.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

 • 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Svømmehallen.
 • 1,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idræts- og Spejderfacilitetspuljen.
 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Aktivitetsplads ved Idrætsbyen.
 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idrætsby – helhedsplan.

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

 • 7,9 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Aktivitetsplads ved Idrætsbyen.

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag 2 "Overførsler 2021 anlæg (UFI)".

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Der søges tillægsbevilling på i alt 0,476 mio. kr. vedrørende mindreforbrug 2021 på følgende politikområder:

 • Kultur og fritid: 0,196 mio. kr. søges overført til 2022.
 • Skole- og klubområdet: 0,280 mio. kr. søges overført til 2022.

Anlæg:

Der søges tillægsbevilling på 2,511 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne i 2022 samt en tillægsbevilling på 7,904 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsindtægterne i 2022.

Resume

Med nærværende sag fremlægges regnskabet for Aktivitetsbåndet i Jægerspris. Regnskaber viser, at anlægsprojektet sluttet med et marginalt merforbrug på 0,02 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Jægerspris aktivitetsbånd.

Der blev på Byrådets møde den 27. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 6,283 mio. kr. til Jægerspris aktivitetsbånd. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt i forbindelse med afskaffelsen af anlægsloftet i 2020 som følge af COVID-19 pandemien. Det var desuden muligt, at lånefinansiere projektet, hvorfor udgiften i 2020 er lånefinansieret. I 2021 valgte man ikke at hjemtage lån.

Der er anvendt 6,298 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overskridelse af anlægsbevillingen på 0,015 mio. kr. svarende til 0,24 pct.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

6.283

6.298

-15

I alt

6.283

6.298

-15

Anlægsmidlerne er anvendt til etablering af aktivitetsbåndet i Jægerspris. Aktivitetsbåndet i Jægerspris er en udbygning af de idrætsfaciliteter der i dag er på stadionområdet. Udover fodboldbaner, tennis- og padelbaner er området blevet udbygget med en ny multibane, parkourbane og udendørs fitness område. Aktivitetsbåndet er samtidigt en opgradering af den eksisterende stiforbindelse mellem Jægerspris Skole og Jægerspris Bibliotek til et aktivt strøg der tiltrækker både foreningsidrætten, men også de selvorganiserede og områdets børn og unge. Aktivitetsbåndet er udført i rød gummibelægning med faldunderlag i grå gummi. Langs stien er opsat nye lysmaster, der oplyser aktiviteterne og skaber en tryg forbindelse på området.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Kunstgræsbaner.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2021. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Kunstgræsbaner ved Idrætsbyen og Kalvøen.

Der blev på Byrådets møde den 27. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 20,497 mio. kr. til kunstgræsbaner på Kalvøen samt ved Idrætsbyen.

Derudover blev der i forbindelse med årsregnskabet 2020 lagt et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i kassen. Dermed udgør den samlede anlægsbevilling til projektet 17,3 mio. kr.

Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt i forbindelse med afskaffelsen af anlægsloftet i 2020 som følge af COVID-19 pandemien. Det var desuden muligt, at lånefinansiere projektet, hvorfor udgiften i 2020 er lånefinansieret. I 2021 valgte man ikke at hjemtage lån.

Der er anvendt 17,180 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,136 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,79 pct. i forhold til anlægsbevillingen.

1.000 kr.

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Udgifter

17.316

17.180

136

I alt

17.316

17.180

136

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2021.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Beslutning

Workshop om maritimt center 3. maj.

FOU har afsat 200.000 kr. til udvidelse af fritidspasset i forhold til flygtningesituationen.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Status i forhold til situationen i Ukraine

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-