Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsesudvalget 2018-2021s møde den 22. juni 2021

Ekstraordinært møde - via teams kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

89Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt. Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Pelle Andersen-Harild (Ø)

90Udmøntning af politisk aftale af 1. juni 2021 om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen

Sagsfremstilling

BaggrundDen 1. juni 2021 indgik regeringen med et bredt flertal i Folketinget aftalen: ’Om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser’. Se bilag. Denne er et supplement til aftalen pr. 18. februar 2021: ’Om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser’ frem mod sommeren.

Med aftalen af 1. juni 2021 forlænges muligheden for at anvende trivselsmidler til udgangen af 2021. Samtidigt afsættes yderligere trivselsmidler til anvendelse i 2021. Nødloven (nr. L 114) forlænges frem til den 16. november 2021, så Folketinget parallelt kan fremsætte et lovforslag om de udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021-2022. Frem mod ikrafttrædelsen af lovforslaget udstedes en bekendtgørelse, så aftalen pr. 1. juni kan udmøntes fra kommende skoleårs start. Vi afventer fortsat bekendtgørelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet. Såfremt bekendtgørelsen indeholder nye ændringer, der får betydning for skoledagens organisering, fremlægges en ny sag for Uddannelsesudvalget.

Skoler og kommuner får også gennem aftalen pr. 1. juni 2021 mulighed for fortsat at gøre brug af en række frihedsgrader, der har været gældende under coronakrisen, i det kommende skoleår 2021- 2022. Intentionen er fortsat at give skolerne en større grad af fleksibilitet i organiseringen af skoledagen, så de kan håndtere de trivselsmæssige og faglige udfordringer, som eleverne måtte have efter en længere periode med nødundervisning under pandemien. Aftalen er vedlagt som bilag 3.

Yderligere trivselsmidler til anvendelse i 2021

I brev fra Børne- og Undervisningsministeren 15. juni 2021 er yderligere trivselsmidler til folkeskole og 10. klasse blevet udmøntet. Se bilag 1 for brev og bilag 2 for udmøntning. Frederikssund Kommune modtager 645.799 kr. i ramme til skoler, SFOér og klubber som fordeles mellem skole, SFO og klub på baggrund af børne/elevtal.

Fordelingen af midler i bilag 2 indeholder desuden Sommer og erhvervspakke fra den 4. juni, hvor Frederikssund Kommune får tildelt 248.983 kr. som fordeles mellem skole, SFO og klub på baggrund af børne/elevtal. Se fordelingen i nedenstående tabel. Denne aftale er vedlagt som bilag 4.

Ramme til skoler, SFO samt fritids- og klubtilbud

Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud

I alt

Skoler

385.439

148.603

534.042

SFO

128.480

49.534

178.014

Klubber

131.880

50.845

182.726

I alt

645.799

248.983

894.782

Fordelingen mellem skoler fremgår af nedenstående tabel.

Skole

Fjordlandsskolen

Jægerspris Skole

Slangerup Skole

Trekløverskolen

Ådalens Skole

Campus 10

I alt

Andel

0,20

0,13

0,21

0,21

0,23

0,02

1

Beløb

108.043

67.913

114.217

114.217

120.391

9.261

534.042

Ekstra lærernormering i fem måneder

0,47

0,29

0,49

0,49

0,52

0,04

2,31

Svarende til undervisningstimer i fem måneder

352

221

372

372

392

30

1740

Fordelingen mellem SFO´er fremgår af nedenstående tabel.

SFO

Fjordland

Jægerspris

Slangerup

Trekløverskole

Ådalens Skole

I alt

Andel

0,18

0,13

0,23

0,20

0,26

1

Beløb

32.862

22.399

40.525

35.072

47.156

178.014

Ekstra pædagog-normering i fem måneder

0,17

0,12

0,21

0,18

0,25

0,94

Fordelingen mellem klubber fremgår af nedenstående tabel

Klubområde

Beløb

Frederikssund

84.742

Slangerup

37.222

Hornsherred

60.761

i alt

182.726

Jf. beslutning på møde i Uddannelsesudvalget den 2. juni (sag 85) ønsker Uddannelsesudvalget, at der sker en lokal udmøntning af de økonomiske midler til fagligt løft. Det er dermed op til den enkelte skole at vurdere hvilke indsatser, der bedst muligt sikrer et fagligt- eller trivselsmæssigt løft for de elever, som har det største behov samt til indsatser, som kan genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen i skole/SFO jf. aftalen. Skolerne kan således omprioriter mellem skole og SFO for at få den indsats, der vurderes at give mest mening på den enkelte skole.

Forenkling af elevplaner i skoleåret 2021-2022

Med aftalen gives skoler og kommuner mulighed for ikke at skulle udarbejde elevplaner i næste skoleår. Center for Børn og Skole vurderer sammen med skolelederne, at det understøtter alle elevers faglige trivsel og læring, at der fortsat udarbejdes elevplaner.

Samtidigt anbefales det, at det bliver op til de enkelte skoler at beslutte hvilke fag, der skal inddrages i elevplanerne. Form og indhold i de forenklede elevplaner vil dermed i kommende skoleår være op til den enkelte skole.

Skolerne skal fortsat løbende følge op på alle elevers trivsel og læring. Dette sker også i dag bl.a. gennem test, handleplaner for den enkelte elevs udvikling, vurdering af læse- og matematikvejledning, skole/hjemsamtaler og andre værktøjer, som skolen finder relevant.

Forenkling af kvalitetsrapporten 2020-2021

Aftalen giver kommuner og skoler mulighed for ikke at skulle udarbejde kvalitetsrapporten 2020- 2021 i næste skoleår. Der fremgår dog en forventning i aftalen om, at kommunerne og skolerne fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel, og at denne systematiske vurdering om muligt er endnu vigtigere på grund af nedlukning og nødundervisning i indeværende skoleår.

Center for Børn og Skole anbefaler sammen med skolelederne derfor, at Frederikssund Kommune fastholder kvalitetsrapporten 2020- 2021, dog i et stærkt forenklet format hvor der alene udarbejdes en rapport med de tilgængelige data og nøgletal på skoleområdet (afgangskarakterer, resultat af trivselsundersøgelse, elevsammensætning mv).

Forslag til indhold i datarapporten forelægges udvalget ultimo 2021. Samtidig forelægges forslag til, hvordan denne datarapport kan anvendes som afsæt for dialog mellem udvalget og skolebestyrelserne i første halvår af 2022.

Mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækningDet anbefales, at skolerne jf. aftalen får mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i det kommende skoleår.

Skolerne får dermed større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, fx ”få-lærer-princippet”. Ved at have få lærere i løbet af skoledagen, styrkes elevernes relation til de kendte voksne i klassen (dette er særlig relevant i indskolingen). Det kan også give skolens medarbejdere mulighed for fx at tilrettelægge faglig fordybelse i udvalgte fag, hvor klassens elever har særlige faglige behov.

Mulighed for at skolerne lokalt konverterer al understøttende undervisning

Det anbefales jf. aftalen, at den enkelte skole får mulighed for at konvertere understøttende undervisning i det kommende skoleår med henblik på at tilrettelægge andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, fx til tolærer- og tovoksenordninger, flere fagtimer, holddelinger eller undervisningsforløb i udvalgte fag.

Det anbefales også, at den enkelte skoleledelse - i samråd med skolebestyrelsen og lokalt MED-udvalg -vurderer hvilke lokale løsninger, der bedst sikrer klassernes faglige- og trivselsmæssige udvikling.

De frigivne personaleressourcer skal fortsat blive på skolen, hvorfor der ikke jf. aftalen er afsat midler til dækning af elevernes ekstra tid i SFO-tiden. Det bemærkes, at skolerne skal holde en eventuel justering af skoledagens organisering indenfor eget budget. Det er derfor vurderingen, at de statslige midler, der er afsat med aftalen, ikke rækker langt i forhold til eksempelvis flere to-lærertimer med kortere skoledage. Dette med baggrund i, at åbningstiden i SFO og klub skal finansieres af midlerne. Center for Børn og Skole forventer derfor, at skolerne i givet fald primært vil benytte sig af den fulde konvertering af den understøttende undervisning i 4.-9. klasse.

Det anbefales, at skolerne får mulighed for at benytte tiden frem til efterårsferien til at vurdere elevernes behov for indsatser, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har behov, genstarte de gode fællesskaber og styrke elevernes trivsel, som en forudsætning for elevernes læring. Det betyder i praksis, at en eventuel justering af skoledagens organisering og udmøntning af aftalens principper på nogle skoler først iværksættes efter efterårsferien 2021.

Økonomi

Midlerne svarende til 0,894 mio. kr. overføres til kommunerne i forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet.

Skole-klub området bevilliges midlerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/6.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

  1. Godkende forslag til udmøntning af aftalen mellem regeringen og aftalepartier i Folketinget pr. 1. juni 2021: ’Om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser’ i Frederikssund Kommunes folkeskoler i kommende skoleår 2021-2022.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Pelle Andersen-Harild (Ø)

91Meddelelser

Sagsfremstilling

  • Kommende arrangementer

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Pelle Andersen-Harild (Ø)

92Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-