Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget 2018-2021s møde den 16. december 2021

Ekstraordinært møde, mødelokale F6 kl. 15.30

Referat
Fold alle punkter

156Godkendlese af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Pelle Andersen-Harild var fraværende under punktet.

157Drøftelse af høringssvar til udkast til strategi

Sagsfremstilling

I nærværende sag orienteres Uddannelsesudvalget om indkomne høringssvar i forbindelse med høring om udkast til strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune. Udvalget bedes drøfte de indkomne høringssvar og beslutte eventuelle tilrettelser af strategien for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune.

Udvalget besluttede på møde den 18. november 2021 at sende udkastet til strategien i høring frem til 13. december 2021.

Strategien har nu været i høring i:

- Det koordinerende MED-udvalg 0-16 år

- Klubbernes MED-udvalg

- Klubbernes forældrebestyrelse

- Ungdomsskolens bestyrelse

- Det Fælles Elevråd

- Ungerådet

- Skolebestyrelser

- Handicaprådet

- Samrådene MED (fritid, spejder mv.)

- BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd)

- Idrætsrådet

- Kulturrådet

Hertil har medarbejderne i klubberne sikret høring af et bredt udsnit af børnene/de unge i klubberne.

Indkomne høringssvar

Der er indkommet i alt 11 høringssvar, som er samlet og vedlagt nærværende sag som bilag 1. De overordnede tendenser i høringssvarene er samlet i en oversigt i bilag 2.

Ud fra de generelle tendenser i høringssvarene anbefaler administrationen følgende justeringer af strategien:

  • Overskrift vedbliver med at hedde # Bedre fritid, men til underoverskriften tilføjes begrebet "mangfoldighed" og bliver således til "Et unikt og mangfoldigt fællesskab".
  • Tydeliggørelse af målgruppe for strategien
  • Nedkortning af indledning
  • Ungdomsskolerne skrives tydeligere frem i strategien
  • I kapitel 1 ændres termen "attraktive voksne og autentiske voksne" til "fagligt professionelle og relationskompetente voksne" samt ”engagerede og nærværende voksne”. Dette flugter med Børne- og ungepolitikken.
  • I kapitel 3 tilføjes et perspektiv om ensomhed. Således bliver sætningen ”Sociale fællesskaber kan modvirke det pres, der fører til mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge”.
  • I kapitel 3 skrives det tydeligere frem, hvordan klubberne skal være attraktive tilbud for sårbare børn og unge med fysisk eller psykisk handicap.
  • I kapitel 4 tydeliggøres betydningen af et tæt skole/hjem samarbejde.

Den videre proces

16. december 2021

Uddannelsesudvalget beslutter, med udgangspunkt i høringssvar, de ønskede ændringer til strategien.

Januar 2022

Administration indarbejder ændringer og strategien sendes til ekstern layout

Februar 2022

Den endelige strategi vedtages af Byrådet på møde

Forår 2022

Implementering af strategi i tæt samarbejde med børn, unge og medarbejdere i klubberne.

Orientering om status til Udvalget for Børn, skole og klub samt Udvalget for Unge, fritid og Idræt medio 2022.

Status på arbejdet med fysiske lokaler til klubberne

Uddannelsesudvalget drøftede på møde den 1. december 2021 mulige fremtidige lokaliteter til klubaktivitet.

Uddannelsesudvalget drøftede betydningen af gode udearealer til en kommende klub, hvilket kan imødekommes med placering på eksempelvis Stenhøjgård eller ved Ådalens Skole. Disse mulige placeringer kræver dog nærmere analyse. Samtidigt betonede udvalget vigtigheden af, at en klubplacering i Frederikssund er bynær.

Udvalget gjorde det klart, at der ikke ses perspektiv i en placering på afd. Falkenborg, bygning F og G.

Udvalget fastlagde på mødet, at der fortsat er behov for at komme tættere på hvilke aktivitetsmuligheder, de nye rammer indendørs og udendørs skal kunne imødekomme, og om der kunne tænkes i multifunktionelle rammer. Klubbernes mulighed for at indgå i det forebyggende arbejde skal også medtænkes. Uddannelsesudvalget tilkendegav på mødet, at man er opmærksom på sammenhæng mellem klubstruktur og -bemanding.

Udvalgets drøftelser på mødet den 1. december harmonerer godt med flere høringssvar i forhold til klubstrategien, som peger på, at det er afgørende at der kigges på en sammenhæng mellem ambitionerne og intentionerne i den nye strategi og de fremtidige lokationer til klubaktivitet.

Drøftelserne af de rette lokationer til klubaktivitet fortsætter således i de nye udvalg i starten af det nye år.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

  1. Drøfte de indkomne høringssvar og beslutte, hvilke eventuelle ændringer af strategien, der skal indeholdes i den færdige strategi.
  2. Udvalget oversender den færdige strategi til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udvalget drøftede og kvitterede for de mange høringssvar og besluttede at de foreslåede ændringer indarbejdes i den færdige strategi.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

158Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.