Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 01. februar 2022

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

6Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

7Drøftelse af uddannelsesvejledning og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Resume

Med denne sagsfremstilling lægges der op til en drøftelse af unges overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse. I sagen præsenteres udvalget blandt andet for relevant data på området, herunder nationale og kommunale målsætninger.

I forbindelse med temadrøftelsen vil der være oplæg af teamleder Kristian Holmstrup Kock fra Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på at udfolde relevante perspektiver i Frederikssund Kommunes arbejde med at understøtte unges uddannelsesvalg.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte uddannelsesvejledning og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Indsatsen for at sikre gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse er et prioriteret område i Frederikssund Kommune. Der arbejdes målrettet med at understøtte, at så mange unge som muligt kommer videre i ungdomsuddannelse, herunder erhvervsuddannelse.

De tidligere udvalg, Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget, havde den 4. november 2021 en fælles temadrøftelse om unge og uddannelse, herunder overgang til ungdomsuddannelser og samarbejdet om de unges uddannelses - og karriereveje efter grundskolen. I den forbindelse var der særligt fokus på arbejdet med overgange til erhvervsuddannelserne samt Ungekontaktens indsatser i forhold til at sikre en sammenhængende indsats for de unge.

Nationale målsætninger og kommunale data

Nationalt er der opstillet følgende politiske målsætninger:

 • I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2025 skal mindst 25 procent af alle unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

I Frederikssund Kommune forventes 85,7 procent af de unge, som gik i 9. klasse i 2019, at opnå mindst én ungdomsuddannelse, inden de bliver 25 år. Der er sket en mindre stigning i forhold til elever der færdiggjorde 9. klasse i 2018, hvor den forventede andel lå på 84,8 procent. Målet er som beskrevet ovenfor, at 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.

Frederikssund Kommune har gennem en årrække haft en høj søgning til erhvervsuddannelserne – både når der sammenlignes med landsgennemsnittet og med nærliggende og sammenlignelige kommuner.

I 2021 var tilmeldingsandelen til erhvervsuddannelserne på 24,7 pct. Tilsvarende tal på landsplan var 19,9 pct.

Udvalget vil i foråret 2022 blive forelagt en sag vedrørende de unges uddannelsesvalg i 2022, baseret på de unges søgning til ungdomsuddannelse senest 1. marts 2022.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning er Frederikssund Kommunes uddannelses- og karrierevejledning for unge op til 29 år med bopæl i Frederikssund Kommune. UU er placeret under Campus U10.

UUs arbejde er reguleret i Folkeskoleloven og Lov om kommunal indsats for unge under 25 år. UU består af en række uddannelsesvejledere, hvis arbejde består i at tilbyde erhvervs- og uddannelsesvejledning til unge i grundskolen

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt. PowerPoint præsentation vedlægges referatet.

8Beslutning om udvalgets forretningsorden

Resume

Udvalget skal tage stilling til forslag til forretningsorden.

Sagen blev udsat på udvalgets konstituerende møde den 16. december 2021 og der er efterfølgende arbejdet videre med at beskrive samspillet mellem formand og næstformand i forslag til forretningsorden. Forslaget har også været drøftet på et møde mellem gruppeformændene den 4. januar 2022.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Forslag til forretningsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen beskriver bl.a. reglerne for hvordan udvalgets møder afvikles, regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder samt hvordan afstemninger foretages. Desuden beskriver forretningsordenen også reglerne om habilitet og tavshedspligt m.v.

Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 på hinanden følgende ordinære møder.

Et revideret forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag. I det revidere forslag til samspillet mellem formand og næstformand nøjere beskrevet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

 Godkendelse af forslag til forretningsorden har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 16. december 2021, pkt. 4:

Sagen udsat.

Beslutning

Godkendt.

9Beslutning om mødeplan for 2022

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for 2022. Mødekalenderen er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelser på det konstituerende møde den 16. december 2021.

På et gruppeformandsmøde den 4. januar 2022 blev forslag til politiske mødekalender for 2022 ligeledes drøftet.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende udkast til mødeplan for udvalgets møder i 2022.
 2. Udvalget drøfter og tager stilling til, hvor udvalgsmøderne skal afholdes i 2022.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 2. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 3. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00.
 4. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2022 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse. Der er desuden også vedlagt et forslag til mødeplan for 2023, der bygger på samme principper som planen for 2022.

Ofte holdes udvalgsmøderne på Rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund eller på administrationscentret i Slangerup – men nogle udvalg har haft tradition for, at møderne holdes på de forskellige institutioner, der hører under udvalgets område (en skole, en daginstitution, en kulturinstitution el. l.). Afholdelse af udvalgsmøderne på kommunale institutioner må - aktuelt - afpasses efter, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid19.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde for de øvrige deltagere.

Ved afholdelse af ekstraordinære møder er det udvalgsformanden der i samråd med næstformanden beslutter, om mødet afholdes som fysisk eller virtuelt møde.

Inddragelse

Der er ikke er sket nogen former for inddragelse, da det er ikke vurderet relevant i denne sag. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt. Rundvisninger starter kl. 15.00.

Indstillingspunkt 2: Udvalget ønsker, at møderne så vidt muligt afholdes på de af kommunens institutioner som hører under udvalgets område. Udvalget ønsker endvidere i særlige tilfælde at have mulighed for at afholde møderne virtuelt samt at formandskabet kan beslutte om et udvalgsmedlem kan deltage virtuelt ved et ellers fysisk møde.

10Beslutning om Fritidspas for børn og unge i socialt udsatte positioner 2022-2023

Resume

Frederikssund Kommune har fået bevilliget 1.678.390 kr. til projektet ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” af Socialstyrelsen. Projektperioden løber fra den 1. januar 2022 – 31. december 2023. Målet er, at 200 børn og unge i socialt udsatte positioner er blevet støttet i at starte til en fritidsaktivitet igennem fritidspasordningen ved projektets afslutning.

I henhold til styrelsesvedtægterne er projektet placeret i Unge, fritid og idræt.

Sendt til orientering i Udvalget for Børn, familier og forebyggelse og Udvalget for Skole, klub og SFO.

Indstilling

Centerchefen for Kultur- og Fritid indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. modtage halvårlige vidensopsamlinger samt 2 evalueringer henholdsvis efter 1 år og ved projektets afslutning.
 2. Godkende evalueringsform som beskrevet i sagsfremstillingen.
 3. Projektet forankres i Folkeoplysningsudvalget.
 4. Anbefaler Folkeoplysningsudvalget at afsætte 59.426 kr. til Fritidspasordningen.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har den 20. december 2021 fået bevilliget midler til projekt ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” af Socialstyrelsen (se bilag "Afgørelsesbrev vedr. j. nr. 2955-008"). Projektperioden løber fra 1. januar 2022 til 31.december 2023.

Frederikssund Kommune havde ansøgt om 1.737.816 kr. og har fået bevilliget 1.678.390 kr. Den reducerede bevilling skyldes, at udgiftsbehovet til administration ikke var tilstrækkelig beskrevet samt at udgift til kørsel blev vurderet at være skønnet for højt.

Kort projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle barrierer er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af kommunens fritidsliv. Indsatsen omfatter både støtte til kontingent, tilskud til udstyr og turer, samt en håndholdt indsats bestående af en følgeordning. Der ansættes to fritidsvejledere samt tre studentermedhjælpere til at bistå følgeordningen og brobygning til foreningslivet. Barnet/den unge kan få fritidspas til alle foreninger i Frederikssund Kommune. Barnet/den unge henvises til indsatsen af professionelle voksne, der har kendskab til barnet/den unges livssituation og behov for eksempel skolelærere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker med flere.

Målet med projektet er, at 200 børn og unge i målgruppen er blevet støttet i, at starte til en fritidsaktivitet igennem fritidspasordningen ved projektets afslutning. Indsatsen understøtter udsatte børn og unges deltagelse i fællesskaber, hvilket kan være med til, at forbedre målgruppens trivsel og udvikling.

Indsatsen bidrager til realisering af Sundhedspolitikken samt Børne- og Ungepolitikken 2021-2024, hvor ét af de prioriterede mål for børne- og ungeområdet er at sætte ind med tidligt forebyggende arbejde på tværs af kommunens faggrupper, og med inddragelse af lokalområdet. Ambitionen er at bygge bro til fællesskaber, der eksisterer uden for skole og institution som fx idræts- og foreningslivet. Der er endvidere fokus på sårbare børn og unge, og betydningen af, at de føler delagtighed i fællesskaber. Ambitionen går igen i Fritidspolitikken, hvor borgernes mentale og fysiske sundhed er vigtige fokuspunkter i de kommende år.

Evalueringsform

Vidensopsamling og evalueringen til Udvalget for Unge, fritid og idræt blive udformet med henblik på, at evaluere og justere metoden omkring fritidspasordningen således, at der sikres en bæredygtig organisering af ordningen i kommunen efter projektets afslutning. Evalueringerne udarbejdes på baggrund af det tværfaglige samarbejde med konsulenter fra henholdsvis Center for Kultur og Fritid, Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole. Evalueringerne præsenteres for og drøftes med Folkeoplysningsudvalget inden de tilgår Udvalget for Unge, Fritid og Idræt. Udvalget vil modtaget status på 1) antallet af børn som har modtaget fritidspas og er startet til en fritidsaktivitet 2) fagpersonernes brug af fritidspasordning 3) foreningernes oplevelse af kommunens fritidspasordning (se bilag "Ansøgningsskema Fritidspas, Frederikssund Kommune" for uddybende projektbeskrivelse).

Projektets forankring i kommunen

Der indstilles til at projektet forankres i Folkeoplysningsudvalget, da udvalget har et indgående kendskab til de foreninger, som vil modtage børn og unge som bevilliges et fritidspas. Repræsentanter fra de forskellige samråd er repræsenteret i udvalget og vil kunne viderebringe information og herigennem understøtte implementeringen af indsatsen i foreningerne. Dette vil styrke og understøtte udbredelsen og forankringen af fritidspasordningen i kommunen. Endvidere har Folkeoplysningsudvalget tidligere beskæftiget sig med lignende indsatser.

Økonomi

Som følge af manglende finansiering fra Socialstyrelsen indstilles til, at Folkeoplysningsudvalget afsætter 59.426 kr. til at dække den manglende finansiering. Dette vurderes nødvendigt, da posten administration blandt andet dækker over udbetaling af kontingentstøtte til foreningerne, hvilket er en central del af projektet. Endvidere at Frederikssund Kommune dækker et geografisk stort område, hvorfor kørsel i bil er nødvendigt når fritidsvejlederne for eksempel skal følgende børn/unge til foreningsaktivitet i både Skibby og Store Rørbæk indenfor relativt kort tid (se bilag "Budgetskema Fritidspas, Frederikssund Kommune").

Inddragelse

Samråd, Folkeoplysningsudvalg, idrætsforeninger, spejdergrupper. Klub- og ungdomstilbud, kulturskoler med flere vil alle blive inddraget i projektet.

Indsatsen beror på et tværfagligt samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid, Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Godkendt.

Indstillingspunkt 4: Anbefales.

11Beslutning om nye offentlige åbningstider i Frederikssund Svømmehal

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt tage stilling til offentlige åbningstider i Frederikssund Svømmehal i Idrætsbyen gældende fra 1. august 2022 samt udvidelse af borgerrettede aktivitetstilbud.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. De indstillede offentlige åbningstider vedtages med ikrafttræden 1 august 2022.
 2. Frederikssund Idrætsanlæg bemyndiges til at gennemføre varmtvandsaktiviteter for babyer og gravide, samt wellnessaktiviteter i den offentlige åbningstid.

Sagsfremstilling

Revideret offentlige åbningstider

Frederikssund Svømmehal i Idrætsbyen åbnede 15. august 2020. Den 2. december 2021 bemyndigede Fritids og Kulturudvalget Center for Kultur og Fritid at gennemfører en dialog- og evalueringsproces med forenings- og aftenskolebrugere om justering af den offentlige åbningstid.

Svømmehallerne i Slangerup og Frederikssund bruges primært til tre formål: skolesvømning for kommunens folkeskoler, offentlig åbent for alle borgere samt foreningsaktiviteter for kommunens folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Unge, fritid og idræt beslutter fordelingen mellem tid afsat til offentlig åbent og folkeoplysende aktiviteter. Udvalget bedes i denne sag tage stilling til den fremadrettede fordeling af offentlig åbningstid. Når den offentlige åbningstid er besluttet, kan den resterende tid fordeles til de folkeoplysende aktører. Fordelingen af tid til folkeoplysende aktiviteter varetages af Folkeoplysningsudvalg i svømmehallerne såvel som i andre kommunale lokaler.

I evalueringen af offentlig åbningstid i Frederikssund Svømmehal, har der været gennemført en dialogproces med de folkeoplysende brugere i Frederikssund Svømmehal. Det drejer sig om aftenskolerne LOF, FOF, Reumatikerne og Gigtskolen samt Frederikssund Svømmeklub. Aftenskolerne har valgt at sende et samlet svar, som er afsendt fra deres samråd, Aftenskolernes Samråd (bilag 2). Frederikssund Svømmeklub har selv indsendt høringssvar (bilag 3). Samrådene er jævnfør deres samarbejdsaftaler med Frederikssund Kommune ikke høringspart i denne sag. Proces og oplæg til ny offentlig åbningstid er beskrevet i bilag 1.

Administrationen indstiller til en justering af de offentlige åbningstider, på baggrund af feedback fra gæster og en analyse af besøgstallene. Den nuværende offentlig åbningstid mandag og onsdag aften tilbydes på 4 midterbaner til motionssvømning. Tilbuddet har vist sig at blive meget lidt brugt af offentlige gæster med gennemsnitligt 15-20 gæster pr/aften. I kontrast har svømmehallen i gennemsnit ca. 80-100 offentlige gæster på en tirsdag/torsdag aften. Her er der alene offentlig adgang. Erfaringen med fleksibel deling af træningsbassinet er, at de offentlige gæster ikke finder en kun delvis åben svømmehal attraktiv. En ændringen til offentlig åbent om eftermiddag på mandage og onsdage med adgang til alle faciliteter i svømmehallen forventes at tiltrække nye og flere gæster end aftentiderne mandag og onsdag.

Oplægget er justeret på baggrund af de kommentarer der har været mulig at imødekomme. Det tilrettede oplæg til beslutning i udvalget er vedlagt i bilag 1 på siderne 9-11.

I udarbejdelse af oplæg til revision af den offentlige åbningstid har administrationen taget udgangspunkt i følgende tidligere politiske beslutninger.

Der er truffet beslutning om at,

 • Offentlig åben 47 timer/uge
 • Mulighed for fleksibel brug af bassiner

Administrationen ønsker at,

 • Planen for offentlig åben i kommunens to svømmehaller er, at de skal supplere hinanden. Det skal sikre, at der er offentlig åbent i minimum en af svømmehallerne hver dag.
 • Borgerne får den fulde oplevelse af de forskellige tilbud i svømmehallerne. Derfor er det vigtigt, at gæster møder frem til en svømmehal, hvor de har adgang til de primære faciliteter såsom varmtvandsbassiner, motionsbaner, saunaer og vandrutsjebane.

I indstillingen (bilag 1 side 9) til revideringen af offentlige åbningstider vil der fortsat være offentligt åben 47 timer/uge. Frederikssund Idrætsanlæg kan fortsat lave feriejusteringer og nødjustering af den offentlige åbningstid. Se bilag for detaljeret oplæg til reviderede åbningstider:

 • Tilbuddet til de offentlige gæster vil blive styrket med bedre adgang til hele faciliteten og et mere varieret udbud af åbningstider der tilgodeser flere borgere.
 • Svømmeklubbens svømmeundervisningstilbud styrkes og muligheden for konkurrencesvømning alle ugens dage fastholdes.
 • Aftenskolerne kan fastholde det samlede varmtvandstilbud, hvis de udnytter den tilgængelige tid i dagtimerne mellem 08:00 – 16:00.

Styrket tilbud til borgerne i den offentlige åbningstid

Frederikssund Idrætsanlæg råder over en dygtig gruppe medarbejder, som ønsker at skabe spændende aktivitetstilbud i den offentlige åbningstid.

Svømmehallerne i Frederikssund Kommune har i en årrække tilbudt forskellige aktiviteter for gæster i den offentlige åbningstid:

 • Aquadance / Aquafit

Aktiviteter som Aquadance og Aquafit tilbydes til offentlige gæster på faste tidspunkter. Der er ikke tilmelding og der skal blot løses almindelig adgangsbillet for at deltage.

Aktiviteter tilbydes ikke i skoleferier og kan aflyses med kort varsel, da der ikke er vikardækning til holdene i tilfælde af sygdom.

 • Pensionistsvømning / Vandgymnastik

Udover Aquafit og Aquadance har svømmehallerne tilbudt ”Pensionistsvømning” / Hensyntagende Vandgymnastik. Det er her ligeledes uden tilmelding, og der betales for deltagelse med almindelig adgangsbillet.

Udover de ovennævnte tilbud ønsker idrætsanlægget at kunne tilbyde nye tilbud til gæsterne i svømmehallerne. Med åbningstid i dagtimer samt de nye forbedrede saunaforhold ønsker Frederikssund Idrætsanlæg især at tilbyde to typer aktiviteter:

 • Babysvømning / Vandgymnastik for gravide

Frederikssund Idrætsanlæg har fået flere henvendelser fra borgere, der efterspørger et tilbud om babysvømning og/eller vandgymnastik for gravide i dagtimerne. Frederikssund Svømmeklub tilbyder babyhold om eftermiddagen/aftentimerne. Med en revidering af de offentlige åbningstider giver det muligheden for, at der kan tilbydes de aktiviteter evt. i sammenhæng med pensionistsvømning i nogle af de øvrige bassiner. Frederikssund Idrætsanlæg skal ikke konkurrere med Frederikssund Svømmeklub, men efterkomme et behov fra borgere med babyer i dagtimerne. Tilbuddet udbydes til den gældende entré pris for barn/voksen hvilket i 2022 udgør 69 kr. (46 kr. voksen / 23 kr. barn). Aktiviteten vil kræve tilmelding og der vil være max-antal på pladserne i forhold til wellnessbassinets kapacitet. Frederikssund Svømmeklub tilbyder babysvømning til 700 kr. for 15 gange, hvilket svarer til en pris på 46 kr. pr gang.

 • Saunagus og wellness-aktiviteter

Frederikssund Idrætsanlæg oplever stor interesse blandt gæsterne for at der tilbydes saunagus og wellnessaktiviteter. Med en revidering af de offentlige åbningstider, giver det mulighed for, at der kan tilbydes saunagus. Saunagus tilkøbes som en alm. voksenentré (46 kr. 2022) udover den almindelige entrébillet. Pris for saunagus er fast uanset om man er pensionist eller voksen. Der vil være max-antal pladserne i forhold til saunaens kapacitet. Endvidere vil der med jævne mellemrum blive tilbudt wellnessarrangementer, hvor saunagus indgår naturligt. Wellnessarrangementer påtænkes afholdt udenfor offentlig åbningstid og med særskilt betaling/billet prissat specifikt efter varighed og indhold af arrangementet

Detaljerne i de nye aktivitetstilbud vil blive justeret og konkretiseret såfremt udvalget bemyndiger Frederikssund Idrætsanlæg til at tilbyde de nye aktiviteter i den offentlige åbningstid.

Inddragelse

Der har været afholdt dialogmøde med hhv. aftenskolerne, Aftenskolernes Samråd og Frederikssund Svømmeklub den 16. december. På baggrund af dialogmøderne er der fremsendt en justeret indstilling af offentlige åbningstider i høring hos interessenterne. Administrationen har været i dialog med både Aftenskolernes Samråd og Frederikssund Svømmeklub i høringsperioden og lavet yderligere små justeringer der kunne forbedre rammen for forenings- og aftenskoleaktiviteter. Der er indkommet høringssvar fra Aftenskolernes Samråd på vejene af aftenskolerne og fra Frederikssund Svømmeklub. Høringssvarene er bilag til sagen.

Aftenskolernes Samråd forslår:

 • At den offentlige åbningstid mandag og onsdag iværksættes fra kl. 15.00 ?
 • At tiltag/aktiviteter, som kunne etableres af en aftenskole, ikke iværksættes af kommunen uden forud drøftelse med aftenskolerne om evt. partnerskab ?
 • At Aftenskolernes Samråd får mulighed for, i samarbejde med de aftenskoler som bruger svømmehallen at komme med forslag til fordeling af den skitserede ramme på 40 timer til brug for den endelige sæsonfordeling af tider i svømmehallerne. Dette på baggrund af et ønske fra Folkeoplysningsudvalget om, at der fastsættes regler for aftenskolernes fordeling af tider i svømmehallerne.

Frederikssund Svømmeklub sammenfatter:

 • Med den foreslående kan ramme kan Frederikssund Svømmeklub i den kommende sæson tilbyde både svømmeskolen og konkurrenceafdelingen de samme træningsmuligheder som i indeværende sæson. Rammen er imidlertid så stram, at der ikke er nogen fleksibilitet. Hvis den endelige fordeling af haltider medfører, at Frederikssund Svømmeklub ikke får adgang til det angivne antal baner i de angivne tidsrum, vil det betyde, at der skal aflyses hold i svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

12Orientering om Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2021

Resume

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Folkeoplysningsudvalgets årsberetning for 2021.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 13 i styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg aflægger Folkeoplysningsudvalget hvert år en beretning for udvalgets virksomhed overfor Byrådet. Folkeoplysningsudvalget har drøftet og godkendt årsberetningen. Denne er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

13Orientering om status på realisering af Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik

Resume

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune for perioden 2021-2024. Politikken består af et fælles børnesyn og tre udviklingsområder. Realiseringen af politikken blev påbegyndt i efteråret 2021 med en fælles lederdag for de godt 100 ledere på børne- og ungeområdet, og efterfølgende opstart af proces for udvikling af strategi for tidlig forebyggende indsats. Realiseringen fortsætter i 2022 med bl.a. etablering af tværgående dialoggruppe, fyraftensmøder og lokale indsatser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune i perioden 2021 – 2024 (se politikken i vedhæftede bilag). Med Børne- og Ungepolitikken er der udstukket en klar fælles retning for det samlede Børne- og Ungeområde i Frederikssund Kommune, under overskriften ”Et godt sted at vokse op”. Med denne sag gives en status på processen med at realisere politikken.

Børne- og Ungepolitikken er baseret på et fælles anerkendende børnesyn: ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”. I forlængelse af børnesynet er der, i politikken, opstillet tre udviklingsområder, som der skal arbejdes med:

 • Overgange og sammenhæng i alle børneliv
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Udviklings- og læringsmiljøer med kvalitet og stærk professionel faglighed

Børne- og Ungepolitikken skal gøre en forskel – først og fremmest for børn, unge og deres familier, men også for alle medarbejdere og dermed dem, der skal omsætte politikkens ambitioner i praksis. Det forudsætter, at politikken realiseres og gøres levende på kommunens arbejdspladser. Noget der ikke gøres med et enkelt greb, men gennem forskellige processer, indsatser og handlinger.

Et vigtigt princip i realiseringen af Børne- og Ungepolitikken er, at det ikke skal ske isoleret, men at det tværtimod foregår i en tæt kobling med øvrige politiske prioriteringer, strategier, politikker og indsatser. Dette handler bl.a. om en tæt kobling til strategien ”Sammen om Frederikssund” og den netop vedtagne Sundhedspolitik

De første skridt i realiseringen af politikken – lederdag og tidlig forebyggende indsats

Det første skridt i realiseringen af Børne- og Ungepolitikken var afholdelse af en fælles lederdag 12. oktober 2021, med alle ledere fra området Opvækst, Uddannelse og Kultur, samt ledere fra Sundhedsplejen og Tandplejen. Cirka 100 ledere i alt. På lederdagen blev der overordnet arbejdet med to hovedspor:

 • En udfoldelse af børnesynet i form af dialoger om, hvad børnesynet betyder, og om hvordan vi sammen kan sikre, at det udgør det fælles fundament i alt arbejde på Børne- og Ungeområdet i Frederikssund Kommune.
 • Et første blik ind i de tre udviklingsområder og med ideudvikling i forhold til, hvordan der skal arbejdes med områderne, og hvad det konkret kalder på.

På lederdagen var der stor opbakning til Børne- og Ungepolitikken og et udtalt engagement i forhold til at arbejde med børnesynet som det fælles fundament – på den enkelte arbejdsplads, på tværs og i samspil mellem medarbejdere, ledere, børn og forældre. Det var dermed også en dag med mange og gode tværgående dialoger, videndeling og inspiration, samt udveksling af ideer til, hvad den enkelte leder kunne tage med hjem på egen arbejdsplads.

Det andet skridt var opstart af proces omkring ”tidlig forebyggende indsats”. Med budgetaftalen for 2022 – 2025 blev der indgået aftale om at sikre et ekstra stærkt fokus på tidlige og forebyggende indsatser i Frederikssund Kommune. I første omgang ved at formulere en strategi for området. Dette fokus, og den kommende strategi, er en konkret indsats i regi af Børne- og Ungepolitikken og en vigtig løftestang i forhold til politikken. Ultimo 2021 blev processen opstartet med sparringsforløb for den administrative ledelse med Socialstyrelsen og med fokus på inspiration til det kommende arbejde. Dette arbejde videreføres, og prioriteres, i 2022. Udvalget for Børn, Familier og Forebyggelse forlægges en særskilt sag om processen omkring Tidlig Forebyggende indsats på udvalgsmødet i marts måned.

De næste skridt i realiseringen af politikken – dialoggruppe, fyraftensmøder og lokale handlinger

I første halvår 2022 etableres en tværgående dialoggruppe bestående af ledere og medarbejdere fra børne- og ungeområdet. Dialoggruppen skal arbejde med ideer og konkrete handlinger i forhold til den brede forankring af børnesynet. En af de første opgaver, som dialoggruppen skal arbejde med, er planlægning og afholdelse af virtuelle fyraftensmøder for alle medarbejdere på området, og med fokus på børnesynet. Formålet med fyraftensmøderne er at sikre, at alle medarbejdere hører om børnesynet, og at de får mulighed for at indgå i dialoger om børnesynet med kollegaer fra andre dele af børne- og ungeområdet

Et vigtigt element i realiseringen af politikken er, at den omsættes i praksis gennem konkrete handlinger. Alle arbejdspladser opfordres derfor dels til at drøfte politikken på personalemøder og evt. i MED-systemet, dels at igangsætte prøvehandlinger mv. på egen arbejdsplads. Til inspiration herfor planlægges det at afholde en række inspirationsworkshops i løbet af året, hvor der vil være mulighed for at arbejde med udvikling af konkrete ideer, at inspirere på tværs af fagområder mv. Dette for at bidrage til, at Børne- og Ungepolitikken realiseres og kommer til at gøre en forskel i hverdagens praksis og for børn, unge og deres familier.

Arbejdet med realiseringen af Børne- og Ungepolitikken koordineres og fastholdes i en overordnet styregruppe bestående af direktøren for området og de to centerchefer. Udvalget for børn, familier og forebyggelse, Udvalget for unge, fritid og idræt og Udvalget for skole, klub og SFO orienteres løbende om arbejdet.

Inddragelse

At arbejde inddragende er en forudsætning for at komme i mål med realiseringen af Børne- og Ungepolitikken. Dette handler dels om at inddrage kollegaer på tværs af organisationen og fagområder, dels om at inddrage børn og forældre i arbejdet med børnesynet og de tre udviklingsområder i politikken. Derudover er skolebestyrelser og forældrebestyrelser vigtige aktører i realiseringen af politikken, lige såvel som at inddragelse af fritidslivet, frivillige organisationer og aktører mv. er en vigtig del af det videre arbejde med realiseringen af politikken.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

14Orientering om kommunale konsekvenser af Finansloven 2022

Resume

I denne sagsfremstilling beskrives initiativer fra finansloven for 2022, som vedrører Unge, fritid og idræt.

Orienteringen er baseret på den kendte viden på nuværende tidspunkt, og omhandler en beskrivelse af de konkrete initiativer, skønnet økonomiske virkning for Frederikssund Kommune, samt hvorledes den politiske involvering forventes at foregå i 2022.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har den 6. december 2021, modtaget skrivelse fra KL (bilag A), omhandlende sager fra Finansloven 2022 med kommunale konsekvenser.

Nedenfor følger en beskrivelse af de initiativer, som vedrører Unge, fritid og idræt.

Beskrivelsen omtaler ligeledes de skønnede økonomiske virkninger for Frederikssund Kommune, samt hvorledes den politiske involvering forventes at foregå i 2022.

Kendetegnede for de forskellige tiltag er, at de er præget af:

 • Midlerne er afsat til konkrete indsatser
 • Nogle indsatser kræver ansøgning og opfølgning på indsatserne, for at få andel i midlerne
 • De konkrete ansøgningskriterier og krav, er i nogle tilfælde endnu ikke fastsat

Administrationen vil sikre en opfølgning på de enkelte tiltag, i takt med at de nærmere regler og ansøgningsfrister udmeldes. Når det fornødne overblik foreligger, vil relevant fagudvalg blive forelagt en sag, indeholdende de foreslåede indsatser samt bevillingsmæssige konsekvenser for 2022. De eventuelt langsigtede virkninger vil indgå i arbejdet med budget 2023 – 2026.

For at give et første overblik over hvilke sager, som kan forventes behandlet i hvilke fagudvalg, henvises til bilag B, som tager udgangspunkt i de nye tiltag, fordelt pr. fagudvalg.

Bilaget omfatter kun de tiltag, hvor Frederikssund Kommune forventes at skulle bidrage med finansiering, og dermed indflydelse på den afledte økonomi. Hvert tiltag er med udgangspunkt i den nuværende viden, belyst på følgende måde:

 • Kort beskrivelse af tiltaget
 • Hvilken økonomi i 2022 – 2025 – Samlet pulje afsat i Finansloven, samt vejledende Frederikssund andel
 • Kriterier for udmøntning – hvis disse er kendte
 • Eventuelle bevillingsmæssige bindinger, og krav til opfølgning
 • Administrative bemærkninger

Ud af de 7 tiltag som er nærmere belyst i bilag B, vedrører følgende tiltag Unge, fritid og idræt:

 1. Løft af fritidspædagogik

Det kan bemærkes, at tiltaget forudsættes implementeret i et samarbejde med Skole, klub og SFO.

Vedlagte bilag A indeholder den oprindelig skrivelse fra Kommunernes Landsforening, som ligger til grund for denne orientering. Der er i bilaget foretaget en markering af de tiltag, som ikke forventes at kræve en kommunal finansiering, hvorfor disse tiltag ikke er direkte omtalt i denne sagsfremstilling samt bilag B.

Vedlagte bilag B indeholder derimod en beskrivelse af de tiltag, som vil kræve en kommunal finansiering, som Kommunen dog helt/delvist kompenseres for. Der er under økonomi beregnet en vejledende Frederikssund andel – svarende til Kommunens bloktilskudsandel, hvilket er et forsøg på at illustrere den økonomi der er tilstede i forslaget, såfremt alle Kommuner blev tildelt den samme andel. Idet denne tildelingsnøgle ikke forventes at gælde alle tiltag, vil den faktiske udmøntning selvsagt afvige fra dette vejledende tal.

Inddragelse

Eventuel inddragelse afventer den konkrete implementering af tiltaget.

Økonomi

Der er tale om tiltag, hvor Frederikssund Kommune som udgangspunkt vil modtage en økonomisk kompensation, til at løse den nye opgave. Den faktiske udgift er dog afhængig af nuværende serviceniveau, den valgte fremtidige løsning m.v., hvorfor Kommunen i praksis kan opleve en over eller underkompensation, når tiltagene konkret skal implementeres.

Beslutning

Taget til efterretning.

15Orientering om IPS - Individuelt Job med Støtte

Resume

En kort status på IPS-projektet - Individuelt Planlagt Job med Støtte - der blev startet op i april 2021 i et samarbejde mellem F-ACT , der er en afdeling under Psykiatrisk center Nordsjælland og Frederikssund Kommunes jobcenter med henblik på at flere borgere med alvorlige psykiatriske diagnoser kan komme i job eller uddannelse.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Job, erhverv og kultur, Unge, fritid og idræt samt Social og sundhed.

Sagsfremstilling

IPS projektet bygger på en efterhånden velafprøvet og evidensbaseret model hvor borgere med alvorlige psykiatriske diagnoser, ved et tæt samarbejde mellem psykiatrien og jobcenter, kommer i arbejde indenfor jobs de ønsker - gerne i ordinær beskæftigelse samtidig med at de modtager behandling for deres sygdom.

Der er som bilag vedlagt "IPS-kort fortalt" der forklarer mere uddybende om IPS-metoden.

Projektet blev startet op primo 2021 med udarbejdelse af projektplan m.m. Der er nedsat en styregruppe bestående af Centerchef for Job og Rådgivning Amalie Pedersen, Direktør for Arbejdsmarked, vedfærd og sundhed Mie Andresen og udviklingschef på Psykiatrisk Center Nordsjælland

Jakob Vagner Madsen. I april 2021 blev medarbejdere fra henholdsvis F-ACT og Jobcentrets IPS-konsulenter introduceret til IPS-metoden ved Chefkonsulent fra Copenhagen Research Centre for Mental Health – CORE og der har efterfølgende været afholdt 2 lokale teambuildings møder i maj og juni.

Medarbejderne har i samarbejde med projektgruppen udarbejdet en samarbejdsaftale. Af den fremgår hvordan dagligdagen omkring borgeren skal foregå såvel som, hvilke møder og form for dialog der skal være. Den første tid er gået rigtig godt. IPS-konsulenterne føler sig meget velkomne i psykiatrien og i F-ACT teamet, og har brugt tiden før sommerferien på at finde sig til rette og lære hverdagen i F-ACT at kende. I projektet er der en opmærksomhed på, at IPS-konsulenterne bliver en naturlig del af arbejdspladsen.

Sammen med behandlerne på F-ACT gennemgik IPS-konsulenterne sagerne og fandt sammen borgere der kunne være relevante for projektet. I Jobcentret tog IPS-konsulenterne på roadshow og fik introduceret alle sagsbehandlere for projektet. Dette har medført flere snakke om bl.a. målgruppe og parallelindsats både i Center for Job & Rådgivning og efterfølgende på F-ACT.

Der var før sommer så småt kommet gang i samarbejdet med 4-5 borgere tilkoblet projektet. Status ultimo 2021 er, at 22 borgere deltager eller har deltaget i programmet og der arbejdes løbende med at få borgere koblet på indsatsen.. Der er tale om 9 kvinder og 13 mænd og størstedelen, 14 borgere, er under 30 år. Der er primært tale om borgere der modtager uddannelseshjælp og kontanthjælp, men også nogle der er på sygedagpenge.

Styregruppen for projektet har i januar 2022 besluttet der skal gøres en ekstra indsats både af jobcenteret og af F-ACT for at få flere borgere ind under indsatsen. Målet er, at op mod 50 borgere indgår i projektet og at 50 % af disse får job eller kommer i uddannelse.

Der har i efteråret kun være tilkoblet en IPS-konsulent på projektet men dette øges senest fra marts 2022 i takt med at flere borgere indgår i projektet.

Resultaterne for de 21 borgere ser foreløbig således ud:

 • 2 (begge under 30 år) påbegynder uddannelse i februar 2022 - og får IPS-efterværn (et tilbud op til 2 år efter opstart af job eller uddannelse, med løbende opfølgning med både borger, virksomheden eller uddannelsesinstitutionen)
 • 5 er gået i job (4 under 30 år og 1 over 30 år) – og får IPS-efterværn
 • 6 er udtrådt af projektet - heraf 4 borgere, der stadig får anden indsats i jobcenteret og er på offentlig forsørgelse

15 borgere (Inkl. de 2 der starter i uddannelse og de 5 der er gået i job) arbejder IPS-konsulenten fortsat med. 1/3 af de 15 borgere er over 30 år og resten er under 30 år.

Til marts 2022 vil forskningsenheden, kaldet "Fidelitygruppen" der følger de forskellige IPS projekter rundt om i landet foretage en status evaluering af IPS-projektet i Frederikssund Kommune/F-ACT.

Udvalget vil i forlængelse af evalueringen modtage en ny status på projektet.

Inddragelse

Indragelsen af borgerne indgår som et grundelemet i IPS-modellen.

Sagen sendes til orientering til Handicaprådet.

Økonomi

Orientering om IPS-projektet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

16Introduktion til fagudvalgene 2022

Resume

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Unge, fritid og idræt.

Sagsfremstilling

Med denne sag indledes introduktionen til fagudvalgets område.

Introduktionen til udvalgene forløber efter en fælles skabelon, som dog afpasses efter behovet til det enkelte udvalg.

Der vil blive givet en bred præsentation af udvalgets områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgangne byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området.

Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener.

Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.

Ud over introduktionen målrettet de enkelte udvalg, gives der også introduktion til det samlede Byråd.

Der planlægges et introduktionsseminar, og der vil blive afholdt temadrøftelser – ofte om de større tværgående temaer eksempelvis Vinge, klima mv. Temadrøftelserne for Byrådet afholdes i timerne lige før byrådsmøderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 12. januar 2022, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Introduktionen til idræts- og fritidsområdet forsættes på kommende møde.

Beslutning

Udsat.

17Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Status på Covid-19
 • Græslysbane i Skibby
 • Brev fra Kommunernes Landsforening til politiske udvalg med ansvar for børne- og unge

Beslutning

Taget til efterretning.

18Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-