Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget 2018-2021s møde den 01. december 2021

Mødelokale F1 kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

147Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

148Arbejdet med Rekrutterings-, Uddannelses- og Fastholdelsesstrategi

Sagsfremstilling

I denne sag redegøres der for, hvordan Frederikssund Kommune vil arbejde strategisk med rekrutteringsudfordringerne på tværs af kommunen.

Frederikssund Kommunes allervigtigste ressource er først og sidst medarbejderne. Rekrutteringsudfordringerne er stigende, især på velfærdsområderne, men også andre fagområder oplever rekrutteringsvanskeligheder. Den demografiske udvikling med flere ældre (+85-årige), stigende børnetal og mange ansatte, der nærmer sig pensionsalderen betyder, at rekrutteringsudfordringerne vil stige de kommende år. Det gælder i hele landet; kampen om arbejdskraften er intensiveret.

Rekrutteringsudfordringer er et centralt tema i budgetaftalen 2022-25, og var et tema på Hoved MED-udvalgets møde med Økonomiudvalget i august 2021.

Hertil kommer, at Uddannelsesudvalget på mødet den 8. september 2021 besluttede, at der skal udarbejdes en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for lærere. Opvækstudvalget besluttede i juni 2021, at der skal udarbejdes en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for dagtilbudsområdet, og Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har behandlet temaet på møderne i november 2021.

På den baggrund igangsætter Frederikssund Kommune nu et strategiske arbejde om Rekruttering, Uddannelse og Fastholdelse på tværs af den kommunale organisation. Rekruttering og fastholdelse er tillige en central del af "Sammen om Frederikssund" ikke mindst i sporet om attraktiv arbejdsplads.

Strategiarbejdet skal resultere i en overordnet strategi, som dels indeholder tværgående indsatser, dels supplerer og understøtter de sektorspecifikke indsatser (jf. figur 1):

 • Sikre koordination, samarbejde og videndeling mellem de sektorspecifikke indsatser,
 • Understøtte og supplere de sektorspecifikke indsatser
 • Identificere og handle på de tværgående behov, fx en fælles employer branding, stillingsannoncer, fælles indsatser i fh.t. kommunen som uddannelsessted, samarbejde med professions- og erhvervs-akademierne, kobling til bosætningsstrategien m.m.
 • Levere en lokal uddannelsesstrategi til KKR-Hovedstaden

Figur 1 Rekrutterings-, Uddannelses- og Fastholdelsesstrategi for Frederikssund Kommune

Lokal uddannelsesstrategi til KKR-Hovedstaden:

I regi af KKR-Hovedstaden er det aftalt, at kommunerne i Hovedstadsregionen skal udarbejde lokale uddannelsesstrategier, der beskriver kommunernes varetagelse af opgaven som med-uddanner af elever og studerende, samt peger på, hvor kommunerne særligt ser behov for en fælleskommunal indsats. Den lokale uddannelsesstrategi skal være klar til KKR i februar 2022.

Indholdet i de tre hovedtemaer: Rekruttering, Uddannelse og Fastholdelse:

Strategiarbejdet indeholder tre hovedtemaer: Rekruttering, Uddannelse og Fastholdelse. Strategien vil indeholde både sektorspecifikke tiltag og generelle indsatser for hele organisationen. Der tilstræbes en arbejdsform, som sikrer, at der kan handles både på kort og lang sigt. Således skal indsatser der kan iværksættes hurtigt ikke vente på, at hele strategiarbejdet er klart, idet kampen om arbejdskraften allerede er i fuld gang.

Strategien handler om, hvordan Frederikssund Kommune kan tiltrække arbejdskraft og gøre sig attraktiv for nye medarbejdere. Her er fokus på branding på branding af kommunen som arbejdsplads og som et godt sted at bosætte sig. Rekrutteringselementet handler eksempelvis også om, hvad der skal til for at gøre det attraktivt for de ansatte at gå op i tid og/eller udskyde pensionstidspunktet.

Kommunen er med-uddanner og uddannelsessted for mange studerende og elever, der har deres praktik/klinik på kommunens arbejdspladser. Det drejer sig om lærere, pædagoger, sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedselever, pædagogiske assistenter, kontorelever og enkelte andre elevuddannelser. Uddannelse er en vigtig kanal til at tiltrække fremtidens arbejdskraft. Elever og studerende, der oplever gode praktikforløb, vil kunne fastholdes i faget og endnu bedre i Frederikssund Kommune. Kommunen har mange gode praktikforløb og arbejder løbende på at forbedre uddannelsen af fremtidens arbejdskraft, men også her potentiale i brande uddannelserne og jobbene stærkere, og i at styrke vores samarbejde med professionshøjskoler og øvrige uddannelsesudbydere

Selvom det lykkes at rekruttere og uddanne er det helt afgørende, at vi kan fastholde både nuværende og kommende medarbejdere. Det handler om at være en attraktiv arbejdsplads, idet de fleste kvalificerede medarbejdere i dag har let ved at finde et nyt job. Fastholdelse og attraktiv arbejdsplads handler om mange temaer. Faglighed og fokus på kerneopgaven og det at lykkes med opgaven i samarbejde med borgere, virksomheder og kollegaer betyder meget for de fleste medarbejdere – det at være en del af fagligt velfungerende arbejdsfællesskab med god ledelse er helt afgørende for, om arbejdspladsen opleves attraktiv. Derfor handler attraktiv arbejdsplads i høj grad om faglig udvikling, arbejdspladsfællesskab og om ledelse. Også andre forhold som f.eks. fleksibilitet, indflydelse på egen arbejdstid, efteruddannelsesmuligheder mv. har betydning.

Videre proces:Et vigtigt element er at engagere organisationen i arbejdet, hvorfor ledere, medarbejdere, Trioer (det lokale samarbejde på arbejdspladsen mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder), MED og de faglige organisationer inviteres ind via workshops, fokusgruppeinterviews mv. til at skabe ideer og finde løsninger på, hvordan vi sikrer, at Frederikssund Kommune står så stærkt som muligt i kampen om arbejdskraften, ved at være en attraktiv arbejdsplads. Organisatorisk er arbejdet med strategien forankret i direktionen og en vigtig del af realisering af "Sammen om Frederikssund".

Det politiske niveau har både direkte og indirekte indflydelse på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I forlængelse af Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg vil der derfor også i arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse være relevant at hvordan udvalg og/eller Byrådet bedst muligt kan understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på Frederikssund Kommunes arbejdspladser. Derfor planlægger administrationen i foråret 2022 blandt andet et temamøde i Byrådet om arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse.

De relevante fagudvalg vil blive involveret i formuleringen af delstrategier i forhold til de relevante medarbejdergrupper.

Der er vedhæftet bilag, slides der viser tilrettelæggelsen af arbejdet med strategien.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Uddannelsesudvalget er optaget af muligheder for intern jobflytning mellem kommunens forskellige fagområder, når en medarbejder ønsker at skifte bane. Udvalget understreger behovet for - på en levende måde - at få formidlet de mange muligheder, der er på vores forskellige folkeskoler. Det er vigtigt at den enkelte lærer/pædagog oplever at have mulighed for at lykkes i jobbet og oplever respekt og professionelt råderum. God ledelse, kollegaskab og ikke mindst muligheden for at gøre en forskel for børn og unge har stor betydning.

149Høring af naturstrategi

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. oktober 2021 (pkt. 246) besluttet, at udkast til Naturstrategi og Strategi for Naturforvaltning for 2022-2027 skal sendes i offentlig høring i 8 uger i et samlende udkast til naturstrategi. Byrådet besluttede samtidig at sende udkastet i høring i relevante fagudvalg.

Udvalget bedes således drøfte og evt. kommentere vedlagte udkast til naturstrategi.

Efter behandling af høringssvar vil strategierne blive forelagt Byrådet i starten af 2022 til endelig godkendelse sammen med et forslag til proces for udmøntning af strategierne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Drøfte og evt. kommentere vedlagte udkast til naturstrategi.

Beslutning

Drøftet. Uddannelsesudvalget bakker op om at give alle børn og unge naturoplevelser. Udvalget foreslår, at det bliver præciseret, hvordan de foreslåede indsatser tænkes iværksat, herunder hvad det eventuelt forudsætter af økonomi. Kan begrebet 'trusler' erstattes med 'opmærksomhedspunkter' (side 36). Det kan nævnes, at Byrådet med budget 2022 har besluttet at bevilge penge til uddannelse af vejledere til naturformidlingsindsatsen (side 36).

150Indgåelse af partnerskab om Røgfri Fremtid

Sagsfremstilling

Børn og unge i Frederikssund Kommune har ret til at vokse op uden røg. Dét er målet, når Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget parallelt med denne sag anbefales at indgå partnerskab om Røgfri Fremtid.

Røgfri Fremtid er et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden om at skabe et fundament for en røgfri fremtid for børn og unge gennem røgfrie miljøer og samtidig understøtte, at de unge ikke begynder at ryge. 92 kommuner og en række organisationer, uddannelser og virksomheder har allerede valgt at være partnere i Røgfri Fremtid.

Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. De tre hovedbudskaber er:

 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
 • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
 • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Målet er, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030, og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger. Andelen af unge 15-25-årige i Frederikssund Kommune, der ryger dagligt, er faldet fra 14 % i 2017 til 11 % i 2020. Til sammenligning ligger samme tal nationalt på 8 % i 2020. Det viser tal fra Ungeprofilundersøgelsen, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd står bag.

Røgfri Fremtid sidestiller snus og e-cigaretter med traditionelle cigaretter i kampagner og indsatser.

Røgfri Fremtid er en forpligtende aftale om at gøre en forskel for nutidens og fremtidens børn og unge, så de kan vokse op i røgfrie miljøer. Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Med partnerskabet får kommunen både adgang til netværk, viden og redskaber, som kan være med til at sikre, at børn og unge vokser op uden tobaksrøg. Som partner skriver Frederikssund Kommune samtidig under på at støtte partnerskabets vision og de tre hovedbudskaber. Læs mere om partnerskabet i bilag 1 ”Partner i Røgfri Fremtid”.

Dermed forventes indgåelse i partnerskabet at understøtte røgfri skoletid, som også skolerne i Frederikssund Kommune via et nationalt lovkrav har været forpligtet på siden 1. januar 2021. Samtidig understøtter indgåelse af partnerskab med Røgfri Fremtid målsætningen om, at Antallet af nye rygere skal reduceres i handleplanen for Sundhedspolitikken 2015-21

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse og centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, at:

 1. Frederikssund Kommune indgår i et partnerskab om Røgfri Fremtid.

Beslutning

Godkendt.

151Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning indenfor Uddannelsesudvalgets område, for perioden juli 2018 - december 2020

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren udkom med sin beretning i maj måned 2021. Med beretningen gives en status på Borgerrådgiverens virke i perioden 1. juli 2018 - 31. december 2020, herunder bl.a. en opgørelse over antallet af sager i beretningens periode, en gennemgang af årsagen til henvendelserne og en uddybning af udvalgte problemstillinger. På baggrund heraf har Borgerrådgiveren anbefalet Administrationen følgende fokusområder:

 • Fokus på sagsbehandlingstid
 • Fokus på, at borgerne får svar på deres henvendelser
 • Fokus på vejledningspligten

Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole har forholdt sig beretningen, og følger med denne sag op på beretningen.

Hvad viser Beretningen på talsiden

I perioden for beretningen har Borgerrådgiveren samlet modtaget 520 henvendelser. I Beretningen er der dog kun lavet opgørelser over 423 henvendelser, grundet ændring i opgørelsesmetoden undervejs i perioden. Af de 423 henvendelser vedrører 89 Center for Familie og Rådgivning og 23 Center for Børn og Skole (af vedlagte bilag fremgår fordelingen af henvendelser i forhold til årsager.)

Borgerrådgiveren påpeger med beretningen, at de 520 henvendelser fordeler sig på de fleste centre i kommunen, men også at der er flest henvendelser indenfor det sociale ansvarsområde (Familie og Rådgivning, Job og Borgerservice og Voksenstøtte og Rehabilitering). Dette er ikke overraskende, idet disse områder har kontakt med mange borgere, og træffer beslutninger som ofte har vidtgående betydning for den enkelte borger.

Opfølgning på beretningen i Center for Børn og Skole

Center for Børn og Skole noterer sig, at ud af de 520 henvendelser som Borgerrådgiveren har modtaget, så omhandler 23 af dem Center for Børn og Skoles område. Hovedparten af disse henvendelser relaterer sig til afgørelsessager i forhold til specialpædagogisk bistand, hvoraf 10 af disse er klager over afgørelser i den forbindelse.

Center for Børn og Skole træffer, i regi af Visitationsudvalget, en række afgørelser om specialpædagogisk bistand og specialundervisning til børn i henholdsvis dagtilbud og skole – dog primært skole. I de tilfælde, hvor borgere er uenige i Visitationsudvalgets afgørelser, skal Visitationsudvalget revurdere afgørelsen, hvorefter den kan behandles i særskilt klagenævn, Klagenævnet for Specialundervisning, såfremt afgørelsen fastholdes.

Herudover bemærker Center for Børn og Skole, at syv henvendelser har været med spørgsmål til sagsbehandlingsprocedure, sagsbehandlingstid og lign. Center for Børn og Skole tilstræber altid at være i meget tæt dialog med de forældre, for hvem der behandles sager om deres børn. Center for Børn & Skole har gennem en årrække arbejdet målrettet med at sikre en praksis, hvor forældrene informeres løbende og kontinuerligt i takt med, at deres sag behandles, således at forældrene oplever at være opdateret på sagens gang – også i de tilfælde, hvor sagen kræver længere sagsbehandling.

Derfor bemærker Center for Børn og Skole også, at tre henvendelser til Borgerrådgiveren har handlet om langsommelig sagsbehandling, manglende afgørelse eller manglende svar på en henvendelse. Center for Børn & Skole skal altid besvare borgerens henvendelser indenfor Frederikssund Kommunes svarfrist på 10 dage, og til alle tider sikre en så effektiv sagsbehandling som muligt. Det er administrationen kontinuerligt opmærksomme på, og anvender således Borgerrådgiverens beretning som løftestang til at sikre, at der er et vedvarende fokus på den smidige og effektive sagsbehandling – med tæt inddragelse af forældrene.

Opfølgning på beretningen i Center for Familie og Rådgivning

Center for Familie og Rådgivning har undergået en stor forandringsproces de seneste tre år, og dermed i perioden for Borgerrådgiverens beretning. Forandringsprocessen blev sat i gang, netop fordi Center for Familie og Rådgivning havde identificeret en række behov for at arbejde systematisk og målrettet med lovmedholdelighed, ledelse og styring samt faglighed. En væsentlig del af forandringsprocessen blev gennemført som et samarbejde mellem Socialstyrelsens Task Force og Myndighedsområdet i Familie og Rådgivning.

Center for Familie og Rådgivning kan dermed også nikke genkendende til beskrivelserne i Borgerrådgiverens beretning. Men kan også konstatere, at Centeret i dag befinder sig et ganske andet sted, end i perioden for beretningen, idet der grundlæggende er kommet styr på processer, styring, lovmedholdelighed mv.

I den gennemførte forandringsproces er der bl.a. arbejdet med følgende konkrete tiltag. Alle tiltag, som har bidraget til at skabe forbedringer i forhold til de tre fokusområder, som Borgerrådgiveren har anbefalet, at der arbejdes med i Administrationen:

 • Forankring af ny fælles faglig metode på Myndighedsområdet. En proces der er understøttet af et bredt kompetenceløft blandt alle rådgivere, og indførelsen af et systematisk ledelsestilsyn på sagsniveau.
 • Opsætning af fagsystemet i en ny struktur, så systemet understøtter systematikken i sagsbehandlingen, rettidighed mm.
 • Kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på, at borgerne får rettidige svar på henvendelser.
 • Kontinuerligt ledelsesmæssigt arbejde med forståelsen af, at den enkelte medarbejder skal tage ansvar for sagerne, anlægge et helhedsorienteret blik og sikre, at der ikke er noget, der falder mellem to stole.
 • Vedvarende samarbejde mellem især Center for Børn & Skole og Center for Familie & Rådgivning om at sikre helhedsorienteret og koordineret sagsbehandling, og sammenhængende indsatser.
 • Ændring af sagsbehandlingstiden på sager vedr. §41/42 (Merudgifter og Tabt arbejdsfortjeneste). I perioden for Borgerrådgiverens beretning var den på 8 uger, i dag er den på 12 uger.
 • Nyopstartet samarbejdsprojekt mellem Center for Familie & Rådgivning, Center for Børn & Skole og Børne- & Ungdomspsykiatrien og med henblik på at sikre en bedre koordinering og samtidighed i de sager, der går på tværs af kommunen og Psykiatrien.
 • Igangværende forsøgsordning hvor rådgiverne udleverer deres direkte telefonnummer til borgerne, således at borgerne ikke længere skal ringe igennem Call Centeret for at komme i kontakt med deres rådgiver. Dette har ikke tidligere været muligt grundet kommunens vedtagne Kanalstrategi.

Selvom Center for Familie og Rådgivning således i dag grundlæggende har styr på processer, lovmedholdelighed mv., arbejdes der fortsat og vedvarende med at drage læring ud af sagerne, og skabe forbedringer på baggrund heraf. I den forbindelse spiller samarbejdet med Borgerrådgiveren en vigtig rolle.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning og Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget er bl.a. optaget af god dialog med borgeren, hvor en skriftlig afgørelse i et let forståeligt sprog eventuelt bliver suppleret med en opringning.

152Status på forankring af Børne- og Ungepolitikken i Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. august en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune i perioden 2021 – 2024. I forbindelse med behandlingen af politikken i august måned, fremsatte Uddannelsesudvalget et ønske om en status på arbejdet med politikken inden udgangen af 2021. Med denne sag gives hermed denne status.

Med Børne- og Ungepolitikken er der udstukket en klar fælles retning for det samlede Børne- og Ungeområde i Frederikssund Kommune. Politikken er baseret på et fælles anerkendende børnesyn:

”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem.” I forlængelse af Børnesynet, er der, i politikken, opstillet tre udviklingsområder, som der skal fokuseres på og arbejdes med:

 • Overgange og sammenhæng i alle børneliv
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Udviklings- og læringsmiljøer med høj kvalitet og stærk professionel faglighed

De første skridt i forankringen af politikken

Den 12. oktober 2021 var alle ledere fra området Opvækst, Uddannelse og Kultur, samt ledere fra Sundhedsplejen og Tandplejen samlet til en fælles lederdag om Børne- og Ungepolitikken. Cirka 100 ledere i alt. På lederdagen blev der overordnet arbejdet med to hovedspor:

 • En udfoldelse af Børnesynet i form af dialoger om, hvad Børnesynet betyder, og om hvordan vi sammen kan sikre, at det udgør det fælles fundament i alt arbejde på Børne- og Ungeområdet i Frederikssund Kommune.
 • Et første blik ind i de tre udviklingsområder og med ideudvikling i forhold til, hvordan der skal arbejdes med områderne og hvad det konkret kalder på.

På lederdagen var der stor opbakning til Børne- og Ungepolitikken, og et udtalt engagement i forhold til at arbejde med Børnesynet som det fælles fundament på tværs af faggrupper og organisatoriske enheder. Det var dermed også en dag med mange og gode tværgående dialoger, videndeling og inspiration, samt udveksling af ideer til, hvad den enkelte leder kunne tage med hjem i egen organisation, i forhold til det videre arbejde med politikken.

I umiddelbar forlængelse af lederdagen blev der udsendt en videohilsen fra direktør Julie Becher, til alle ledere og medarbejdere på Børne- og Ungeområdet, og med en klar melding om, at Børne- og Ungepolitikken er en politik vi alle skal arbejde med de kommende fire år – vi skal omsætte og oversætte, på de enkelte arbejdspladser, på tværs og i samspil mellem medarbejdere, ledere, børn og forældre. Derudover blev der, med videoen, sendt en opfordring til alle om at tage fat i politikken på et kommende personalemøde.

De næste skridt i forankringen af politikken

Der er planlagt en drøftelse i den øverste ledelse på Børne- og Ungeområdet i slutningen af november og i forhold til, hvad de næste skridt skal være i arbejdet med forankringen af Børne- og Ungepolitikken. Denne drøftelse har fundet sted, når mødet i Uddannelsesudvalget afholdes d. 1. december, hvorfor denne sag suppleres mundtligt med hovedpointer fra drøftelsen. Derudover forelægges det kommende udvalg et oplæg til det videre arbejde med politikken primo 2022.

Med budgetaftalen 2022 – 2025 blev der indgået aftale om at sikre et ekstra stærkt fokus på tidlige og forebyggende indsatser i Frederikssund Kommune. I første omgang ved at formulere en strategi området. Dette fokus, og den kommende strategi, er en konkret indsats i regi af Børne- og Ungepolitikken, og bliver en vigtig løftestang i forhold til politikken. De indledende drøftelser i forhold til strategien er så småt påbegyndt, bl.a. med sparring ved Socialstyrelsen.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

153Drøftelse af scenarier for fremtidig klubplacering i Frederikssund by

Sagsfremstilling

Historik

Med udgangspunkt i Budget 2019 blev der igangsat en udvikling på klubområdet med det formål at sikre, at fremtidens klubber i Frederikssund Kommune både på indhold og fysiske rammer, er et moderne, attraktivt tilbud til kommunens børn og unge. Det har blandt andet betydet, at man har afdækket vores eksisterende klubtilbud i et servicetjek og herunder kigget på bygningers stand og perspektiver i forhold til disse fremadrettet.

Med aftale om budget 2021-2024 vedtog aftalepartierne, at Klub Mix grundet sin ringe stand hurtigst muligt skulle fraflyttes og sælges, og at administrationen i samarbejde med klubben og klubbestyrelsen skulle fremsende et egnet midlertidigt sted til klubaktiviteten for en treårig periode til godkendelse hos Uddannelsesudvalget. Renoveringen af de midlertidige lokaler til Klub Mix er i gang og forventes klar til indflytning i februar 2022.

Aftalepartierne besluttede herudover også at afsætte 41 mio. kroner til etablering af en ny, moderne klubstruktur i hele kommunen. Som en del af den proces er der blevet besluttet og iværksat en ny ledelsesstruktur på klubområdet. Herudover er der i tæt samarbejde med klubberne, børn, unge, forældre og andre interessenter udformet en ny strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune. Den ny strategi er i høring frem til 13. december.

Med baggrund i midlertidige placering af Klub Mix på Trekløverskolen afdeling Falkenborg i en maksimalt tre-årig periode, skal der derfor på sigt træffes endelig beslutning om fremtidig fysisk placering af klubaktiviteter i Frederikssund by.

Administrationen har derfor genbesøgt og kvalificeret mulige egnede placeringer af klub i Frederikssund by med afsæt i de foreløbige drøftelser, og præsenterer i det følgende seks mulige scenarier. Disse forslag rummer både muligheder for nybyg og etablering af klub i eksisterende lokaler, med mindre eller større behov for ombyg. Hertil er der i de beskrevne forslag både forslag der giver mulighed for at etablere én, samlet klub for hele Frederikssund by, samt forslag som alene retter sig mod at oprette én ny klubmatrikel som supplement til de eksisterende (Dyreklubben og Klub 107).

Vurdering af kapacitetsbehov i Frederikssund by

Administrationen vurderer i samarbejde med klublederne, at der ideelt set er der behov for 650 m2 klubareal, forudsat at der fortsat er tre klubmatrikler i Frederikssund by. Såfremt al klubaktivitet skal samles på én matrikel, vurderes et behov for estimeret 900 m2. Dette vil dog kunne nedsættes noget, såfremt der placeres klub et sted, hvor klubben har mulighed for at dele/låne lokaler af andre aktører, og vil desuden være mindre, såfremt der er gode og mangfoldige udeområder.

På nuværende tidspunkt er der indmeldt 484 børn i Klubberne Frederikssund Syd. Under normale omstændigheder, uden tilstedeværelsen af Covid-19, ville dette tal være ca. 50-70 børn højere og pr. 1. maj 2022 er det forventningen at der starter ca. 180 nye børn - de kommende 4. klasser. Klubberne i Frederikssund har fælles medlemskab og børnene kan frit bevæge sig mellem Dyreklubben, Klub 107 og Klub Mix. Normalt beregnes fremmøde i klubber til at være ca. 50 % af de indmeldte børn, men beliggenheden har stor indflydelse på dette, hvorfor det kan variere noget alt efter placeringen af områdets klubbers. Klubber som har placering på skoler eller i umiddelbar nærhed af en skole, har traditionelt et meget højt fremmøde.

Den nye strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune forventes at bidrage til, at endnu flere af de børn og unge der er tilmeldt klubberne, kommer der regelmæssigt, ligesom strategien skal være med til at fastholde og gerne øge søgningen til vores klubber.

Fremtidige scenarier i Frederikssund by

Uddannelsesudvalget bedes med denne sag - på baggrund af de muligheder administrationen vurderer der er for fysisk placering af klubaktivitet i Frederikssund by - drøfte hvilken placering der på bedst mulig vis kan understøtte det politiske ønske om et moderne klubtilbud i Frederikssund Kommune. Udbyttet af temadage, workshop og interviews i forbindelse med udarbejdelse af strategi om fremtidens klubber i Frederikssund Kommune kan fungere som et relevant perspektiv i disse drøftelser.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil administrationen arbejde videre med at forberede forslag til fremtidige fysiske rammer for klubberne i Frederikssund by til politisk godkendelse.

Administrationen har i undersøgelsen af mulige fremtidige placeringer af klubaktivitet lagt særlig vægt på følgende forhold:

 • Nærhed til eksisterende børnemiljøer/der hvor børnene opholder sig
 • Tilgang til relevante udearealer
 • Mulighed for fastholdelse/tiltrækning af børn og unge til klubberne
 • Potentielle risici ved områder i Frederikssund (SSP-forhold)
 • Omkostninger (herunder leje, etablering, tilgængelighed)

Drøftelse

Aftalen om budget 2021-2024 signalerer et ønske om at sikre, at hele Frederikssund Kommune har en ny, moderne klubstruktur, herunder at de fysiske rammer understøtter denne ambition.

Udvalget præsenteres med denne sag, perspektiver i forhold til, hvordan man med udgangspunkt i de fysiske rammer kan organisere klubtilbuddet, i første omgang i Frederikssund by, idet man her står og mangler klub når den midlertidige placering af Klub Mix på afdeling Falkenborg ophører.

Den drøftelse det afstedkommer, vil herefter være relevant at brede ud i forhold til det samlede klubvæsen i hele kommunen, således at udvalget ydermere forholder sig til, hvordan man ønsker de fysiske rammer om klub skal være i hele Frederikssund Kommune, herunder hvilke analyser det kalder på.

Formålet med nærværende sag er derfor, at udvalget på dette møde drøfter flere forskellige mulige modeller for klubtilbud i Frederikssund by, herunder om der ønskes flere klubmatrikler eller én samlet klub for hele byen. Udvalgets drøftelser fortsættes på det ekstraordinære møde 16. december 2021.

Afdelingsleder i Center for Ejendomme og IT deltager under udvalgets drøftelse og indleder sammen med Chefen for Børn og Skole drøftelserne.

NB!

I vedlagte bilag præsenteres de seks forslag til mulige placeringer. Heri angives umiddelbare fordele og ulemper som det på nuværende tidspunkt har været muligt at identificere. Alle forslag til placeringer vil det kræve nærmere undersøgelser af en række forhold, som f.eks. analyser af etablering eller omfordeling af adgangsveje til de respektive ejendomme, undersøgelser af forurenet grund eller jordbundsanalyser til regnvand og/eller pilotering, inden økonomi, tid og kvalitet kan belyses detaljeret. Det bemærkes således, at der på nuværende tidspunkt er en vis usikkerhed knyttet til de fremlagte forslag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen på nuværende tidspunkt ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget drøfter de scenarier for placering der er beskrevet i sagens bilag og beslutter om nogle placeringer ønskes belyst nærmere

Beslutning

Drøftet.

Uddannelsesudvalget drøftede betydningen af gode udearealer til en kommende klub, hvilket kan imødekommes med placering på Stenhøjgård eller ved Ådalen Skole. Samtidigt er det vigtigt, at det er bynært, hvilket taler for placering på Falkenborg/Mariendalsvej eller Kalvøvej. Placering på afd. Falkenborg, bygning F og G finder udvalget ikke relevant. Der er fortsat behov for at komme tættere på hvilke aktivitetsmuligheder, de nye rammer indendørs og udendørs skal kunne imødekomme, og om der kunne tænkes i multifunktionelle rammer. Klubbernes mulighed for at indgå i det forebyggende arbejde skal også medtænkes. Uddannelsesudvalget er opmærksom på sammenhæng mellem klubstruktur og -bemanding.

154Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Status på Covid-19
 • National analyse om brugertilfredshed på skoleområdet
 • Status på forberedelse af ny læreruddannelse i Hillerød

Beslutning

Taget til efterretning.

155Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.