Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget 2018-2021s møde den 18. november 2021

Ekstraordinært møde, via Teams kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

144Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

145Beslutning om at udsende forslag til klubstrategi i høring

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres udvalget for et forslag til en strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune med henblik på beslutning om at sende strategien i høring.

Baggrund

Uddannelsesudvalget besluttede den 4. juli 2021 at igangsætte en proces med tæt inddragelse af alle relevante parter med henblik på at udarbejde en strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune.

Uddannelsesudvalget pointerede i den forbindelse, at det er helt afgørende, at strategien hviler på et stærkt fundament af viden, både fra forskning og undersøgelser på området, samt fra klubbernes brugere og interessenter, herunder børnene og de unge, forældre, medarbejdere, ledelse og politikere. Alle disse parter har derfor været en stor del af at beslutte indholdet i strategien og dermed lægge fundamentet til, hvad der skal definere klubberne i Frederikssund Kommune.

Igennem de seneste fire måneder har relevante parter på klubområdet deltaget i temadage, workshops og interviews. Strategien er således blevet til i et bredt og tæt samarbejde mellem politikere, forskning, forvaltning, ledere og medarbejdere i klubberne, forældre, faglige organisationer og skoler – samt ikke mindst en masse børn og unge, som har givet deres besyv med gennem interviews og samtaler med medarbejdere fra klubberne. Samlet set er strategien dermed et resultat af, at praksis, brugere og forskning har mødtes om det formål at beskrive det gode klubtilbud.

Strategiens formål

Processen har givet anledning til mange faglige drøftelser og perspektiver på, hvad der er et godt klubtilbud. Disse perspektiver fremgår af den nye strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune. Meget kendetegner allerede vores klubber i dag. Vi har gode klubber og en stor andel af vores børn og unge bruger vores klubtilbud. Andre dele af strategien er noget vi vil arbejde målrettet på at realisere – både på det samlede klubområde, i de enkelte klubber, politisk, og i forvaltningen. Det kræver nemlig et tæt samarbejde.

Formålet med strategien er overordnet dels at omsætte kommunens børne- og ungepolitik til en lokal strategi for et afgørende område for børn og unge i Frederikssund Kommune - nemlig fritidsområdet, og dels at sætte de hegnspæle, der skal kendetegne fremtidens klubber i Frederikssund Kommune.

Strategien skal bidrage til at sikre høj kvalitet på tværs af vores klubber. Vi skal kunne stå på mål for, at alle børn og unge i Frederikssund Kommune mødes af det børnesyn som også udfoldes i kommunens børne- og ungepolitik, og at alle kommunens klubber arbejder for at realisere klubstrategien lokalt.

Men klubberne er også forskellige. Det skal de også være, for de skal passe til de lokalområder de lever i. Og alt efter om der er tale om en større eller en mindre klub, så er der forskellige betingelser og dermed muligheder for, hvordan klubben kan omsætte strategien i praksis.

Klubstrategien er gældende for en fireårig periode fra 2022-2026 og realiseres med de eksisterende ressourcer på klubområdet. Administration anbefaler desuden, at der i 1. kvartal af 2022 udarbejdes en plan for, hvordan vi på tværs af både politiske udvalg, administration og de lokale klubber kan skabe de bedste betingelser for, at ambitionerne i klubstrategien bliver omsat i praksis og bliver en naturlig del af det at gå i klub i Frederikssund Kommune.

NB! det fremsendte forslag til strategi er endnu ikke layoutet og fremstår derfor derefter.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

  1. Forslaget til strategien for Fremtidens Klubber i Frederikssund Kommune sendes i høring hos de parter der fremgår af høringslisten (bilag 2)
  2. Høringsperioden fastsættes til den 19. november 2021 til og med den 13. december 2021.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt. Strategien sendes også i høring hos skolebestyrelserne, Fælleselevrådet, Handicapråd, BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Kulturrådet og Idrætsrådet - samt blandt børn og unge i klubberne.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

146Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-