Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 01. marts 2022

Frederikssund Sejlklub, Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt.

Resume

Nordsjællands Politi har foreslået Frederikssund Kommune at styrke SSP samarbejdet for borgere mellem 18-29 år i målgruppen samt etablere et koordinationsnetværk i samarbejde med Nordsjællands Politi, der har til hensigt at komme den utryghedsskabende kriminalitet til livs med en forstærket individorienteret indsats, også med henblik på borgere der er yngre end 18 år og ældre end 29 år. Administrationen har drøftet forslaget og indstiller på den baggrund at Frederikssund Kommune indgår i et forstærket samarbejde med politiet, foreløbigt i en periode på 2 år med opstart 1. marts.

Sagen er sendt til orientering for Job, erhverv og kultur samt Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende et styrket SSP+ samarbejde og etablering af Koordinationsnetværk med Nordsjællands Politi.
 2. Modtage en midtvejsevaluering efter 1 år.

Sagsfremstilling

Med den politiske "Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser (2018)" og Regeringens udspil ”Et tryggere Danmark (2021)” indføres en fælles tilgang til i hele Danmark utryghedsskabende kriminalitet, bedre og hurtigere sanktionsmuligheder og bedre koordineret samarbejde, som kan udløse hjælp og støtte til at komme ud af kriminalitet.

Lovgrundlaget for SSP-samarbejdet kan findes i retsplejelovens § 115. I forlængelse heraf findes § 115a, der lyder således: ”§ 115 a. Politiet kan videregive fortrolige oplysninger vedrørende personer, der er fyldt 18 år, til forældre eller andre, herunder familiemedlemmer, der har lignende tætte relationer til den pågældende person, hvis videregivelsen må anses for nødvendig som led i en kriminalitetsforebyggende indsats over for personen.”

Politiet skønner, at der i Frederikssund Kommune aktuelt er mellem 10-20 borgere mellem 18-29 år i risiko for at havne i kriminalitet. Herudover er der mellem 10-15 borgere, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registreret rocker-og bandemedlemmer. Kriminelle handlinger i disse miljøer er ofte utryghedsskabende for andre borgere, de involverede lever et liv ind og ud af fængsler og har brug for hjælp og støtte til at kunne mestre et voksenliv. Nogle af disse borgere modtager offentlige ydelser.

Rekrutteringen til rocker-og bandemiljøerne foregår ofte lokalt og/eller i familier og kan være tiltrækkende for børn og unge i den yngre alder at blive en del af pga. penge og lokal status.

På grund af et øget lokalt behov har Nordsjællands Politi, til Lokalrådsmødet i september 2021, foreslået Frederikssund Kommune en styrket SSP+ indsats for borgere i risiko for kriminalitet i aldersgruppen 18-29 år, samt et koordinationsnetværk, der har til hensigt at komme den utryghedsskabende kriminalitet til livs med en forstærket individorienteret indsats, også med henblik på borgere der er yngre end 18 år og ældre end 29 år.

Administrationen indstiller, at en styrket SSP+ indsats og etableringen af et koordinationsnetværk afprøves i en periode på 2 år med opstart 1. marts. Der udarbejdes i et samarbejde mellem politiet og kommunen en midtvejsevaluering efter 1 år som forelægges relevante politiske udvalg.

Organisering

SSP+ samarbejde

I forvejen er der et etableret samarbejde kaldet Ungegruppen koordineret af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse mellem Ungdomsuddannelserne på Campus, FGU, CampusU10, Ungekontakten, UU, Birkekollegiet, Gadeteam, Novaví (Frederikssund Kommunes udbyder af misbrugsbehandling), Center for Familie og Rådgivning og Nordsjællands Politi.

Ungegruppens arbejde består i at iværksætte generelle kriminalitetsforebyggende indsats samt koordinere viden og indsatser for unge i risiko for at havne i kriminalitet. Der afholdes pt. 6 møder årligt af 1,5 timers varighed. Desuden bruges pt. 6-10 timer årligt pr. medarbejder til faglig udvikling i form af deltagelse i temaarrangementer m.m.

Et styrket SSP+ samarbejde betyder, at Ungegruppens målgruppe udvides således at SSP-indsatsen og samarbejdet i Ungegruppen kan fortsætte, indtil de unge fylder 29 år og/eller forlader en ungdomsuddannelse.

Koordinationsnetværket

Det forslås, at der etableres et samarbejde kaldet Koordinationsnetværk bestående af relevante afdelinger og myndigheder; Nordsjællands Politi, Center for Job og Rådgivning samt ad hoc deltagelse fra Center for Familie og Rådgivning, når det anses som nødvendigt for sagen.

Samarbejdet koordineres af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, som også deltager i koordinationsnetværket.

Koordinationsnetværkets arbejde består i at koordinere viden og iværksætte individorienterede indsatser for unge og voksne, både yngre end 18 år og ældre end 29 år, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registeret rocker-og bandemedlemmer.

Der forventes afholdt 1 møde om måneden af 1 times varighed.

Inddragelse

Indsatserne beror på et tværfagligt samarbejde mellem Nordsjællands Politi, Center for Børn og Skole, Center for Familie og Rådgivning, Center for Job og Rådgivning, Ungdomsuddannelserne på Campus og Novaví, som varetager misbrugsbehandlingen i Frederikssund Kommune, med inddragelse af de borgere, det drejer sig om.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Resume

Campus U10 tildeles budget på 3,45 mio. kr. i skoleår 22/23.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Budgettet på 3,45 mio. kr. til Campus U10 for skoleår 22/23 godkendes.
 2. Campus U10 finansierer 0,250 mio. kr. af udgifterne til Vendepunktet for skoleår 22/23.

Sagsfremstilling

Campus U10 er Frederikssund kommunes 10. klasse center. Tidligere har budgettildelingen til Campus U10 for næstkommende skoleår indgået i sagen vedr. ressourcetildelingen til de 5 almen skoler i Frederikssund kommune. Denne sag er placeret under Skole, klub og SFO, mens Campus U10 nu hører under Unge, fritid og idræt, hvorfor Campus U10s budget for skoleår 22/23 tildeles under Unge, fritid og idræt.

Campus U10 er rammestyret, dvs. at de ikke som på almen skolerne tildeles et budget pr. elev/klasse. Campus U10 har siden 2018/2019 fået tildelt budget svarende til 57 elever.

For skoleår 22/23 oprettes et 10. klasse tilbud i regi af Campus U10 på Vendepunktet på Slangerup Skole for at imødekomme det nuværende behov for yderligere specialpædagogisk bistand for 10-12 elever. Tilbuddet finansieres af specialundervisningsbudgettet, som er placeret under Skole, klub og SFO. Det foreslås dog, at Campus U10 finansierer 0,250 mio. kr. i skoleår 22/23. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31/3-2022 mellem Unge, fritid og Idræt samt Skole, klub og SFO.

Budgettet til Campus U10 udgør derfor 3,45 mio. kr. i skoleår 22/23. Dette budget svarer til budgettet (blot pris og løn fremskrevet) for de forrige skoleår siden 2018/2019 fratrukket medfinansieringen af 10. klasses tilbuddet i Vendepunktet på Slangerup skole.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

 Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetopfølgningen pr. 31/3-22.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Resume

Orientering til Unge, Fritid og Idræts om status for facilitetspuljen 2022 og de indkomne ansøgninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

Facilitetspuljen har et budget på 2.093.829 kr. i 2022.

Puljen har modtaget ansøgninger til bevilling for 420.000 kr.

Puljen har modtaget ansøgninger til projektering for estimeret 5,3 mio. kr.

Ansøgninger, som udvalget beslutter at få detailprojekteret, vil blive fremlagt som beslutningssager om bevilling på udvalgets juni møde.

Alle ansøgninger over 400.000 kr. behandles samlet på udvalget juni møde.

Alle ansøgninger over 800.000 kr. behandles samlet på udvalgets juni møde og kan indstilles til Byrådets budgetforhandlinger.

Vedlagt som bilag er:

 • Facilitetspuljens økonomiske overblik
 • Facilitetspuljens retningslinjer og kriterier

Tidsplanen for at bevilling af ansøgninger over 400.000 kr. er forskudt i 2022 i forhold til de vedlagte retningslinjer. Dette skyldes, at Fritids- og Kulturudvalget først godkendte nye retningslinjer i november 2021. For næste års ansøgninger af projekter til over 400.000 kr. vil ansøgningsfristen være den 1. november 2022, som det er beskrevet i vedlagte retningslinjerne.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd og relevante parter giver høringssvar på alle ansøgninger til facilitetspuljen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 2,1 mio. kr. til facilitetspuljen, som blev frigivet med budgetvedtagelsen 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgningen imødekommes med 111.000 kr.

Udsat.

Ansøgningen imødekommes med 105.000 kr.

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Godkendt at der arbejdes videre med muligheden for etablering af en multibane.

Godkendt.

Der afsøges alternative muligheder for en løsning, der kan skærpe sikkerheden.

Resume

Jægerspris Gymnastikforening ansøger Unge, fritid og idræt om igangsættelse af en detail projektering af en udvidelse af depotfaciliteten i Kignæshallen. Ved beslutning om projektering vil en sag til beslutning om bevilling fremlægges udvalget på deres juni møde.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Ansøgningen behandles, og der træffes beslutning om videre projektering.

Sagsfremstilling

Jægerspris Gymnastikforening ansøger Unge, fritid og idræt om igangsættelse af en detail projektering af en udvidelse af depotfaciliteten i Kignæshallen. Den estimeret anlægssum er ca. 600.000 kr. Ved beslutning om projektering vil en sag til beslutning om bevilling fremlægges udvalget på deres juni møde.

Medlemstallet er 466 medlemmer, hvoraf 230 medlemmer er under 25 år.

Foreningerne i Kignæshallen oplever udfordringer med at få afviklet hverdagens aktiviteter uden udfordringer med depotplads. Flere af aktiviteterne i hallen bruger udstyr der optager en del depotplads, som eksempelvis gymnastikkens redskaber, bordtennisklubbens borde og pensionistforeningens stole til bankoaktiviteter. Derfor har Jægerspris Gymnastikforening på vejene af de øvrige foreninger i hallen ansøgte facilitetspuljen om mulighed for at udvide et af depotrummene i hallen med 50 kvm. Ved en screening af en eventuel udvidelse af det eksisterende depotrum, vurderer Administrationen at det vil være muligt at udvide depotet med ca. 20 kvm, grundet at hallens tag sætter en begrænsning på rummets indvendige højde.

Projekteringen skal afdække anlægsomkostningerne, særlige bygningstekniske forhold ved at udvide på den eksisterende bygning mm.

Drift og Vedligehold

Projektet vurderes at øge driftsudgifterne primært til rengøring og opbevaring.

Betingelser for projektering

 • Projektering tager ikke højde for alle nødvendige tilladelser er tilvejebragt. Dette sker først når et færdigt projekt er bevilliget tilskud og en byggetilladelse søges.
 • Frederikssund Kommune er bygherre og derfor ansvarlig for at projektere projektet i tæt dialog med hallens brugere.
 • Frederikssund Idrætsanlæg skal drifte anlægget.

Motiveret ansøgning og skitsetegning fra foreningen er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd fremsender deres høringssvar i uge 7.

Frederikssund Idrætsanlæg har ingen indvendinger overfor projektet, men detailprojektering skal tage højde for almindelige driftsopgaver. Derfor skal idrætsanlægget høres når det endelige projekt fremlægges. En eventuel projektering vil ske i dialog med hallens brugere.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 2,1 mio. kr. facilitetspuljen, som blev frigivet med budgetvedtagelsen 2022.

Der er indkomne ansøgninger for i alt 0,4 mio. kr., hvilket efter eventuel udmøntning giver en rest til udmøntning på 1,7 mio. kr.

Beslutning

Udvalget ønsker at afdække mulighederne for at løse foreningens behov.

Resume

Håndboldklubben HK73 har ansøgt Unge, fritid og idræt om igangsættelsen af projektering af at bygge et klubhus i atriumgården i Frederikssundhallen.

En projektering af ansøgningen kan fremlægges udvalget på deres juni møde.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Unge, Fritid og Idræt, at:

 1. Der træffes beslutning om en videre projektering.

Sagsfremstilling

Håndboldklubben HK73 har ansøgt Unge, fritid og idræt om igangsættelsen af en projektering af at bygge et klubhus i atriumgården i Frederikssundhallen. En projektering kan såfremt udvalget beslutter det fremlægges på juni mødet.

Medlemstallet er 399 medlemmer, hvoraf 302 medlemmer er under 25 år.

Det har ikke været muligt at vurdere anlægsomkostningerne på dette projekt, da det vil kræve en nærmere projektering af de lokale forhold. Projektets anlægssum forventes dog at overstige puljens maksbeløb og forventelig skulle behandles i forbindelse med budgettet, såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen.

Drift og Vedligehold

Det må forventes at projektet vil øge Frederikssund Idrætsanlægs drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Foreningens motiverede ansøgning er vedlagt som bilag

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd skriver i deres høringssvar at ansøgningen fra HK73 kræver en principiel politisk diskussion. Frederikssund Idrætsråd har tidligere påpeget at videreudviklingen af idrætsbyen bør indtænkes i disse ansøgninger.

Frederikssund Idrætsanlæg har på nuværende tidspunkt ikke afgivet et høringssvar. Idrætsanlægget skal høres under en eventuel projektering i relation til driftsmæssige overvejelser.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 2,1 mio. kr. facilitetspuljen, som blev frigivet med budgetvedtagelsen 2022.

Der er indkomne ansøgninger for i alt 0,4 mio. kr., hvilket efter eventuel udmøntning giver en rest til udmøntning på 1,7 mio. kr.

Derudover er der modtaget ansøgninger til projektering for estimeret 5,3 mio. kr.

Beslutning

Afvist.

Resume

Unge, fritid og idræt bedes træffe beslutning om detailprojektering af nye lysmaster ved græsbanerne ved Skibby Hallen. Ved beslutning om projektering vil et færdigt projekt fremlægges udvalget på deres juni møde.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der træffes en principiel beslutning om det fremtidige serviceniveau for belysning på græsbaner.
 2. Der træffes beslutning om videre projektering.

Sagsfremstilling

Under et kraftigt blæsevejr i januar væltede en lysmast ved boldbanerne ved Skibby Hallen. I den forbindelse blev de øvrige lysmaster på banen gennemgået og vurderet en sikkerhedsrisiko for at vælte efterfølgende. Derfor blev alle lysmaster ved græsbanen ved Skibby Hallen taget ned af sikkerhedsmæssige grunde.

Administrationen har foretaget et tilsyn af alle lysmaster på kommunens idrætsanlæg af samme konstruktion, hvor lysmasten er træpæle funderet direkte i jorden. Tilsynet viste at alle øvrige lysmaster af denne type fortsat er forsvarlige, men at de løbende vil kræve udskiftning.

Skibby IK har tilkendegivet at de benytter lys til deres græsbane i ydersæsonerne primært april og september/oktober i aftentimerne. Klubben vil gerne have nye lysmaster sat op på banen. Facilitetspuljen kan bruges til at imødekomme denne type uforudsete renoveringer af idrætsfaciliteter.

Lysmasterne af denne konstruktion med træpæle er gamle og anlagt før, der blev etableret kunstgræsbaner med lys til helårsbrug. De gamle lysmaster har fået lov at stå indtil de var udtjent.

Banen hvor lysmasterne har været placeret opfylder ikke DBUs krav til banestørrelse og kan derfor alene bruges til at træne på. Administrationen vurderer umiddelbart, at den træningsmængde som klubben afvikler på græsbane med lys, vil kunne gennemføres på kunstgræsbanen, der befinder sig på samme anlæg. Alternativ på andre kunstgræsbaner i kommunen.

Der ligger en principiel beslutning i om dette serviceniveau skal fastholdes på boldbaner af græs. Beslutter Unge, Fritid og Idræt at projektere og bevillige tilskud til nye lysmaster til boldbanerne i Skibby, vil der forventeligt komme lignende ansøgninger i fremtiden.

Beslutter Unge, Fritid og Idræt, at gå videre med en projektering af projektet, inviteres foreningen til at indgive høringssvar.

Drift og Vedligehold

Projektet vurderes at ikke at øge driftsudgifterne markant. Der vil være løbende el-tjek på installationerne.

Betingelser for projektering

 • Projektering tager ikke højde for alle nødvendige tilladelser er tilvejebragt. Dette sker først når et færdigt projekt er bevilliget tilskud og en byggetilladelse søges.
 • Frederikssund Kommune er bygherre og derfor ansvarlig for at projektere projektet i tæt dialog med Skibby IK brugere.
 • Frederikssund Idrætsanlæg skal drifte anlægget.

Rapporten om lysmasterne ved græsbanen i Skibbys tilstand er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd mener at de bør genetableres så hurtigt som muligt af hensyn til mulighed for at spille om aftenen. Skulle det betyde et mindre beløb på idrætsfacilitetskontoen er vi positive overfor dette.

Frederikssund Idrætsanlæg anbefaler at nye lysmaster etableres i stålkonstruktionerne. Frederikssund Idrætsanlæg vil blive inddraget i en eventuelt projektering af nye lysmaster i Skibby.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 2,1 mio. kr. facilitetspuljen, som blev frigivet med budgetvedtagelsen 2022.

Der er indkomne ansøgninger for i alt 0,4 mio. kr., hvilket efter eventuel udmøntning giver en rest til udmøntning på 1,7 mio. kr.

Derudover er der modtaget ansøgninger til projektering for estimeret 5,3 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Der prioriteres ikke udskiftning af lysanlæg på græsbaner fremadrettet.

Indstillingspunkt 2: Afvist.

Resume

Frederikssund Padle Klub ansøgte i 2021 Frederikssund Kommune om tilskud til padelbaner i Idrætsbyen. Unge, fritid og idræt orienteres hermed om sagen. Der vil blive forlagt til beslutning om videre forløb på udvalgets møde i juni.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Padel Klub ansøgte Fritids og Kulturudvalget om tilskud til padelbaner i Idrætsbyen den 3 juni 2021 i sag 107. Samtidig fremlagde administrationen tre scenarier for etablering af padelbaner i Idrætsbyen i sag 106. Udvalget besluttede, at ansøgningen skulle genbehandles, når Byrådet havde vedtaget en revideret helhedsplan for Idrætsbyen. Da Byrådet vedtog en revideret helhedsplan i december og facilitetspuljens kriterier beskriver, at alle ansøgninger over 400.000 kr. skal behandles på udvalgets juni møde, vil sagen blive fremlagt til beslutning om ansøgningen skal gå videre til Byrådets budgetbehandling på udvalgets juni møde.

Medlemstallet er ikke opgjort officielt i foreningsregisteret endnu. Foreningen har venteliste kontingent indtil de kan tilbyde fysiske padelbaner til medlemmerne.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd skriver i deres høringssvar, at ansøgningen fra Frederikssund padel kræver en principiel politisk diskussion. FIR har tidligere påpeget at videreudviklingen af idrætsbyen bør indtænkes i disse ansøgninger.

Frederikssund Idrætsanlæg vil høres omkring de forskellige scenarier i sagen der lægges til udvalget i juni.

Frederikssund Pade Klub vil orienteres om, at deres ansøgning lægges frem igen på udvalgets juni møde.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 2,1 mio. kr. facilitetspuljen, som blev frigivet med budgetvedtagelsen 2022.

Der er indkomne ansøgninger for i alt 0,4 mio. kr., hvilket efter eventuel udmøntning giver en rest til udmøntning på 1,7 mio. kr.

Derudover er der modtaget ansøgninger til projektering for estimeret 5,3 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Taget til efterretning.

Resume

Igennem 3. og 4. kvartal 2021 har relevante parter på klubområdet arbejdet med at udarbejde en klubstrategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune, herunder deltaget i temadage, workshops og interviews. Både politikere, forskere, administrationen, ledere og medarbejdere i klubberne, forældre, faglige organisationer og skoler – samt ikke mindst børn og unge i klubberne, har været en del af processen.

Efter en høringsperiode besluttede det daværende Uddannelsesudvalg på møde den 16. december 2021 at oversende den færdige strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune til godkendelse i Byrådet.

Med denne sag orienteres Unge, fritid og idræt om, at den færdige klubstrategi behandles på Byrådets møde den 2. marts 2022. En identisk sag forelægges Skole, klub og SFO.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

Det daværende uddannelsesudvalg besluttede den 4. juli 2021 at igangsætte en proces med henblik på at udarbejde en strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune. Klubberne i Frederikssund Kommune består af fritidsklubber for elever fra 4. til 6. klasse og ungdomsklubber fra 7. til 9. klasse.

Klubstrategien er gældende for en fireårig periode fra 2022-2026 og realiseres inden for den eksisterende ramme på klubområdet. Der udarbejdes en konkret plan for, hvordan der på tværs af både politiske udvalg, administration og de lokale klubber skabes de bedste betingelser for, at ambitionerne i klubstrategien bliver omsat i praksis og bliver en naturlig del af det at gå i klub i Frederikssund Kommune.

Det politiske ansvar for klubområdet og hermed opfølgningen på implementeringen af strategien er delt mellem Skole, klub og SFO, som har ansvaret for fritidsklubber til børn fra 4. til 6. klasse og Unge, fritid og idræt, som har ansvaret for ungdomsklubber for unge fra 7. klasse til og med 17 år.

Implementeringen af strategien igangsættes i foråret 2022 i samarbejde med børn, unge og medarbejdere i klubberne. Skole, klub og SFO samt Unge, fritid og idræt involveres i udmøntning og opfølgning på strategien og begge udvalg vil få forelagt en status på implementeringen ultimo 2022.

Inddragelse

Der har været en bred inddragelse af relevante parter på klubområdet i alle dele af strategiens tilblivelse. Både politikere, forskere, administrationen, ledere og medarbejdere i klubberne, forældre, faglige organisationer og skoler – samt ikke mindst børn og unge fra klubberne – har deltaget i temadage, workshops og interviews i processen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Social og sundhed besluttede i februar 2022 (sag nr. 11) en implementeringsplan for Sammen om sundhed – sundhedspolitikken for 2022-26, herunder at afholde et kickoff-arrangement i forbindelse med lancering af politikken i foråret 2022. Social og sundhed forelægges denne sag den 3. marts (sag nr. 25) med henblik på at godkende forslag til program, dato, sted og deltagerkreds mv. til kickoff.

Idet sagen indeholder et forslag til at præsentere undersøgelsen vedrørende ”Danskernes bevægelsesvaner” forelægges sagen også Unge, fritid og idræt til orientering.

Indstilling

Centerchef for Sundhed og Forebyggelse fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

Sammen om sundhed er en tværgående politik, som skal tænkes og leves på tværs af kommunen, og dermed understreger, at borgernes sundhed er et fælles ansvar. Udvikling og implementering af indsatser under politikkens temaer skal forankres på tværs af kommunen og med afsæt i en bredt funderet inddragelsesproces. Derfor afholdes et kickoff i foråret 2022, hvor Byråd, borgere og foreninger, samt kommunale og private aktører inviteres med.

Kickoff indledes med en velkomst og kort præsentation af politikkens temaer. Derefter præsenteres to undersøgelser i relation til borgernes sundhedsvaner i bl.a. Frederikssund Kommune. Den ene undersøgelse er Sundhedsprofilen, der til marts udkommer med nyeste data, der beskriver borgere på 16 år og derovers sundhed og trivsel på en række parametre. Undersøgelsen bliver præsenteret af konsulenter fra sundhedsprofilteamet fra Region Hovedstaden. I 2021 udkom rapporten ”Danmark i bevægelse”, som er den største kortlægning hidtil af danskernes bevægelsesvaner. Administrationen anbefaler, at denne undersøgelse også præsenteres på kickoff. Det er professor Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, som vil præsentere rapporten og præsentationen vil primært handle om hvordan og hvorfor vi bevæger os i Frederikssund Kommune sammenlignet med nationalt niveau.

Præsentationerne vil danne grundlag for efterfølgende fælles drøftelser og refleksioner på workshops omkring implementering af Sammen om sundhed.

Kickoff-arrangementet planlægges afholdt 10. maj 2022, såfremt det lader sig gøre at booke oplægsholdere. Arrangementet starter kl. 17.00 og slutter kl. 20.00. Udkast til programmet er vedhæftet sagen.

Deltagerkredsen vil tage udgangspunkt i de målgrupper, som også er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelse af politikken:

1. Byrådet

2. Borgere og frivillige

 • Idrætsforeninger
 • Sociale og sygdomsbekæmpende foreninger
 • Ældreråd, Handicapråd, Idrætsråd, Børne- og Ungeråd m.fl.
 • Pårørende og brugergrupper fra det socialpsykiatriske område
 • Unge (elever på Campus samt SOSU-elever)
 • Forældrebestyrelser på børne- og skoleområdet

3. Private sundhedsaktører i Frederikssund

 • De praktiserende læger
 • Fysioterapeuter, kiropraktikere, tandlæger, apotekere, NOVAVI, udslusningsboliger m.fl.

4. Ledere og medarbejdere på tværs af Frederikssund Kommunes organisation

Arrangementet afholdes i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

Udgifter til afholdelse af arrangementet holdes inden for rammen til sundhedsfremme og forebyggelse.

Videre arbejde med Sammen om sundhed

Med afsæt i nyeste data om borgernes sundhed i Frederikssund Kommune og drøftelserne på kickoff præsenteres Social og sundhed i august for et forslag til et tema for handleplan inden for Sammen om sundheds første tema: Sundhedsfremme og forebyggelse.

Inddragelse

Udvikling og implementering af indsatser under politikkens temaer skal forankres på tværs af kommunen og med afsæt i en bredt funderet inddragelsesproces. Til kickoff af Sammen om sundhed inviteres Byrådet, borgere og foreninger, kommunale og private aktører ind til en dialog om Sammen om sundheds temaer, mål og indsatser.

Økonomi

Godkendelse af program, dato, sted og deltagere til kickoff for Sammen om sundhed har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle udgifter til arrangementet forudsættes afholdt inden for eksisterende bevillingsmæssige rammer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. oktober 2018 (sag nr. 90) at afholde en Sundhedsuge i 2020. COVID-19 betød imidlertid, at Sundhedsugen i 2020 og 2021 blev aflyst. Denne sag forelægges Social og sundhed den 3. marts (sag nr. 27) med henblik på at udvalget træffer beslutning, om der skal afholdes en sundhedsuge i 2022.

Idet den oprindelige Sundhedsuge var planlagt sammen med Fritidsområdet, forelægges sagen til orientering i Unge, fritid og idræt.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

Afholdelse af en Sundhedsuge i Frederikssund Kommune i 2022 vil have til formål at skabe synlighed om tilbud og aktiviteter, som er med til at forbedre sund levevis. Sundhedsugen skal ses om et initiativ, der særlig understøtter den nye sundhedspolitik: Sammen om sundheds mål om sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsugen skal gennem aktiviteterne appellere bredt til borgere i alle aldre og synliggøre mulighederne for at indgå i aktiviteter, der kan gøre livet sundere for den enkelte.

Med sundhedsugen kan kommercielle og frivillige aktører samles om at tilbyde borgerne indblik i et bredt udvalg af sundhedstilbud og sundhedsfremmende aktiviteter. Endvidere inviteres kommunens egne enheder til at bidrage – herunder skoler, dagtilbud, sundhedstilbud, botilbud, omsorgscentre, bibliotek, kulturhuse med flere. Sundhedsugen vil således kunne rumme aktiviteter for alle aldersgrupper - gerne også aktiviteter, der samler flere generationer.

Såfremt det besluttes at afholde en Sundhedsuge i 2022, inviteres en bred række aktører både private og frivillige til at melde aktiviteter ind og indgå i programmet for Sundhedsugen. Frederikssund Kommune vil i den forbindelse afholde informationsmøder med mulige aktører, stille lokaler til rådighed under selve Sundhedsugen, samle et fælles program og bidrage til kommunikationsindsatser.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i juni 2019 (sag nr. 63) at afholde Sundhedsugen i uge 34. Dette skyldes samspillet med Frederikssundstafetten, samt foreningernes mulighed for at rekruttere nye medlemmer til efterårs/vintersæsonen. Det foreslås derfor, at Sundhedsugen planlægges afholdes i uge 34 fra mandag til lørdag.

Sundhedsugen projektledes og koordineres i et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Kultur & Fritid. Såfremt det besluttes at afholde Sundhedsuge i 2022, forelægges et udkast til program til orientering i løbet af foråret.

Inddragelse

Sundhedsugen bygger på inddragelse af kommercielle og frivillige aktører, der sammen med kommunen kan tilbyde borgerne et bredt udvalg af sundhedstilbud.

Økonomi

Afholdelse af Sundhedsuge i uge 34 i 2022 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle udgifter forudsættes afholdt inden for eksisterende budgetter.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kulturfremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 12. januar 2022, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Introduktionen til idræts- og fritidsområdet forsættes på kommende møde.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 1. februar 2022, pkt. 16:

Udsat.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd. Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udsat.

Resume

Med budgetaftalen for 2022 har Byrådet prioriteret at styrke den tidlige forebyggende indsats i Frederikssund Kommune. Børn, familier og forebyggelse forelægges, på udvalgsmødet 9. marts 2022, et forslag til kommissorium for den forestående proces, med henblik på godkendelse. Sagen forelægges samtidigt til orientering i Skole, klub og SFO, samt Unge, fritid og idræt.

Processen med at styrke og omlægge til tidlig forebyggende indsats i Frederikssund Kommune planlægges at løbe i perioden 2023 - 2027.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2022 har Byrådet prioriteret at styrke den tidlige forebyggende indsats i Frederikssund Kommune. Opgaven er forankret i Børn, familie og forebyggelse, i samarbejde med Skole, klub og SFO samt Unge, fritid og idræt

At arbejde tidligt og forebyggende handler grundlæggende om at skabe bedre betingelser for børn og unge, der befinder sig i udsatte positioner, eller er i risiko for at komme det. Dette fordi vi ved, at det kan have store konsekvenser for børn og unges muligheder, både i barndommen, og senere i voksenlivet, hvis der ikke reageres tidligt på begyndende problemstillinger. Men en tidlig forebyggende indsats er fokus på at sætte tidligt ind, med kvalificerede og helhedsorienterede indsatser, der understøtter den enkeltes trivsel, udvikling, sundhed og læring.

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommissorium for processen med at styrke og omlægge til tidlig forebyggende indsats. Kommissoriet forelægges Børn, familier og forebyggelse på udvalgsmødet 9. marts, med henblik på godkendelse. Sagen forelægges samtidigt Skole, klub og SFO og Unge, fritid og idræt til orientering.

Første skridt i processen vil være formuleringen af en fælles strategi for området, hvilket sker i 2022. Herefter arbejdes med iværksættelse af prøvehandlinger og konkrete initiativer, samt en omfattende kulturudviklingsproces i forhold til oparbejdelsen af et fælles "mindset" på tværs af fagligheder. Erfaringer fra andre kommuners arbejde med omlægning til tidligere, forebyggende indsats er, at dette arbejde vil strække sig over flere år, og der lægges med kommissoriet derfor op til, at dette sker i Frederikssund Kommune i perioden 2023 - 2027.

Inddragelse

Inddragelsen af børn, unge, familier, frivillige, netværk og civilsamfund er et afgørende parameter i omlægningen til en tidlig forebyggende indsats. Inddragelse vil derfor være en af grundpillerne i det videre arbejde. I første omgang vil der, i udviklingen og formulering af selve strategien, ske en bred involvering af alle relevante centre, Ungeråd, Handicapråd m.fl., samt eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Mødrehjælpen, Dansk Røde Kors, IF Vikingerne m.fl.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

-