Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget 2018-2021s møde den 11. august 2021

Østersvej 4, Frederikssund kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

93Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

94Status på teknisk budgetgrundlag - Budget 2022 - 2025

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. februar 2021 tidsplan og rammer for arbejdet med budget 2022-2025.

På denne baggrund er fagudvalgene i maj måned blevet præsenteret for de foreløbige temaer, som indgår i budgetarbejdet, mens status på det samlede Handlingskatalog blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 24. juni. Tidsplanen indeholder ligeledes en forudsætning om, at fagudvalgene drøfter det tekniske budgetgrundlag på dette møde.

Denne status på det tekniske budgetgrundlag vedrører Uddannelsesudvalgets bevillingsområder.

Det tekniske budget er kort fortalt overslagsårene fra det foregående års budget korrigeret således, at det politisk besluttede serviceniveau bibeholdes, samt skønnede effekter for Frederikssund Kommune, fra økonomiaftalen for 2022, som blev indgået den 8. juni 2021. Endelig tages højde for nyeste skøn for pris- og lønudviklingen.

Denne afrapportering tager udgangspunkt i en status på de tekniske korrektioner pr. 16. juni, svarende til status på budgetforslaget for 2022 - 2025, som blev fremlagt på budgetseminaret den 24. juni.

Mere konkret består ændringer til det tekniske budget af:

Tekniske ændringsforslag:

 • Demografireguleringer som følge af ny befolkningsprognose.
 • Ændringer med henblik på fastholdelse af uændret serviceniveau.
 • Pris- og lønreguleringer – herunder resultat af evt. overenskomstforhandlinger.
 • Skønnet virkning af Økonomiaftalen for 2022, mellem KL og regeringen.
 • Skønnede virkninger af Finanslovsaftale 2021 samt Lov og cirkulæreprogram (DUT).
 • Byrådets bevillingsmæssige beslutninger, som ikke var forudsat ved budgetvedtagelsen for 2021 – herunder overførsler af budget mellem år.

Når den økonomiske nettoeffekt af et budget opgøres, skal tekniske ændringer og politiske ændringer ses under et – som udtryk for den politiske prioritering af de samlede økonomiske ressourcer.

I forhold til overslagsårene 2022-2024, fra den seneste budgetvedtagelse for 2021, er der på udvalgets område indarbejdet tekniske ændringsforslag til udvalgets serviceudgifter svarende til mindre udgifter for 9,127 mio. kr. i 2022 kr., og samlede mindreudgifter i perioden 2022 - 2025 på 16,576mio. kr., blandt andet med henblik på fastholdelse af det politiske vedtagne serviceniveau. Det skal bemærkes, at 2025 er et nyt overslagsår, dannet som en simpel kopi af 2024, hvorfor de opgjorte ændringer skal ses i forhold hertil.

De konkrete tekniske ændringsforslag til serviceudgifterne kan specificeres således:

 • Overførsler af mindreudgifter KKR institutioner fra regnskab 2020 - merudgift for 0,014 mio. kr. i 2022.
 • Overførsler af mindreudgifter for institutionen Kong Frederik KKR fra regnskab 2020 - mindreudgift på 0,312 mio. kr. i 2022.
 • Ny demografiregulering for SFO og skole området - Der sker hvert år en korrektion for demografi, som tager udgangspunkt i sidste års skøn. For Uddannelsesudvalget bevirker den samlede demografiregulering, at budgettet på baggrund af et faldende børnetal reduceres med 5,3 mio. kr. mellem 2021 og 2022 og 0,7 mio. kr. mellem 2022 og 2023. Desuden er der ingen ændring mellem 2023 og 2024, mens demografimidlerne nedjusteres med 0,8 mio. kr. mellem 2024 og 2025. På trods af dette fald, indeholder dette års regulering en opjusteres af de allerede budgetlagte demografimidlerne, hvilket skyldes at det forventede fald er mindre sammenlignet med sidste års prognose. Merudgifter for skoleområdet på 0,851 mio. kr. i 2022, og 4,074 mio. kr. i perioden 2023-2025. Merudgifter for SFO området på 0,450 mio. kr. i 2022, og 4,409 mio. kr. i 2023 - 2025.
 • SFO området - Der forventes et mindreforbrug med baggrund i færre indmeldte børn end budgetlagt, hvilket skyldes en lavere dækningsgrad. Ændringen bevirker midnreudgifter i 2022 for 1,500 mio. kr., samt midnreudgifter for 4,500 mio. kr. i perioden 2023-2025.
 • I 2019 blev uddannelsesvejlederne i Frederikssund lagt ind under Campus, idet §60 selskabet med Egedal UU Vest blev opløst. Budgettet blev delt mellem Egedal og Frederikssund ud fra en fordelingsnøgle og medarbejderne blev delt mellem Frederikssund og Egedal. Det har siden hen vist sig, at budgettet til UU vejledere Frederikssund med de pågældende medarbejdere var underestimeret. Merudgifter for 0,100 mio. kr. i 2022, og merudgifter for 0,300 mio. kr. i 2023 - 2025.
 • Mindreforbrug på skoleområdet som primært kan henføres til, at udgiftsniveauet på skoleområdet er stabiliseret, herunder specialundervisningsområdet som på nuværende tidspunkt ser ud til at have fundet et stabilt niveau med budgettilførslen på 18 mio. kr. i budget 2020 og frem. Almen området blev i budgetprocessen for 2019 tilført 16 mio. kr. i 2022 og frem som følge af en ønsket sammenhæng mellem demografitilpasning, klassedannelse og faldende elevtal. Mindreforbruget på de 7,6 mio. kr. i bl.a. 2022 er altså en konsekvens af at skoleområdet har tilpasset og optimeret i højere grad end forventet. Mindreudgifter for 7,560 mio. kr. i 2022, og mindreudgifter for 7,286 mio. kr. i perioden 2023 - 2025.
 • Regulering af indtægter og udgifter i forbindelse med takstberegning for institutionen Kong Frederik. Netto mindreudgifter for -0,956 mio. kr. i 2022, og mindreudgifter for 3,804 mio. kr. i 2022 - 2025.
 • Regulering af indtægter og udgifter i forbindelse med takstberegning for Videnscentret. Netto mindreudgifter for -0,214 mio. kr. i 2022, og mindreudgifter for 0,642 mio. kr. i 2022 - 2025.

Den konkrete ændring til udvalgets overførselsudgifter kan specificeres således:

 • Der ses stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvorfor der både er givet (etårig) tillægsbevilling i 2019 og 2020. Da udgifterne forventes fortsat at overstige budgettet, tilpasses budgettet til det forventede niveau. Merudgifter for 2,500 mio. kr. i 2022, samt samlede merudgifter for 7,500 mio. kr. i 2023 - 2025.

De samlede ændringsforslag er nærmere specificeret i BILAG – Status på tekniske rettelser pr. 16. juni.

Økonomi

Ændringer omtalt i denne status er indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på budgetseminaret den 24. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring budget 2022 – 2025.

Det kan endvidere oplyses at:

 • De samlede tekniske rettelser til udvalgets serviceudgifter, kan opgøres til mindreudgifter på 9,127 mio. kr. i 2022 samt mindreudgifter på 16,576 i hele budgetperioden 2022 - 2025. De indarbejdede ændringer svarer til en gennemsnitlig vækst på -0,62% af udvalgets samlede serviceudgifter i budgetperioden 2022-2025.
 • De samlede tekniske rettelser til udvalgets overførselsudgifter, kan opgøres til merudgifter på 2,500 mio. kr. i 2022, og samlede merudgifter på 10,000 mio.kr. i hele budgetperioden 2022 - 2025. De indarbejdede ændringer svarer til en gennemsnitlig vækst på +22,01% af udvalgets samlede overførselsudgifter i budgetperioden 2022-2025.

De konkrete ændringer er oplistet ovenfor, samt i vedlagte bilag.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Drøfte status på udvalgets tekniske rettelser til budget 2022 - 2025.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

95Status på naturformidlingsindsatsen

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen 2021 fremgår det, at "der etableres en naturvejledningsindsats til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler, som ud over en naturvejledningsindsats indeholder en række oplevelsespunkter fordelt geografisk ud over kommunen, hvor børn og unge kan opleve og få pirret deres nysgerrighed og opleve naturen i endnu tættere samarbejde mellem pædagoger og naturvejledere."

Med denne sag bliver Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget orienteret om status på naturformidlingsindsatsen og skal godkende tidsplan for det kommende år samt budget.

Status på indsatsen

Naturvejlederne i Frederikssund Kommune vil de næste tre år fokusere på at facilitere naturoplevelser og uddanne lærere og pædagoger, så de sammen med børn og unge kan undres, begejstres og undersøge naturen i deres egne lokale områder og i resten af Frederikssund.

Gennem kurser, sidemandsoplæring i institutioner og skoler, samt naturfagligt netværk for relevante pædagoger og lærere, understøttes de naturfaglige og pædagogiske kompetencer hos de voksne, som til daglig skaber aktiviteter og læring for kommunens børn. Ved at introducere konkrete forløb og aktiviteter på grønne lokationer i lokalområder nær skolerne og institutionerne, vil indsatsen forankre udeundervisningen i de enkelte steders lokale naturområde. Formålet er at bidrage til og understøtte de eksisterende praksisnære erfaringer med ude-undervisning og naturen som læringsrum.

Der er prioriteret fire indsatser:

 • Dagtilbuddene arbejder med Krible Krable
 • Indskolingen arbejder med Mikroforsker
 • I mellemskolingen kan man blive Skjoldunge
 • Udskolingen arbejder med Fjordforsker

Indsatserne er uddybet i bilaget.

I oplæg til beskrivelse af naturformidlingsindsatsen er der beskrevet, hvordan oplevelsespunkter skal være med til at skabe interesse og viden omkring de mange smukke naturområder, som man kan finde i Frederikssund kommune. Punkterne skal bruges til understøtning af lokale skoler og institutioners ture og oplevelser i naturen, men også med det rekreative formål, at oplevelsespunktet kan besøges på egen hånd i fritiden. Oplevelsespunkterne bliver placeret i lokale områder med tilgængeligt udstyr, som kan benyttes af skoler og institutioner. Udstyr og undervisningsmateriale, skal knyttes til områdets natur og arbejde ind i de relevante emner for de styrkede læreplaner. Punkterne bliver placeret i eksisterende kommunale bygninger eller hos samarbejdspartnere, som kan facilitere formidlingen. Der vil blive tilbudt introduktion og kursusforløb til alle relevante personer med tilknytning til naturfaget. Efterfølgende vil det være muligt for alle at benytte støttepunktets faciliteter på egen hånd eller sammen med en af naturvejlederne. Naturvejlederne undersøger hvordan sådanne punkter kan udformes, hvad de skal indeholde og hvordan de skal formidles.

Udvikling af disse punkter vil blandt andet blive lavet i samarbejde med andre relevante interessenter, såsom Frederikssund Initiativråd, Center for By & Landskab og Færgegården således at indsatsen bedst muligt arbejder sammen med andre projekter og initiativer i Frederikssund Kommune.

Kickoff arrangementer af naturformidlingsindsatsen

Der planlægges med en række kickoff arrangementer i september 2021. Uge 39 er afholdes en national Naturfagsfestival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science/naturfag blandt børn og unge. Festivalen finder sted hvert år i uge 39 og har over 150.000 deltagende elever. Frederikssund Kommune afholder i denne uge fire arrangementer i samarbejde med dagtilbud og skoler. Arrangementerne har til formål at afprøvet aktiviteter som styrker og skaber synlighed om naturformidlingsindsatsen i Frederikssund Kommune.

Af bilag til sagen fremgår forslag til overordnet tidsplan for de kommende tre år. Tidsplanen er dynamisk og tilpasses årligt de behov der opstår i dagtilbud og skoler. Der vil derfor kunne forekomme administrative ændringer i den forelagte tidsplan.

Samarbejdspartnere i Naturindsatsen

Ved at udnytte eksisterende viden og ressourcer vil naturvejlederne løbende involvere og inddrage relevante samarbejdspartnere, som kan være med til styrke indsatsen.

Aktuelt er et foreløbigt 3-årigt samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land igangsat. Nationalparken tilbyder årlige ture til alle kommunens skoler, samt bidrager med viden og personale til arrangementer og udvikling af undervisningsmateriale. Dette samarbejde er indtænkt i det eksisterende budget, hvor Skjoldungernes Land står for de naturfaglige aktiviteter for mellemtrinnet (3.-7. klasse), udvikling af materiale til daginstitutioner og udvikling af ”Bliv Fjordforsker”- det udvidede tilbud til 8.-9. klasse, som skal støtte op om pensum til elevernes fællesfaglige naturfagsprøve. Alle disse ting sker i samarbejde med naturvejlederne i Frederikssund Kommune.

Derudover er indsatsen begyndt at etablere netværk med henblik på tværfagligt samarbejde med MakerVærket, Grejbanken i Frederikssund, Naturpark Mølleåen, Frederikssunds Initiativråd og Center for By & Landskab. Dette gøres for at inddrage både interne og eksterne samarbejdspartnere, der allerede arbejder med naturfaglig dannelse, formidling og forvaltning af natur i Frederikssund kommune.

Budget

Budgettet er planlagt for de kommende tre års afvikling af naturindsatsen over fire budgetår. Det er fire hovedpunkter.

 • Løn til naturvejlederne
 • Ture, arrangementer og udvikling af materiale fra Nationalpark Skjoldungernes Land.
 • Oplevelsespunkter og støttepunkter er indtænkt i den samme post.
 • En del af driften af naturvejledeteamet er at lease en varevogn og som skal fungere som mobilt laboratorium med udstyr, som bruges til undervisningsforløb og arrangementer i kommunen. Derudover er der i driftsbudgettet afsat midler til at afholde kurser for pædagoger og lærer.

UDD

2021

2022

2023

2024

Budget

561.000

1.122.000

1.122.000

1.122.000

Naturvejleder, løn

320.833

550.000

550.000

550.000

Samarbejde med nationalpark

165.250

389.750

580.250

580.250

Drift af naturvejlederteam

135.667

276.913

189.863

189.863

Oplevelsespunkter

-

60.000

55.000

55.000

Udgifter i alt

621.750

1.276.663

1.375.113

1.375.113

Forskel til Budget, UDD

-60.750

-154.663

-253.113

-253.113

OPV

2021

2022

2023

2024

Budget

561.000

1.122.000

1.122.000

1.122.000

Naturvejleder, løn

320.833

550.000

550.000

550.000

Samarbejde med nationalpark

43.750

80.425

74.025

74.025

Drift af naturvejlederteam

135.667

276.913

189.863

189.863

Oplevelsespunkter

-

60.000

55.000

55.000

Udgifter i alt

500.250

967.338

868.888

868.888

Forskel til Budget, OPV

60.750

154.663

253.113

253.113

Samlet budget, UDD + OPV

2021

2022

2023

2024

Samlet budget, UDD + OPV

1.122.000

2.244.000

2.244.000

2.244.000

Samlede udgifter, UDD+OPV

1.122.000

2.244.000

2.244.000

2.244.000

Forskel, samlet OPV+ UDD

-

-

-

-

Der er i budgetaftale afsat 0,5 mio. kr. i år og 1,1 mio. kr. fremadrettet på begge udvalg. I denne forslåede model for implementering af indsats bliver der anvendt flere midler på Uddannelsesudvalgets budget end på opvækstudvalgets ramme. Der er ansat en naturvejleder til hhv. dagtilbud- og skoleområdet, hvor driften ligeledes er fordelt mellem de to områder. Oplevelsespunkterne bliver ligeledes ligeligt fordelt mellem dagtilbud og skole. Forskellen består i aftalen med Skjoldungernes Land, hvor det er væsentlig dyrere at have alle skolebørn i et forløb med Skjoldungernes land end udgifterne til daginstitutionerne. Desuden dækker indsatsen på uddannelsesudvalget 10 årgange børn (0-9 kl.), mens det er 5 årgange (1-5-årige) på dagtilbud. Derfor foreslås det at flytte 60.750 kr. i 2021, 154.663 kr. i 2022 og 253.133 kr. i 2023 og frem. På den måde vil budget og udgifter afspejle den valgte implementering.

Økonomi

Hvis budgettet vedr. naturindsatsen på Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget godkendes medtages de 0,06 mio. kr. som skal flyttes fra Opvækstudvalget til Uddannelsesudvalget i 2021, i budgetopfølgningen pr. 30/6. Flytningen af budget mellem Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget i 2022-2025 medtages som teknisk korrektion i forbindelse med Budget 2022 processen

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, at:

 1. Orienteringen om status tages til efterretning.
 2. Godkende tidsplan og budget.
 3. Budgetændringen mellem Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget på 0,06 mio. kr. medtages i budgetopfølgningen pr. 30/6.
 4. Der i budget 2022 indarbejdes 154.633 kr. som teknisk korrektion på Uddannelsesudvalget, finansieret af teknisk korrektion -154.633 på Opvækstudvalget og i 2023 indarbejdes teknisk korrektion på 253.133 kr. på Uddannelsesudvalget finansieret af - 253.133 kr. på Opvækstudvalget.

Historik

Beslutning fra Opvækstudvalget, 9. august 2021, pkt. 49:

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2-4: Godkendt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.Indstillingspunkt 2 - 4: Godkendt.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

96Godkendelse af Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik 2021-2024

Lovgrundlag

Serviceloven § 19, stk. 2 samt punkt 19-21 i tilhørende vejledning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik er gældende for en fireårig periode fra 2017-2020, og står derfor over for at skulle fornys i indeværende år.

Børne- og ungepolitikken er lovmæssigt forankret i Serviceloven, og udgøres af Servicelovens afsnit 4, kapitel 6, § 19, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Børne- og ungepolitikken er blevet udarbejdet i en tid hvor COVID-19 har haft stor betydning for processen. Eksempelvis har involverende processer med mange deltagere i samme rum ikke været muligt.

I perioden ultimo oktober – primo december 2020 blev der afholdt fokusgruppeinterviews om den nye Børne- og Ungepolitik. Følgende politiske udvalg deltog: Uddannelsesudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Opvækstudvalget, Vækstudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Det har været med til skabe et fælles ståsted, hvad angår politiske visioner, målsætninger og prioriteringer for børn og unges liv, trivsel og udviklingsmuligheder i Frederikssund Kommune.

Med input fra fokusgruppeinterviews blev 1. udkast af Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik udarbejdet, og med efterfølgende tilretninger fra Uddannelsesudvalget blev der udarbejdet et 2. udkast.

I perioden primo april- primo maj 2021 blev 2. udkast af den nye Børne- og Ungepolitik sendt i høring på tværs af skole- og forældrebestyrelser, politiske udvalg, Råd, MED-udvalg og fagcentre.

I de 40 indkomne høringssvar var der overordnet opbakning til politikken. Dog pegede flere på, at den manglede lokal tilknytning og fokus på inddragelse af lokalsamfundet. Forældresamarbejdet skulle også fremhæves mere. I høringssvarene var der også flere, der kom med forslag til at tillægge et mere ressourceorienteret perspektiv med afsæt i FN´s verdensmål og FN´s Børnekonvention samt fremhæve læringsperspektiver og forebyggelse af mobning og ensomhed som nogle af de områder, der skal arbejdes mere med de kommende år.

Den 2. juni 2021 blev det besluttet i Uddannelsesudvalget at indarbejde de ovennævnte fokusområder fra høringssvarene i politikken blandt andet ved at fremskrive et fælles børnesyn i starten af politikken, der skal danne grundlag for den videre dialog og implementering af den nye børne- og ungepolitik blandt ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet.

Med afsæt i de mange input fra fokusgrupperne, de indkomne høringssvar og løbende tilretninger fra Uddannelsesudvalget foreligger der nu et endeligt forslag til Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik 2021-2024 (se bilag), som Uddannelsesudvalget bedes drøfte inden den forventes vedtaget i Byrådet den 25. august 2021.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det foreliggende forslag til Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik 2021-2024.

Beslutning

Anbefales.

Udvalget ønsker en status på realisering af den nye børne- og ungepolitik inden årets udgang.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

97Orientering om ny bekendtgørelse vedr. øgede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 grundet Covid-19

Lovgrundlag

BEK nr 1350 af 22/06/2021 - "Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid19 i skoleåret 2021/22"

Sagsfremstilling

Denne sag fremsendes til orientering for Uddannelsesudvalget som opdatering på sag nr. 90 på udvalgets møde den 22. juni 2021. I denne sag orienteres udvalget således om de seneste udviklinger i forhold til de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet, grundet Covid-19.

Baggrund

Der blev den 1. juni 2021 indgået en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,

Liberal Alliance og Alternativet.

Formålet med aftalen er at understøtte, at skoler og kommuner i skoleåret 2021/22 kan håndtere det faglige efterslæb, som nogle elever i folkeskolen oplever, fordi nødundervisning og sundhedsmæssige retningslinjer har forandret elevernes hverdag og undervisning under Corona-krisen.

Med aftalen blev der desuden udmøntet en række økonomiske midler med den hensigt at understøtte skolerne i deres arbejde med at understøtte elevernes faglige udvikling og eventuelle efterslæb efter længere perioder med fjernundervisning og restriktioner grundet Covid-19.

På folkeskoleområdet blev der med udgangspunkt i ovenfor beskrevne formål foreslået fire områder i aftalen, hvor der kunne gives øgede frihedsgrader i perioden fra 1. august og frem til 16. november 2021:

 1. Krav om at udarbejde elevplaner for perioden bortfalder
 2. Krav om kvalitetsrapporter for skoleåret 2020/2021 bortfalder.
 3. Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i, i skoleåret 2021/2022.
 4. Mulighed for at konvertere alt understøttende undervisning i skoleåret 2021/2022 med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, fx til tolærer- og tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag.

Beslutninger på møde den 22. juni 2021På Uddannelsesudvalgets møde den 22. juni 2021 fremlagde Center for Børn og Skole de på det tidspunkt kendte elementer i aftalen om håndtering af faglige udfordringer hos eleverne grundet Covid-19 – som de er beskrevet ovenfor.

Skoleledernes og Center for Børn og Skoles anbefalinger i forhold til disse fire områder blev fremlagt på mødet, hvorefter Uddannelsesudvalget traf beslutning om den konkrete lokale udmøntning af aftalens elementer, i Frederikssund Kommune.

Ad 1)

Det blev besluttet, at der fortsat skal udarbejdes elevplaner for eleverne i Frederikssund Kommunes folkeskoler, men at det bliver op til de enkelte skoler at beslutte hvilke fag, der skal inddrages i elevplanerne, ligesom form og indhold i de forenklede elevplaner i kommende skoleår vil være op til den enkelte skole.

Ad 2)

Det blev besluttet, at Frederikssund Kommune fastholder kvalitetsrapporten 2020- 2021, dog i et stærkt forenklet format, hvor der alene udarbejdes en rapport med de tilgængelige data og nøgletal på skoleområdet (afgangskarakterer, resultat af trivselsundersøgelse, elevsammensætning mv).

Ad 3)Det blev besluttet, at skolerne har mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2021/2022.

Ad 4)

Det blev besluttet, at skolerne, jf. aftalen, har mulighed for at konvertere understøttende undervisning i skoleåret 2021/2022 med henblik på at tilrettelægge andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, fx til tolærer- og tovoksenordninger, flere fagtimer, holddelinger eller undervisningsforløb i udvalgte fag.

Bekendtgørelse af 22. juni 2021Siden er forslagene i aftaleteksten blevet udmøntet i en bekendtgørelse, Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22. Denne bekendtgørelse blev offentliggjort den 24. juni 2021, dog dateret den 22. juni, og er gældende for folkeskoleområdet frem til 16. november 2021.

Der er ikke i bekendtgørelsen af 22. juni 2021 ændringer i de frihedsgrader som Uddannelsesudvalget blev præsenteret for og traf beslutning i forhold til, på mødet den 22. juni 2021. Bekendtgørelsen giver således ikke anledning til nogle justeringer i forhold til udvalgets beslutninger, hvorfor nærværende alene fremsendes som orientering for udvalget.

Dog skal det med denne sag præciseres, at punkt 3, om muligheden for at fravige målsætningen om kompetencedækning i fagene, alene gælder for perioden 1. august 2021 frem til 16. november 2021, og altså IKKE for det fulde skoleår 2021/2022, som det fremgår af sagsteksten fra mødet den 22. juni 2021.

Ift. til punkt 4, om muligheden for at konvertere understøttende undervisning til eksempelvis to-voksenordning, skal det hermed præciseres, at en sådan beslutning forudsætter skolelederens forudgående orientering af Center for Børn og Skole, herudover skal skolelederen inden beslutning om at konvertere den understøttende undervisning have indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen. Denne skal medsendes i forbindelse med orienteringen af Børn og Skole.

Herudover har Børne- og Undervisningsministeriet præciseret over for kommunerne, at midlerne afsat til fagligt løft i forlængelse af Covid-19, kan anvendes i forbindelse med en eventuel udvidet åbningstid i sfo’en, som følge af en kortere skoledag, såfremt understøttende undervisning konverteres til to-voksenordning i andre timer.

Den eksisterende bekendtgørelse nr. 508 af 25. marts 2021 om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 er ophævet med virkning fra 1. august 2021. Denne bekendtgørelse erstattes således af de udvidede frihedsgrader, der er udmøntet i den nye bekendtgørelse, Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22, som er omdrejningspunktet for denne sag.

Bekendtgørelsens gyldighed følger nødloven, som gælder til den 16. november 2021, hvorefter bekendtgørelsen automatisk bortfalder.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Center for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

98Orientering om status på proces vedr. udvikling af fremtidens klubber i Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Baggrund

På Uddannelsesudvalgets møde den 3. marts 2021 besluttede udvalget en fremtidig overordnet organisering af klubområdet, således at området fremadrettet har én fælles klubleder, én fælles forældrebestyrelse og ét fælles MED-udvalg.

Udvalget besluttede desuden, at der skulle være en fortsat drøftelse af den øvrige klubstruktur, herunder de politiske mål for indhold i klubtilbuddene og hvad der skal kendetegnet fremtidens gode klubtilbud i Frederikssund Kommune. Udvalget ønskede derfor en proces, der kan sikre disse drøftelser, og at der på baggrund heraf bliver udarbejdet en fælles strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune.

På baggrund af Uddannelsesudvalgets indledende drøftelse, godkendte udvalget på møde den 7. april 2021, at der blev igangsat en implementering og forankring af den nye ledelsesstruktur. Desuden godkendte udvalget en procesplan for arbejdet med udviklingen af fremtidens klubber i Frederikssund Kommune, der sikrer både politisk involvering og brugerinddragelse.

Udvalget præciserede i den forbindelse, at man ønskede at være tæt involveret i processen, herunder i form af temadrøftelser sammen med områdets interessenter. Udvalget pegede ligeledes på, at der i processen skal sikres en bred involvering af kommunens børn og unge, Ungerådet, SSP, Ungdomsskolen og øvrige relevante aktører fra fritids- og kulturlivet.

Status på processen

Nedenfor følger et kort overblik over status på arbejdet med at udvikle fremtidens klubber i Frederikssund Kommune.

Midlertidig placering af Klub Mix

Arbejdet med at klargøre bygningen på Trekløverskolen, afdeling Falkeborg pågår, men er udfordret af den generelle store efterspørgsel på rådgivere, håndværkere og materialer. Vurderingen er, at man forventer at være færdige omkring nytår og dermed endeligt at kunne indflytte omkring uge 7, 2022.

Klub Mix er derfor fortsat i sine oprindelige lokaler.

Sammensætning og ansættelse af ledere til klubområdet:

Processen med at sammensætte det rette ledelsesteam og ansætte nye ledere til hele klubområdet er til vejs ende, og der er således sat et stærkt hold på området til at varetage den fortsatte drift og udvikling af området – både i fællesskab og lokalt i de enkelte klubber.

Det er distriktklubledernes oplevelse, at det nye ledelsesteam er blevet positivt modtaget ude i klubberne, og man forventer en god og rolig organisationsændring.

Temadrøftelse:

Uddannelsesudvalget ønskede fælles temadrøftelser om klubområdet med deltagelse af udvalget og relevante aktører på området. Den første temadrøftelse er planlagt til onsdag den 11. august.

Klubområdet vil være bredt repræsenteret til drøftelsen, således at både ledere, pædagoger, børn/unge, forvaltning og en række aktører rundt om klubområdet vil deltage i drøftelserne på dagen.

Til udvalgets orientering vedlægges programmet for temadrøftelsen den 11. august 2021.

Der er desuden planlagt endnu en temadrøftelse den 22. september 2021.

Strategi:

Input fra begge temadrøftelser og udvalgets drøftelser vil blive indarbejdet i en egentlig strategi for klubberne i Frederikssund Kommune.

På Uddannelsesudvalgets møde i september vil der blive samlet op på 1. workshop og på baggrund heraf udarbejdet en indledende skitse til en fælles strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune.

Det er afgørende at også forældrene til de børn og unge der går i kommunens klubber, får anledning til at komme med input til den fælles strategi for klubberne, hvorfor de, repræsenteret ved den fælles forældrebestyrelse, inviteres til dialogmøde herom den 29. september.

Herefter udarbejder Center for Børn og Skole et endeligt forslag til en strategi, som fremsendes til udvalgets godkendelse på møde den 3. november, hvorefter den sendes i høring i to uger.

Den endelige strategi kan således godkendes på Uddannelsesudvalgets møde den 1. december 2021.

Strategien implementeres og forankres herefter i klubberne med støtte fra Center for Børn og Skole.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

99Omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på det sociale område 2020

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Uddannelsesudvalget Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager for 2020 med henblik på en efterfølgende drøftelse af Danmarkskortet i Byrådet. Sagen forelægges sideløbende i Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år kommunefordelte Danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Danmarkskortene over omgørelsesprocenter for 2020 blev offentliggjort i juni 2021, og Byrådet modtog en orientering herom pr. mail den 1. juli 2021.

Ministeriet har offentliggjort tre kort for følgende områder:

 • Socialområdet, der dækker over alle bestemmelser i serviceloven, der kan klages til Ankestyrelsen.
 • Voksenhandicapområdet, der er afgrænset til Servicelovens §§ 95, 96, 97, 100.
 • Børnehandicapområdet, der er afgrænset til servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45.

De tre danmarkskort kan findes som interaktive kort på Social- og Ældreministeriets hjemmeside: Link til de interaktive danmarkskort. Nedenfor gennemgås omgørelsesprocenterne for de tre områder.

Hvad viser omgørelsesprocenten?

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
 • Hjemvisning: Når en sag hjemvises, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden til ny behandling, fx hvis sagen ikke er tilstrækkelig oplyst, til at Ankestyrelsen kan træffe afgørelse. Det kan være hele sagen eller dele af sagen, der hjemvises. Det betyder, at myndigheden skal genoptage (oplyse) hele eller dele af sagen og afgøre på ny. En ny behandling af sagen kan godt føre til samme resultat i sagen.
 • Ændring/Ophævelse: At en sag ændres betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den og hjemviser til fornyet behandling. En ny behandling kan godt føre til samme resultat i sagen.

Hvis samme sag har forskellige delafgørelser, (ex. stadfæstelse og hjemvisning) registrerer Ankestyrelsen, som udgangspunkt sagen på det af sagsudfaldene, der er mest vidtgående for kommunen. Det mest vidtgående udfald er i prioriteret rækkefølge:

1: Ændring

2: Ophævelse

3: Hjemvisning

4: Stadfæstelse.

Det vil sige at en sag, der både består af en hjemvisning og en stadfæstelse fra Ankestyrelsen registreres som en hjemvisning.

Omgørelsesprocenten er andelen af realitetsbehandlede sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret/ophævet) af Ankestyrelsen og dermed om de, der klager har ret i deres klage eller ret til at få genbehandlet deres sag. Inden for serviceloven forekommer hjemvisninger tre gange så ofte som ændringer/ophævelser.

Omgørelsesprocenten omfatter ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne, som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten fortæller derfor ikke noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling. Procenten siger udelukkende noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen.

Hvordan ser omgørelsesprocenten ud på det samlede sociale område i 2020?

Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse, og omfatter det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og ældreområdet. Nedenstående tabel viser en oversigt over omgørelsesprocenter for alle bestemmelserne i serviceloven fordelt på Frederikssund Kommune og landsgennemsnittet i årene 2018-2020.

Som det fremgår, er der i Frederikssund Kommune sket en mindre stigning i antal realitetsbehandlede sager fra 2019 til 2020. Omgørelsesprocenten er i samme periode steget med to procentpoint. På landsplan er omgørelsesprocenten faldet med 4,6 procentpoint fra 2019 til 2020.

Omgørelsesprocenter for det samlede socialområde

2018

2019

2020

Frederikssund Kommune

Realitetsbehandlede sager i alt

55

93

95

Stadfæstelse

36 (65%)

52 (56%)

51 (53%)

Hjemvisning

13 (24%)

30 (32%)

31 (33%)

Ændring/ophævelse

6 (11%)

11 (12%)

13 (14%)

Omgørelsesprocent

35%

44%

46%

Hele landet

Stadfæstelse

64%

59,1%

63,7%

Hjemvisning

27%

29,8%

27%

Ændring/ophævelse

9%

11,1%

9,2%

Omgørelsesprocent

36%

40,9%

36,3%

Hvordan ser omgørelsesprocenten ud på voksenhandicapområdet i 2020?

Ankestyrelsens opgørelse af sager på voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser:

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
 • Voksne - ledsageordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100.

Ankestyrelsen har i 2020 realitetsbehandlet 19 sager fra Frederikssund Kommune inden for servicelovens § 95, 96, 97, 100, hvilket er en stigning på 7 sager i forhold til 2019. Af disse 19 sager er 11 sager blevet stadfæstet, 6 er hjemvist og 2 sager er ændret/ophævet. Det betyder at omgørelsesprocenten i 2020 for Frederikssund Kommune fortsat er 42%, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

2018

2019

2020

Frederikssund Kommune

Realitetsbehandlede sager i alt

4

12

19

Stadfæstelse

2 (50%)

7 (58%)

11 (58%)

Hjemvisning

1 (25%)

4 (33%)

6 (32%)

Ændring/ophævelse

1 (25%)

1 (8%)

2 (11%)

Omgørelsesprocent

50%

42%

42%

Hele landet

Stadfæstelse

68%

53,9%

57,5%

Hjemvisning

25%

37%

35,2%

Ændring/ophævelse

7%

9,1%

7,3%

Omgørelsesprocent

32%

46,1%

42,4%

Hvordan ser omgørelsesprocenten ud på børnehandicapområdet i 2020?

Ankestyrelsens opgørelse af sager på børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40.
 • Merudgiftsydelse § 41.
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43.
 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Ankestyrelsen har i 2020 realitetsbehandlet 21 sager fra Frederikssund Kommune hvilket er en stigning på 6 sager i forhold til 2019. Omgørelsesprocenten i 2020 for Frederikssund Kommune ligger på 81%, hvilket ligger over landsgennemsnittet og er en stigning i forhold til 2019 hvor omgørelsesprocenten var 33%.

Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

2018

2019

2020

Frederikssund Kommune

Realitetsbehandlede sager i alt

13

15

21

Stadfæstelse

8 (62%)

10 (67%)

4 (19%)

Hjemvisning

4 (31%)

4 (27%)

13 (62%)

Ændring/ophævelse

1 (8%)

1 (7%)

4 (19%)

Omgørelsesprocent

38%

33%

81%

Hele landet

Stadfæstelse

53%

49,4%

48%

Hjemvisning

33%

35%

36,5%

Ændring/ophævelse

14%

15,6%

15,5%

Omgørelsesprocent

47%

50,6%

52%

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer hurtigst muligt.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning indstiller, at Uddannelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Orienteringen om Social- og Ældreministeriets Danmarkskort 2020 over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, i det udvalget ønsker en uddybelse af tallene bag, som vedlægges i bilag til sagens behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.Uddannelsesudvalget ønsker fortsat at blive orienteret om udvikling af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

100Projekt tværsektorielt pårørendesamarbejde i psykiatrien

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Uddannelsesudvalget om projekt Tværsektorielt pårørendesamarbejde i Psykiatrien med henblik på en drøftelse af mulige initiativer i forlængelse af idékataloget "Indsatser til psykiatriens pårørende". Sagen drøftes også i Social- og Sundhedsudvalget og i Vækstudvalget.

Frederikssund Kommune har siden august 2020 deltaget i projekt Tværsektorielt Pårørendesamarbejde på psykiatriområdet. Projektet er initieret og gennemført af Bedre Psykiatri med støtte fra Region Hovedstadens pulje til samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet.

Projektet har haft deltagelse af tre af psykiatriens pårørendeforeninger (Bedre Psykiatri, Sind og Skizofreniforeningen), de psykiatriske centre i Nordsjælland og København samt seks kommuner i Region Hovedstaden (Frederikssund, Frederiksberg, Helsingør, Hillerød, København og Frederiksberg). Projektet har forløbet i perioden august 2020 til april 2021 og har afdækket og drøftet mulighederne for at styrke det indbyrdes samarbejde mellem parterne om eksisterende og nye tilbud til psykiatriens pårørende.

Frederikssund Kommune har på administrativt niveau deltaget i styregruppen for projektet samt i nedsatte arbejdsgrupper. Som resultat af projektet er der udarbejdet et idékatalog om "Indsatser til psykiatriens pårørende", der indeholder følgende ni ideer:

 1. Understøt god pårørendeinddragelse i de tværsektorielle netværksmøder og i dialogbaserede metoder.
 2. Pårørendementorer med pårørende-peer-baggrund på alle psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri.
 3. Pårørendevejledere i hver kommune som de pårørendes første indgang til samarbejdet med kommunen.
 4. Fælles viden om, hvordan vi håndterer udfordringerne i de svære overgange.
 5. Målrettet og systematisk udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer og redskaber til pårørendekontakt og pårørendeinddragelse.
 6. Pårørende-indsatsernes forankring og de pårørendes repræsentation i de eksisterende lokale råd og fora.
 7. Løft beskæftigelsesområdets viden om mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende - herunder mulighederne for særlig hensyntagen i spidsbelastede perioder.
 8. Systematisk udveksling af information om tilbud til børn, unge og forældre - med fokus på den forebyggende indsats og tidlig opsporing.
 9. Inddrag foreningernes erfaringer med pårørendeinddragelse på bosteder.

Kataloget indeholder for hver idé forslag til, hvordan den kan løftes af parterne, enten hver for sig eller i samarbejde. Det står hver enkelt part frit at bruge ideerne, som det passer bedst i deres egne sammenhænge.

Ideerne er desuden til fri afbenyttelse for andre – gerne med henvisning til idékataloget, så kendskabet til det kan blive udbredt til gavn for psykiatriens brugere, pårørende og ansatte.

På møde den 1. februar 2021 (sag 21) godkendte Social- og Sundhedsudvalget retningslinjen for "Det gode samarbejde med pårørende". På denne dagsorden forelægges udvalget en implementeringsplan for retningslinjen. Ideerne i idékataloget vil bl.a. blive inddraget i arbejdet med implementering af retningslinjen for det gode samarbejde med pårørende, herunder blandt andet idé 9 om inddragelse af foreningernes erfaringer med pårørendeinddragelse på bosteder. Udviklingen af arbejdet i Rådgivningshuset, som blev præsenteret for udvalget i maj 2021, herunder udviklingen af IPS-indsatser og samarbejdet med FACT-teamet i regionens psykiatri, skal ligeledes være med til at kvalificere samarbejdet med pårørende til borgere med psykiske lidelser, samt Jobcentrets indsigt i borgernes udfordringer.

I Center for Familie og Rådgivning er arbejdet med ideerne også påbegyndt. Det handler bl.a. om ide 1, idet inddragelse af netværk og pårørendesamarbejde indtænkes i samtlige sagsbehandlingsskridt og efter behov. Dette gøres for at inddrage alle i processen og sikre de bedste løsninger i familierne. Derudover er der igangsat implementering af et forløbsprogram med Region Hovedstaden under overskriften "Koordineret indsats på tværs" (KIT). Formålet med forløbesprogrammet er at sikre en koordineret og sammenhængende indsats for børn og unge, som både skal støttes kommunalt og regionalt.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Familie og Rådgivning indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

 1. Drøfte idekatalogets ideer til "Indsatser til psykiatriens pårørende".

Beslutning

Drøftet.

Udvalget finder ideen om en pårørendevejleder interessant og ønsker undersøgt, hvordan andre kommuner arbejder med pårørenderådgivere. Dette materiale skal indgå i budgetmaterialet.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

101Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

102Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-