Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget 2018-2021s møde den 06. oktober 2021

Østersvej 4, 3600 Frederikssund kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

117Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

118Temadrøftelse om folkeskolerne i Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

På Uddannelsesudvalgets møde den 2. juni 2021 indledte udvalget en temadrøftelse om folkeskolerne i Frederikssund Kommune. Her drøftede udvalget, på baggrund af konkret data for Frederikssund Kommunes skolevæsen og oplæg om relevante faktorer i forhold til kvalitet i skolen, både de områder hvor skolerne i kommunen står stærkt, og de områder, hvor der er udviklingspotentiale.

Udvalget har ønsket at fortsætte drøftelsen med deltagelse af skolernes ledere, og i denne sag følger derfor programmet for del 2 i temadrøftelsen om folkeskolerne i Frederikssund Kommune.

Der er afsat en time til temadrøftelsen.

Program for temadrøftelse, del 2

1. Hver skole holder et kort oplæg om hvad skolen er særligt optaget af, og hvilke fokusområder/udviklingsperspektiver skolen ser for det kommende år (5 min. pr. skole).

2. Børne- og Skolechefen samler op; hvad viser der sig på tværs af vores skoler og hvilke områder kalder på særlige indsatser (5 min.)

3. Drøftelse med fokus på at identificere fælles fokusområder på tværs af skolerne (20 min.)

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Udvalget og skolelederne, på baggrund af input fra de enkelte skoler, drøfter fælles fokusområder for det kommende år på tværs af Frederikssund Kommunes skolevæsen.

Beslutning

Drøftet.

119Orientering om status på projekt Børneliv i Sund Balance

Sagsfremstilling

I følgende sag orienteres udvalget om status på projektet ”Børneliv i sund balance”, som Frederikssund Kommune er en del af i perioden 2020-2024.

Baggrund

Den 27. november 2019 traf Byrådet beslutning om Frederikssund Kommunes deltagelse i projekt "Børneliv i sund balance" og efterfølgende blev der den 29. november 2019 givet tilsagn til KL om Frederikssund Kommunes deltagelse.

Projekt "Børneliv i sund balance" er forankret i KL og støttet af Nordea-Fonden, og er et tværgående projekt på tværs af tre kommuner. Frederikssund Kommune deltager således i projektet sammen med Aalborg og Albertslund kommuner.

Projektet løber over en 5-årig periode fra 2020 til 2024. Kommunerne har derudover forpligtet sig til en målrettet implementering efterfølgende, der betyder at kommunerne skal arbejde med projektets målsætninger i yderligere fem år efter projektperioden.

Viden og erfaring fra projektet vil blive delt med landets øvrige kommuner.

Frederikssund Kommune deltager med to lokalområder:

Frederikssund Nord

Her deltager Trekløverskolen, afdeling Falkenborg samt børnehusene Stenhøjgård og Troldehøjen samt sundhedsplejen.

Slangerup

Her deltager Slangerup Skole, afd. Byvang samt børnehusene Strandstræde, Kroghøj og Troldhøj samt sundhedsplejen.

Indhold i projektet

I projekt "Børneliv i sund balance" arbejder kommunale og civile aktører i alt i ti lokalområder på tværs af de tre deltagende kommuner for at sikre et børneliv i sund balance ud fra tre gennemgående målsætninger:

 • Leg og bevægelse sammen
 • Sund mad og drikke sammen
 • Oplevelser og nærhed sammen

Udgangspunktet for projekt "Børneliv i sund balance" er at gøre op med den ulighed, der kan være i sundhed - børns sundhed skal således ikke skal være påvirket af, hvor de vokser op.

Projektet bygger på vidensbaserede indsatser, der fremmer børnefamiliers muligheder for at være fysisk aktive, spise sundt og trives i fællesskaber. Målgruppen er børn fra 0-10 år og målet er, at alle relevante voksne i lokalsamfundet – herunder forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole, lokale idrætsforeninger og erhvervsliv – arbejder sammen og tager et fælles ansvar for at styrke sundheden og trivslen hos børnene i målgruppen.

På sigt skal de lokale erfaringer fra de to lokalområder der deltager fra Frederikssund Kommune, samt erfaringerne fra det samlede projekt, udbredes som en ny og virksom praksis for arbejdet med sundhedsfremme for børn og unge i hele Frederikssund Kommune. På den måde er projektet både nu og fremadrettet med til at understøtte og sikre realiseringen af Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik, hvor vi med udviklingsområdet ”forebyggelse og sundhedsfremme” forpligter alle professionelle omkring kommunens børn og unge på at arbejde målrettet med, at alle får en god start på livet og undervejs støttes i deres mentale og fysiske sundhed og udvikling.

Status på projektet

Projektet har nu været i gang i halvandet år. Tiden er blevet brugt på at udvikle indsatser i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i de tre kommuner. Udviklingsarbejdet har været udfordret af Covid-19 situationen, der har gjort det vanskeligt at mødes på tværs af kommuner og meget er derfor foregået virtuelt.

I Frederikssund Kommune har der udover planlagte tværkommunale møder, også været afholdt møder internt, som har sikret sparring og gensidig inspiration i forbindelse med arbejdet med at udarbejde handleplaner og omsætte principper til praksis lokalt.

Indsatserne i projektet består af:

En sund start for alle børnefamilier – indsatsen i sundhedsplejen

Styrket fokus på tumlelege, måltidet og skærmvaner samt nærvær og oplevelser i lokalområdet ved sundhedsplejens besøg hos familierne, når barnet er 4-6 måneder. Derudover vil der også være en proaktiv indsats for sårbare familier ift. at fremme at flere børn ammes, samt at der oparbejdes sunde vaner i familien.

Mad, bevægelse og brug af naturen i dagtilbud

De deltagerende dagtilbud har udviklet nogle få, fælles principper. Principperne handler blandt andet om at være nysgerrig på maden, samt hvor den kommer fra, at børnene oplever glæde ved at udfordre kroppen og få pulsen op hver dag, samt at institutionen samarbejder med lokalsamfund og forældrene om sjove og gode oplevelser for børnene

Bevægelse i en sundhedsfremmende skole og SFO

Skolerne har udarbejdet lokale handleplaner for hvordan projektets tre målsætninger foldes ud på den enkelte skole. Handleplanen er et dynamisk værktøj for den enkelte skole, som skal bruges til at beskrives skolens arbejde med de tre målsætninger. Det er samtidig en plan som skolen og SFO'en efter noget tid skal følge op på, tilpasse samt bruge som baggrund for en ny plan for den kommende periode.

Indsatserne 'Flere aktive børn i et styrket foreningsliv' og 'Sunde fællesskaber i lokalsamfundet'

Der er afholdt møder med kultur- og fritidsområdet for at tale om hvilke synergier, der kan være til fritidslivet i lokalområderne.

I den kommende tid, vil der blive taget kontakt til forskellige aktører for at fortælle dem om projektet og høre om de kunne have interesse i at bidrage ind i projektets målsætninger for et børneliv i sund balance

Materialer der gør "Børneliv i sund balance" synligt i lokalsamfundene

Der er blevet produceret plakater, klistermærker og forældrebreve mm., der kan informere og skabe opmærksomhed om projektet og de tre målsætninger i lokalområderne. Materialet er sendt ud til skole, dagtilbud samt sundhedsplejen og klar til at blive lanceret i forbindelse med "Børneliv i sund balance"-festivalen i uge 41.

"Børneliv i sund balance"-festival

For at sætte særligt fokus på projektets målsætninger og understøtte det lokale samarbejde, afholder hver af de tre kommuner en børnelivsfestival, som vil være en årlig tilbagevendende begivenhed i hvert af lokalområderne. I Frederikssund Kommune afvikles festivalugen i uge 41 og vil i år byde på en række aktiviteter, som især afholdes i forbindelse med skole, SFO og dagtilbud. Nogle aktiviteter vil kun afvikles i forbindelse med festivalen, mens andre aktiviteter vil være startskuddet til et nyt og spændende lokalt samarbejde på tværs af skole, dagtilbud og foreningsliv - samt det lokale erhvervsliv.

Festivalugen er stadig i planlægningsfasen, men der arbejdes bl.a. med:

 • ”Drik vand kampagne” på skolen
 • Bevægelsesfremmende aktiviteter i dagtilbud og skoler
 • Inddragelse af foreningslivet i dagtilbud og skole
 • Fælles motionsløb på tværs af skole og dagtilbud
 • Inddragelse af øvrige dagtilbud i de to områder
 • Aktiviteter i samarbejde med kulturinstitutioner
 • Udeundervisning og naturoplevelser

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

120Orientering om status på proces vedrørende Skolen i Herredet og Afdeling Kølholm

Lovgrundlag

Ikke relevant for sagen

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere Uddannelsesudvalget om status på processen med at sikre et tættere samarbejde mellem Skolen i Herredet og Kærholms Afdeling Kølholm, herunder et mere systematisk samarbejde med andre fagpersoner samt en skærpelse af de pædagogiske profiler for begge specialtilbud.

Byrådet besluttede med Budget 2021 at igangsætte en proces med det formål at styrke det specialpædagogiske miljø og samarbejde på Møllevej 100.

Af budgetaftalen 2021-24 fremgår det, at:

”Forligspartierne ønsker et tættere samarbejde mellem Kølholm og Skolen i Herredet. Skolerne skal fortsætte med hver deres profil. Der skal igangsættes en proces, hvor skolernes pædagogiske profil skærpes. Hvor mulighed for tæt samarbejde med Familieafdelingen skal prioriteres. Desuden forventes en synergieffekt af, at specialskoler og andre faggrupper er samlet på samme matrikel, således at der kan skabes en højere kvalitet.”

Med udgangspunkt i aftaleteksten gennemføres en proces, som beskrives i vedhæftede procesplan, med henblik på at sikre tilvejebringelse af de politisk formulerede intentioner om et specialpædagogisk kraftcenter, med skarpe pædagogiske profiler og et tæt samarbejde om børnegruppen.

Processen bærer præg af en tæt involvering af både ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere, og selve procesplanen er udarbejdet i samarbejde med ledelserne fra de to specialtilbud.

Formålet med processen er først og fremmest at skabe et tættere samarbejde mellem Afdeling Kølholm og Skolen i Herredet. Processen skal hertil identificere muligheder for synergier på tværs af de to specialtilbud samt bidrage til en skærpelse af deres profil.

Desuden skal processen identificere muligheder for et tættere samarbejde med Center for Familie og Rådgivning om børnegrupperne i de to specialtilbud, samt et stærkt samarbejde med de øvrige faggrupper der er til stede på Møllevej 100 – det være sig børneterapeuter, bibliotek og psykologer.

Processen tager afsæt i visionen om et specialpædagogisk kraftcenter, som blev præsenteret ved indvielsen af Møllevej 100, og vil munde ud i, at denne vision formuleres skriftligt.

Det første møde i arbejdsgruppen med lederne fra de to specialskoler er afholdt, og her blev der identificeret de samarbejdsflader som allerede er til stede mellem Skolen i Herredet og Afdeling Kølholm. Med udgangspunkt heri blev der identificeret de indledende perspektiver for et øget samarbejde. Desuden blev der udarbejdet en plan for relevant inddragelse af skolernes medarbejdere - disse er indarbejdet i den procesplan der er vedlagt denne sag.

Herudover har begge specialtilbud gennem det sidste halve år kontinuerligt arbejdet med at skærpe og beskrive det pædagogiske grundlag, der kendetegner det enkelte tilbuds tilgang til dets respektive børnegruppe. Herunder også deres overordnede børnesyn og hvordan dette skal udmønte og vise sig i det daglige pædagogiske og didaktiske arbejde med eleverne. Dette arbejde har fundet sted i regi af personalemøder og personalearbejdsdage, og vil være det fundament vi står på skuldrene af, i det videre arbejde med at tilvejebringe en skærpelse af de pædagogiske profiler de to steder.

Hele processen er beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering af Uddannelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

121Basisoplysninger om skolerne 2020/2021

Sagsfremstilling

På Uddannelsesudvalgets møde den 5. maj 2021 blev det besluttet, at basisoplysninger om skolerne fremover skal fremlægges for udvalget to gange om året.

Basisoplysningerne blev sidste gang fremlagt for udvalget i januar 2020, gældende for perioden august 2018 til november 2019. Herefter bevirkede COVID-19 situationen, at basisoplysningerne ikke blev indsamlet på månedsbasis i en periode, hvorfor de ikke har været fremlagt for udvalget siden.

Oplysningerne har siden august 2021 været indsamlet på månedsbasis igen, og fremlægges for udvalget med denne sag.

Skoleåret 2020/2021 har været præget af stor omskiftelighed og gennemgribende ændringer i den enkelte skoles måde at organisere undervisningen. Dette har naturligt betydning for, hvilke data, der kan fremlægges for den periode. Nedenstående tabel indeholder derfor en oversigt over, hvilke basisoplysninger der er valide og tilgængelige for skoleåret 2020/2021.

Indikatorer

Status

Antal elever

Bilaget indeholder en udvikling i elevtal pr. skole fra august 2018 til og med august 2021.

Antal eneundervisnings-lektioner

Bilaget indeholder et samlet tal pr. skole for skoleåret 2020/2021

Antal elever med hjemmeundervisning

Bilaget indeholder et samlet tal for skoleåret 2020/2021

Antal elever med praktikordning

Bilaget indeholder et samlet tal pr. skole for skoleåret 2020/2021

Antal aflyste lektioner

Da skemaet og undervisnings restriktioner har forandret sig igennem skoleåret er opgørelsen ikke foretaget.

Antal vikardækkede lektioner

Da skema, undervisningsformer mv. har været markant påvirket af en række undervisningsrestriktioner og hjemsendelser igennem skoleåret, er opgørelsen ikke foretaget.

Andel elevfravær

Blev fremlagt på Uddannelsesudvalgets møde i september.

Antal støttetimer

Da skema, undervisningsformer mv. har været markant påvirket af en række undervisningsrestriktioner og hjemsendelser igennem skoleåret, er opgørelsen ikke foretaget. I stedet vedlægges opgørelse over antal elever, som har fået nødundervisning.

Antal tilfælde af vold

Bilaget indeholder et samlet tal pr. skole for skoleåret 2020/2021

Antal udelukkelser fra undervisning

Bilaget indeholder et samlet tal pr. skole for skoleåret 2020/2021

Antal tilfælde af magtanvendelser

Bilaget indeholder et samlet tal pr. skole for skoleåret 2020/2021

Som supplement til basisoplysningerne er der vedlagt et bilag med kommentarer, der belyser årsagerne til de registrerede episoder af vold/trusler, udelukkelse fra undervisningen og magtanvendelser.

Økonomi

Center for økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

122Kvalitetsoplysninger om skolerne: Segregeringsgrad og karaktergennemsnit 2020/2021

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget præsenteres med denne sag for data omhandlede Frederikssund Kommunes skolevæsen, specifikt i denne sag belyses nyeste opgørelser vedrørende elevernes karaktergennemsnit samt skolernes segregeringsgrad, altså hvor mange elever Frederikssund Kommunes skolevæsen, visiterer til andre skoletilbud end det almene.

Segreringsgrad

Segregeringsgrad henviser til antallet af elever, der ikke modtager deres undervisning i en almen folkeskole, men derimod er visiteret til et specialiseret undervisningstilbud. Ministeriet opgør det relevante data omvendt, nemlig som inklusionsgrad. Inklusionsgraden viser det samme som segregeringsgraden, men opgør i stedet andelen af elever, der undervises i den almene undervisning.

Tabellen nedenfor viser, at inklusionsgraden i Frederikssund Kommune faldt med 0,9 procentpoint fra 2018/2019 til 2019/2020, hvilket altså indikerer en lille stigning i perioden på andelen af elever i et særligt skoletilbud.

Fra 2019/2020 til 2020/2021 har inklusionsgraden været stabil på 93,0 %. Altså at 93 % af Frederikssund Kommunes elever modtager deres undervisning i et alment skoletilbud. Frederikssund Kommunes inklusionsgrad har været svagt faldende over de seneste tre år. Samme tendens og niveau for inklusionsgraden gør sig også gældende for ECO sammenligningskommunerne Allerød, Hillerød og Lejre. Roskilde og Egedal kommuner har en væsentlige højere inklusionsgrad på over 95 %, mens inklusionsgraden på landsplan er faldet fra 94,5 % i 2018/2019 til 94,1 % i 2020/2021.

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Frederikssund

93,9

93,0

93,0

Allerød

93,9

93,5

93,1

Hillerød

93,9

93,5

93,1

Roskilde

95,7

95,6

95,4

Lejre

93,7

93,8

93,1

Egedal

95,6

95,5

95,0

Landsgennemsnit

94,5

94,2

94,1

Karaktergennemsnit

De syv obligatoriske prøver (10 delprøver) består af:

 • Skriftlig Dansk (Består af tre delprøver: læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Karakteren i læsning og retskrivning vægter hver en kvart, men skriftlig fremstilling vægter en halv i forhold til den samlede karakter for skriftlig dansk)
 • Mundtlig Dansk
 • Skriftlig Matematik (Består af to delprøver: med og uden hjælpemidler. Karakteren i med og uden hjælpemidler vægter hver en halv i forhold til den samlede karakter for skriftlig matematik)
 • Mundtlig Engelsk
 • Fællesprøve i Fysik/Kemi, biologi og geografi
 • Humanistisk udtræksprøve
 • Naturvidenskablig udtræksprøve

Det skal bemærkes, at prøvekarakterer fra skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 er hhv. fuldt og delvist baseret på standpunktskarakterer der er ophøjet til prøvekarakterer grundet aflysning af folkeskolens prøver i 2019/2020 og den delvise aflysning af prøverne i 2020/2021, som følge af Covid-19. Dette forhold gør, at sammenligninger med prøvekarakter fra tidligere år skal foretages med ekstra varsomhed og ikke nødvendigvis kan tolkes som det eksakte udtryk for en given udvikling i elevernes faglige niveau.

Nedenstående tabel viser de seneste tre års karaktergennemsnit for de obligatoriske prøver og beregnes kun på baggrund af elever med en indberettet karakter i alle 7 obligatoriske prøver i 9. klasse. Frederikssund Kommunes karaktergennemsnit har været stigende de sidste tre år, men er stadig under landsgennemsnit og udvalgte ECO sammenligningskommuner i alle tre år.

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Frederikssund

6,7

7,2

7,5

Allerød

8,1

8,5

8,7

Hillerød

7,7

7,6

8,3

Roskilde

7,7

7,7

8,2

Lejre

7,5

7,8

8,1

Egedal

7,5

7,6

8,1

Landsgennemsnit

7,4

7,4

7,8

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

123Ledelsesinformation fra Center for Familie og Rådgivning

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges Uddannelsesudvalget senest opdaterede ledelsesinformation fra Center for Familie og Rådgivning, jf. vedlagte bilag. Sidst udvalget blev forelagt ledelsesinformation fra Center for Familie og Rådgivning var på udvalgsmødet 5. maj 2021.

Konkret er der med sagen vedlagt følgende:

 • Bilag med samlet ledelsesinformation på familieområdet, herunder tal på udviklingen i antal underretninger, anbringelser og dagbehandlinger, tal på udviklingen i antal interne foranstaltninger mv.
 • Bilag med oversigt over sagsgennemgang i Børne- og Ungeteamet på Myndighedsområdet. Sagsgennemgangen er gennemført tre gange de seneste tre år, senest i april 2021. Sagsgennemgangen er et styringsredskab med hvilket alle sager bliver gennemgået med henblik på lovmedholdelighed, observationer omkring faglig kvalitet, overholdelse af interne retningslinjer mv.

Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole har igangsat en proces med henblik på at udvikle en samlet model for ledelsesinformation, og dermed også at skabe et fælles datasæt, som kan understøtte driften og udviklingen på tværs af børne- og ungeområdet. Uddannelsesudvalget vil blive orienteret nærmere herom, når der foreligger et bud på en samlet model.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

124Overblik over gruppeforløb for børn, unge og forældre

Sagsfremstilling

På mødet i Uddannelsesudvalget 11. august 2021 efterspurgte udvalget et overblik over, hvilke gruppeforløb Frederikssund Kommune udbyder til børn, unge og familier. Med denne sag fremlægges dette overblik.

Af overblikket fremgår det, at Frederikssund Kommune har 16 forskellige centralt udbudte gruppeforløb, hvoraf 14 er udbudt i 2021. Med de udbudte gruppeforløb er der forløb tilpasset en række forskellige livssituationer og forløb til alle aldersgrupper samt forældre. Der er eksempelvis skilsmissegrupper for børn i alderen 8 – 13 år, angstgrupper for børn i alderen 13 – 16 år, Tryghedscirklen for forældre der oplever udfordringer i samværet med deres børn, og Hjerterummet som er et forløb for mødre med en efterfødselsdepression.

Når der er psykisk sygdom i familien

En af de livssituationer, der kan være vanskelig at tackle for børn og unge er, når der er psykisk sygdom i familien. Derudover ved vi, at cirka 55% af de børn og unge som vokser op med psykisk sygdom i nær familie, selv får en psykiatrisk diagnose senere i livet. Frederikssund Kommune udbyder derfor særskilte gruppeforløb målrettet børn og unge, som lever i familier med psykisk sygdom og/eller misbrug (Popcorngrupperne), og børn/unge som har en søskende med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse (Søskendegrupperne).

Derudover er Frederikssund Kommune en del af et samarbejdsprojekt med Det nationale kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom (KOMBU) og 13 andre kommuner. Formålet med projektet er netop at styrke trivslen blandt børn og unge, som vokser op i familier med psykisk sygdom ved at udbrede viden og konkrete værktøjer til alle relevante fagpersoner, på tværs af fagområder. Samtidig er Frederikssund Kommune i startfasen af et samarbejdsprojekt med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) og med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem psykiatrien og kommunen, når et barn/ung skal udredes eller behandles hos BUC.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

125Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Dialogmøder med skolebestyrelser
 • Status på arbejdet med klubstrategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune
 • Orientering om status på Danner projekt. "sammen mod partnervold"
 • Sager på vej 2021

Beslutning

Orientering om PPR.

Taget til efterretning.

126Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-